Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 25 Jul 2017 14:32:08 GMT Govern de les Illes Balears 2017-07-25T14:32:08Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears CONVOCATÒRIA 2014 PER PRESENTAR PROJECTES PER A TALLERS D'OCUPACIÓ http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2104499&lang=ca&coduo=6 S'aprova la convocatòria per a l'any 2014 per presentar projectes per a tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableix l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials núm. 21716, de 14 de novembre de 2001 (BOE núm. 279, de 21 de novembre), per les quals s'estableixen les bases per concedir subvencions per a aquest programa, modificada per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions i per l'Ordre ESS/1271/2013, de 24 de juny. Mon, 24 Jul 2017 06:12:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2104499&lang=ca&coduo=6 2017-07-24T06:12:19Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ NO FINANÇADA AMB FONS PÚBLICS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1713143&lang=ca&coduo=6 Amb independència de la formació professional per l'ocupació, finançada amb fons públícs a que es refereix la lletra h) de l'article 3 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, que tindrà que estar garantida, les empreses, els centres de formació i els centres integrats de formació professional d'iniciativa privada també podran desenvolupar accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, per a la formació de traballadors desocupats. Fri, 21 Jul 2017 11:41:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1713143&lang=ca&coduo=6 2017-07-21T11:41:56Z Acreditacions professionals (TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=6 Obtenir el certificat d'acreditació professional en les següents especialitats: - Baixa tensió - Alta tensió - Operador de calderes - Frigorista - Instal·lacions tèrmiques en edificis - Gas - Productes petrolífers - Manipulació de gasos fluorats - Conservador d'ascensors Wed, 19 Jul 2017 08:31:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=6 2017-07-19T08:31:26Z Subvencions destinades a promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals per adaptar-los a la societat de la informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic, compatibilitzant-lo amb la venda presencial. Wed, 19 Jul 2017 06:34:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=6 2017-07-19T06:34:56Z Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2935219&lang=ca&coduo=6 Fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes. Wed, 19 Jul 2017 06:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2935219&lang=ca&coduo=6 2017-07-19T06:20:58Z Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975972&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears. Wed, 19 Jul 2017 06:16:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975972&lang=ca&coduo=6 2017-07-19T06:16:25Z Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. Tue, 18 Jul 2017 08:54:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=6 2017-07-18T08:54:47Z Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2997536&lang=ca&coduo=6 Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. Tue, 18 Jul 2017 06:06:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2997536&lang=ca&coduo=6 2017-07-18T06:06:18Z Programa SOIB 30 Formació i Ocupació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992837&lang=ca&coduo=6 Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. Mon, 17 Jul 2017 06:21:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992837&lang=ca&coduo=6 2017-07-17T06:21:14Z Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992829&lang=ca&coduo=6 Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Tue, 11 Jul 2017 12:32:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992829&lang=ca&coduo=6 2017-07-11T12:32:49Z Convocatòria Joves Qualificats 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Tue, 11 Jul 2017 08:06:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=6 2017-07-11T08:06:21Z Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1954370&lang=ca&coduo=6 Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. Thu, 06 Jul 2017 12:18:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1954370&lang=ca&coduo=6 2017-07-06T12:18:18Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=6 D'acord amb el que estableix el punt 1.a) de l'article 9 del Reial Decret 395/ 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11 d'abril), "podran impartir formació professional per a l'ocupació les Administracions Públiques competents en matèria de formació professional per a l'ocupació, a través dels seus centres propis o mitjançant convenis amb entitats o empreses públiques que puguin impartir la formació" AquÍ trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en les correponents resolucions: - Guia tècnica de Formació Professional per l'Ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació Wed, 05 Jul 2017 11:16:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T11:16:05Z Convocatòria d'ajuts 2013-2014 per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE en un 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=6 S'aprova la convocatòria 2013-2014 d'ajuts per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament en un 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) "Competitivitat regional i ocupació", eix 2, tema prioritari 71, o del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020. Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web <http://www.soib.caib.es/>. Wed, 05 Jul 2017 10:44:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T10:44:21Z CONVOCATÒRIA 2014/2015: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919624&lang=ca&coduo=6 S'obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol·licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació per al període 2014-2015 Wed, 05 Jul 2017 10:36:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919624&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T10:36:45Z CONVOCATÒRIA 2013-2015 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=6 S&#8217;obre la convocatòria per a la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l&#8217;objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d&#8217;ajudes a la conciliació, per al període 2013-2015 Wed, 05 Jul 2017 10:34:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T10:34:34Z CONVOCATÒRIA 2012-2013 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=6 S'obren les convocatòries per la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l'objecte de finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d'ajudes