Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 28 May 2017 23:44:23 GMT Govern de les Illes Balears 2017-05-28T23:44:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=6 Ajuts destinats a sufragar els costs de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integra. REQUISITS: Els centres especials d'ocupació han de figurar inscrits en el Registre corresponent de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral. Han de formar part de la plantilla dels centres especials d'ocupació treballadores i treballadors amb el tipus de discapacitat i grau de minusvalidesa que s'indica en l'apartat quart b) de la convocatòria. Els centres especials d'ocupació han de disposar d'unitats de suport a l'activitat professional la composició de les quals s'ha d'establir d'acord amb els mòduls que s'indiquen en l'apartat cinquè de la convocatòria. L'entitat beneficiària ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ha d'estar sotmesa a cap de les prohibicions previstes en la Llei de subvencions. A més, ha d'haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals. Fri, 19 May 2017 08:06:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=6 2017-05-19T08:06:13Z Subvencions destinades a fomentar la incorporació del comerç electrònic a les microempreses comercials minoristes amb establiment de venda presencial (convocatòria tancada). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892898&lang=ca&coduo=6 Subvencions per a fomentar la incorporació del comerç electrònic a les microempreses comercials minoristes que disposin d'establiment de venda presencial, amb l'objectiu de millorar la competitivitat del teixit comercial, modernitzar els establiments comercials i ajudar-los a adaptar-se a criteris de competitivitat i qualitat. Thu, 04 May 2017 07:12:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892898&lang=ca&coduo=6 2017-05-04T07:12:56Z Comunicació de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia (CRE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. Mon, 24 Apr 2017 11:03:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 2017-04-24T11:03:46Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875095&lang=ca&coduo=6 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2017 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. Tue, 11 Apr 2017 11:47:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875095&lang=ca&coduo=6 2017-04-11T11:47:45Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 06 Apr 2017 07:45:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 2017-04-06T07:45:41Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Wed, 05 Apr 2017 10:41:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 2017-04-05T10:41:18Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (TNI-140) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE) Tue, 28 Mar 2017 09:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 2017-03-28T09:22:55Z Convocatòria Joves Qualificats 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Thu, 23 Mar 2017 08:03:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=6 2017-03-23T08:03:28Z Convocatòria Formació DUAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=6 Convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Wed, 22 Mar 2017 13:11:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=6 2017-03-22T13:11:19Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=6 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Tue, 21 Mar 2017 10:00:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=6 2017-03-21T10:00:33Z Comunicació / reducció de mostres de pols (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Tue, 21 Mar 2017 08:21:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 2017-03-21T08:21:29Z Instal·lacions frigorífiques (modificacions) (TNI-101) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=6 Posada en servei de les modificacions d'instal·lacions frigorífiques inscrites. Tue, 14 Mar 2017 13:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=6 2017-03-14T13:37:34Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=6 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Tue, 07 Mar 2017 14:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T14:12:01Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=6 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Tue, 07 Mar 2017 14:07:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T14:07:05Z Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=6 Ajuts per a les empreses públiques i privades que contractin persones amb discapacitat, per mitjà d'un contracte indefinit, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. Ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal. REQUISITS: — La persona amb discapacitat ha d'estar desocupada i ha de figurar inscrita en l'oficina d'ocupació corresponent en el moment de la contractació — El lloc de treball que ocupi la persona amb discapacitat ha de ser adequat a la seva minusvalidesa. A aquest efecte, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha de sol·licitar un informe dels equips multiprofessionals de l'IBAS. — Quant als ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació dels mitjans especials de protecció personal, ha de tenir informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tue, 07 Mar 2017 13:51:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T13:51:24Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=6 Programa 1: Sol·licitud d'ajudes destinades a fomentar la incorporació de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i de treballadors vinculats a l'empresa mitjançant contractes de treball de caràcter temporal com a persones sòcies treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals. Programa 2: Sol·licitud d'ajudes destinades a la millora de la competitivitat de cooperatives en dificultats mitjançant el seu sanejament financer. Programa 3: Sol·licitud de subvenció de les quotes