Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 03 Mar 2021 18:17:57 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-03T18:17:57Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=6 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Wed, 03 Mar 2021 14:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=6 2021-03-03T14:09:14Z Sol·licitud d'informe de conformitat de la garantia econòmica per a instal·lacions de generació d'electricitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4570315&lang=ca&coduo=6 D'acord amb l'establert en l'art. 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, s'ha de sol·licitar un informe a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, per a què es pronunciï sobre si la garantia està adequadament constituïda, amb la finalitat de poder presentar aquesta confirmació davant el gestor de xarxa pertinent i que aquest pugui admetre la sol·licitud d'accés i connexió d'una instal·lació de generació d'electricitat. Tue, 23 Feb 2021 15:31:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4570315&lang=ca&coduo=6 2021-02-23T15:31:53Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Tue, 23 Feb 2021 13:16:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 2021-02-23T13:16:38Z Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials entre els estudiants d'educació primària, d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4554431&lang=ca&coduo=6 Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants d'educació primària, d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica en l'àmbit del foment del disseny i la creació d'empreses. Mon, 22 Feb 2021 07:38:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4554431&lang=ca&coduo=6 2021-02-22T07:38:58Z Procediment sancionador en matèria de memòria democràtica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=6 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de memòria democràtica Fri, 19 Feb 2021 10:31:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=6 2021-02-19T10:31:42Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=6 Si una persona sol·licitant d'informació pública no està d'acord amb la resolució recaiguda o no ha rebut cap resposta en el termini màxim legalment establert, podrà interposar, de forma potestativa (ja que també poden recórrer directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa) una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. S'exceptuen les resolucions dictades pels òrgans prevists en l'article 2.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en què només es podrà interposar el recurs contenciós administratiu. D'acord amb l'article 24.6 i la disposició addicional 4ª de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la resolució de la reclamació correspon (en els supòsits de resolucions dictades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la resta d'entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions de les Illes Balears, compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a l'òrgan independent que ha determinat aquesta Comunitat Autònoma, concretament, a la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. Wed, 17 Feb 2021 09:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=6 2021-02-17T09:48:54Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1, B2 i B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437441&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1, B2 i B3 en salons de joc per oferir premis acumulats. Fri, 12 Feb 2021 11:12:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437441&lang=ca&coduo=6 2021-02-12T11:12:35Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores, comercialitzadores, operadores de màquines, prestadores de serveis tècnics i de serveis d'interconnexi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació, distribució, comercialització, explotació de màquines de joc, prestació de serveis tècnics i de serveis d'interconnexió. Tue, 09 Feb 2021 12:03:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 2021-02-09T12:03:32Z Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització administrativa atorgada per a l'organització i explotació d'apostes de joc Tue, 09 Feb 2021 11:42:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 2021-02-09T11:42:08Z Autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Tue, 09 Feb 2021 11:09:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 2021-02-09T11:09:11Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 Modificar les dades contingudes en l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Tue, 09 Feb 2021 09:33:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 2021-02-09T09:33:03Z Tècnic de restauració: Nomenament o renúncia (TNI-146) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684678&lang=ca&coduo=6 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Tècnic de Restauració d'explotacions mineres Thu, 04 Feb 2021 14:00:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684678&lang=ca&coduo=6 2021-02-04T14:00:28Z Modificació de l'autorització d'empreses fabricants, operadores de màquines de joc, distribuïdores i comercialitzadores de màquines de joc i de material de joc, serveis tècnics i prestadores de serveis d'interconnexió. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 Modificar les dades que consten en l'autorització atorgada per la Direcció General de Comerç a una empresa que té per objecte la fabricació, distribució i comercialització, explotació de màquines de joc, prestació de serveis tècnics i de serveis d'interconnexió. Thu, 04 Feb 2021 14:00:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 2021-02-04T14:00:01Z Comunicació d'emplaçament màquines de tipus B o C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. Tue, 02 Feb 2021 22:32:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T22:32:09Z Canvi de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per un altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. Tue, 02 Feb 2021 21:48:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T21:48:50Z Autorització d'explotació de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=6 L'autorització d'explotació és el document administratiu que empara a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears la legalitat individualitzada d'una màquina de joc quant a la seva correspondència amb el model homologat i inscrit en el Registre General del Joc i la seva titularitat. Tue, 02 Feb 2021 21:44:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T21:44:46Z Baixa definitiva de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. Tue, 02 Feb 2021 21:25:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T21:25:20Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. Tue, 02 Feb 2021 18:15:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T18:15:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en un mateix o diferents bingos. Tue, 02 Feb 2021 17:45:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T17:45:32Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Tue, 02 Feb 2021 17:20:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T17:20:23Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437430&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B2 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Tue, 02 Feb 2021 17:06:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437430&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T17:06:26Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437412&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 en salons de joc per oferir premis acumulats. Tue, 02 Feb 2021 15:33:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437412&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T15:33:02Z Direcció Facultativa: Nomenament o renúncia (TNI-145) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de la Direcció Facultativa d'explotacions mineres. Tue, 02 Feb 2021 12:15:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T12:15:45Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. Tue, 02 Feb 2021 12:12:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 2021-02-02T12:12:13Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 Homologar material de joc, equips o plataformes que contenguin, a més del mateix moble, tot el cablatge elèctric i la resta del maquinari de la màquina. Fri, 29 Jan 