Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-11-17T15:10:55Z Govern de les Illes Balears 2018-11-17T15:10:55Z ca Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017 2018-11-16T13:02:25Z 2018-11-16T13:02:25Z La Conselleria d'Educació i Universitat davant la necessitat d'invertir en la formació de capital humà pretén afavorir l'excel·lència en el rendiment acadèmic i per això, ofereix una convocatòria d'ajudes per promoure l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris, de les quals es podran beneficiar, si compleixen uns determinats requisits acadèmics, els alumnes amb domicili a les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els cursos 2015-2016 o 2016- 2017. NOVETAT ! Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 d'octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys 2015-2016 o 2016-2017. El 18 d'octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior la Proposta de resolució de concessió de les ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys 2015-2016 o 2016-2017 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions. Finalitzat el termini per formular al·legacions, no es va rebre cap al·legació al respecte. Per això, es concedeixen les ajudes d'excel·lència per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els cursos acadèmics 2015-2016 o 2016-2017 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 1. Les sol·licituds presentades per les persones beneficiàries compleixen els requisits establerts i presenten la documentació completa exigida en la convocatòria. L'import de l'ajuda és de 1.500,00 euros. Annex 1: Persones a les quals es concedeixen ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys 2015-2016 o 2016-2017. S'exclouen les sol·licituds d'ajudes d'excel·lència per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els cursos acadèmics 2015-2016 o 2016-2017 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 2. Els motius d'exclusió s'indiquen en l'Annex 3. Annex 2: Persones excloses de l'ajuda. Annex 3: Codificació de les causes d'exclusió. Termini per l'interposició de recursos: Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar: - Recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. - Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. 2018-11-16T13:02:25Z Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD, ATE) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2018-2019 [educació concertada] 2018-11-15T09:41:08Z 2018-11-15T09:41:08Z La Conselleria d'Educació i Universitat té encomanat per la legislació l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, pel fet de necessitar de suport educatiu, i per assegurar que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. Així, correspon a l'Administració educativa de les Illes Balears dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes, tenint en compte el criteri que l'atenció a la diversitat forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 regula, per una banda, els criteris i l'assignació d'una dotació bàsica i estable de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears, que és concreta a l'Annex 10 del Decret amb l'assignació d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat; com també regula, per una altra banda, tant l'assignació d'una dotació addicional anual de personal que, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha de complementar la dotació bàsica fins a arribar al cent per cent de les necessitats reals dels alumnes escolaritzats als centres privats concertats, com la convocatòria anual del procediment amb aquesta finalitat per a cada curs escolar. Aquesta convocatòria anual convoca i estableix el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL) i convoca també el procediment per proveir els centres d'auxiliars tècnics educatius (ATE), que es tramita d'acord amb les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat dicta a aquest efecte. 2018-11-15T09:41:08Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2018-2019 [educació concertada] 2018-11-15T09:11:45Z 2018-11-15T09:11:45Z La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. 2018-11-15T09:11:45Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2019 2018-11-14T09:06:13Z 2018-11-14T09:06:13Z El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. 2018-11-14T09:06:13Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] 2018-11-12T12:46:28Z 2018-11-12T12:46:28Z L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 2018-11-12T12:46:28Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea pel curs acadèmic 2017-2018 2018-11-12T11:35:08Z 2018-11-12T11:35:08Z L'objecte d'aquesta convocatòria és concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. NOVETAT: Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 d'octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. El 18 d'octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior la Proposta de Resolució de concessió de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions. Finalitzat el termini per formular al·legacions, no es va rebre cap al·legació al respecte. Per això, es concedeixen les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 1. Les sol·licituds presentades per les persones beneficiàries compleixen els requisits establerts i presenten la documentació completa exigida en la convocatòria. L'import de l'ajuda per el curs acadèmic 2017 - 2018 és de 600,00 euros. Annex 1: Persones a les quals es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. S'exclouen les sol·licituds d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 2. El motiu d'exclusió s'indiquen en el mateix Annex. Annex 2: Persones excloses de l'ajuda. Termini per l'interposició de recursos: Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar: - Recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. - Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. 