de la Seguretat Social dels perceptores de la prestació d'atur en la modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals. Tue, 07 Mar 2017 13:50:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T13:50:14Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=6 Convocatòria d'ajuts per fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi. Tue, 07 Mar 2017 13:48:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T13:48:32Z Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents, cofinançades en un 50 % pel Fons Social Europeu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=6 Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents: A) Programa I. Incentivació de l'ocupació en sectors industrials de caràcter tradicional. Adreçat a impulsar la contractació indefinida o fixa discontínua inicial de persones joves i de persones de 45 o més anys en els sectors tradicionals següents: calçat, moble i bijuteria. B) Programa II. Contractació de joves i majors. Destinat a incentivar la contractació de persones joves de 16 a 30 anys i de persones de 45 o més anys. C) Programa III. Persones en Situació d'Exclusió Social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social, per part d'empreses d'inserció. D) Programa IV. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació estable de persones en situació de desocupació de llarga durada procedents dels programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. Tue, 07 Mar 2017 13:45:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T13:45:02Z Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=6 Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs. REQUISITS: Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals Tue, 07 Mar 2017 13:43:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=6 2017-03-07T13:43:01Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 23 Feb 2017 13:14:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 2017-02-23T13:14:38Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Thu, 23 Feb 2017 13:12:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=6 2017-02-23T13:12:07Z Verificació inicial d'equips de mesura en laboratori (036) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446807&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar la verificació inicial d'equips de mesura en laboratori Wed, 22 Feb 2017 07:29:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446807&lang=ca&coduo=6 2017-02-22T07:29:10Z Comprovació d'equips de mesura en funcionament (TNI-130) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=6 Comprovació d'equips de mesura en funcionament Wed, 22 Feb 2017 07:26:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=6 2017-02-22T07:26:36Z Verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic (TNI-132) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar el certificat de verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic Tue, 21 Feb 2017 12:30:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=6 2017-02-21T12:30:00Z Convocatòria programes mixts d'ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a persones majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=6 Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2016 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una altra, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial Mon, 20 Feb 2017 08:50:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=6 2017-02-20T08:50:18Z Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca&coduo=6 Comunicació de les dades relatives a l'obertura d'un centre de treball, o de represa d'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància. Després d'haver realitzat tots els tràmits previs de caràcter civil, mercantil, fiscal o financer, heu de comunicar a l'Autoritat Laboral competent l'obertura d'un centre de treball o la represa de la seva activitat després d'alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, a efectes de control de les condicions de Seguretat i Salut Laboral. Thu, 16 Feb 2017 12:04:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca&coduo=6 2017-02-16T12:04:22Z Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=6 De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical, aquest Registre té per objecte el dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, integrades per empresaris amb treballadors a càrrec seu, així com dels altres actes inclosos en el seu àmbit d'aplicació, gestionat per mitjans electrònics. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret el dipòsit dels estatuts de les associacions professionals de treballadors autònoms, que es regeix per una legislació específica. Thu, 16 Feb 2017 12:01:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=6 2017-02-16T12:01:42Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general (001) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 01 Feb 2017 06:42:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=6 2017-02-01T06:42:15Z Aparells elevadors. Grues autopropulsades (TNI-117) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=6 Inscriure i anotar en el Registre de grues mòbils autopropulsades (GAP) aquests aparells elevadors Tue, 31 Jan 2017 13:27:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=6 2017-01-31T13:27:45Z Declaració responsable d'organismes de control (OCA) (TNI-013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=6 Habilitació per actuar com a organisme de control en aparells elevadors, equips a pressió, baixa i alta tensió, estructures metàl·liques, gas, instal·lacions tèrmiques, mineria, productes petrolífers, mercaderies perilloses, accidents greus, contra incendis, productes químics, instal·lacions frigorífiques, qualitat ambiental, màquines amb risc, subministrament d'aigua. Tue, 31 Jan 2017 13:26:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=6 2017-01-31T13:26:35Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=6 