Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-07-18T12:19:44Z Govern de les Illes Balears 2018-07-18T12:19:44Z ca Proves de competències clau 2018-07-18T11:59:12Z 2018-07-18T11:59:12Z Per poder accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 de qualificació professional, els alumnes han de complir determinats requisits. En cas que no les tenguin, han de realitzar les proves de competències clau. 2018-07-18T11:59:12Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2016 Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat de la qual es preveu cofinançar-ne un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears 2018-07-18T10:42:57Z 2018-07-18T10:42:57Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades majors de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats de l'orientació laboral que rebran de les entitats beneficiàries que els contractin. 2018-07-18T10:42:57Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 2018-07-18T10:37:03Z 2018-07-18T10:37:03Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2018-07-18T10:37:03Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral i per a la contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals, corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2018 2018-07-18T09:39:12Z 2018-07-18T09:39:12Z 1. La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Actuacions relatives a la implantació de sistemes de gestió en les pimes i la integració de la prevenció en l'activitat de les empreses, i estudi i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de les petites i mitjanes empreses, a les illes d'Eivissa i Formentera. b) Actuacions de foment, suport tècnic i informació i divulgació de la prevenció en les petites i mitjanes empreses de Menorca. c) Actuacions destinades a la verificació de l'existència de plans de seguretat i salut laboral a les obres de construcció, i control de la posada en pràctica de les mesures preventives que s'hi preveuen. d) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la presència de substàncies o de productes químics i agents biològics per als treballadors en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. g) Projectes relatius a l'avaluació de les condicions de treball del personal de neteja de centres sanitaris. h) Campanya de difusió i actualització de conceptes relatius a la prevenció de riscs laborals a través de butlletins digitals i pàgines web. 2. La contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals. 2018-07-18T09:39:12Z Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 2018-07-18T09:23:55Z 2018-07-18T09:23:55Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2018-07-18T09:23:55Z Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC 2018-07-18T09:22:36Z 2018-07-18T09:22:36Z Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. 2018-07-18T09:22:36Z Programa SOIB 30 Formació i Ocupació 2017 2018-07-18T09:21:08Z 2018-07-18T09:21:08Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2018-07-18T09:21:08Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals 2018-07-18T09:20:53Z 2018-07-18T09:20:53Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2018-07-18T09:20:53Z Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 2018-07-18T09:20:20Z 2018-07-18T09:20:20Z L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. 2018-07-18T09:20:20Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació 2018-07-18T08:09:03Z 2018-07-18T08:09:03Z Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. 2018-07-18T08:09:03Z Convocatòria Joves Qualificats 2016 2018-07-18T07:51:49Z 2018-07-18T07:51:49Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2018-07-18T07:51:49Z Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 2018-07-16T10:24:34Z 2018-07-16T10:24:34Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2018-07-16T10:24:34Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 2018-07-10T11:48:43Z 2018-07-10T11:48:43Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2018-07-10T11:48:43Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2017 2018-07-10T11:47:11Z 2018-07-10T11:47:11Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2018-07-10T11:47:11Z Línia de Finançament Industrial ISBA-IDI 2018 2018-07-09T11:30:05Z 2018-07-09T11:30:05Z Convocatòria per a l'any 2018 d'una línia d'ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d'operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025. Aquesta línia d'ajuda vol millorar les condicions econòmiques d'operacions financeres per facilitar a les microempreses, i empreses PIME de les Illes Balears l'accés al préstec. 2018-07-09T11:30:05Z Convocatòria de beques d'èxit 2017 2018-07-05T11:55:11Z 2018-07-05T11:55:11Z Aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones joves desocupades d'entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada per Fons Social Europeu. 2018-07-05T11:55:11Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2018 2018-07-05T11:49:06Z 2018-07-05T11:49:06Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. 2018-07-05T11:49:06Z Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç 2018-06-27T09:51:55Z 2018-06-27T09:51:55Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. 2018-06-27T09:51:55Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2018) 2018-06-21T12:18:24Z 2018-06-21T12:18:24Z L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes destinades a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en dos programes de subvenció destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són actuacions susceptibles de subvenció les inversions per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres de treball en els quals es faci la inversió han d'estar situats en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Són subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2017 a l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho. <span style="color: #C30045";><strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 29 de juny de 2018 fins al dia 30 de juliol de 2018, ambdós inclosos.</strong></span> 2018-06-21T12:18:24Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial 2018-06-20T08:12:18Z 2018-06-20T08:12:18Z Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) 2018-06-20T08:12:18Z Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB Formació per a Ocupats), per al període 2018-2020 2018-06-19T07:31:12Z 2018-06-19T07:31:12Z Concessió d'ajuts destinats a finançar Programes de formació sectorials i Programes de formació transversals adreçats prioritàriament a treballadors ocupats. 2018-06-19T07:31:12Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics propis de 14 d'octubre de 2017 sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds 2018-06-18T09:27:49Z 2018-06-18T09:27:49Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2018-06-18T09:27:49Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2018) 2018-06-18T08:53:14Z 2018-06-18T08:53:14Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són subvencionables les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels centres de treball ja existents i ubicats en les Illes Balears. L'ajut s'ha de destinar a l'adquisició d'actius fixos i d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Es consideren subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2017 al 10 de novembre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho. <span style="color: #C30045";><strong>El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 6 de juliol de 2018 fins al dia 6 de setembre de 2018, ambdós inclosos.