Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 26 Apr 2017 23:07:52 GMT Govern de les Illes Balears 2017-04-26T23:07:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procés d'admissió EI/EP/ESO i Educació Especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898271&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. Fri, 21 Apr 2017 08:34:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898271&lang=ca&coduo=7 2017-04-21T08:34:52Z Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=838910&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017. Thu, 30 Mar 2017 11:30:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=838910&lang=ca&coduo=7 2017-03-30T11:30:11Z Convocatòria premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875065&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017. Thu, 30 Mar 2017 10:52:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875065&lang=ca&coduo=7 2017-03-30T10:52:03Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875051&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017. Mon, 27 Mar 2017 10:46:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875051&lang=ca&coduo=7 2017-03-27T10:46:29Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2872277&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 Sun, 26 Mar 2017 17:38:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2872277&lang=ca&coduo=7 2017-03-26T17:38:54Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=7 Objecte i definició de les ajudes per a estudis: 1. Aquesta modalitat d'ajuda té per objecte sufragar, en part, les despesesque el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears realitzi en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. 2. L'ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la cobertura de dues contingències distintes: a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 3. S'entén per matrícula als efectes d'aquest article el següent: la matrícula pròpiament dita, els drets d'inscripció i/o la reserva de plaça, i se n'exclou expressament l'escolaritat. Tue, 21 Mar 2017 12:29:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=7 2017-03-21T12:29:37Z Procés d'adscripció EP/ESO 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2850269&lang=ca&coduo=7 L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud. Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual. Mon, 20 Mar 2017 11:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2850269&lang=ca&coduo=7 2017-03-20T11:56:47Z Sol·licitud implantació dels PMAR http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839866&lang=ca&coduo=7 Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Mon, 27 Feb 2017 12:44:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839866&lang=ca&coduo=7 2017-02-27T12:44:54Z Convocatòria de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. Tue, 21 Feb 2017 13:47:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=7 2017-02-21T13:47:58Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 NOVETAT 22/12/2016 S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l'11 de juliol i el 2 de novembre de 2016, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. També s'ha publicat l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades a la Resolució d'11 de novembre de 2016 per la qual s'aprovaven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades. Les sol·licituds desestimades per aquesta Resolució es consideraran presentades a l'efecte de valorar el reconeixement del complement per al termini amb data d'efecte d'1 de setembre de 2017, en els termes establerts per la lletra b) del punt 6.3 de l'Annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i de Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 pel qual s'estableixen els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement (BOIB núm. 77 de 18 de juny de 2016) . Es recorda que, per a aquest termini esmentat (01-09-2017), aquelles sol·licituds desestimades per motius de formació han de sol·licitar el reconeixement de la formació al Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. El termini per sol·licitar-ho acaba el 15 de juny de 2017. ______________________________________________________________________________________________ NOVETAT 14/12/2016 S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de desembre de 2016 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds, presentades entre el 19 de juny i 10 de juliol de 2016, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. També s'ha publicat l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades a la Resolució de 17 d'octubre de 2016 per la qual s'aprovaven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades. Les sol·licituds desestimades per aquesta Resolució es consideraran presentades a l'efecte de valorar el reconeixement del complement per al termini amb data d'efecte d'1 de setembre de 2017, en els termes establerts per la lletra b) del punt 6.3 de l'Annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i de Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 pel qual s'estableixen els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement (BOIB núm. 77 de 18 de juny de 2016) . Es recorda que, per a aquest termini esmentat (01-09-2017), aquelles sol·licituds desestimades per motius de formació han de sol·licitar el reconeixement de la formació al Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. El termini per sol·licitar-ho acaba el 15 de juny de 2017. _________________________________________________________________________________________________ NOVETAT 16/11/2016 S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 de novembre de 2016 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. Aquesta Resolució compren les sol·licituds presentades en el termini comprès entre l'11 de juliol i el 2 de novembre de 2016. D'acord amb el punt cinquè d'aquesta Resolució, els interessats disposen d'un termini de deu dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació a la pàgina web per presentar les esmenes o al·legacions que considerin adients. Aquest termini comença demà dia 17 de novembre i finalitza el 30 de novembre de 2016. ____________________________________________________________________________________________ NOVETAT 19/10/2016 S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears. Aquesta Resolució compren les sol·licituds presentades en el termini comprès entre el 19 de juny i 10 de juliol de 2016. Les sol·licituds presentades en una data posterior a aquest termini es resoldran en una altra resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres. D'acord amb el punt quart d'aquesta Resolució, els interessats disposen d'un termini de deu dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació a la pàgina web per presentar les esmenes o al·legacions que considerin adients. Aquest termini comença demà dia 20 d'octubre i finalitza el 3 de novembre de 2016. _____________________________________________________________________________________________________ 1. S'ha publicat la Resolució per la qual s'estableixen els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 18 de juny), juntament amb els models de sol·licitud. En l'annex 1 de la Resolució hi figuren els terminis tant pel que fa al reconeixement de la formació, que és una condició indispensable (aquí teniu l'enllaç al Registre General de Formació Permanent del Professorat: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1479126), com pel que fa al reconeixement del complement. Els professors interessats han d'adreçar al centre pertinent la sol·licitud de reconeixement del complement (annex 2), a la qual han d'adjuntar la documentació que calgui. Els centres han de sol·licitar, dins els terminis establerts, el finançament del complement dels professors (annex 3). A la sol·licitud, també hi han d'adjuntar la documentació requerida. 