Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-06-21T06:14:21Z Govern de les Illes Balears 2018-06-21T06:14:21Z ca Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19 2018-06-21T06:12:46Z 2018-06-21T06:12:46Z Establir un procés d'admissió i matrícula per poder cursar Ensenyaments de Règim Especial, modalitat esportives d'atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada i vela. 2018-06-21T06:12:46Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2018-2019 [educació concertada] 2018-06-18T07:08:31Z 2018-06-18T07:08:31Z La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. 2018-06-18T07:08:31Z Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD, ATE) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2018-2019 [educació concertada] 2018-06-15T11:16:51Z 2018-06-15T11:16:51Z La Conselleria d'Educació i Universitat té encomanat per la legislació l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, pel fet de necessitar de suport educatiu, i per assegurar que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. Així, correspon a l'Administració educativa de les Illes Balears dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes, tenint en compte el criteri que l'atenció a la diversitat forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 regula, per una banda, els criteris i l'assignació d'una dotació bàsica i estable de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears, que és concreta a l'Annex 10 del Decret amb l'assignació d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat; com també regula, per una altra banda, tant l'assignació d'una dotació addicional anual de personal que, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha de complementar la dotació bàsica fins a arribar al cent per cent de les necessitats reals dels alumnes escolaritzats als centres privats concertats, com la convocatòria anual del procediment amb aquesta finalitat per a cada curs escolar. Aquesta convocatòria anual convoca i estableix el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL) i convoca també el procediment per proveir els centres d'auxiliars tècnics educatius (ATE), que es tramita d'acord amb les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat dicta a aquest efecte. 2018-06-15T11:16:51Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] 2018-06-15T08:45:58Z 2018-06-15T08:45:58Z L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 2018-06-15T08:45:58Z Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent 2018-06-15T08:29:29Z 2018-06-15T08:29:29Z Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 2018-06-15T08:29:29Z Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari durant l'any acadèmic 2015-2016 i 2016-2017. 2018-06-11T09:21:38Z 2018-06-11T09:21:38Z L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau de qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017. 2018-06-11T09:21:38Z Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2018-2019) 2018-06-07T11:29:03Z 2018-06-07T11:29:03Z L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2018-2019 per part de les corporacions locals i entitats. 2018-06-07T11:29:03Z Programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" per al curs 2018-2019 2018-06-07T08:18:44Z 2018-06-07T08:18:44Z Convocar, per al curs 2018-2019, la participació al programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" adreçada als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de FPB, grau mitjà o grau superior de nova implantació al catàleg de cicles formatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els cursos 2017-2018 o 2018-2019. 2018-06-07T08:18:44Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per al curs 2018-2019 2018-06-06T11:26:02Z 2018-06-06T11:26:02Z Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil, dels instituts d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. 2018-06-06T11:26:02Z Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2018-2019 2018-06-06T10:58:59Z 2018-06-06T10:58:59Z L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. 2018-06-06T10:58:59Z Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019 2018-06-05T09:24:23Z 2018-06-05T09:24:23Z Es convoquen els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que, durant el curs 2018-2019, cursin estudis de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària en centres docents públics no universitaris o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris. 2018-06-05T09:24:23Z Programa de Formació i Transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)" per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020 2018-06-05T09:07:56Z 2018-06-05T09:07:56Z Impulsar que les biblioteques escolars facilitin el disseny i desenvolupament de programes per al tractament i producció de la informació en els diferents suports i formats. Aprendre a dissenyar projectes d'investigació des de la biblioteca escolar, projectes documentals integrats (PDI). Formar el professorat implicat en el programa en els coneixements necessaris per dissenyar el seu projecte documental integrat i la seva aplicació. Dotar els centres participants d'una aportació econòmica destinada a l'aplicació del projecte. 2018-06-05T09:07:56Z Segona convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB 2018-06-04T12:38:48Z 2018-06-04T12:38:48Z La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. 