Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 16 Jul 2019 04:26:23 GMT Govern de les Illes Balears 2019-07-16T04:26:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Mon, 15 Jul 2019 06:56:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2019-07-15T06:56:27Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754585&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa d'Experiència Formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020. Thu, 11 Jul 2019 10:45:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754585&lang=ca&coduo=7 2019-07-11T10:45:32Z Convocatòria per participar en el programa d'experiència formativa "Actualització de cicles de formació professional" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758657&lang=ca&coduo=7 Convocar la participació al programa d'experiència formativa "Actualització de cicles de formació professional" per al curs 2019-2020, adreçada als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional. Thu, 11 Jul 2019 10:23:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758657&lang=ca&coduo=7 2019-07-11T10:23:18Z Convocatòria adreçada als centres docents públics que imparteixen cicles d'FP de grau mitjà i de grau superior per participar en el Programa de Formació i Transferència ICSCrea per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754513&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència d'Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2019-2020. Thu, 11 Jul 2019 10:22:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754513&lang=ca&coduo=7 2019-07-11T10:22:46Z Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2018- 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3735881&lang=ca&coduo=7 Convocar els premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes dels centres públics de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019. Thu, 11 Jul 2019 10:04:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3735881&lang=ca&coduo=7 2019-07-11T10:04:04Z Ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3358839&lang=ca&coduo=7 NOVETAT !!!: Es publica el BOIB núm. 94 en el qual s'estableix la modificació del termini per presentar sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes complementàries de mobilitat per alumnes de les Illes Balears s'amplia fins dia 31 de juliol de 2019. Es publica la correcció d'errades de la convocatòria per sol·licitar les ajudes complementàries de mobilitat (BOIB núm. 83, de 22 de juny de 2019). La correcció d'errades s'ha fet als punts 4 (compatibilitat), l'apartat 3a) del punt 5 (persones beneficiàries), els apartats e) i f) del punt 6 (requisits generals) i els apartats k) i m) del punt 8.1 (documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud). Es publica la convocatòria (BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019) per sol·licitar les ajudes de mobilitat per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris oficials de grau o màster a la Unió Europea (UE-28) i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten realitzar part d'aquests estudis en centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, i que estiguin en alguna de les cinc categories que estableix la convocatòria. El model de sol·licitud i la declaració responsable de veracitat de dades bancàries del compte s'obté mitjançant el tràmit telemàtic. El tràmit telemàtic finalitza amb la impressió de la sol·licitud de l'ajuda i de la declaració responsable de veracitat de dades bancàries. Tant la sol·licitud com la declaració responsable de veracitat de dades bancàries han d'anar signades per la persona beneficiària de l'ajuda. El tràmit telemàtic NO registra la sol·licitud. Termini de presentació de sol·licituds: Des de 19 de juny fins al 12 de juliol de 2019. Publicació informe relatiu a la documentació presentada amb la sol·licitud de l'ajuda: Entre els dies 9 i 13 de setembre de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds i d'al·legacions: Fins al 27 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. Termini per al·legar la proposta de resolució: Deu dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la proposta de resolució. Thu, 11 Jul 2019 08:35:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3358839&lang=ca&coduo=7 2019-07-11T08:35:03Z Resolució per la qual es convoquen ajuts destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3816806&lang=ca&coduo=7 Donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, en paper o en suport digital, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. Thu, 11 Jul 2019 08:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3816806&lang=ca&coduo=7 2019-07-11T08:12:55Z Convocatòria de subvencions programes educatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835443&lang=ca&coduo=7 Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador, adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2018- 2019 Tue, 09 Jul 2019 11:53:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835443&lang=ca&coduo=7 2019-07-09T11:53:46Z Convocatòria ajuts econòmics transport escolar adaptat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835815&lang=ca&coduo=7 Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d'Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2018-2019 Tue, 09 Jul 2019 11:44:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835815&lang=ca&coduo=7 2019-07-09T11:44:57Z Procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835383&lang=ca&coduo=7 Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions Tue, 09 Jul 2019 06:26:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835383&lang=ca&coduo=7 2019-07-09T06:26:24Z Convocatòria comissió serveis Inspecció Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3828324&lang=ca&coduo=7 Convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Mon, 08 Jul 2019 12:24:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3828324&lang=ca&coduo=7 2019-07-08T12:24:05Z Resolució per la qual es convoquen ajuts destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3398962&lang=ca&coduo=7 Donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, en paper o en suport digital, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. Thu, 27 Jun 2019 08:41:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3398962&lang=ca&coduo=7 2019-06-27T08:41:03Z Ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials... (curs 2019-2020) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3816767&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2019-2020 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten a l'apartat 4 d'aquesta Convocatòria. Thu, 27 Jun 2019 06:56:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3816767&lang=ca&coduo=7 2019-06-27T06:56:14Z Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD, ATE) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2019-2020 [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771145&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat té encomanat per la legislació l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, pel fet de necessitar de suport educatiu, i per assegurar que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. Així, correspon a l'Administració educativa de les Illes Balears dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes, tenint en compte el criteri que l'atenció a la diversitat forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 regula, per una banda, els criteris i l'assignació d'una dotació bàsica i estable de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears, que és concreta a l'Annex 10 del Decret amb l'assignació d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat; com també regula, per una altra banda, tant l'assignació d'una dotació addicional anual de personal que, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha de complementar la dotació bàsica fins a arribar al cent per cent de les necessitats reals dels alumnes escolaritzats als centres privats concertats, com la convocatòria anual del procediment amb aquesta finalitat per a cada curs escolar. Aquesta convocatòria anual convoca i estableix el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL) i convoca també el procediment per proveir els centres d'auxiliars tècnics educatius (ATE), que es tramita d'acord amb les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat dicta a aquest efecte. Tue, 25 Jun 2019 16:39:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771145&lang=ca&coduo=7 2019-06-25T16:39:24Z Convocatòria d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3781524&lang=ca&coduo=7 Donar suport als projectes de premsa local i als de premsa de temàtica especialitzada escrits en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. L'activitat subvencionada consisteix en l'edició, dins l'any 2018, d'una publicació local o de temàtica especialitzada escrita en català a les Illes Balears en paper, en suport electrònic o en suport digital. Tue, 18 Jun 2019 10:53:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3781524&lang=ca&coduo=7 2019-06-18T10:53:23Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3714949&lang=ca&coduo=7 Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 20 de març de 2019 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019. Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 10 d'abril fins al dia 14 de juny de 2019. Publicació informe relatiu a la documentació presentada amb la sol·licitud de l'ajuda: Entre els dies 2 i 6 de setembre de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al dia 20 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. Mon, 17 Jun 2019 07:58:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3714949&lang=ca&coduo=7 2019-06-17T07:58:04Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3722082&lang=ca&coduo=7 Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de març de 2019 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019. Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 10 d'abril fins al dia 14 de juny de 2019. Publicació informe relatiu a la documentació presentada amb la sol·licitud de l'ajuda: Entre els dies 2 i 6 de setembre de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al dia 20 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. Mon, 17 Jun 2019 07:53:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3722082&lang=ca&coduo=7 2019-06-17T07:53:41Z Convocatòria premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de Música i dansa i premis per als alumnes amb aprofitament excel·lent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809187&lang=ca&coduo=7 Obrir la convocatòria de premis extraordinaris d'ensenyament artístic professional de música i dansa Mon, 17 Jun 2019 06:25:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809187&lang=ca&coduo=7 2019-06-17T06:25:56Z Convocatòria comissions ATD http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801586&lang=ca&coduo=7 Comissions de personal docent per funcions d'ATD Tue, 11 Jun 2019 08:29:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801586&lang=ca&coduo=7 2019-06-11T08:29:39Z Procés de concurs de mèrits per a la selecció del director del CEIP Nou de Sa Pobla 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754453&lang=ca&coduo=7 Convocar el concurs de mèrits per seleccionar el director del centre de nova creació CEIP Nou de Sa Pobla Thu, 23 May 2019 18:36:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754453&lang=ca&coduo=7 2019-05-23T18:36:24Z Notificacions de la UAC de la Conselleria d'Educació i Universitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756466&lang=ca&coduo=7 Notificacions en procediments de contractació de la Conselleria d'Educació i Universitat Wed, 22 May 2019 10:21:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756466&lang=ca&coduo=7 2019-05-22T10:21:19Z Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n d'FP de grau mitjà o grau superior en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3761505&lang=ca&coduo=7 Convocar, com a mínim, 345 ajuts per a la participació d'alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a