a la conciliació, per al període 2012-2013 Wed, 05 Jul 2017 10:33:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T10:33:03Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2012/2013 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=6 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Wed, 05 Jul 2017 10:28:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T10:28:03Z CONVOCATÒRIA 2013/2014: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=6 S&#8217;obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col&#8226;lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació, per al període 2013-2014. Wed, 05 Jul 2017 09:59:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=6 2017-07-05T09:59:49Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=6 Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Tue, 04 Jul 2017 13:56:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T13:56:13Z Convocatòria d'ajuts 2014-2015 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=6 S'aprova la convocatòria 2014-2015 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web . Tue, 04 Jul 2017 13:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T13:48:07Z Convocatòria 2015 de la mesura extraordinària de la renda d'inserció laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria per a l'any 2015, com a mesura extraordinària, per concedir subvencions a les corporacions locals destinades a contractar persones desocupades de molt llarga durada majors de 45 anys (renda d'inserció laboral), cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Regional per a les Illes Balears per al període 2014-2020. Tue, 04 Jul 2017 13:39:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T13:39:12Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2013/2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=6 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Tue, 04 Jul 2017 13:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T13:21:13Z Convocatòria 2015 del Programa Pilot de Formació Dual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2349490&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el Programa Pilot de Formació Dual per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves fins a 30 anys amb especials dificultats d'inserció laboral no inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Tue, 04 Jul 2017 13:04:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2349490&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T13:04:59Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875095&lang=ca&coduo=6 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2017 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. Tue, 04 Jul 2017 10:45:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875095&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T10:45:44Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2719455&lang=ca&coduo=6 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2016 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per a la generació d'activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. Tue, 04 Jul 2017 10:41:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2719455&lang=ca&coduo=6 2017-07-04T10:41:31Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2015 Millora de l'ocupabilitat dels treballadors desocupats de més edat de la qual es preveu el cofinançament en un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2487255&lang=ca&coduo=6 Aquesta mesura té per objecte la concessió d'ajuts públics destinats a millorar l'ocupabilitat de les persones de més edat finançant els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals. Fri, 30 Jun 2017 13:40:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2487255&lang=ca&coduo=6 2017-06-30T13:40:44Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=6 Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que hi presten serveis. Ajuts destinats a l'adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. Fri, 30 Jun 2017 08:24:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=6 2017-06-30T08:24:51Z Convocatòria 2015, com a mesura urgent, per a joves de garantia juvenil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2485274&lang=ca&coduo=6 Aprovar, pel procediment d'urgència, la convocatòria de subvencions per a 2015 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves de garantia juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Wed, 28 Jun 2017 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2485274&lang=ca&coduo=6 2017-06-28T12:48:22Z Programes d'escoles taller (ET) i cases d'oficis (CO) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=15351&lang=ca&coduo=6 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2009 per presentar projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableixen les ordres del Ministeri de Treball i Afers Socials de 14 de novembre de 2001 número 21715 i número 21716, per les quals s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions per a aquests programes, modificades per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions, i per l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març. Les accions que estableix aquesta convocatòria estan cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 2007-2013 PO 2007ES05UPO001 "adaptabilitat i ocupació" en un porcentatge d'un màxim del 50%. Wed, 28 Jun 2017 11:55:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=15351&lang=ca&coduo=6 2017-06-28T11:55:39Z Convocatòria 2008: Subvencions a les corporacions locals, per contratar treballadors desocupats per realitzar obres i serveis d'interès general i social, en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=23964&lang=ca&coduo=6 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2008 per a la presentació de sol·licituds per subvencionar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, derivats de la contractació de treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social en matèria de conciliació de la vida laboral i la familiar, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 1 de l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 26 d'octubre de 1998. Wed, 28 Jun 2017 11:51:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=23964&lang=ca&coduo=6 2017-06-28T11:51:02Z Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=6 Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març Mon, 26 Jun 2017 08:05:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=6 2017-06-26T08:05:28Z Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964119&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Fri, 23 Jun 2017 11:42:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964119&lang=ca&coduo=6 