Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-07-20T09:26:15Z Govern de les Illes Balears 2019-07-20T09:26:15Z ca Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) 2019-07-17T08:07:21Z 2019-07-17T08:07:21Z Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació (excepte d'explotacions mineres) 2019-07-17T08:07:21Z Sol·licitud per al reconeixement de l'acreditació professional (052 i TNI-141) 2019-07-17T07:35:31Z 2019-07-17T07:35:31Z Expedició d'un Certificat per mitjà del qual la DGPI reconeix que la persona interessada ha acreditat estar en alguna de les situacions exigides en el Reglament d'aplicació per exercir l'especialitat o especialitats sol·licitades. 2019-07-17T07:35:31Z Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) 2019-07-02T11:33:40Z 2019-07-02T11:33:40Z Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. 2019-07-02T11:33:40Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) 2019-06-27T09:31:49Z 2019-06-27T09:31:49Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2018 al 10 de novembre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</strong> 2019-06-27T09:31:49Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2019) 2019-06-27T09:31:35Z 2019-06-27T09:31:35Z Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</strong> 2019-06-27T09:31:35Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) 2019-06-27T09:31:17Z 2019-06-27T09:31:17Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l'empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2019 al 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <b>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</b> 2019-06-27T09:31:17Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2019) 2019-06-27T09:30:15Z 2019-06-27T09:30:15Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2018 al 31 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 2 de juliol de 2019 fins al dia 2 de setembre de 2019, ambdós inclosos.</strong> 2019-06-27T09:30:15Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) 2019-06-26T11:13:04Z 2019-06-26T11:13:04Z Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions 2019-06-26T11:13:04Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2019-06-20T07:12:20Z 2019-06-20T07:12:20Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 2019-06-20T07:12:20Z Recepció d'informes OCA 2019-06-18T08:25:31Z 2019-06-18T08:25:31Z Rebre informes d'OCA 2019-06-18T08:25:31Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2019-06-18T06:53:34Z 2019-06-18T06:53:34Z Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2019-06-18T06:53:34Z Comunicacions prèvies OCA 2019-06-18T06:53:04Z 2019-06-18T06:53:04Z Rebre comunicacions prèvies d'OCA 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA 2019-06-18T06:52:36Z 2019-06-18T06:52:36Z Rebre actes de comprovació 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. 2019-06-13T12:41:58Z 2019-06-13T12:41:58Z Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny 2019-06-10T14:01:09Z 2019-06-10T14:01:09Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. 2019-06-10T14:01:09Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) 2019-06-04T11:52:15Z 2019-06-04T11:52:15Z Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. 2019-06-04T11:52:15Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial (TNI-152) 2019-06-04T11:51:16Z 2019-06-04T11:51:16Z Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2019-06-04T11:51:16Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota 2019-05-30T12:27:46Z 2019-05-30T12:27:46Z La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. 2019-05-30T12:27:46Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. 2019-05-30T06:11:55Z 2019-05-30T06:11:55Z Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). 2019-05-30T06:11:55Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres (TNI-149) 2019-05-29T12:00:09Z 2019-05-29T12:00:09Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres 2019-05-29T12:00:09Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) 2019-05-28T09:38:24Z 2019-05-28T09:38:24Z Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera 2019-05-28T09:38:24Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) 2019-05-24T10:41:16Z 2019-05-24T10:41:16Z Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors 2019-05-24T10:41:16Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) 2019-05-10T17:20:09Z 2019-05-10T17:20:09Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). 2019-05-10T17:20:09Z Ajudes per promoure la continuïtat de les empreses de les I. Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoure la millora en la gestió mitjançant plans d'empresa 2019-05-10T08:30:55Z 2019-05-10T08:30:55Z Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i dels serveis, o de l'activitat industrial, per mitjà de la planificació del relleu empresarial, amb l'elaboració d'un protocol d'empresa familiar i un pla de continuïtat, o a través de l'elaboració d'un pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l'empresa, i/o mitjançant un pla d'empresa. 2019-05-10T08:30:55Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2019) 2019-05-10T08:26:41Z 2019-05-10T08:26:41Z Aquestes ajudes tenen per objecte fomentar la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears mitjançant el finançament de projectes d'agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis, sota l'empara d'una entitat promotora o de la persona que representi el projecte de l'agrupació. 2019-05-10T08:26:41Z Ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) 2019-05-10T08:10:46Z 2019-05-10T08:10:46Z Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de consolidació del procés d'internacionalització per les microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'àmbit d'aquesta convocatòria. Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15 % de la seva facturació. b) L'empresa compta amb una projecció d'expansió empresarial a l'exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers tres anys. 2019-05-10T08:10:46Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis emblemàtics 2019-05-08T07:24:01Z 2019-05-08T07:24:01Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. 2019-05-08T07:24:01Z Ajudes per a projectes d'iniciació a la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) 2019-04-17T09:32:40Z 2019-04-17T09:32:40Z Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase inicial del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o de l'activitat industrial. Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total. b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys. 2019-04-17T09:32:40Z Ajudes destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 2019-04-10T06:23:07Z 2019-04-10T06:23:07Z L'objecte d'aquesta Resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç 2019-04-10T06:23:07Z Aportació de documentació addicional a un expedient 2019-04-02T08:11:49Z 2019-04-02T08:11:49Z Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. 2019-04-02T08:11:49Z Responsable manteniment elèctric mines: Nomenament (TNI-147) 2019-04-02T08:02:08Z 2019-04-02T08:02:08Z Comunicació de l'empresari, a l'autoritat competent, del nomenament del responsable de manteniment elèctric en una explotació minera i les serves instal·lacions. La categoria tècnica estarà en consonància amb la importància de la instal·lació. 2019-04-02T08:02:08Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) 2019-04-02T07:56:11Z 2019-04-02T07:56:11Z Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres 2019-04-02T07:56:11Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) 2019-04-02T07:24:25Z 2019-04-02T07:24:25Z Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. 2019-04-02T07:24:25Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) 2019-04-01T11:59:28Z 2019-04-01T11:59:28Z Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció 2019-04-01T11:59:28Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) 2019-04-01T11:30:59Z 2019-04-01T11:30:59Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2019-04-01T11:30:59Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) 2019-04-01T11:25:27Z 2019-04-01T11:25:27Z Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. 2019-04-01T11:25:27Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) 2019-04-01T11:23:25Z 2019-04-01T11:23:25Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2019-04-01T11:23:25Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) 2019-04-01T10:04:08Z 2019-04-01T10:04:08Z Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. 2019-04-01T10:04:08Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) 2019-04-01T09:51:39Z 2019-04-01T09:51:39Z Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. 2019-04-01T09:51:39Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) 2019-03-29T12:53:11Z 2019-03-29T12:53:11Z Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines 2019-03-29T12:53:11Z Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca 2019-03-19T12:47:45Z 2019-03-19T12:47:45Z És objecte d'aquesta Ordre aprovar una nova convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 19 d'octubre de 2018, per a la concessió d'ajudes destinades a contribuir al reinici de l'activitat mitjançant la reparació dels danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi i aliè, produïts al Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges intenses i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018. 2019-03-19T12:47:45Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives 2019-03-13T13:03:43Z 2019-03-13T13:03:43Z Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l'exercici de 2019, l'atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial, amb l'objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres, el cost de l'aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d'obertura i estudi de l'operació. Les sol·licituds s'han de presentar a l'entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l'aval, segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l'IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. <a href="http://idi.es/index.php/ca/ajudes-i-subvencions-cat">Més informació.</a> 2019-03-13T13:03:43Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2019-02-26T08:23:41Z 2019-02-26T08:23:41Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques i comunitats de propietaris; i de fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 3 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2019-02-26T08:23:41Z Procediment d'advertiment per incompliment de la normativa d'aplicació a la normativa d'Instal·lacions Radioactives i Instal·lacions de Raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic. 2019-02-20T11:32:09Z 2019-02-20T11:32:09Z Tramitació d'advertiments per la manca de correcció dels incompliments indicats en les actes d'inspecció i que poden ser constitutius d'una infracció lleu de les previstes en l'article 86.c de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear 2019-02-20T11:32:09Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa d'indústria 2019-01-31T12:57:24Z 2019-01-31T12:57:24Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. 2019-01-31T12:57:24Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa minera 2019-01-31T08:56:44Z 2019-01-31T08:56:44Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 65, 66, 67 i 68 de la llei 10/2014 d'octubre d'ordenació minera de els Illes Balears o a l'article 121 de la llei 22/1973 de 21 de juliol de mines. 2019-01-31T08:56:44Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic 2019-01-09T08:43:37Z 2019-01-09T08:43:37Z Es pot rebre ajuda per als programes següents: — Programa 1. Establiment de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida d'accés públic que compleixin els requisits establerts en el punt 6 de la convocatòria. — Programa 2. Adaptació de sistemes actuals de gestió de punts de recàrrega perquè puguin funcionar amb el sistema de gestió de la Xarxa MELIB. 2019-01-09T08:43:37Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents 2019-01-09T08:38:42Z 2019-01-09T08:38:42Z Es pot rebre ajuda per a l'establiment de nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés. També és subvencionable la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega. 2019-01-09T08:38:42Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics (Convocatòria de lots) 2019-01-09T08:31:28Z 2019-01-09T08:31:28Z Es creen 8 lots per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida d'accés públic a les diferents comarques de les Illes Balears: — Lot 1: Palma. — Lot 2: comarca de la serra de Tramuntana (Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa). — Lot 3: comarca del Raiguer (Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, sa Pobla, Santa Maria del Camí i Selva). — Lot 4: comarca del Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany). — Lot 5: comarques de Migjorn i Llevant (Campos, Felanitx, Llucmajor, ses Salines, Santanyí, Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera). — Lot 6: Menorca. — Lot 7: Eivissa. — Lot 8: Formentera. S'haurà de presentar una sol·licitud independent per a cada lot, i serà subvencionable el projecte que obtingui la major puntuació del lot corresponent. 2019-01-09T08:31:28Z Convocatòria de subvencions per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 2019-01-09T07:50:34Z 2019-01-09T07:50:34Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 2019-01-09T07:50:34Z