2018-11-12T11:35:08Z Ajudes de mobilitat i desplaçament per al curs acadèmic 2017-2018. 2018-11-09T12:46:28Z 2018-11-09T12:46:28Z L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - Facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2017-2018. - Compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. NOVETAT: Publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 d'octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018 (BOIB núm.140, de 8 de novembre) El 18 d'octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior la Proposta de Resolució de concenssió de les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions. El 31 d'octubre de 2018, es va emetre un informe en relació a les al·legacions presentades. Aquest informe consta a l'expedient. Es concedeixen les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 1. Les sol·licituds presentades per les persones beneficiàries compleixen els requisits establerts i presenten la documentació completa exigida en la convocatòria. L'import de l'ajuda per el curs acadèmic 2017 - 2018 és de 600,00 euros. Annex 1: Persones a les quals es concedeixen ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. S'exclouen les sol·licituds d'ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant el curs acadèmic 2017-2018 a les persones sol·licitants que consten en l'Annex 2. Els motius d'exclusió s'indiquen en l'Annex 3. Annex 2: Persones excloses de l'ajuda. Annex 3: Codificació de les causes d'exclusió. Termini per l'interposació de recursos: Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar: - Recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació i Universitat: Un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. - Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: Dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució. 2018-11-09T12:46:28Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat 2018-11-08T09:16:35Z 2018-11-08T09:16:35Z Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). 2018-11-08T09:16:35Z Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (2019) 2018-10-24T08:29:53Z 2018-10-24T08:29:53Z Convocar, per a l'any 2019, la realització d'estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa. 2018-10-24T08:29:53Z Convocatòria premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018 2018-10-22T12:39:20Z 2018-10-22T12:39:20Z Convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018. 2018-10-22T12:39:20Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat 2018-10-19T08:31:56Z 2018-10-19T08:31:56Z El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. 2018-10-19T08:31:56Z Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional 2018-10-19T08:13:23Z 2018-10-19T08:13:23Z Convocar la constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (d'anglès, alemany i francès) a les Illes Balears, per al curs escolar 2018-2019, per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars de conversa titulars. Els auxiliars de conversa que es consideren titulars són aquells seleccionats pel Ministeri d' Educació i Formació Professional dins del marc del Programa d'Auxiliars de Conversa, subvencionats directament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i assignats a centres educatius de les Illes Balears. Els auxiliars seleccionats a través d'aquesta convocatòria passaran a formar part, per idioma, d'una llista única ordenada segons la puntuació obtinguda i seran assignats als centres educatius en el cas que l'auxiliar de conversa titular hagi renunciat. En cas que s'exhaureixi la borsa dels auxiliars seleccionats a aquesta convocatòria, es podrà aprovar una altra convocatòria pública per completar la borsa existent d'aspirants a auxiliars de conversa. 2018-10-19T08:13:23Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat 2018-10-19T07:55:12Z 2018-10-19T07:55:12Z L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. 2018-10-19T07:55:12Z Contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats 2018-10-09T10:18:43Z 2018-10-09T10:18:43Z Permetre la contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats que no compleixin tots els requisits, sempre que s'hagi justificat la impossibilitat de contractar professorat que els reuneixi. 2018-10-09T10:18:43Z Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2018-2019) 2018-09-26T11:02:32Z 2018-09-26T11:02:32Z L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2018-2019 per part de les corporacions locals i entitats. 2018-09-26T11:02:32Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2017-2018 2018-09-24T08:30:03Z 2018-09-24T08:30:03Z Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-09-24T08:30:03Z Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19 2018-09-21T12:13:39Z 2018-09-21T12:13:39Z Regular el procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial, en les modalitats esportives d'atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada i vela 2018-09-21T12:13:39Z Reconeixement de compatibilitat 2018-09-20T08:06:08Z 2018-09-20T08:06:08Z S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent. 2018-09-20T08:06:08Z Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 2018-09-13T19:04:06Z 2018-09-13T19:04:06Z Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-09-13T19:04:06Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2018-09-03T11:45:03Z 2018-09-03T11:45:03Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2018-09-03T11:45:03Z Procés proves d'accés als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19 2018-08-30T12:39:11Z 2018-08-30T12:39:11Z Accedir a cursar els ensenyament esportius de règim especial, en les modalitats d'atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada i vela. 2018-08-30T12:39:11Z Programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2018 2018-08-30T08:19:50Z 2018-08-30T08:19:50Z Donar ajuts als alumnes de 6è d'educació primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de 2 programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2018. 