Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-03-22T08:09:48Z Govern de les Illes Balears 2018-03-22T08:09:48Z ca Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents, cofinançades en un 50 % pel Fons Social Europeu 2018-03-21T13:21:39Z 2018-03-21T13:21:39Z Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents: A) Programes cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins l'objectiu temàtic 8.1.3: a) Programa 1. Suport a sectors industrials de caràcter tradicional i a sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció. d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys. e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació. g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI Balears). B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4. a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu. C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020 2018-03-21T13:21:39Z Convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats 2018-2020 2018-03-21T13:20:22Z 2018-03-21T13:20:22Z S'obre la convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB Formació per a desocupats 2018-2020) 2018-03-21T13:20:22Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació 2018-03-21T09:29:31Z 2018-03-21T09:29:31Z Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. 2018-03-21T09:29:31Z Convocatòria de beques pels alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2018-2020 2018-03-19T12:01:06Z 2018-03-19T12:01:06Z Ajuts i beques pels treballadors desocupats,alumnes de les accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2018-2020: Podran sol.licitar beques per a persones amb discapacitat i ajuts de transport,manutenció, allotjament i manutenció, i per conciliació. 2018-03-19T12:01:06Z Convocatòria de beques formatives per a desocupats aturats de llarga durada i majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2018-2019 2018-03-19T10:06:08Z 2018-03-19T10:06:08Z Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència. 2018-03-19T10:06:08Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 2018-03-15T08:55:25Z 2018-03-15T08:55:25Z Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. 2018-03-15T08:55:25Z Línia de Finançament Industrial ISBA-IDI 2018 2018-03-14T09:49:31Z 2018-03-14T09:49:31Z Convocatòria per a l'any 2018 d'una línia d'ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d'operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025. Aquesta línia d'ajuda vol millorar les condicions econòmiques d'operacions financeres per facilitar a les microempreses, i empreses PIME de les Illes Balears l'accés al préstec. 2018-03-14T09:49:31Z Ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears 2018-03-13T13:28:09Z 2018-03-13T13:28:09Z Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears. 2018-03-13T13:28:09Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar 2018-03-13T10:22:35Z 2018-03-13T10:22:35Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que hi presten serveis. Ajuts destinats a l'adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. 2018-03-13T10:22:35Z Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) 2018-03-13T09:02:42Z 2018-03-13T09:02:42Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears. 2018-03-13T09:02:42Z Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors 2018-03-13T08:40:07Z 2018-03-13T08:40:07Z L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. 2018-03-13T08:40:07Z Convocatòria de beques d'èxit 2017 2018-03-12T12:29:32Z 2018-03-12T12:29:32Z Aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones joves desocupades d'entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada per Fons Social Europeu. 2018-03-12T12:29:32Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. 2018-03-12T10:30:04Z 2018-03-12T10:30:04Z Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. 2018-03-12T10:30:04Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 2018-03-09T12:52:06Z 2018-03-09T12:52:06Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 2018-03-09T12:52:06Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació 2018-03-09T11:12:30Z 2018-03-09T11:12:30Z Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. 2018-03-09T11:12:30Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical 2018-03-09T10:22:03Z 2018-03-09T10:22:03Z Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. 2018-03-09T10:22:03Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) 2018-03-09T08:23:02Z 2018-03-09T08:23:02Z Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors 2018-03-09T08:23:02Z Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball 2018-03-07T14:07:04Z 2018-03-07T14:07:04Z Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. 2018-03-07T14:07:04Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local 2017 (AODL) 2018-03-05T12:15:01Z 2018-03-05T12:15:01Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2017 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. 2018-03-05T12:15:01Z Convocatòria de subvencions per a l'any 2018 SOIB Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local 2018-03-05T09:40:59Z 2018-03-05T09:40:59Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2018 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. 3. La subvenció es concedeix per un període d'un any, que es pot prorrogar per períodes anuals amb la presentació prèvia del projecte o d'accions per desenvolupar en el període nou, d'acord amb el que estableixen els articles 10.2 i 14 de l'Ordre ministerial de 15 de juliol de 1999 en la redacció donada per l'Ordre TAS/360/2008, de 6 de febrer, i en la forma que s'explica en l'apartat 15 d'aquesta convocatòria. 