2018-06-04T12:38:48Z Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 2018-05-31T09:18:13Z 2018-05-31T09:18:13Z Aquesta Resolució té una doble finalitat: - L'organització acadèmica, per al curs 2018-2019, dels ensenyaments artístics superiors i, - El reconeixement de la tasca dels professors en els vessants de la docència, la recerca i la gestió. Tot això dins el marc europeu d'educació superior (EEES) i de l'espai europeu de recerca (EER). Amb aquesta regulació la Conselleria d'Educació i Universitat vol donar un impuls decidit als ensenyaments artístics superiors perquè es pugin consolidar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i tenguin el mateix tractament acadèmic i social que els ensenyaments universitaris. 2018-05-31T09:18:13Z Resolució procediment selectiu de correctors de les proves de l'avaluació de final d'etapa del curs 2017-2018 2018-05-30T10:07:54Z 2018-05-30T10:07:54Z Seleccionar el professorat extern als centres de la mostra que han de dur a terme la correcció de les proves corresponents a l'avaluació de final d'etapa dels alumnes de quart curs d'educació secundària obligatòria. 2018-05-30T10:07:54Z Activitats internes de formació permanent del professorat 2018-05-29T10:28:55Z 2018-05-29T10:28:55Z Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat 2018-05-29T10:28:55Z Programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2018 2018-05-21T06:43:37Z 2018-05-21T06:43:37Z Donar ajuts als alumnes de 6è d'educació primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de 2 programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2018. 2018-05-21T06:43:37Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Disseny 2018-05-14T10:05:17Z 2018-05-14T10:05:17Z Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Disseny que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. 2018-05-14T10:05:17Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música 2018-05-14T07:25:21Z 2018-05-14T07:25:21Z Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. 2018-05-14T07:25:21Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors d'Art Dramàtic 2018-05-14T06:47:27Z 2018-05-14T06:47:27Z Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. 2018-05-14T06:47:27Z Convocatòria d'interins (curs 2018-2019) 2018-05-11T08:11:30Z 2018-05-11T08:11:30Z Cobrir places vacants en centres públics en règim d'interinitats durant el curs 2018-2019 2018-05-11T08:11:30Z Reconeixement de compatibilitat 2018-05-10T07:41:49Z 2018-05-10T07:41:49Z S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent. 2018-05-10T07:41:49Z Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives 2018-05-09T12:07:45Z 2018-05-09T12:07:45Z Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic 2018-05-09T12:07:45Z Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) 2018-05-09T11:43:25Z 2018-05-09T11:43:25Z La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. 2018-05-09T11:43:25Z Procés admissió a Batxillerat 2018-2019 2018-05-04T10:06:42Z 2018-05-04T10:06:42Z L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. 2018-05-04T10:06:42Z Procés d'adscripció a Batxillerat 2018-2019 2018-05-04T10:05:02Z 2018-05-04T10:05:02Z L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis de batxillerat al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud). Les línies d'adscripció vénen regulades per la resolució anual. 2018-05-04T10:05:02Z Procés d'adscripció a EP i ESO 2018-2019 2018-05-04T10:02:24Z 2018-05-04T10:02:24Z L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis d'educació primària o educació secundària al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud). Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual. 2018-05-04T10:02:24Z Prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial 2017 2018-05-04T09:23:47Z 2018-05-04T09:23:47Z Aquestes instruccions concreten els diferents aspectes de les proves d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I de grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial. El fet de superar-les permet justificar el requisit acadèmic d'accés de caràcter general en formalitzar la matrícula dels ensenyaments esportius i/o serveix de justificant en demanar l'homologació o la convalidació educativa d'altres formacions oficials o de les formacions federatives previstes en la normativa vigent. Els inscrits han de demostrar coneixements i habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments esportius de grau mitjà. Els continguts de la prova corresponen al currículum de l'educació secundària obligatòria de les Illes Balears. Per a més informació podeu accedir al següent enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1096675&coduo=924793&lang=ca 2018-05-04T09:23:47Z Prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ens. esportius de R. Especial 2017 2018-05-04T09:17:25Z 2018-05-04T09:17:25Z Aquestes instruccions concreten els diferents aspectes de les proves d'accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior/nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial. El fet de superar-les permet justificar el requisit acadèmic d'accés de caràcter general en formalitzar la matrícula dels ensenyaments esportius i/o serveix de justificant en demanar l'homologació o la convalidació educatives d'altres formacions oficials o de les formacions federatives previstes en la normativa vigent. Per a més informació podeu accedir al següent enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1096675&coduo=924793&lang=ca 2018-05-04T09:17:25Z Convocatòria per implantar-hi plans d'innovació pedagògica 2018/2019 2018-05-03T12:15:03Z 2018-05-03T12:15:03Z Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per implantar-hi plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019. L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2018-2019 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. 