2018-08-30T08:19:50Z Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019 2018-08-23T06:40:30Z 2018-08-23T06:40:30Z Es convoquen un total de nou beques d'allotjament, d'acord amb el detall següent: - Una beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior. - Dues beques per a alumnes de Menorca. - Dues beques per a alumnes d'Eivissa. - Dues beques per a alumnes de Formentera. - Dues beques per a alumnes de Mallorca residents a algun dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. La dotació màxima de les beques és de 514,00 euros mensuals durant el curs 2018-2019 (d'octubre a juny, ambdós inclosos) per al finançament del servei d'allotjament i berenar a la residència d'estudiants de la UIB. 2018-08-23T06:40:30Z Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursin estudis postobligatoris. 2018-08-20T09:47:57Z 2018-08-20T09:47:57Z El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 6 d'agost de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional (publicat extracte al BOE de 16 d'agost de 2018, núm. 198), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris 2018-08-20T09:47:57Z Convocatòria de beques i ajudes per a l'alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu per al curs acadèmic 2018/2019 2018-08-20T08:06:50Z 2018-08-20T08:06:50Z El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 6 d'agost de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional (publicat extracte al BOE de 14 d'agost de 2018, número 196), ha convocat les ajudes individualitzades següents: a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el dia 27 de septembre de 2018 2018-08-20T08:06:50Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2018-2019 2018-08-03T06:40:58Z 2018-08-03T06:40:58Z Aquest programa proposa afavorir projectes d'aprenentatge d'aula o de centre en col·laboració amb un altre centre educatiu de territoris de parla alemanya o francesa amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de les competències lingüístiques en llengua alemanya o francesa de l'alumnat, la consciència de la llengua, el respecte per la diversitat lingüística i l'ampliació del coneixement de l'espai geogràfic, històric, cultural i literari d'una segona llengua estrangera. 2018-08-03T06:40:58Z Equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb títol de Graduat Escolar a efectes laborals 2018-07-18T08:41:59Z 2018-07-18T08:41:59Z Establir l'equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes laborals. 2018-07-18T08:41:59Z Legalització de documents acadèmics no universitaris per continuar estudis en un altre país 2018-07-18T08:32:13Z 2018-07-18T08:32:13Z Legalitzar els documents acadèmics no universitaris a fi que l'interessat pugui continuar els seus estudis en un altre país. 2018-07-18T08:32:13Z Acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú "PC00009" del Pla Anual de Polítiques per a l'Ocupació (PAPE 2018) 2018-07-17T11:39:55Z 2018-07-17T11:39:55Z Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i/o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades a l'annex 2. 2018-07-17T11:39:55Z Convocatòria extraordinària de procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Disseny per al curs 2018-2019 2018-07-17T09:52:02Z 2018-07-17T09:52:02Z Es convoca una prova específica d'accés i un procés d'admissió extraordinari als estudis superiors de Disseny en els termes que figuren en la Resolució de 3 de maig de 2018 i en les dates que s'inclouen en l'annex 1 d'aquesta Resolució. 2018-07-17T09:52:02Z Pràcticum 2018-2019. Convocatòria per la qual s'estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració 2018-07-13T08:39:03Z 2018-07-13T08:39:03Z La dispersió en universitats de l'Estat d'alumnes que tenen la intenció de fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat ha determinat la necessitat d'establir les pautes per autoritzar-les i donar-hi cobertura formal. Correspon a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior facilitar als alumnes l'accés al coneixement professionalitzador en el context educatiu dels centres docents públics, dels centres privats concertats i dels centres privats reconeguts per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i que segueixen el currículum de les Illes Balears. L'objectiu d'aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat. La Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, la conformitat del centre a través del GestIB i la còpia de l'assegurança, autoritzarà el centre docent perquè admeti l'estudiant en període de pràctiques. En cap cas un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització. En acabar el període de pràctiques, i abans del 30 de juny, el centre ha de certificar a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, mitjançant el GestIB, que l'alumne ha duit a terme les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis prevists i que el professor les ha tutoritzades. En cap cas no es tramitaran les propostes de reconeixement de les hores corresponents a aquesta activitat si la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior no ha autoritzat les pràctiques i no ha notificat l'autorització al centre educatiu prèviament a la data en què s'han d'iniciar. 