Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I EMPRESA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=57&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 24 Jun 2019 13:41:26 GMT Govern de les Illes Balears 2019-06-24T13:41:26Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 2019-05-30T06:11:55Z Ajudes per promoure la continuïtat de les empreses de les I. Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoure la millora en la gestió mitjançant plans d'empresa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3719248&lang=ca&coduo=57 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i dels serveis, o de l'activitat industrial, per mitjà de la planificació del relleu empresarial, amb l'elaboració d'un protocol d'empresa familiar i un pla de continuïtat, o a través de l'elaboració d'un pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l'empresa, i/o mitjançant un pla d'empresa. Fri, 10 May 2019 08:30:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3719248&lang=ca&coduo=57 2019-05-10T08:30:55Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724900&lang=ca&coduo=57 Aquestes ajudes tenen per objecte fomentar la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears mitjançant el finançament de projectes d'agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis, sota l'empara d'una entitat promotora o de la persona que representi el projecte de l'agrupació. Fri, 10 May 2019 08:26:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724900&lang=ca&coduo=57 2019-05-10T08:26:41Z Ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=57 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de consolidació del procés d'internacionalització per les microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'àmbit d'aquesta convocatòria. Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15 % de la seva facturació. b) L'empresa compta amb una projecció d'expansió empresarial a l'exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers tres anys. Fri, 10 May 2019 08:10:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=57 2019-05-10T08:10:46Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, la continuïtat dels establiments comercials i determinats serveis emblemàtics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3701821&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics. Wed, 08 May 2019 07:24:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3701821&lang=ca&coduo=57 2019-05-08T07:24:01Z Ajudes per a projectes d'iniciació a la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=57 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase inicial del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o de l'activitat industrial. Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total. b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys. Wed, 17 Apr 2019 09:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=57 2019-04-17T09:32:40Z Ajudes destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725777&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta Resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç Wed, 10 Apr 2019 06:23:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725777&lang=ca&coduo=57 2019-04-10T06:23:07Z Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=57 És objecte d'aquesta Ordre aprovar una nova convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 19 d'octubre de 2018, per a la concessió d'ajudes destinades a contribuir al reinici de l'activitat mitjançant la reparació dels danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi i aliè, produïts al Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges intenses i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018. Tue, 19 Mar 2019 12:47:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=57 2019-03-19T12:47:45Z Procediment sancionador en matèria de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Thu, 20 Dec 2018 07:28:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 2018-12-20T07:28:51Z Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 Obtenir les autoritzacions administratives així com fer les comunicacions establertes al reglament d'apostes. Wed, 28 Nov 2018 08:53:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 2018-11-28T08:53:09Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Mon, 26 Nov 2018 10:07:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 2018-11-26T10:07:48Z Subvencions per a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic balear. Wed, 21 Nov 2018 10:42:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:42:48Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Nov 2018 10:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:34:49Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora. Mon, 21 May 2018 10:29:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=57 2018-05-21T10:29:58Z Procediment sancionador en matèria de Comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç Les fases del procediment són les següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Fri, 18 May 2018 12:20:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 2018-05-18T12:20:01Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Wed, 16 May 2018 11:38:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 2018-05-16T11:38:59Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 2018-02-15T12:39:47Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:16:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:12:10Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:07:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:07:33Z Baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 01 Dec 2017 11:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 2017-12-01T11:22:55Z Modificació inscripció i autorització com a Empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc Tue, 21 Nov 2017 13:00:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T13:00:36Z Renovació de la inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 Registrar la renovació de l'empresa en el Registre d'empreses de Joc amb la presentació de la declaració responsable del compliment dels requisits Tue, 21 Nov 2017 12:58:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:58:58Z Baixa com a empresa de joc i devolució de fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 Inscriure les baixes de les empreses en el registre d'empreses de Joc de les Illes Balears En el cas de devolució de la fiança: Procedir a retornar l'import corresponent de les fiances constituides Tue, 21 Nov 2017 12:56:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:56:38Z Inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 Inscriure les empreses de joc en el registre general de joc de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:45:07Z