2021 13:54:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 2021-01-29T13:54:29Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a entitats públiques, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4449849&lang=ca&coduo=6 Convocatòria pública d'ajudes per fomentar la instal·lació de nous punts de recàrrega públics per a vehicle elèctric.També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar addicionalment la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin als nous punts de recàrrega per al seu subministrament. Tue, 26 Jan 2021 13:33:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4449849&lang=ca&coduo=6 2021-01-26T13:33:34Z Autorització per la qual es modifica de forma substancial l'homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 S'entén que la modificació és parcial quan la modificació afecta de forma directa el preu de la partida, el percentatge de devolució, la velocitat de la partida, o el pla de guanys. També l'addició o modificació de jocs als models homologats, o la modificació de jocs ja existents, s'entén que és una modificació substancial. Mon, 25 Jan 2021 13:26:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 2021-01-25T13:26:03Z Comunicació per la qual es modifica de forma no substancial l' homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4525894&lang=ca&coduo=6 Quan la modificació del programa de joc és per esmenar errors en la programació o funcionament i altres millores d'indole menor. Mon, 25 Jan 2021 13:18:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4525894&lang=ca&coduo=6 2021-01-25T13:18:23Z Modificació de l'autorització de laboratoris d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4521803&lang=ca&coduo=6 Modificar les condicions de l'autorització atorgada als laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Mon, 25 Jan 2021 12:12:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4521803&lang=ca&coduo=6 2021-01-25T12:12:19Z Autorització laboratoris d'assaig de màquines de joc i de material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Mon, 25 Jan 2021 09:34:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 2021-01-25T09:34:26Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible 2020 (Programa MOVES II) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4372461&lang=ca&coduo=6 L'objecte és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). Sat, 23 Jan 2021 16:45:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4372461&lang=ca&coduo=6 2021-01-23T16:45:27Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 Modificar les dades que consten en l'autorització atorgada per la Direcció General de Comerç a una empresa que té per objecte l'organització i explotació d'apostes Thu, 21 Jan 2021 22:47:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:47:52Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'organització i explotació d'apostes de joc. Thu, 21 Jan 2021 22:32:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:32:47Z Renovació autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Thu, 21 Jan 2021 22:13:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:13:26Z Renovació autorització empreses fabricants, distribuïdores, comercialitzadores, serveis tècnics, operadores de màquines i prestadores de serveis d'interconnexió. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització administrativa atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació, distribució, comercialització, instal·lació de màquines de joc de tipus B i C, la prestació de servèis tècnics i de serveis d'interconnexió. Thu, 21 Jan 2021 22:12:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:12:33Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 Homologar els sistemes tècnics i resta de material d'apostes, requisit previ per la persona titular de l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes. Tue, 19 Jan 2021 16:45:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 2021-01-19T16:45:46Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 Comprovar abans de la seva homologació, la viabilitat comercial de determinats models de màquines de joc i de jocs. Habilita els fabricants l'explotació de fins a deu màquines d'un mateix model per un període màxim de tres mesos. Mon, 18 Jan 2021 09:52:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T09:52:10Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 La fabricació, importació i explotació de les màquines de tipus B i C en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. Mon, 18 Jan 2021 09:18:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T09:18:17Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d'energies renovables locals per a autoconsum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4514524&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular, mitjançant el procediment de despesa anticipada, els ajuts per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 99 kWp de potència de pic, i d'energia eòlica de baixa potència, de fins a 50 kW de potència nominal, promogudes per administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions privades, en la qual, una vegada concedit l'ajut a l'entitat beneficiària, es creï una comunitat d'energies renovables per a autoconsum formada per les entitats locals o l'associació i els veïns del municipi. Mon, 18 Jan 2021 08:40:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4514524&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T08:40:39Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509555&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats amb càrrec al Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears. Fri, 15 Jan 2021 18:07:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509555&lang=ca&coduo=6 2021-01-15T18:07:20Z Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures. Wed, 13 Jan 2021 12:29:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 2021-01-13T12:29:38Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4332598&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Wed, 13 Jan 2021 12:00:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4332598&lang=ca&coduo=6 2021-01-13T12:00:03Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Mon, 11 Jan 2021 09:43:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 2021-01-11T09:43:50Z Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485667&lang=ca&coduo=6 L'objecte és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents de les Illes Balears, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Tue, 29 Dec 2020 11:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485667&lang=ca&coduo=6 2020-12-29T11:02:23Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Tue, 15 Dec 2020 13:43:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 2020-12-15T13:43:05Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Thu, 03 Dec 2020 14:47:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 2020-12-03T14:47:22Z Ajuts idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3560689&lang=ca&coduo=6 Convocatòria d'ajuts per l'any 2020-2021 destinada a donar suport a la indústria balear en el procés de transformació digital "idigital", que tindrà diferents actuacions: - Consultoria especialitzada: disseny i l'elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L'ajut serà entre el 80% i el 90% del cost de la consultoria que serà de 60 hores. - Curs de formació on-line sobre els conceptes d'indústria 4.0. que es farà en acabar la consultoria. AVÍS IMPORTANT: SUSPES L'AJUT PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT Mon, 16 Nov 2020 11:06:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3560689&lang=ca&coduo=6 2020-11-16T11:06:56Z Informació periòdica d'accidents en explotacions mineres (TNI-150) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=6 Comunicar els accidents i les enfermetats professionals d'una explotació minera d'acord amb el que estableix la ITC 03.1.01 d'actuacions en cas d'accidents del RGNBSM Mon, 09 Nov 2020 12:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=6 2020-11-09T12:32:40Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria Wed, 04 Nov 2020 13:55:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:55:51Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. Wed, 04 Nov 2020 13:54:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:54:07Z