Tràmits : CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT http://www.caib.es/govern/tramites.do?lang=ca&todos=si&coduo=6 Tràmits del Govern de les Illes Balears Imatge del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/root/imgs/cap/logo.gif http://www.caib.es/root/imgs/cap/logo.gif WEB_RSSIMG TNI-142 Treballs realitzats per contractistes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444031&lang=ca Obtenir l'autorització de l'organització adoptada, organigrama, quan s'efectuin feines per un contractista aliè a la plantilla de l'explotació Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Institucions Tecnologia i comunicacions Mon, 17 Jun 2013 22:00:00 GMT Registre d'Empreses d'Inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=846723&lang=ca Regular el règim jurídic de les empreses d'inserció i establir un marc que promogui la inserció laboral de persones en situació d'exclusió social a través d'aquest tipus d'empreses. Empresa Treball i ocupació Tue, 28 May 2013 22:00:00 GMT Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tecnologia i comunicacions Sun, 19 May 2013 22:00:00 GMT Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Institucions Tecnologia i comunicacions Sun, 19 May 2013 22:00:00 GMT Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Institucions Tecnologia i comunicacions Sun, 19 May 2013 22:00:00 GMT Admissió de certificats electrònics. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1224919&lang=ca Els prestadors de serveis de certificació podran demanar que siguin admesos els certificats que ells expedeixin per a les relacions que, per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, tinguin lloc entre els òrgans de l&#8217;Administració de la CAIB i els ciutadans o altres entitats Tecnologia i comunicacions Mon, 22 Apr 2013 22:00:00 GMT Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular Thu, 18 Apr 2013 22:00:00 GMT Llistat d'instaladors TDT recomanats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=377009&lang=ca Dins l'actual marc de transició de la televisió terrestre analògica a digital (TDT), està previst que a les zones que no es disposi de cobertura TDT es presti el servei mitjançant radiodifusió per satèl·lit (plataforma SAT-TDT). És per això que la DGTIC posa a disposició dels particulars i empreses un llistat d'instal·ladors recomanats per dur a terme el muntatge. Tot instal·lador que desitgi estar dins el llistat, ho pot sol·licitar mitjançant el següent formulari. Una vegada emplenat i signat es pot enviar a la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions. Tecnologia i comunicacions Sun, 08 Jul 2012 22:00:00 GMT Subvencions a petites i mitjanes empreses d'interessos de préstecs de circulant 2010. CONVOCATÒRIA TANCADA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=530273&lang=ca Subvencions a petites i mitjanes empreses d'interessos de préstecs de circulant, de l'aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears ISBA SGR i de les despeses d'obertura de préstec i d'estudi de concessió de l'aval. Ajuts per a finançament de l'aval i els interessos de préstecs de circulant adreçat als sectors d'indústria, comerç i serveis, amb l'objectiu principal d'ajudar a les pimes a afrontar dificultats de tresoreria. Ajuts i subvencions Comerç Empresa Indústria Mon, 20 Dec 2010 23:00:00 GMT Mesures de camp electromagnètic d'antenes de telefonia mòbil. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca La conselleria ha posat a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic d'antenes de telefonia mòbil. Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes) La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per prendre les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant. Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat. Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament". Tecnologia i comunicacions D'iniciació telemàtica Mon, 31 May 2010 22:00:00 GMT Resolució de discrepàncies en la inaplicació de condicions de treball establertes en convenis col·lectius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1869468&lang=ca Normativa aplicable · Article 82.3 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (ET). · Capítol III del Decret 51/2013, de 29 de novembre, pel qual es crea i regula la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears. Objecte i àmbit d'actuació de la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears La Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears s'ha creat per mitjà del Decret 51/2013, de 29 de novembre (BOIB núm. 166, de 30 de novembre), que dedica el Capítol III a les funcions decisòries, en l'exercici de les quals la Comissió ha de resoldre les discrepàncies sorgides entre l'empresa i els representants dels treballadors en cas de desacord en els procediments d'inaplicació de les condicions de treball en el conveni col·lectiu aplicable, sempre que concorrin les circumstàncies que estableix l'article 82.3 ET i que la inaplicació afecti a centres de treball de l'empresa situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Mon, 14 Apr 2014 22:00:00 GMT Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i d'energia eòlica