Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-18T10:59:32Z Govern de les Illes Balears 2017-12-18T10:59:32Z ca Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 2017-12-14T12:28:05Z 2017-12-14T12:28:05Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2017-12-14T12:28:05Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 2017-12-14T12:26:39Z 2017-12-14T12:26:39Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2017-12-14T12:26:39Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals 2017-12-12T10:24:12Z 2017-12-12T10:24:12Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2017-12-12T10:24:12Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 2017-12-05T12:59:20Z 2017-12-05T12:59:20Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 2017-12-05T12:59:20Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 2017-12-04T08:43:39Z 2017-12-04T08:43:39Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 2017-12-04T08:43:39Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) 2017-12-01T13:15:16Z 2017-12-01T13:15:16Z Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> 2017-12-01T13:15:16Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació 2017-11-29T08:01:54Z 2017-11-29T08:01:54Z Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. 2017-11-29T08:01:54Z Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l'any 2017 2017-11-27T13:30:18Z 2017-11-27T13:30:18Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. 2017-11-27T13:30:18Z Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 2017-11-23T13:01:17Z 2017-11-23T13:01:17Z Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. 2017-11-23T13:01:17Z Sol·licituds de canvi de situació de màquina 2017-11-21T12:19:03Z 2017-11-21T12:19:03Z Canvi de situació de màquines de joc 2017-11-21T12:19:03Z Modificació substancial de l'autorització d' una empresa operadora d'apostes. 2017-11-21T12:18:30Z 2017-11-21T12:18:30Z Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes 2017-11-21T12:18:30Z Modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes 2017-11-21T12:15:37Z 2017-11-21T12:15:37Z Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes 2017-11-21T12:15:37Z Renovació de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes 2017-11-21T12:15:13Z 2017-11-21T12:15:13Z Renovació de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes 2017-11-21T12:15:13Z Baixa empresa operadora d'apostes i devolució de les fiances 2017-11-21T12:14:28Z 2017-11-21T12:14:28Z Obtenció de la baixa administrativa de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes i sol·licitar la devolució de les fiances 2017-11-21T12:14:28Z Sol·licitud autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes 2017-11-21T12:13:52Z 2017-11-21T12:13:52Z Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T12:13:52Z Sol·licitud de baixa de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes 2017-11-21T12:13:08Z 2017-11-21T12:13:08Z Obtenció de la baixa de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T12:13:08Z Sol·licitud de modificació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes 2017-11-21T12:10:48Z 2017-11-21T12:10:48Z Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T12:10:48Z Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes 2017-11-21T12:09:52Z 2017-11-21T12:09:52Z Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T12:09:52Z Autorització de zones d'apostes en salons de joc 2017-11-21T12:03:49Z 2017-11-21T12:03:49Z Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de les zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T12:03:49Z Baixa de zones d'apostes en salons de joc 2017-11-21T12:02:15Z 2017-11-21T12:02:15Z Obtenció de la baixa de zones d'apostes en salons de joc 2017-11-21T12:02:15Z Sol·licitud de modificació de zones d'apostes en salons de joc 2017-11-21T11:54:35Z 2017-11-21T11:54:35Z Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T11:54:35Z Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc 2017-11-21T11:46:47Z 2017-11-21T11:46:47Z Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T11:46:47Z Homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes 2017-11-21T11:41:13Z 2017-11-21T11:41:13Z Obtenció de l'homologació dels dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T11:41:13Z Baixa homologació dels sistemes técnics, elements o instruments técnics utilitzats per a la organizació i explotació d'apostes. 2017-11-21T11:37:42Z 2017-11-21T11:37:42Z Obtenció de la baixa administrativa de la homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organització i explotació d'apostes. 2017-11-21T11:37:42Z Sol·licitud de modificació de l'homologació dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes 2017-11-21T11:33:21Z 2017-11-21T11:33:21Z Obtenció de la modificació de l'homologació dels dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T11:33:21Z Autorizació de la instal·lació de màquines d'apostes 2017-11-21T11:28:34Z 2017-11-21T11:28:34Z Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació de màquines d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-21T11:28:34Z Baixa d' autorizació de l' instal·lació de màquines d'apostes 2017-11-21T11:27:33Z 2017-11-21T11:27:33Z Obtenció de la baixa de l'autorización de la instal·lació de màquines d'apostes 2017-11-21T11:27:33Z Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals 2017-11-17T08:13:41Z 2017-11-17T08:13:41Z Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. 2017-11-17T08:13:41Z Inscripció i autorització com a empresa operadora d'apostes 2017-11-15T12:30:36Z 2017-11-15T12:30:36Z Obtenció de l'autorització administrativa per a l'organització i l'explotació de les apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-11-15T12:30:36Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics propis de 14 d'octubre de 2017 sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds 2017-11-10T08:57:03Z 2017-11-10T08:57:03Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2017-11-10T08:57:03Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) 2017-11-09T10:13:51Z 2017-11-09T10:13:51Z Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera 2017-11-09T10:13:51Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) 2017-11-09T10:12:42Z 2017-11-09T10:12:42Z Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció 2017-11-09T10:12:42Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) 2017-11-08T08:31:17Z 2017-11-08T08:31:17Z Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. 