2017-06-23T11:42:15Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=6 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 Tue, 20 Jun 2017 11:11:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=6 2017-06-20T11:11:42Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral i per a la contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals, corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=6 1. La realització de programes, projectes i actuacions en salut laboral següents: Actuacions relatives a la implantació de sistemes de gestió en les pimes i la integració de la prevenció en l'activitat de les empreses, i estudi i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de les petites i mitjanes empreses, a les illes d'Eivissa i Formentera. Actuacions de foment, suport tècnic i informació i divulgació de la prevenció en les petites i mitjanes empreses de Menorca. Actuacions destinades a la verificació de l'existència de plans de seguretat i salut laboral a les obres de construcció, i control de la posada en pràctica de les mesures preventives que s'hi preveuen. Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la presència de substàncies o productes químics i agents biològics, per als treballadors en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears. Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. Projectes relatius a l'avaluació de les condicions de treball del personal de neteja de centres sanitaris. Campanya de difusió i actualització de conceptes relatius a la prevenció de riscs laborals a través de butlletins digitals i pàgines web. 2. La contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals. Tue, 20 Jun 2017 07:48:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=6 2017-06-20T07:48:03Z Ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=243806&lang=ca&coduo=6 Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears l'any 2017. Thu, 15 Jun 2017 12:36:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=243806&lang=ca&coduo=6 2017-06-15T12:36:40Z Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=6 De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical, aquest Registre té per objecte el dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, integrades per empresaris amb treballadors a càrrec seu, així com dels altres actes inclosos en el seu àmbit d'aplicació, gestionat per mitjans electrònics. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret el dipòsit dels estatuts de les associacions professionals de treballadors autònoms, que es regeix per una legislació específica. Thu, 15 Jun 2017 08:54:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=6 2017-06-15T08:54:09Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=6 Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. Thu, 08 Jun 2017 07:45:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=6 2017-06-08T07:45:15Z Inscripció d'organismes de verificació metrògica (TNI-012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=6 Inscripció per a realitzar verificacions periòdiques i verificacions després de reparació als instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l'estat. Wed, 07 Jun 2017 11:19:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=6 2017-06-07T11:19:11Z Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=6 Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs. REQUISITS: Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals Wed, 07 Jun 2017 08:44:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=6 2017-06-07T08:44:53Z Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=6 Ajuts per a les empreses públiques i privades que contractin persones amb discapacitat, per mitjà d'un contracte indefinit, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. Ajuts destinats a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal. Wed, 07 Jun 2017 06:18:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=6 2017-06-07T06:18:57Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=6 Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical l'any 2017 per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. Fri, 02 Jun 2017 07:56:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=6 2017-06-02T07:56:43Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=6 Ajuts destinats a sufragar els costs de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integra. REQUISITS: Els centres especials d'ocupació han de figurar inscrits en el Registre corresponent de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral. Han de formar part de la plantilla dels centres especials d'ocupació treballadores i treballadors amb el tipus de discapacitat i grau de minusvalidesa que s'indica en l'apartat quart b) de la convocatòria. Els centres especials d'ocupació han de disposar d'unitats de suport a l'activitat professional la composició de les quals s'ha d'establir d'acord amb els mòduls que s'indiquen en l'apartat cinquè de la convocatòria. L'entitat beneficiària ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no ha d'estar sotmesa a cap de les prohibicions previstes en la Llei de subvencions. A més, ha d'haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals. Fri, 19 May 2017 08:06:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=6 2017-05-19T08:06:13Z Comunicació de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia (CRE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. Mon, 24 Apr 2017 11:03:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 2017-04-24T11:03:46Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 06 Apr 2017 07:45:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 2017-04-06T07:45:41Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Wed, 05 Apr 2017 10:41:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 2017-04-05T10:41:18Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (TNI-140) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE) Tue, 28 Mar 2017 09:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 2017-03-28T09:22:55Z Convocatòria Formació DUAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=6 Convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Wed, 22 Mar 2017 13:11:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=6 2017-03-22T13:11:19Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=6 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Tue, 21 Mar 2017 10:00:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=6 2017-03-21T10:00:33Z Comunicació / reducció de mostres de pols (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Tue, 21 Mar 2017 08:21:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 2017-03-21T08:21:29Z