Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-04-26T01:45:09Z Govern de les Illes Balears 2019-04-26T01:45:09Z ca Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació 2019-04-24T12:51:29Z 2019-04-24T12:51:29Z Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. 2019-04-24T12:51:29Z Ajudes per a projectes d'iniciació a la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) 2019-04-17T09:32:40Z 2019-04-17T09:32:40Z Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase inicial del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o de l'activitat industrial. Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total. b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys. 2019-04-17T09:32:40Z Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2019-04-16T13:09:06Z 2019-04-16T13:09:06Z 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. 2019-04-16T13:09:06Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB 30 Formació i Ocupació 2019-04-16T10:00:06Z 2019-04-16T10:00:06Z 1.- Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2018 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació son programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. 2019-04-16T10:00:06Z Segona pròrroga subvencions agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) 2017 2019-04-16T07:58:12Z 2019-04-16T07:58:12Z 2a pròrroga subvencions referent a la convocatòria aprovada per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 14 de març de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 SOIB Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local 2019-04-16T07:58:12Z Primera pròrroga subvencions agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) 2018 2019-04-15T13:29:24Z 2019-04-15T13:29:24Z 1a pròrroga subvencions referent a la convocatòria aprovada per Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 23 de febrer de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 SOIB Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local 2019-04-15T13:29:24Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial 2019-04-15T12:29:01Z 2019-04-15T12:29:01Z Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2019-04-15T12:29:01Z Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Sector Públic/ Ajuntaments 2019 2019-04-10T12:52:45Z 2019-04-10T12:52:45Z L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar part dels costs salarials i de Seguretat Social dels joves que es contractin, amb l'objectiu que millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement i, d'aquesta manera, millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. 2019-04-10T12:52:45Z Creació de noves especialitats formatives 2019-04-10T06:47:39Z 2019-04-10T06:47:39Z La inclusió de noves especialitats formatives en el Catàleg d'Especialitats Formatives. Les especialitats formatives podran ser: (EXP) Experimental, (CCC) Compromís de contractació, (DCP) Persones amb discapacitat, (PTF) Perfeccionament tècnic, (TIC) Tècniques de la informació i comunicació, (CRN) Centre de referència nacional, (PF) Pla de formació, o unes altres que determini el Servei Públic d'Ocupació Estatal 2019-04-10T06:47:39Z Ajudes destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 2019-04-10T06:23:07Z 2019-04-10T06:23:07Z L'objecte d'aquesta Resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 2019-04-10T06:23:07Z Ajudes per promoure la continuïtat de les empreses de les I. Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoure la millora en la gestió mitjançant plans d'empresa 2019-04-09T11:51:33Z 2019-04-09T11:51:33Z Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i dels serveis, o de l'activitat industrial, per mitjà de la planificació del relleu empresarial, amb l'elaboració d'un protocol d'empresa familiar i un pla de continuïtat, o a través de l'elaboració d'un pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l'empresa, i/o mitjançant un pla d'empresa. 2019-04-09T11:51:33Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis emblemàtics 2019-04-09T09:34:52Z 2019-04-09T09:34:52Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. 2019-04-09T09:34:52Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2019) 2019-04-09T09:33:51Z 2019-04-09T09:33:51Z Aquestes ajudes tenen per objecte fomentar la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears mitjançant el finançament de projectes d'agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis, sota l'empara d'una entitat promotora o de la persona que representi el projecte de l'agrupació. 2019-04-09T09:33:51Z Ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) 2019-04-09T09:31:22Z 2019-04-09T09:31:22Z Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de consolidació del procés d'internacionalització per les microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'àmbit d'aquesta convocatòria. Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15 % de la seva facturació. b) L'empresa compta amb una projecció d'expansió empresarial a l'exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers tres anys. 2019-04-09T09:31:22Z Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals. 2019 2019-04-05T07:04:30Z 2019-04-05T07:04:30Z Objecte Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals i d'altres entitats sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar fórmules empresarials d'economia social i a millorar el coneixement sobre aquest àmbit. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de les associacions de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. Àmbit temporal i territorial d'aplicació 1. Els terminis per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprenen els períodes següents: — Programa I: actuacions de foment i difusió realitzades des del dia 1 de novembre de 2018 fins al dia 31 d'octubre de 2019. — Programa II: despeses de manteniment d'estructures organitzatives efectuades des del dia 1 de novembre de 2018 fins al dia 31 d'octubre de 2019. 2. Per poder beneficiar-se dels ajuts, és necessari que les entitats sol·licitants tenguin el domicili social en la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2019-04-05T07:04:30Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 2019-04-05T06:44:59Z 2019-04-05T06:44:59Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. 2019-04-05T06:44:59Z Convocatòria de subvencions per a 2018 Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2019-04-02T10:20:40Z 2019-04-02T10:20:40Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2018 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. 2019-04-02T10:20:40Z Aportació de documentació addicional a un expedient 2019-04-02T08:11:49Z 2019-04-02T08:11:49Z Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. 2019-04-02T08:11:49Z Responsable manteniment elèctric mines: Nomenament (TNI-147) 2019-04-02T08:02:08Z 2019-04-02T08:02:08Z Comunicació de l'empresari, a l'autoritat competent, del nomenament del responsable de manteniment elèctric en una explotació minera i les serves instal·lacions. La categoria tècnica estarà en consonància amb la importància de la instal·lació. 2019-04-02T08:02:08Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) 2019-04-02T07:56:11Z 2019-04-02T07:56:11Z Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres 2019-04-02T07:56:11Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) 2019-04-02T07:24:25Z 2019-04-02T07:24:25Z Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. 