Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 21 May 2018 00:43:43 GMT Govern de les Illes Balears 2018-05-21T00:43:43Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353362&lang=ca&coduo=7 Donar ajuts als alumnes de 6è d'educació primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de 2 programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2018. Fri, 18 May 2018 11:44:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353362&lang=ca&coduo=7 2018-05-18T11:44:32Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305553&lang=ca&coduo=7 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Fri, 18 May 2018 09:26:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305553&lang=ca&coduo=7 2018-05-18T09:26:47Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Thu, 17 May 2018 10:55:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2018-05-17T10:55:39Z Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349323&lang=ca&coduo=7 Aquesta Resolució té una doble finalitat: - L'organització acadèmica, per al curs 2018-2019, dels ensenyaments artístics superiors i, - El reconeixement de la tasca dels professors en els vessants de la docència, la recerca i la gestió. Tot això dins el marc europeu d'educació superior (EEES) i de l'espai europeu de recerca (EER). Amb aquesta regulació la Conselleria d'Educació i Universitat vol donar un impuls decidit als ensenyaments artístics superiors perquè es pugin consolidar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i tenguin el mateix tractament acadèmic i social que els ensenyaments universitaris. Tue, 15 May 2018 10:50:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349323&lang=ca&coduo=7 2018-05-15T10:50:46Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Disseny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347193&lang=ca&coduo=7 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Disseny que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 10:05:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347193&lang=ca&coduo=7 2018-05-14T10:05:17Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347673&lang=ca&coduo=7 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 07:25:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347673&lang=ca&coduo=7 2018-05-14T07:25:21Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors d'Art Dramàtic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347620&lang=ca&coduo=7 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 06:47:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347620&lang=ca&coduo=7 2018-05-14T06:47:27Z Convocatòria d'interins (curs 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347113&lang=ca&coduo=7 Cobrir places vacants en centres públics en règim d'interinitats durant el curs 2018-2019 Fri, 11 May 2018 08:11:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347113&lang=ca&coduo=7 2018-05-11T08:11:30Z Reconeixement de compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=7 S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent. Thu, 10 May 2018 07:41:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=7 2018-05-10T07:41:49Z Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3229587&lang=ca&coduo=7 Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic Wed, 09 May 2018 12:07:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3229587&lang=ca&coduo=7 2018-05-09T12:07:45Z Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3231470&lang=ca&coduo=7 Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics Wed, 09 May 2018 12:04:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3231470&lang=ca&coduo=7 2018-05-09T12:04:46Z Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3338182&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Wed, 09 May 2018 11:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3338182&lang=ca&coduo=7 2018-05-09T11:43:25Z Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3344493&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació i Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. La Conselleria d'Educació i Universitat hi aporta un docent, que dedica 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) a la preparació i l'organització de les proves. Aquesta mesura pretén que les proves puguin desenvolupar-se correctament, atès que actualment hi participen més de 12.000 alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears. Wed, 09 May 2018 11:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3344493&lang=ca&coduo=7 2018-05-09T11:42:45Z Activitats internes de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=7 Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat Tue, 08 May 2018 07:19:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=7 2018-05-08T07:19:10Z Procés admissió a Batxillerat 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289903&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. Fri, 04 May 2018 10:06:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289903&lang=ca&coduo=7 2018-05-04T10:06:42Z Procés d'adscripció a Batxillerat 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289849&lang=ca&coduo=7 L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis de batxillerat al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud). Les línies d'adscripció vénen regulades per la resolució anual. Fri, 04 May 2018 10:05:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289849&lang=ca&coduo=7 2018-05-04T10:05:02Z Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289781&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. Fri, 04 May 2018 10:03:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289781&lang=ca&coduo=7 2018-05-04T10:03:56Z Procés d'adscripció a EP i ESO 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289751&lang=ca&coduo=7 L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis d'educació primària o educació secundària al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud). Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual. Fri, 04 May 2018 10:02:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289751&lang=ca&coduo=7 2018-05-04T10:02:24Z Prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313898&lang=ca&coduo=7 Aquestes instruccions concreten els diferents aspectes de les proves d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I de grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial. El fet de superar-les permet justificar el requisit acadèmic d'accés de caràcter general en formalitzar la matrícula dels ensenyaments esportius i/o serveix de justificant en demanar l'homologació o la convalidació educativa d'altres formacions oficials o de les formacions federatives previstes en la normativa vigent. Els inscrits han de demostrar coneixements i habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments esportius de grau mitjà. Els continguts de la prova corresponen al currículum de l'educació secundària obligatòria de les Illes Balears. Per a més informació podeu accedir al següent enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1096675&coduo=924793&lang=ca Fri, 04 May 2018 09:23:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313898&lang=ca&coduo=7 2018-05-04T09:23:47Z Prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ens. esportius de R. Especial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313918&lang=ca&coduo=7 Aquestes instruccions concreten els diferents aspectes de les proves d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior/nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial. El fet de superar-les permet justificar el requisit acadèmic d'accés de caràcter general en formalitzar la matrícula dels ensenyaments esportius i/o serveix de justificant en demanar l'homologació o la convalidació educatives d'altres formacions oficials o de les formacions federatives previstes en la normativa vigent. Per a més informació podeu accedir al següent enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1096675&coduo=924793&lang=ca Fri, 04 May 2018 09:17:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313918&lang=ca&coduo=7 2018-05-04T09:17:25Z Convocatòria per implantar-hi plans d'innovació pedagògica 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286664&lang=ca&coduo=7 Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per implantar-hi plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019. L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2018-2019 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. Thu, 03 May 2018 12:15:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286664&lang=ca&coduo=7 2018-05-03T12:15:03Z Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3321514&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. En concret, es pretén fomentar activitats com les següents: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobrer temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5 g) de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura. Thu, 03 May 2018 07:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3321514&lang=ca&coduo=7 2018-05-03T07:27:43Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3058142&lang=ca&coduo=7 Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Wed, 02 May 2018 08:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3058142&lang=ca&coduo=7 2018-05-02T08:18:49Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Wed, 25 Apr 2018 10:08:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 2018-04-25T10:08:24Z Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313553&lang=ca&coduo=7 Aquesta convocatòria té per objecte adjudicar de forma individual, en comissió de serveis, places per a funcionaris de carrera del cos de mestres, places del cos de professors de secundària i places del cos tècnic de formació professional en els serveis educatius especialitzats, d'acord a la relació de places de l'annex 2, en horari de matí i horabaixa, si s'escau, i/o itinerants mitjançant un concurs públic de mèrits. Wed, 25 Apr 2018 07:24:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313553&lang=ca&coduo=7 2018-04-25T07:24:23Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3221121&lang=ca&coduo=7 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil, dels instituts d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Tue, 24 Apr 2018 12:33:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3221121&lang=ca&coduo=7 2018-04-24T12:33:35Z Comissions de serveis (curs 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3314543&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en serveis educatius especialitzats Thu, 19 Apr 2018 09:39:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3314543&lang=ca&coduo=7 2018-04-19T09:39:14Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d'aprenentatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285442&lang=ca&coduo=7 Selecció de personal docent per a camps d'aprenentatge Wed, 18 Apr 2018 05:38:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285442&lang=ca&coduo=7 2018-04-18T05:38:41Z Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir places vacants i substitucions de determinades funcions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313481&lang=ca&coduo=7 Cobrir places vacants en centres públics en règim d'interinitat durant el curs 2017-2018 Tue, 17 Apr 2018 10:33:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313481&lang=ca&coduo=7 2018-04-17T10:33:30Z Ajudes ensenyaments artístics superiors per desplaçament 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305777&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. Thu, 12 Apr 2018 07:02:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305777&lang=ca&coduo=7 2018-04-12T07:02:01Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305954&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. Thu, 12 Apr 2018 06:51:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305954&lang=ca&coduo=7 2018-04-12T06:51:44Z Convocatòria programa ROBOTIB 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305783&lang=ca&coduo=7 1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres que imparteixen educació primària puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019. 