per a autoconsum dirigida a empreses i a associacions empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1856418&lang=ca L'objecte d'aquesta Convocatòria és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i d'energia eòlica, per a autoconsum que, promogudes per empreses i associacions empresarials, s'hagin d'executar en edificis relacionats amb la seva activitat empresarial i/o social. Sun, 06 Apr 2014 22:00:00 GMT TNI-149 Tramitació d'avals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789481&lang=ca Tramitació d'avals: presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres Indústria Tue, 01 Apr 2014 22:00:00 GMT TNI-150 Informació periòdica d'accidents en explotacion mineres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1545046&lang=ca Comunicar els accidents i les enfermetats professionals d'una explotació minera d'acord amb el que estableix la ITC 03.1.01 d'actuacions en cas d'accidents del RGNBSM Indústria Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 GMT TNI-147 Responsable manteniment elèctric mines: Nomenament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789344&lang=ca Comunicació de l'empresari, a l'autoritat competent, del nomenament del responsable de manteniment elèctric en una explotació minera i les serves instal·lacions. La categoria tècnica estarà en consonància amb la importància de la instal·lació. Indústria Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 GMT TNI-148 Comunicació d'inici dels treballs dels aprofitaments miners http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789376&lang=ca Comunicació d'inici dels treballs dels aprofitaments miners abans del començament d'aquests. Thu, 27 Mar 2014 23:00:00 GMT 022-Inscripció d'un nou ascensor http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145296&lang=ca Inscripció d'un nou ascensor en el registre d'aparells elevadors (RAE) o la substitució completa d'un ascensor existent. Indústria Wed, 26 Mar 2014 23:00:00 GMT 032 - Comunicació d'alta d'usuari telemàtic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1373447&lang=ca Comunicar l'alta d'un usuari per poder realitzar tràmits telemàtics de la Direcció General d'Indústria i Energia. Indústria Wed, 26 Mar 2014 23:00:00 GMT Manteniment dels requisits per a la inscripció en el Registre d'empreses de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1824890&lang=ca Donar compliment del previst a l'article 16 del Decret 19/2006, de 10 de març sobre la justificació del manteniment dels requisits necessaris per a la inscripció en el Registre d'empreses de joc de la comunitat autònoma. Comerç Empresa D'iniciació telemàtica Thu, 13 Mar 2014 23:00:00 GMT Autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B en establiments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448789&lang=ca Obtenir l'autorització per instal·lar màquines de tipus B en Hotels, hotels apartament, restaurants, bars i cafeteries, sales de festa, salons de ball, discoteques i cafès concert Sense classificar D'iniciació telemàtica Thu, 06 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-033 Permisos d'exploració, investigació, concessions directes i derivades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568333&lang=ca Concessió de permisos per efectuar estudis i reconeixements en zones determinades, prioritat en la petició de permisos d'investigació o concessió directa. Concessió d'explotació de terrenys francs i registrables sense necessitat d'obtenir prèviament un permís d'investigació. Indústria Thu, 06 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-032 Canvi de titularitat de drets miners http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=552722&lang=ca Cessió o arrendament del drets que atorga una autorització. Indústria Thu, 06 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-031 Aprovació del pla de labors amb visita d'inspecció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca Aprovar les tasques previstes al pla de restauració any per any Indústria Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-030 Autoritzacions o ampliacions d'activitats extractives. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca Indústria Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-019 Canvi de titularitat d'instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT 013 - Instal·lacions receptores de gas individuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca Comunicar a la Direcció General d'Indústria i Energia la posada en servei de les instal·lacions receptores de gas individuals i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Energia Habitatge Indústria Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-065 Carnet d'operador de maquinària mòbil (Transport intern, Arrencada i càrrega, Admissió al període de pràctiques) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568380&lang=ca Regulació de l'obtenció del carnet d'operador de maquinària mòbil (Vàlid només per actuar dins pedreres) Indústria Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-011 Autorització de laboratoris de metalls preciosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511439&lang=ca Autorització dels diferents tipus de