2019-04-02T07:24:25Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) 2019-04-02T06:21:42Z 2019-04-02T06:21:42Z Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors 2019-04-02T06:21:42Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) 2019-04-02T06:14:34Z 2019-04-02T06:14:34Z Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera 2019-04-02T06:14:34Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres (TNI-149) 2019-04-02T05:50:06Z 2019-04-02T05:50:06Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres 2019-04-02T05:50:06Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) 2019-04-01T11:59:28Z 2019-04-01T11:59:28Z Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció 2019-04-01T11:59:28Z Sol·licitud per al reconeixement de l'acreditació professional (052 i TNI-141) 2019-04-01T11:36:13Z 2019-04-01T11:36:13Z Expedició d'un Certificat per mitjà del qual la DGPI reconeix que la persona interessada ha acreditat estar en alguna de les situacions exigides en el Reglament d'aplicació per exercir l'especialitat o especialitats sol·licitades. 2019-04-01T11:36:13Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) 2019-04-01T11:30:59Z 2019-04-01T11:30:59Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2019-04-01T11:30:59Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) 2019-04-01T11:25:27Z 2019-04-01T11:25:27Z Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. 2019-04-01T11:25:27Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) 2019-04-01T11:23:25Z 2019-04-01T11:23:25Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2019-04-01T11:23:25Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) 2019-04-01T10:04:08Z 2019-04-01T10:04:08Z Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. 2019-04-01T10:04:08Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) 2019-04-01T09:51:39Z 2019-04-01T09:51:39Z Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. 2019-04-01T09:51:39Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) 2019-03-29T12:53:11Z 2019-03-29T12:53:11Z Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines 2019-03-29T12:53:11Z Ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears 2019-03-28T10:02:08Z 2019-03-28T10:02:08Z Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears. 2019-03-28T10:02:08Z Inscripció en el REFOIB 2019-03-26T10:50:07Z 2019-03-26T10:50:07Z Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB 2019-03-26T10:50:07Z subvencions per a 2018 Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2019-03-25T11:44:15Z 2019-03-25T11:44:15Z Convocatòria de subvencions per als anys 2019 i 2020 amb destí a l'execució d'accions formatives amb compromís de contractació dirigides prioritàriament a treballadors desocupats 2019-03-25T11:44:15Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació 2019-03-22T11:44:37Z 2019-03-22T11:44:37Z Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. 2019-03-22T11:44:37Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical 2019-03-22T11:32:40Z 2019-03-22T11:32:40Z Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. 2019-03-22T11:32:40Z Consentiment per tractar les dades incloses en la base de dades de persones formadores i incorporar-les en el REFOIB 2019-03-22T09:15:14Z 2019-03-22T09:15:14Z Tràmit telemàtic de consentiment per tractar les dades incloses en la base de dades de formadors del SOIB i incorporar-les al Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat 2019-03-22T09:15:14Z Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca 2019-03-19T12:47:45Z 2019-03-19T12:47:45Z És objecte d'aquesta Ordre aprovar una nova convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 19 d'octubre de 2018, per a la concessió d'ajudes destinades a contribuir al reinici de l'activitat mitjançant la reparació dels danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi i aliè, produïts al Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges intenses i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018. 2019-03-19T12:47:45Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 2019-03-18T11:39:11Z 2019-03-18T11:39:11Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2019-03-18T11:39:11Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives 2019-03-13T13:03:43Z 2019-03-13T13:03:43Z Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l'exercici de 2019, l'atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial, amb l'objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres, el cost de l'aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d'obertura i estudi de l'operació. Les sol·licituds s'han de presentar a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l'aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l'IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. <a href="http://idi.es/index.php/ca/ajudes-i-subvencions-cat">Més informació.</a> 2019-03-13T13:03:43Z Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació 2019-02-22T11:00:17Z 2019-02-22T11:00:17Z Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs. REQUISITS: Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals 2019-02-22T11:00:17Z Procediment d'advertiment per incompliment de la normativa d'aplicació a la normativa d'Instal·lacions Radioactives i Instal·lacions de Raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic. 2019-02-20T11:32:09Z 2019-02-20T11:32:09Z Tramitació d'advertiments per la manca de correcció dels incompliments indicats en les actes d'inspecció i que poden ser constitutius d'una infracció lleu de les previstes en l'article 86.c de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear 2019-02-20T11:32:09Z Subvenciones en materia de Salud Laboral 2019-02-19T09:25:44Z 2019-02-19T09:25:44Z Fomentar las actividades de las personas físicas y jurídicas en materia de Salud Laboral 2019-02-19T09:25:44Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial 2019-02-15T10:09:17Z 2019-02-15T10:09:17Z Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. 2019-02-15T10:09:17Z Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball 2019-02-15T08:35:14Z 2019-02-15T08:35:14Z Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. 2019-02-15T08:35:14Z Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 2019-02-05T08:30:15Z 2019-02-05T08:30:15Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2019-02-05T08:30:15Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa d'indústria 2019-01-31T12:57:24Z 2019-01-31T12:57:24Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. 2019-01-31T12:57:24Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa minera 2019-01-31T08:56:44Z 2019-01-31T08:56:44Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 65, 66, 67 i 68 de la llei 10/2014 d'octubre d'ordenació minera de els Illes Balears o a l'article 121 de la llei 22/1973 de 21 de juliol de mines. 2019-01-31T08:56:44Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2019 i 2020 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 2019-01-25T08:16:32Z 2019-01-25T08:16:32Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció del col·lectiu vulnerable JOVES en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2019-01-25T08:16:32Z