2017-11-08T08:31:17Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) 2017-11-08T08:29:43Z 2017-11-08T08:29:43Z Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. 2017-11-08T08:29:43Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals 2017-11-06T15:01:15Z 2017-11-06T15:01:15Z Programa 1: Sol·licitud d'ajudes destinades a fomentar la incorporació de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i de treballadors vinculats a l'empresa mitjançant contractes de treball de caràcter temporal com a persones sòcies treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals. Programa 2: Sol·licitud d'ajudes destinades a la millora de la competitivitat de cooperatives en dificultats mitjançant el seu sanejament financer. Programa 3: Sol·licitud de subvenció de les quotes de la Seguretat Social dels perceptores de la prestació d'atur en la modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals. 2017-11-06T15:01:15Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) 2017-11-03T08:42:58Z 2017-11-03T08:42:58Z Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. 2017-11-03T08:42:58Z Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials 2017-10-31T11:19:47Z 2017-10-31T11:19:47Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. 2017-10-31T11:19:47Z Subvencions destinades a promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals 2017-10-31T10:51:52Z 2017-10-31T10:51:52Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals per adaptar-los a la societat de la informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic, compatibilitzant-lo amb la venda presencial. 2017-10-31T10:51:52Z Ajuts per fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçades a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials a les Illes Balears (2017) 2017-10-30T11:54:54Z 2017-10-30T11:54:54Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) , Clústers i Centres Tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són subvencionables els conceptes i les activitats que, havent estat executades i pagades entre el 1 de gener de 2017 i el 31 d'Octubre de 2017, estiguin incloses en les següents línies: 1. Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l'entitat, mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament. 2.Despeses corrents directament vinculades amb el funcionament ordinari de l'entitat. 3. Col·laboracions externes, com despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajuda i siguin necessaris per a la bona gestió i funcionament de l'entitat. 2017-10-30T11:54:54Z Registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-10-30T11:01:15Z 2017-10-30T11:01:15Z Aquesta pàgina conté informació general relativa al Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. <strong>INFORMACIÓ GENERAL</strong> <a name="1que"><em>Què és el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?</em> És un registre de caràcter públic l'objectiu del qual és garantir el compliment dels requisits exigibles a contractistes i a subcontractistes que s'inclouen en l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250, de 19 d'octubre) Corresponen a aquest Registre, entre d'altres, les funcions següents: a) Tramitar els procediments relatius a les sol·licituds d'inscripció, renovació, variació de dades i cancel·lació. b) Expedir els certificats de les inscripcions a sol·licitud de les persones o de les entitats interessades. c) Facilitar l'accés públic a les dades del Registre. <a name="1quines"><em>Quines empreses s'hi han d'inscriure?</em> Les empreses que vulguin intervenir com a contractistes o subcontractistes per dur a terme treballs en obres de construcció. Aquesta inscripció no és exigible a les treballadores i treballadors autònoms sense personal contractat ni a aquells que actuen únicament com a promotors. 2017-10-30T11:01:15Z Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors 2017-10-30T10:18:07Z 2017-10-30T10:18:07Z L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. 2017-10-30T10:18:07Z Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) 2017-10-30T10:04:24Z 2017-10-30T10:04:24Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears. 2017-10-30T10:04:24Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2017 2017-10-24T10:30:29Z 2017-10-24T10:30:29Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2017-10-24T10:30:29Z Convocatòria Joves Qualificats 2016 2017-10-24T08:24:38Z 2017-10-24T08:24:38Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2017-10-24T08:24:38Z Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes 2017-10-13T07:06:36Z 2017-10-13T07:06:36Z Fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes. 2017-10-13T07:06:36Z Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics 2017-10-04T09:10:58Z 2017-10-04T09:10:58Z Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral. Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret. 2017-10-04T09:10:58Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical 2017-10-04T07:42:06Z 2017-10-04T07:42:06Z Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-10-04T07:42:06Z Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 2017-10-04T06:37:49Z 2017-10-04T06:37:49Z L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. 2017-10-04T06:37:49Z Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC 2017-09-11T07:16:34Z 2017-09-11T07:16:34Z Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. 2017-09-11T07:16:34Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2017-09-06T08:45:01Z 2017-09-06T08:45:01Z Fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi, per mitjà dels programes següents: — Programa I, promoció de l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació. — Programa II, promoció de l'ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2017-09-06T08:45:01Z