2018-07-13T08:39:03Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019 2018-07-13T08:38:38Z 2018-07-13T08:38:38Z L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar a la UIB una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la UIB. 2018-07-13T08:38:38Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2018 - 2019 2018-07-13T08:36:30Z 2018-07-13T08:36:30Z La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED. D'acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d'estudiants universitaris en pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l'enllaç «UNED» i han d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d'escollir el pràcticum de què es tracti. 2018-07-13T08:36:30Z Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 2018-07-12T07:50:39Z 2018-07-12T07:50:39Z Convocar els Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA dels centres públics de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-07-12T07:50:39Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 2018-07-06T12:32:07Z 2018-07-06T12:32:07Z Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-07-06T12:32:07Z Nova convocatòria cursos gratuïts d'anglès per a docents al mes de setembre 2018-07-06T12:17:18Z 2018-07-06T12:17:18Z Convocar cursos gratuïts d'anglès nivell B2 i C1 per als docents en actiu 2018-07-06T12:17:18Z Procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2018-2019 2018-07-04T09:09:22Z 2018-07-04T09:09:22Z Convocar el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals i de substitucions 2018-07-04T09:09:22Z Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) 2018-07-02T13:04:20Z 2018-07-02T13:04:20Z La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. 2018-07-02T13:04:20Z Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc PORT-UIB 2018-07-02T12:14:17Z 2018-07-02T12:14:17Z La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. 2018-07-02T12:14:17Z Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019 2018-06-26T18:17:02Z 2018-06-26T18:17:02Z Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 2018-06-26T18:17:02Z Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018 2018-06-26T08:52:20Z 2018-06-26T08:52:20Z Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018. 2018-06-26T08:52:20Z Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2018-2019 2018-06-22T05:59:53Z 2018-06-22T05:59:53Z L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. 2018-06-22T05:59:53Z Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent 2018-06-15T08:29:29Z 2018-06-15T08:29:29Z Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 2018-06-15T08:29:29Z Programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" per al curs 2018-2019 2018-06-07T08:18:44Z 2018-06-07T08:18:44Z Convocar, per al curs 2018-2019, la participació al programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" adreçada als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de FPB, grau mitjà o grau superior de nova implantació al catàleg de cicles formatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els cursos 2017-2018 o 2018-2019. 2018-06-07T08:18:44Z Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019 2018-06-05T09:24:23Z 2018-06-05T09:24:23Z Es convoquen els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que, durant el curs 2018-2019, cursin estudis de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària en centres docents públics no universitaris o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris. 2018-06-05T09:24:23Z Programa de Formació i Transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)" per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020 2018-06-05T09:07:56Z 2018-06-05T09:07:56Z Impulsar que les biblioteques escolars facilitin el disseny i desenvolupament de programes per al tractament i producció de la informació en els diferents suports i formats. Aprendre a dissenyar projectes d'investigació des de la biblioteca escolar, projectes documentals integrats (PDI). Formar el professorat implicat en el programa en els coneixements necessaris per dissenyar el seu projecte documental integrat i la seva aplicació. Dotar els centres participants d'una aportació econòmica destinada a l'aplicació del projecte. 2018-06-05T09:07:56Z Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 2018-05-31T09:18:13Z 2018-05-31T09:18:13Z Aquesta Resolució té una doble finalitat: - L'organització acadèmica, per al curs 2018-2019, dels ensenyaments artístics superiors i, - El reconeixement de la tasca dels professors en els vessants de la docència, la recerca i la gestió. Tot això dins el marc europeu d'educació superior (EEES) i de l'espai europeu de recerca (EER). Amb aquesta regulació la Conselleria d'Educació i Universitat vol donar un impuls decidit als ensenyaments artístics superiors perquè es pugin consolidar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i tenguin el mateix tractament acadèmic i social que els ensenyaments universitaris. 2018-05-31T09:18:13Z Resolució procediment selectiu de correctors de les proves de l'avaluació de final d'etapa del curs 2017-2018 2018-05-30T10:07:54Z 2018-05-30T10:07:54Z Seleccionar el professorat extern als centres de la mostra que han de dur a terme la correcció de les proves corresponents a l'avaluació de final d'etapa dels alumnes de quart curs d'educació secundària obligatòria. 2018-05-30T10:07:54Z Activitats internes de formació permanent del professorat 2018-05-29T10:28:55Z 2018-05-29T10:28:55Z Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat 2018-05-29T10:28:55Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música 2018-05-14T07:25:21Z 2018-05-14T07:25:21Z Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. 2018-05-14T07:25:21Z