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 31 Jan 2017 12:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=6 2017-01-31T12:12:01Z Registre especial de tallers de reparació de vehicles automòbils (042) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=6 Declaració responsable per a la inscripció de nous tallers de reparació d'automòbils, modificació de les dades de tallers existents, canvi de titular i cessament de l'activitat de taller. Tue, 31 Jan 2017 10:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=6 2017-01-31T10:03:21Z Instal·lacions d'alta tensió amb expropiació (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia i posada en servei de la instal·lació Mon, 30 Jan 2017 13:02:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 2017-01-30T13:02:24Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial Wed, 25 Jan 2017 11:56:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 2017-01-25T11:56:23Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=6 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Tue, 24 Jan 2017 13:08:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=6 2017-01-24T13:08:47Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=6 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Mon, 23 Jan 2017 11:49:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=6 2017-01-23T11:49:15Z Comunicació d'inspecció d'ascensor (035) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=6 Comunicar per part dels organismes de control els resultats de les inspeccions d'ascensors. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=48145&mkey=M7&&lang=ca"><span style="color: #3366ff;">Més informació (+)</span></a> Wed, 18 Jan 2017 13:22:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=6 2017-01-18T13:22:12Z Convocatòria 2015 del Programa Pilot de Formació Dual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2349490&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el Programa Pilot de Formació Dual per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves fins a 30 anys amb especials dificultats d'inserció laboral no inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Fri, 13 Jan 2017 11:15:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2349490&lang=ca&coduo=6 2017-01-13T11:15:04Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Wed, 11 Jan 2017 10:06:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T10:06:46Z Instal·lacions petrolíferes (006) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge i subministrament de productes petrolífers líquids (gasoil, benzina...) i procedir a la seva inscripció en el registre d'instal·lacions corresponent. També es poden comunicar les modificacions d'instal·lacions. Wed, 11 Jan 2017 09:59:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T09:59:44Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=6 Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. Wed, 11 Jan 2017 09:54:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T09:54:15Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions elèctriques d'enllaç de baixa tensió i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Wed, 11 Jan 2017 09:51:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T09:51:06Z Aparells elevadors. Reformes ascensors (TNI-113) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=6 Inscriure les reformes d'importància dels ascensors en el registre de la Direcció General Wed, 11 Jan 2017 09:50:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T09:50:03Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Wed, 11 Jan 2017 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:57:22Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 11 Jan 2017 08:56:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:56:56Z Instal·lacions receptores de gas (013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca&coduo=6 Comunicar a la Direcció General de Política Industrial la posada en servei de les instal·lacions receptores de gas i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Wed, 11 Jan 2017 08:53:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:53:32Z Inscripció d'organismes de verificació metrògica (TNI-012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=6 Inscripció per a realitzar verificacions periòdiques i verificacions després de reparació als instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l'estat. Wed, 11 Jan 2017 08:38:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:38:34Z Altres Registres (tallers de tacògrafs o limitadors de velocitat, registre de control metrològic, altres empreses) (TNI-008) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509761&lang=ca&coduo=6 Inscripció en determinats registres, com el de tallers per a la instal·lació i manteniment de tacògrafs analògics, digitals o limitadors de velocitat, inscripció en el registre de control metrològic, instal·lacions de rentatge i reparació de cisternes de mercaderies perilloses i d'altres empreses. Wed, 11 Jan 2017 08:38:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509761&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:38:06Z Carnet de responsable de taller d'automòbils (acreditació voluntària) (TNI-064) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510179&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'acreditació per tal de fer de cap de taller en les diferents especialitats (mecànica, electricitat, carrosseria i pintura). Wed, 11 Jan 2017 08:36:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510179&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:36:09Z Certificats, còpies, i informes (TNI-078) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca&coduo=6 Emetre certificats, còpies, i informes sol·licitats (exemple: duplicats de butlletins i posades en servei d'instal·lacions industrials) Wed, 11 Jan 2017 08:35:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca&coduo=6 2017-01-11T08:35:22Z