laboratoris per a l'anàlisi de metalls preciosos, ja siguin oficials, autoritzats o autoritzats d'empresa Indústria Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-010 Certificat de posada en pràctica de patents i models d'utilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533184&lang=ca Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-005 Instal·lacions nuclears i radioactives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533154&lang=ca Autorització d'instal·lacions nuclears i radioactives Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-004 Inscripció de les instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca Declaració i registre dels equips i instal·lacions de raigs X de diagnosi mèdica. Indústria Wed, 05 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-133 Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-132 Certificat de verificació previ estudi de certificat d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-131 Autorització d'ús d'equips http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534326&lang=ca Obtenir l'autorització d'ús d'equips Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-125 Activitat industrial amb risc d'accidents greus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534318&lang=ca Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-117 Aparells elevadors. Grues autopropulsades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca Inscriure i anotar en el Registre de grues mòbils autopropulsades (GAP) aquests aparells elevadors Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-116 Aparells elevadors. Grues torre d'obra http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534289&lang=ca Inscriure i anotar en el Registre de grues torre (NIG) aquests aparells elevadors, així com els seus muntatges Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-115 Aparells elevadors. Muntacàrregues d'obra http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534286&lang=ca Inscriure i anotar en el Registre de muntacàrregues d'obra (RMO) aquests aparells elevadors, així com els seus muntatges i revisions periòdiques Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-114 Aparells Elevadors. Plataformes elevadores http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534280&lang=ca Inscriure i anotar en el Registre de Plataformes Elevadores (RPE) les instal·lacions d'aquests aparells elevadors i les seves revisions periòdiques Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-102 Xarxes de distribució en baixa tensió http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca Autorització i posada en servei d'instal·lacions de distribució en baixa tensió, el titular de les quals pot ser una empresa distribuïdora, o un particular amb la possibilitat de cessió a una empresa distribuïdora Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-076 Visites d'inspecció a autoritzacions mineres, concessions, permisos d'explotació i d'investigació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534146&lang=ca Sol·licitar visita per l'explotador o persona interessada Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-066 Certificat d'instal·lador d'instal·lacions interiors d'aigua (CONVALIDACIÓ) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533660&lang=ca Obtenir l'acreditació professional de fontaneria per convalidació de l'antic carnet d'instal·lador d'instal·lacions interiors d'aigua Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 036 Verificació d'equips de mesura (en laboratori) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446807&lang=ca Verificació d'equips de mesura en laboratori Empresa Energia Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-141 Acreditacions professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca Obtenir el certificat d'acreditació professional en les següents especialitats: - Baixa tensió - Línies d'alta tensió - Operador de calderes - Frigorista - Instal·lacions tèrmiques en edificis - Gas - Productes petrolífers - Fontaner (acreditació voluntària) - Manipulació de gasos fluorats Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-138 Instal·lacions contra incendis del Codi Tècnic de l'Edificació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=632647&lang=ca Comunicar a la Direcció General d'Indústria la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-134 Informe de projecte de voladures per a activitats no mineres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568357&lang=ca Informar projectes de voladures Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 033- Obtenció del distintiu de vehicle elèctric "MELIB" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca Obtenir el distintiu de vehicle elèctric "MELIB". Energia Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-121 Instal·lacions públiques d'alta tensió amb expropiació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca Autorització prèvia i posada en servei de la instal·lació Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-118 Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca Autorització prèvia i posada en servei d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 030-Comunicació de dades d'instal·lacions tèrmiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170781&lang=ca Té per objecte l'actualització de dades de les instal·lacions tèrmiques en edificis construïts amb anterioritat a l'any 2000, d'acord amb la Resolució del director general d'Indústria i Energia, d'1 de juny de 2012 (BOIB núm. 84 de 12 de juny de 2012). Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 028-029-Comunicació d'alta o baixa de conservador d'ascensor http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-113 Aparells elevadors. Reformes ascensors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca Inscriure les reformes d'importància dels ascensors en el registre d'instal·lacions de la Direcció General d'Indústria i Energia. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 027-Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1143419&lang=ca Registrar les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos que no requereixen autorització administrativa, a fi de procedir a la seva posada en servei. Energia Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 026 - Instal·lacions d'equips a pressió (no subjectes a ITC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca Registrar les instal·lacions d'equips a pressió de nova construcció, a fi de procedir a la seva posada en servei. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 025 - Instal·lacions frigorífiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1069544&lang=ca Registrar les instal·lacions frigorífiques de nova construcció, a fi de procedir a la seva posada en servei. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-112 Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 021 - Instal·lació tèrmica (RITE 2007) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Energia Habitatge Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-111 Instal·lacions d'equips a pressió (modificació de les no subjectes a ITC i noves subjectes a ITC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca Registrar les instal·lacions d'equips a pressió, a fi de procedir a la seva posada en servei. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-110 Instal·lacions petrolieres no liberalitzades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=660246&lang=ca Sol·licitud d'instal·lacions petrolieres no liberalitzades Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-109 - Ampliació, reforma, canvi de titular i baixa d'instal·lacions de productes petrolífers líquids http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106897&lang=ca Les reformes, les ampliacions, el canvi de titular i la baixa d'instal·lacions de productes petrolífers líquids s'ha de tramitar pel procediment N-10 (carpeta de productes petrolífers líquids). Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-108 Xarxes de gas canalitzat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca Solicitar autorització per xarxes de gas canalitzat Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-101 Instal·lacions frigorífiques (modificacions) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca Posada en servei de les modificacions d'instal·lacions frigorífiques inscrites. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 019 - Instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció. Expedient director (RITE 2007) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225225&lang=ca Tramitar la documentació tècnica corresponent al conjunt de les instal·lacions tèrmiques d'un edifici de nova construcció destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, en els casos en què hi hagi diferents instal·lacions individuals. Energia Habitatge Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 020 - Instal·lació tèrmica individual provinent d'un expedient director (RITE 2007) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225263&lang=ca Registrar les instal·lacions tèrmiques individuals, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, en els casos en què s'hagi tramitat prèviament un expedient director de l'edifici, a fi de procedir a la seva posada en servei. Energia Habitatge Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT TNI-034 Expedient de caducitat de recursos miners http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=552738&lang=ca Regular la caducitat d'una pedrera mitjançant el procediment i les mesures necessàries pel tancament de la pedrera Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 006 - Instal·lació petrolífera. Inscripció d'instal·lacions noves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca Comunicar a la Direcció General d'Indústria i Energia la posada en servei de les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge i subministrament de productes petrolífers líquids i procedir a la seva inscripció en el registre d'instal·lacions corresponent. Comerç Energia Habitatge Indústria Turisme i hostaleria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 003 - Instal·lacions de baixa tensió. Enllumenat exterior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, destinades a l'ús d'enllumenat exterior, a fi de procedir a la seva posada en