</strong></span> 2018-06-18T08:53:14Z Convocatòria de beques pels alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2018-2020 2018-06-11T11:00:53Z 2018-06-11T11:00:53Z Ajuts i beques pels treballadors desocupats,alumnes de les accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2018-2020: Podran sol.licitar beques per a persones amb discapacitat i ajuts de transport,manutenció, allotjament i manutenció, i per conciliació. 2018-06-11T11:00:53Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 2018-06-08T09:24:25Z 2018-06-08T09:24:25Z Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. 2018-06-08T09:24:25Z Formació professional per a l'ocupació no finançada amb fons públics 2018-06-07T07:12:44Z 2018-06-07T07:12:44Z Amb independència de la formació professional per l'ocupació, finançada amb fons públícs a que es refereix la lletra h) de l'article 3 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, que tindrà que estar garantida, les empreses, els centres de formació i els centres integrats de formació professional d'iniciativa privada també podran desenvolupar accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, per a la formació de traballadors desocupats. 2018-06-07T07:12:44Z Ajudes destinades a promoure la continuïtat de les empreses de les Illes Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial. 2018-06-01T06:25:46Z 2018-06-01T06:25:46Z L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses a Balears mitjançant la planificació del relleu empresarial. 2018-06-01T06:25:46Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 2018-05-31T07:49:26Z 2018-05-31T07:49:26Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 2018-05-31T07:49:26Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2018-05-23T12:37:45Z 2018-05-23T12:37:45Z Fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadores i treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadores o treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte aliè per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2018-05-23T12:37:45Z Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació 2018-05-21T14:25:05Z 2018-05-21T14:25:05Z Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs. REQUISITS: Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals 2018-05-21T14:25:05Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) 2018-05-21T10:29:58Z 2018-05-21T10:29:58Z L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora. 2018-05-21T10:29:58Z Ajudes per a projectes d'internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2018) 2018-05-21T09:58:04Z 2018-05-21T09:58:04Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears en 2018. 2018-05-21T09:58:04Z Ajudes destinades a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) 2018-05-21T09:55:29Z 2018-05-21T09:55:29Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes de les Illes Balears, així com la implantació seva implantació l'exterior. 2018-05-21T09:55:29Z Procediment sancionador en matèria de Comerç 2018-05-18T12:20:01Z 2018-05-18T12:20:01Z Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç Les fases del procediment són les següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. 2018-05-18T12:20:01Z Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis 2018 2018-05-18T06:43:51Z 2018-05-18T06:43:51Z Fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis. 2018-05-18T06:43:51Z Certificat botigues de conveniència 2018-05-16T11:38:59Z 2018-05-16T11:38:59Z Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. 2018-05-16T11:38:59Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 2018-05-09T10:32:46Z 2018-05-09T10:32:46Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2018-05-09T10:32:46Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals 2018-05-08T12:01:52Z 2018-05-08T12:01:52Z Programa 1: Sol·licitud d'ajudes destinades a fomentar la incorporació de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i de treballadors vinculats a l'empresa mitjançant contractes de treball de caràcter temporal com a persones sòcies treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals. Programa 2: Sol·licitud d'ajudes destinades a la millora de la competitivitat de cooperatives en dificultats mitjançant el seu sanejament financer. Programa 3: Sol·licitud de subvenció de les quotes de la Seguretat Social dels perceptores de la prestació d'atur en la modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals. 2018-05-08T12:01:52Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció 2018-05-08T12:00:27Z 2018-05-08T12:00:27Z Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 2018-05-08T12:00:27Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. 2018-05-07T08:14:18Z 2018-05-07T08:14:18Z Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. 2018-05-07T08:14:18Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 2018-05-03T11:19:44Z 2018-05-03T11:19:44Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 2018-05-03T11:19:44Z Procediment sancionador en matèria de joc 2018-04-27T07:06:29Z 2018-04-27T07:06:29Z Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. 2018-04-27T07:06:29Z Acreditacions professionals (TNI-141) 2018-04-25T07:39:56Z 2018-04-25T07:39:56Z Obtenir el certificat d'acreditació professional en les següents especialitats: - Baixa tensió - Alta tensió - Operador de calderes - Frigorista - Instal·lacions tèrmiques en edificis - Gas - Productes petrolífers - Manipulació de gasos fluorats - Conservador d'ascensors 2018-04-25T07:39:56Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical 2018-04-20T14:01:00Z 2018-04-20T14:01:00Z Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears 2018-04-20T14:01:00Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local 2017 (AODL) 2018-04-11T12:14:49Z 2018-04-11T12:14:49Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2017 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. 2018-04-11T12:14:49Z Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears 2018-04-05T09:40:29Z 2018-04-05T09:40:29Z Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març 2018-04-05T09:40:29Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. 2018-04-04T10:23:52Z 2018-04-04T10:23:52Z Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). 2018-04-04T10:23:52Z Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals 2018-04-04T09:14:12Z 2018-04-04T09:14:12Z Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. 2018-04-04T09:14:12Z Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes 2018-03-28T10:26:23Z 2018-03-28T10:26:23Z Obtenir les autoritzacions administratives així com fer les comunicacions establertes al reglament d'apostes. 2018-03-28T10:26:23Z Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura ja registrada 2018-03-28T08:53:36Z 2018-03-28T08:53:36Z Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura o de represa d'activitat ja registrada. Es pot obtenir la comunicació inicial o una comunicació modificada. 2018-03-28T08:53:36Z