2018-05-03T12:15:03Z Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears 2018-05-03T07:27:43Z 2018-05-03T07:27:43Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. En concret, es pretén fomentar activitats com les següents: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobrer temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5 g) de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura. 2018-05-03T07:27:43Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2018-05-02T08:18:49Z 2018-05-02T08:18:49Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2018-05-02T08:18:49Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat 2018-04-25T10:08:24Z 2018-04-25T10:08:24Z El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. 2018-04-25T10:08:24Z Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats 2018-04-25T07:24:23Z 2018-04-25T07:24:23Z Aquesta convocatòria té per objecte adjudicar de forma individual, en comissió de serveis, places per a funcionaris de carrera del cos de mestres, places del cos de professors de secundària i places del cos tècnic de formació professional en els serveis educatius especialitzats, d'acord a la relació de places de l'annex 2, en horari de matí i horabaixa, si s'escau, i/o itinerants mitjançant un concurs públic de mèrits. 2018-04-25T07:24:23Z Comissions de serveis (curs 2018-2019) 2018-04-19T09:39:14Z 2018-04-19T09:39:14Z Cobrir places amb comissió de serveis en serveis educatius especialitzats 2018-04-19T09:39:14Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d'aprenentatge 2018-04-18T05:38:41Z 2018-04-18T05:38:41Z Selecció de personal docent per a camps d'aprenentatge 2018-04-18T05:38:41Z Ajudes ensenyaments artístics superiors per desplaçament 2017-2018 2018-04-12T07:02:01Z 2018-04-12T07:02:01Z L'objecte d'aquesta convocatòria és concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. 2018-04-12T07:02:01Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2017-2018 2018-04-12T06:51:44Z 2018-04-12T06:51:44Z Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-04-12T06:51:44Z Convocatòria programa ROBOTIB 2018-2019 2018-04-12T06:48:11Z 2018-04-12T06:48:11Z 1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres que imparteixen educació primària puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019. 2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Centres Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. 3. Aquest programa pretén potenciar la introducció de la robòtica entre els alumnes del segon cicle de primària. Per aconseguir-ho, els centres seleccionats rebran una dotació de material d'iniciació a la robòtica i una formació inicial destinada als docents implicats. 4. El programa es basa en una formació inicial dels mestres, en el disseny d'un projecte de transferència i de l'aplicació corresponent durant 2018-04-12T06:48:11Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 2018-04-11T12:21:29Z 2018-04-11T12:21:29Z Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-04-11T12:21:29Z Convocatòria premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018 2018-04-11T12:13:20Z 2018-04-11T12:13:20Z Convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018. 2018-04-11T12:13:20Z Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 2018-04-11T10:30:52Z 2018-04-11T10:30:52Z Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. 2018-04-11T10:30:52Z Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 2018-04-04T12:24:09Z 2018-04-04T12:24:09Z L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears. 2018-04-04T12:24:09Z Ajudes universitàries de mobilitat i de desplaçament 2017-2018 2018-04-03T08:45:54Z 2018-04-03T08:45:54Z L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - Facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2017-2018. - Compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. 2018-04-03T08:45:54Z Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018 2018-04-03T08:05:25Z 2018-04-03T08:05:25Z Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018. 2018-04-03T08:05:25Z Proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional 2018-03-21T10:02:14Z 2018-03-21T10:02:14Z L'objecte d'aquesta convocatòria és concretar els aspectes necessaris per desenvolupar les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu que s'han de dur a terme als centres públics de les Illes Balears l'any 2018. 2018-03-21T10:02:14Z Convocatòria oposicions cossos docents 2018-03-21T09:22:27Z 2018-03-21T09:22:27Z Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents 2018-03-21T09:22:27Z Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019 2018-02-28T09:33:28Z 2018-02-28T09:33:28Z Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 2018-02-28T09:33:28Z Legalització de documents acadèmics no universitaris per continuar estudis en un altre país 2018-02-27T10:19:27Z 2018-02-27T10:19:27Z Legalitzar els documents acadèmics no universitaris a fi que l'interessat pugui continuar els seus estudis en un altre país. 2018-02-27T10:19:27Z Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller 2018-02-27T10:18:05Z 2018-02-27T10:18:05Z Establir les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei Orgància 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 2018-02-27T10:18:05Z