2018-03-05T09:40:59Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 2018-02-26T12:21:36Z 2018-02-26T12:21:36Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2018-02-26T12:21:36Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 2018-02-26T12:18:13Z 2018-02-26T12:18:13Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2018-02-26T12:18:13Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 2018-02-26T09:53:48Z 2018-02-26T09:53:48Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 2018-02-26T09:53:48Z Programa SOIB 30 Formació i Ocupació 2017 2018-02-23T12:51:24Z 2018-02-23T12:51:24Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2018-02-23T12:51:24Z Registre Miner_expedient d'ofici (INT-003) 2018-02-23T11:02:22Z 2018-02-23T11:02:22Z Registre Miner_expedient d'ofici 2018-02-23T11:02:22Z Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 2018-02-23T09:44:44Z 2018-02-23T09:44:44Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2018-02-23T09:44:44Z Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica 2018-02-19T11:14:54Z 2018-02-19T11:14:54Z convocatòria del Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica. 2018-02-19T11:14:54Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) 2018-02-16T12:55:18Z 2018-02-16T12:55:18Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2018-02-16T12:55:18Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) 2018-02-16T12:54:03Z 2018-02-16T12:54:03Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2018-02-16T12:54:03Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles 2018-02-15T12:39:47Z 2018-02-15T12:39:47Z Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. 2018-02-15T12:39:47Z Baixa homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organizació i explotació d'apostes. 2018-02-14T08:02:11Z 2018-02-14T08:02:11Z Obtenció de la baixa administrativa de la homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organització i explotació d'apostes. 2018-02-14T08:02:11Z Autorització de la instal·lació de màquines d'apostes 2018-02-14T07:59:26Z 2018-02-14T07:59:26Z Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació de màquines d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2018-02-14T07:59:26Z Baixa d' autorització de l' instal·lació de màquines d'apostes 2018-02-14T07:56:56Z 2018-02-14T07:56:56Z Obtenció de la baixa de l'autorización de la instal·lació de màquines d'apostes 2018-02-14T07:56:56Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-13T12:19:31Z 2018-02-13T12:19:31Z Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-02T12:16:51Z 2018-02-02T12:16:51Z Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-02T12:12:10Z 2018-02-02T12:12:10Z Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-02T12:12:10Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-02T12:07:33Z 2018-02-02T12:07:33Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2018-02-02T12:07:33Z Convocatòria beques alumnes competències clau 2018-2019 2018-02-02T11:46:20Z 2018-02-02T11:46:20Z Aprovar la convocatòria informativa de beques i ajuts dirigida als alumnes de les especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019. 2018-02-02T11:46:20Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) 2018-01-30T09:16:36Z 2018-01-30T09:16:36Z Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. 2018-01-30T09:16:36Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) 2018-01-15T12:38:51Z 2018-01-15T12:38:51Z Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. 2018-01-15T12:38:51Z Comunicació de baixa de conservador d'ascensor (029) 2018-01-11T12:24:34Z 2018-01-11T12:24:34Z Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) 2018-01-11T12:24:34Z Comunicació d'alta de conservador d'ascensor (028) 2018-01-11T12:22:18Z 2018-01-11T12:22:18Z Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) 2018-01-11T12:22:18Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) 2017-12-28T12:48:47Z 2017-12-28T12:48:47Z Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. 2017-12-28T12:48:47Z Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat 2017-12-22T10:04:48Z 2017-12-22T10:04:48Z L'article 42.1 del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, disposa que: Les empreses públiques i privades que tinguin 50 o més treballadors estan obligades a que d'entre aquests, almenys, el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat. De manera excepcional, les empreses públiques i privades podran quedar exemptes d'aquesta obligació, de forma parcial o total, bé a través d'acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal, bé per opció voluntària de l'empresari, degudament comunicada a l'autoritat laboral, i sempre que en ambdós supòsits s'apliquen les mesures alternatives que es determinin reglamentàriament. 2017-12-22T10:04:48Z Convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES 2017 2017-12-21T11:33:30Z 2017-12-21T11:33:30Z Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 per finançar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. 2017-12-21T11:33:30Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals 2017-12-12T10:24:12Z 2017-12-12T10:24:12Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2017-12-12T10:24:12Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) 2017-12-01T13:15:16Z 2017-12-01T13:15:16Z Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> 2017-12-01T13:15:16Z Baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2017-12-01T11:22:55Z 2017-12-01T11:22:55Z Obtenció de la baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc 2017-12-01T11:22:55Z Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 2017-11-23T13:01:17Z 2017-11-23T13:01:17Z Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. 2017-11-23T13:01:17Z Modificació inscripció i autorització com a Empresa de joc 2017-11-21T13:00:36Z 2017-11-21T13:00:36Z Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc 2017-11-21T13:00:36Z