Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-02-24T11:52:03Z Govern de les Illes Balears 2018-02-24T11:52:03Z ca Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat 2018-02-22T15:05:54Z 2018-02-22T15:05:54Z Mitjançant aquesta convocatòria el professorat de l'ensenyament privat concertat pot sol·licitar el reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació (sexenni). 2018-02-22T15:05:54Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per al curs 2018-2019 2018-02-20T08:07:36Z 2018-02-20T08:07:36Z Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil, dels instituts d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. 2018-02-20T08:07:36Z Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives 2018-02-12T10:24:43Z 2018-02-12T10:24:43Z Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic 2018-02-12T10:24:43Z Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent 2018-02-06T11:59:07Z 2018-02-06T11:59:07Z Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 2018-02-06T11:59:07Z Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018 2018-02-05T08:59:06Z 2018-02-05T08:59:06Z Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018. 2018-02-05T08:59:06Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2018-2019 2018-01-29T08:50:52Z 2018-01-29T08:50:52Z L'objectiu és fixar el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2 i el procediment que han de seguir per optar a continuar en el càrrec durant un nou període de quatre cursos escolars. El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. 2018-01-29T08:50:52Z Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 2018-01-24T16:18:10Z 2018-01-24T16:18:10Z L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears. 2018-01-24T16:18:10Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 2017-12-29T11:13:35Z 2017-12-29T11:13:35Z Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. 2017-12-29T11:13:35Z Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2017-2018) 2017-11-29T08:38:05Z 2017-11-29T08:38:05Z L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2017-2018 per part de les corporacions locals i entitats. 2017-11-29T08:38:05Z Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017 2017-11-13T13:21:13Z 2017-11-13T13:21:13Z L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017. - compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017. 2017-11-13T13:21:13Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat 2017-11-10T11:29:17Z 2017-11-10T11:29:17Z El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. 2017-11-10T11:29:17Z Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional 2017-11-06T11:39:24Z 2017-11-06T11:39:24Z Convocar per a l'any 2018 la realització d'estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa. 2017-11-06T11:39:24Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat 2017-10-17T12:34:38Z 2017-10-17T12:34:38Z L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. 2017-10-17T12:34:38Z Reconeixement de compatibilitat 2017-10-11T12:51:48Z 2017-10-11T12:51:48Z S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent. 2017-10-11T12:51:48Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2017-09-18T07:10:41Z 2017-09-18T07:10:41Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2017-09-18T07:10:41Z Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per estudiants que cursin estudis postobligatoris. 2017-09-07T07:52:00Z 2017-09-07T07:52:00Z El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 3 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 10 d'agost de 2017, núm. 190), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2017-2018, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris 2017-09-07T07:52:00Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat 2017-09-01T12:34:11Z 2017-09-01T12:34:11Z Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). 2017-09-01T12:34:11Z Convocatòria de beques i ajudes per a l'alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018 2017-09-01T07:15:39Z 2017-09-01T07:15:39Z El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 3 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 12 d'agost de 2017, número 192), ha convocat les ajudes individualitzades següents: a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. El termini de presentación de les sol·licituds acaba el dia 28 de septembre de 2017 2017-09-01T07:15:39Z Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017 2017-08-30T12:21:37Z 2017-08-30T12:21:37Z El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 27 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 6 d'agost de 2016, número 189), ha convocat les ajudes individualitzades següents: a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. 2017-08-30T12:21:37Z Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 2017-06-06T06:21:56Z 2017-06-06T06:21:56Z Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018 2017-06-06T06:21:56Z Sol·licitud implantació dels PMAR 2017-05-29T10:59:03Z 2017-05-29T10:59:03Z Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. 2017-05-29T10:59:03Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis 2017-03-21T12:29:37Z 2017-03-21T12:29:37Z Objecte i definició de les ajudes per a estudis: 1. Aquesta modalitat d'ajuda té per objecte sufragar, en part, les despesesque el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears realitzi en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. 2. L'ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la cobertura de dues contingències distintes: a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 3. S'entén per matrícula als efectes d'aquest article el següent: la matrícula pròpiament dita, els drets d'inscripció i/o la reserva de plaça, i se n'exclou expressament l'escolaritat. 2017-03-21T12:29:37Z Convocatòria de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 2017-02-21T13:47:58Z 2017-02-21T13:47:58Z L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. 2017-02-21T13:47:58Z Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris. 2017-01-30T12:21:03Z 2017-01-30T12:21:03Z El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 13 d'agost de 2016, número 195), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris 2017-01-30T12:21:03Z Cens d'associacions d'alumnes 2016-11-02T09:29:08Z 2016-11-02T09:29:08Z Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003). Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat . Sol•licitud d’inscripció . Instància . Fitxa de dades de l’associació . Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) . Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc. 2016-11-02T09:29:08Z Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017 2016-10-31T13:28:39Z 2016-10-31T13:28:39Z Adjudicació de destinacions provisionals curs 2016-2017 2016-10-31T13:28:39Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. 2016-10-31T13:21:32Z 2016-10-31T13:21:32Z Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. 2016-10-31T13:21:32Z Reconeixement de serveis prestats 2016-10-31T13:20:08Z 2016-10-31T13:20:08Z Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. 2016-10-31T13:20:08Z Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes 2016-05-18T07:36:01Z 2016-05-18T07:36:01Z Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca). Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents: . Sol•licitud d’inscripció . Fitxa de dades de l’associació . Còpia del NIF de l’associació . Estatuts . Acta fundacional Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència. Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens. 2016-05-18T07:36:01Z