diferents programes d'immersió lingüística en llengua anglesa, segons el nivell educatiu de l'alumnat participant, organitzats per la Conselleria d'Educació i Universitat durant l'estiu del 2019. Thu, 16 May 2019 09:48:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3761505&lang=ca&coduo=7 2019-05-16T09:48:42Z Convocatòria pública d'ajuts destinats als mitjans de comunicació audiovisual que emeten en llengua catalana a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760927&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport als mitjans de comunicació audiovisuals que emeten, totalment o parcial, la seva programació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar la presència i la difusió de la llengua catalana en l'àmbit audiovisual (televisions i ràdios). Thu, 16 May 2019 08:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760927&lang=ca&coduo=7 2019-05-16T08:59:07Z Concurs de mèrits per seleccionar al Director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760343&lang=ca&coduo=7 Seleccionar el director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears Tue, 14 May 2019 11:23:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760343&lang=ca&coduo=7 2019-05-14T11:23:51Z Convocatòria per a la inscripció als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny 2019-2020 per als aspirants amb accés directe http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732986&lang=ca&coduo=7 Obrir un termini d'inscripció als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny en el curs 2019-2020 per als aspirants que estan exempts de realitzar les proves d'accés. Tue, 14 May 2019 10:38:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732986&lang=ca&coduo=7 2019-05-14T10:38:12Z Convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3759297&lang=ca&coduo=7 Donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears. Tue, 14 May 2019 08:28:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3759297&lang=ca&coduo=7 2019-05-14T08:28:22Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola el curs acadèmic 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748491&lang=ca&coduo=7 Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 17 d'abril de 2019 per la qual es convoquen ajudes de promoció d'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018. Termini de presentació de sol·licituds: Des de 10 de maig fins al 16 de juliol de 2019. Publicació informe relatiu a la documentació presentada amb la sol·licitud de l'ajuda: Entre els dies 9 i 13 de setembre de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 27 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. Fri, 10 May 2019 07:59:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748491&lang=ca&coduo=7 2019-05-10T07:59:48Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials d'ensenyaments artísitics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754797&lang=ca&coduo=7 Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 23 d'abril de 2019 per la qual es convoquen ajudes de promoció d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018. Termini de presentació de sol·licituds: Des del 10 de maig fins al 16 de juliol de 2019. Publicació informe relatiu a la documentació presentada amb la sol·licitud de l'ajuda: Entre els dies 9 i 13 de setembre de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 27 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. Fri, 10 May 2019 07:59:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754797&lang=ca&coduo=7 2019-05-10T07:59:30Z Comissió de serveis per al curs 2019-2020 a centres públics d'ensenyaments no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756382&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius Thu, 09 May 2019 09:59:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756382&lang=ca&coduo=7 2019-05-09T09:59:11Z Convocatòria adreçada als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació secundària per participar en el Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748484&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris perquè els centres d'educació secundària obligatòria puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2019-2020. Fri, 03 May 2019 09:41:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748484&lang=ca&coduo=7 2019-05-03T09:41:07Z Convocatòria adreçada als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen educació primària per participar en el Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3747166&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris perquè els centres que imparteixen educació primària puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2019-2020. Fri, 03 May 2019 09:39:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3747166&lang=ca&coduo=7 2019-05-03T09:39:31Z Procés d'adscripció a EP, ESO i ed. especial 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3696903&lang=ca&coduo=7 L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis d'educació primària o educació secundària al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud). Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual. Mon, 29 Apr 2019 08:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3696903&lang=ca&coduo=7 2019-04-29T08:25:15Z Procés admissió a Batxillerat 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3696949&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. Wed, 24 Apr 2019 11:28:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3696949&lang=ca&coduo=7 2019-04-24T11:28:24Z Convocatòria ordinària a les proves d'accés per als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny 2019-2020 per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732872&lang=ca&coduo=7 Convocar les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior de règim especial del sistema educatiu. Tue, 23 Apr 2019 07:25:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732872&lang=ca&coduo=7 2019-04-23T07:25:08Z Convocatòria ordinària a les proves d'accés per als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny 2019-2020 per als aspirants sense requisits acadèmics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732143&lang=ca&coduo=7 Convocar les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior de règim especial del sistema educatiu. Wed, 17 Apr 2019 13:42:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732143&lang=ca&coduo=7 2019-04-17T13:42:24Z Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació permanent als centres de professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724921&lang=ca&coduo=7 Aquesta convocatòria té com a objecte cobrir places d'assessories de formació als centres de professorat, mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis d'acord amb les condicions establertes a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. Tue, 16 Apr 2019 08:13:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724921&lang=ca&coduo=7 2019-04-16T08:13:39Z Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728934&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019. Thu, 11 Apr 2019 12:10:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728934&lang=ca&coduo=7 2019-04-11T12:10:41Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2018-2019 (5) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728518&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes Thu, 11 Apr 2019 11:46:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728518&lang=ca&coduo=7 2019-04-11T11:46:40Z Convocatòria premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728825&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019. Thu, 11 Apr 2019 11:24:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728825&lang=ca&coduo=7 2019-04-11T11:24:02Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2018-2019 (4) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3697385&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes Thu, 11 Apr 2019 07:11:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3697385&lang=ca&coduo=7 2019-04-11T07:11:35Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725045&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019. Mon, 08 Apr 2019 13:01:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725045&lang=ca&coduo=7 2019-04-08T13:01:08Z Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724854&lang=ca&coduo=7 Aquesta convocatòria té com a objecte cobrir places de directors de centres de professorat mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis, d'acord amb les condicions establertes a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. Mon, 08 Apr 2019 10:33:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724854&lang=ca&coduo=7 2019-04-08T10:33:32Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725007&lang=ca&coduo=7 Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 Mon, 08 Apr 2019 10:19:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725007&lang=ca&coduo=7 2019-04-08T10:19:23Z Convocatòria oposicions cos d'inspectors d'educació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662293&lang=ca&coduo=7 Proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació Tue, 02 Apr 2019 07:18:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662293&lang=ca&coduo=7 2019-04-02T07:18:07Z Proves generals, o de maduresa, per les persones sense requisit acadèmic per poder accedir als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703642&lang=ca&coduo=7 Convocar les proves per accedir a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I de Grau Mitjà Convocar les proves per accedir a les formacions esportives de cicle superior/nivell III de Grau Superior. Tue, 26 Mar 2019 11:32:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703642&lang=ca&coduo=7 2019-03-26T11:32:23Z Proves de llengua catalana de maig de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3704041&lang=ca&coduo=7 Es convoquen les proves de maig de 2019 per obtenir els següents certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1,C2 i LA) Tue, 26 Mar 2019 10:13:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3704041&lang=ca&coduo=7 2019-03-26T10:13:25Z Convocatòria per participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3697264&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2019-2020 a l'àmbit de l'illa de Mallorca. Tue, 26 Mar 2019 09:29:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3697264&lang=ca&coduo=7 2019-03-26T09:29:15Z Convocatòria per participar en el Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3698833&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del programa "Emprendre a la meva escola" (EME) per al curs 2019-2020. Tue, 26 Mar 2019 09:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3698833&lang=ca&coduo=7 2019-03-26T09:29:03Z Convocatòria per participar en el programa "Cap a la coeducació als centres educatius" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703996&lang=ca&coduo=7 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del programa "Cap a la coeducació als centres educatius" per al curs 2019-2020. Tue, 26 Mar 2019 09:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703996&lang=ca&coduo=7 2019-03-26T09:27:15Z Convocatòria d'Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears per l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703317&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears per l'any 2019. En concret, es pretén fomentar activitats com les següents: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobrer temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5 g) de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura. NO es consideren activitats subvencionables els projectes d'activitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o activitats similars. Resten excloses expresament d'aquesta convocatòria: - Publicació de llibres d'actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars; - Reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l'entitat sol·licitant. Mon, 25 Mar 2019 08:52:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703317&lang=ca&coduo=7 2019-03-25T08:52:08Z