Tràmits: JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=69&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 05 Jul 2020 18:06:52 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-05T18:06:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=69 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 29 Jan 2019 08:50:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=69 2019-01-29T08:50:33Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=69 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> Tue, 29 Jan 2019 08:49:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=69 2019-01-29T08:49:29Z Recurs especial en matèria de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=69 Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació Fri, 12 Jan 2018 14:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=69 2018-01-12T14:10:35Z