2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Centres Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. 3. Aquest programa pretén potenciar la introducció de la robòtica entre els alumnes del segon cicle de primària. Per aconseguir-ho, els centres seleccionats rebran una dotació de material d'iniciació a la robòtica i una formació inicial destinada als docents implicats. 4. El programa es basa en una formació inicial dels mestres, en el disseny d'un projecte de transferència i de l'aplicació corresponent durant Thu, 12 Apr 2018 06:48:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305783&lang=ca&coduo=7 2018-04-12T06:48:11Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3309477&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. Wed, 11 Apr 2018 12:21:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3309477&lang=ca&coduo=7 2018-04-11T12:21:29Z Convocatòria premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310147&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018. Wed, 11 Apr 2018 12:13:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310147&lang=ca&coduo=7 2018-04-11T12:13:20Z Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3309518&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. Wed, 11 Apr 2018 10:30:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3309518&lang=ca&coduo=7 2018-04-11T10:30:52Z Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3209066&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears. Wed, 04 Apr 2018 12:24:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3209066&lang=ca&coduo=7 2018-04-04T12:24:09Z Ajudes universitàries de mobilitat i de desplaçament 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289408&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - Facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2017-2018. - Compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. Tue, 03 Apr 2018 08:45:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289408&lang=ca&coduo=7 2018-04-03T08:45:54Z Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3220627&lang=ca&coduo=7 Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018. Tue, 03 Apr 2018 08:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3220627&lang=ca&coduo=7 2018-04-03T08:05:25Z Proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286622&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és concretar els aspectes necessaris per desenvolupar les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu que s'han de dur a terme als centres públics de les Illes Balears l'any 2018. Wed, 21 Mar 2018 10:02:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286622&lang=ca&coduo=7 2018-03-21T10:02:14Z Convocatòria oposicions cossos docents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3275112&lang=ca&coduo=7 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Wed, 21 Mar 2018 09:22:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3275112&lang=ca&coduo=7 2018-03-21T09:22:27Z Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262910&lang=ca&coduo=7 Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Wed, 28 Feb 2018 09:33:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262910&lang=ca&coduo=7 2018-02-28T09:33:28Z Legalització de documents acadèmics no universitaris per continuar estudis en un altre país http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261255&lang=ca&coduo=7 Legalitzar els documents acadèmics no universitaris a fi que l'interessat pugui continuar els seus estudis en un altre país. Tue, 27 Feb 2018 10:19:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261255&lang=ca&coduo=7 2018-02-27T10:19:27Z Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=7 Establir les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei Orgància 2/2006, de 3 de maig, d'Educació Tue, 27 Feb 2018 10:18:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=7 2018-02-27T10:18:05Z Equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb títol de Graduat Escolar a efectes laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261157&lang=ca&coduo=7 Establir l'equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes laborals. Sun, 25 Feb 2018 11:22:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261157&lang=ca&coduo=7 2018-02-25T11:22:25Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181181&lang=ca&coduo=7 L'objectiu és fixar el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2 i el procediment que han de seguir per optar a continuar en el càrrec durant un nou període de quatre cursos escolars. El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Mon, 29 Jan 2018 08:50:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181181&lang=ca&coduo=7 2018-01-29T08:50:52Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=7 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Fri, 29 Dec 2017 11:13:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=7 2017-12-29T11:13:35Z Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3003521&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2017-2018 per part de les corporacions locals i entitats. Wed, 29 Nov 2017 08:38:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3003521&lang=ca&coduo=7 2017-11-29T08:38:05Z Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017. - compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017. Mon, 13 Nov 2017 13:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=7 2017-11-13T13:21:13Z Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3132488&lang=ca&coduo=7 Convocar per a l'any 2018 la realització d'estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa. Mon, 06 Nov 2017 11:39:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3132488&lang=ca&coduo=7 2017-11-06T11:39:24Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=7 L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. Tue, 17 Oct 2017 12:34:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=7 2017-10-17T12:34:38Z