2. Es publiquen les llistes definitives de sol·licituds del complement estimades i denegades, amb indicació del motiu de la denegació, i la Resolució per la qual s'aproven aquestes llistes, elaborades d'acord amb el procediment establert en l'Addenda de l'Acord del 2008. Els professors que figurin en la llista definitiva de sol·licituds estimades tenen dret a percebre el complement a partir del setembre del 2016, sempre que en aquesta data estiguin d'alta en la nòmina de pagament delegat o de pagament directe. Els professors que figurin en la llista definitiva de sol·licituds denegades, si consideren que en el moment actual compleixen els requisits, poden tornar a sol·licitar el complement d'acord amb el procediment establert (vegeu el punt 1). Tue, 21 Feb 2017 13:30:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2017-02-21T13:30:16Z Programa escola matinera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=846571&lang=ca&coduo=7 Instruccions per a l'obertura a la comunitat educativa de centres públics d'educació infantil, educació primària i/o educació especial en horari no lectiu els matins abans de començar la jornada escolar, per al curs 2014-15. L'objectiu d'aquest programa és oferir un servei als pares i mares i, alhora, potenciar l'ús de les instal·lacions i dels recursos dels centres educatius, en horari no lectiu abans de començar la jornada escolar, amb la realització d'activitats de caràcter cultural, esportiu, artístic i/o d'estudi, dirigides als alumnes. Fri, 03 Feb 2017 09:32:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=846571&lang=ca&coduo=7 2017-02-03T09:32:24Z Sol·licituds d'ajuts de menjador, curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612125&lang=ca&coduo=7 Ajuts individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2016-2017 cursin estudis a centres docents públics i concertats no universitaris, en els nivells de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària i presentin la sol·licitud en els terminis establerts. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport. Wed, 01 Feb 2017 08:17:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612125&lang=ca&coduo=7 2017-02-01T08:17:44Z Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678513&lang=ca&coduo=7 El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 13 d'agost de 2016, número 195), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris Mon, 30 Jan 2017 12:21:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678513&lang=ca&coduo=7 2017-01-30T12:21:03Z Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678642&lang=ca&coduo=7 El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 27 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 6 d'agost de 2016, número 189), ha convocat les ajudes individualitzades següents: a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. Mon, 30 Jan 2017 12:19:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678642&lang=ca&coduo=7 2017-01-30T12:19:05Z Cens d'associacions d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=7 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003). Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat . Sol•licitud d’inscripció . Instància . Fitxa de dades de l’associació . Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) . Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc. Wed, 02 Nov 2016 09:29:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=7 2016-11-02T09:29:08Z Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 26 d'octubre de 2016 per la qual es convoquen ajudes per a despeses de funcionament i activitats de les federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes i l http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2726217&lang=ca&coduo=7 Es convoquen ajudes destinades a donar suport al manteniment de les federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les federacions i confederacions d'associacions d'alumnes (AA) Wed, 02 Nov 2016 09:27:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2726217&lang=ca&coduo=7 2016-11-02T09:27:56Z Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2651253&lang=ca&coduo=7 Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017 Mon, 31 Oct 2016 13:28:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2651253&lang=ca&coduo=7 2016-10-31T13:28:39Z Reconeixement de compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=7 S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent. Mon, 31 Oct 2016 13:27:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=7 2016-10-31T13:27:17Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Mon, 31 Oct 2016 13:21:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 2016-10-31T13:21:32Z Reconeixement de serveis prestats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=7 Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Mon, 31 Oct 2016 13:20:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=7 2016-10-31T13:20:08Z Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=7 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca). Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents: . Sol•licitud d’inscripció . Fitxa de dades de l’associació . Còpia del NIF de l’associació . Estatuts . Acta fundacional Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència. Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens. Wed, 18 May 2016 07:36:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=7 2016-05-18T07:36:01Z Inscripció en el Registre General de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a la participació del professorat no universitari en les activitats de formació contínua. Tue, 03 May 2016 11:56:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 2016-05-03T11:56:30Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=7 El reconeixement de la formació derivada de la participació en activitats organitzades per les entitats indicades a la lletra d de l'article 3 de l'ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 17 de gener de 2002) exigeix, prèviament, l'homologació de l'activitat. Tue, 03 May 2016 11:46:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=7 2016-05-03T11:46:20Z