Tràmits: SERVEI DE CORPORACIONS LOCALS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=906191&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 05 Jul 2020 11:52:17 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-05T11:52:17Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=906191 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Tue, 25 Feb 2020 08:54:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:54:53Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=906191 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Tue, 25 Feb 2020 08:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:51:03Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=906191 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Tue, 25 Feb 2020 08:47:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:47:18Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=906191 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Tue, 25 Feb 2020 08:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:45:07Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=906191 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:42:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:42:12Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=906191 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:40:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:40:00Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=906191 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Tue, 25 Feb 2020 08:35:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:35:59Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=906191 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:26:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=906191 2020-02-25T08:26:45Z Acumulacions de funcions reservades als funcionaris amb habilitación de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=906191 Autoritzar als funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional que es trobin ocupant un lloc de feina a ells reservat a desenvolupar aquestes mateixes funcions a una entitat local pròxima, quan no fos possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis. Mon, 24 Feb 2020 13:15:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=906191 2020-02-24T13:15:31Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=906191 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Mon, 09 Dec 2019 09:27:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=906191 2019-12-09T09:27:47Z Declaració d'urgent ocupació dels bens i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per entitats locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=906191 Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per les entitats locals de les Illes Balears Thu, 13 Oct 2016 08:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=906191 2016-10-13T08:56:35Z