servei. Indústria Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 040 Rectificació d'errades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534353&lang=ca Rectificació d'expedients presencials o telemàtics per errades imputables a l'interessat Sense classificar Tue, 04 Mar 2014 23:00:00 GMT 023 - Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a la seva activitat industrial (nova/ampliació d'especialitat o categoria) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1062478&lang=ca Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatives a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses existents. Empresa Indústria Thu, 20 Feb 2014 23:00:00 GMT Ajuts públics per a les cooperatives i societats laborals 2013 (convocatòria tancada) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1676976&lang=ca Convocatòria d'ajuts per donar suport a les empreses d'economia social encaminats al foment de l'ocupació i la millora de la competitivitat en cooperatives i societats laborals. Comerç Empresa Mon, 20 Jan 2014 23:00:00 GMT Enviament telemàtic de documents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1394859&lang=ca Aquesta eina permet l'enviament de documents de forma telemàtica per adjuntar-los posteriorment a un tràmit de la Direcció General d'Indústria i Energia. D'aquesta manera ja no és necessària la seva presentació en paper. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=62311&mkey=M7&&lang=ca"><span style="color: #3366ff;">Més informació (+)</span></a> Sense classificar D'iniciació telemàtica Thu, 09 Jan 2014 23:00:00 GMT Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2013 (convocatòria tancada) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1667900&lang=ca Convocatòria d'ajuts per fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de convertir persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi Ajuts i subvencions Empresa Thu, 19 Dec 2013 23:00:00 GMT INCENTIUS PER A L'OCUPACIÓ http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1648867&lang=ca COFINANÇADA EN UN 50% PEL FONS SOCIAL EUROPEU PER MITJÀ DEL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2007-2013 DINS L'EIX 2, TEMA PRIORITARI 66 "INVERTIM EN EL TEU FUTUR" Ajuts per fomentar l'ocupació de persones joves i l'ocupació estable de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, com també la transformació dels contractes temporals en indefinits o en fixos discontinus mitjançant la promoció dels programes següents: Programa I. contractació de persones joves. s'incentiva la subscripció dels contractes següents: -joves en formació. contractes per a l'aprenentatge i la formació amb persones majors de 16 anys i menors de 30 anys. -joves en pràctiques. contractes en pràctiques amb persones joves de 18 a 30 anys, en possessió de títol universitari, formació professional de grau mitjà o superior o títols reconeguts com a equivalents. -joves en relleu. contractes de relleu o d'anticipació de l'edat de jubilació amb persones joves de 18 a 30 anys. -joves estables. contractes indefinits o fixos discontinus inicials de persones joves de 18 a 30 anys. Programa II. contractació indefinida o fixa discontínua inicial de col·lectius d'actuació prioritari: dones, homes majors de 45 anys i homes de 30 a 45 anys en situació d'atur de llarga durada (12 mesos) Programa III. Transformació de contractes de duració determinada, formatius, en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació en contractes indefinits o fixos discontinus. Treball i ocupació Tue, 26 Nov 2013 23:00:00 GMT Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca Comunicació de les dades relatives a l'obertura d'un centre de treball, o de represa d'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància. Empresa Treball i ocupació D'iniciació telemàtica Sun, 24 Nov 2013 23:00:00 GMT PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Treball i ocupació D'iniciació telemàtica Sun, 24 Nov 2013 23:00:00 GMT Registre, dipòsit i publicació de convenis col·lectius de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=594556&lang=ca En compliment de l'article 90.2 de l'Estatut dels Treballadors els convenis col·lectius s'han de presentar davant de l'autoritat laboral per al seu registre, dipòsit i publicació oficial. Totes les sol·licituds efectuades a partir de l'1 d'octubre de 2010, s'hauran de presentar mitjançant una tramitació telemàtica que estarà disponible des d'aquesta mateixa pàgina. Empresa Treball i ocupació Sun, 24 Nov 2013 23:00:00 GMT PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Treball i ocupació D'iniciació telemàtica Sun, 24 Nov 2013 23:00:00 GMT Registre de societats laborals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca Constitució i inscripció d'una societat laboral Comerç Empresa Thu, 21 Nov 2013 23:00:00 GMT TNI-077 Inspeccions d'organismes de control http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control autoritzats Indústria Sun, 10 Nov 2013 23:00:00 GMT TNI-078 Certificats, còpies, i informes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca Emetre certificats, còpies, i informes sol·licitats (exemple: duplicats de butlletins i posades en servei d'instal·lacions industrials) Sense classificar Sun, 10 Nov 2013 23:00:00 GMT TNI-075 Inspeccions de la Direcció General d'Indústria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca Inspecció d'instal·lacions per part dels tècnics de la Direcció General d'Indústria Sense classificar Sun, 10 Nov 2013 23:00:00 GMT TNI-079 - Sol·licitud d'admissió a examen http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General d'Indústria Indústria D'iniciació telemàtica Sun, 10 Nov 2013 23:00:00 GMT Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=705172&lang=ca Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral. Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret. Treball i ocupació Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 GMT Inscripció de les baixes i/o devolució de la fiança de la inscripció en el Registre d'Empreses de Joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca Inscriure les baixes de les empreses en el registre d'empreses de Joc de les Illes Balears En el cas de devolució de la fiança: Procedir a retornar l'import corresponent de les fiances constituides Tue, 08 Oct 2013 22:00:00 GMT Inscripció de modificacions de dades en el Registre d'Empreses de Joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc Tue, 08 Oct 2013 22:00:00 GMT Procediment d'atorgament de llicència autonòmica de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Comerç Empresa Sense classificar Thu, 19 Sep 2013 22:00:00 GMT Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refòs de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. Economia Empresa Treball i ocupació Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 GMT Regulació d'ocupació per causa de força major http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca El contracte de treball es pot extingir i suspendre i es pot reduir la jornada per causa de força major, l'existència de la qual s'ha de constatar per l'autoritat laboral amb independència del nombre de treballadors afectats. Correspon a l'empresa decidir sobre l'extinció dels contractes o de l'aplicació de les mesures de suspensió o de reducció de jornada, les quals tindran efectes des de la data del fet causant de la força major. L'empresa ha de traslladar la seva decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral. Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 GMT Procediment de suspensions i de reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organtizatives o de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536012&lang=ca Suspensió El contracte de treball es pot suspendre per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan el cessament de l'activitat del treballador afecti dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària de treball. Reducció de jornada La jornada de treball es pot reduir per les causes indicades. Existeix reducció de jornada quan la mateixa es disminueix de forma temporal entre un 10 i un 70% sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual. A efectes de percepció de prestacions per desocupació, la reducció s'ha de fer sobre la base de la jornada diària. Treball i ocupació Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 GMT Procediment d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organtizatives o de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535989&lang=ca Llindars de l'acomiadament col·lectiu: Els acomiadaments tenen la consideració de col·lectius quan, en un període de 90 dies, l'extinció afecta almenys a · 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors · El 10% de treballadors de l'empresa en les que n'ocupin entre 100 i 300. · 30 treballadors en les empreses que n'ocupin més de 300. També té la consideració d'acomiadament col·lectiu l'extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc i es produeixi com a conseqüència del cessament total de l'activitat empresarial en base a les causes indicades. Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 GMT Dipòsit d'estatuts d'associacions professionals i sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca El registre i el dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i sindicals constituïdes segons la Llei 19/1977, d&#8217;1 d&#8217;abril, reguladora del dret d&#8217;associació sindical (BOE 80, de 4 d&#8217;abril de 1977) i la Llei orgànica de Llibertat sindical 11/1985, de 2 d&#8217;agost (BOE 189, de 8 d&#8217;agost) és un tràmit de naturalesa constitutiva, necessari perquè l&#8217;associació adquireixi personalitat jurídica i capacitat d&#8217;obrar, a més de donar publicitat del dipòsit. Així mateix, també seran objecte de registre i dipòsit les successives modificacions dels estatuts de les associacions ja registrades. Empresa Participació ciutadana Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 GMT Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Sense classificar Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 GMT TNI-107 Instal·lacions no liberalitzades d'emmagatzematge de GLP/GNL en dipòsits fixos. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612888&lang=ca Sol·licitar autorització per una instal·lació no liberalitzada d'emmagatzematge de GLP/GNL en dipòsits fixos. Indústria Tue, 09 Jul 2013 22:00:00 GMT