Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL I SALUT LABORAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=40&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 21 Jan 2021 05:37:53 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-21T05:37:53Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts excepcionals destinades a mantenir els llocs de treball del sector de transport discrecional turístic per carretera de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4443638&lang=ca&coduo=40 Concessió de les ajudes excepcionals destinades a les empreses del sector de transport discrecional i turístic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi de finançar a les empreses del sector per mitjà de la subvenció del 50% del cost de la Seguretat Social, bonificacions i exempcions excloses, que hagin estat abonades per l'empresa en relació als treballadors afectats per ERTO a les illes, que manquin de garantia d'ocupació, entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Tue, 17 Nov 2020 09:16:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4443638&lang=ca&coduo=40 2020-11-17T09:16:52Z Sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per limitació o impediment (ERTO FM limitació o impediment) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4387340&lang=ca&coduo=40 L'article 2 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials (RD-Llei 30/2020) per a la defensa l'ocupació disciplina dos nous expedients de regulació temporal d'ocupació: · D'una banda, el seu primer punt, regula els ERTOS de força major PER IMPEDIMENT per a aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a PARTIR d'1 d'OCTUBRE de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada previst a l'esmentat article, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, sobre la base del que preveu l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, la durada quedarà restringida a la de les noves mesures d'impediment referides · D'altra, el seu segon punt, regula els ERTOS de força major PER LIMITACIÓ per aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles. Els ERTO de força major PER IMPEDIMENT o PER LIMITACIÓ poden coexistir amb l'expedient previ de força major de l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, sempre que no es formuli renúncia expressa a aquest últim. Les empreses o entitats hauran d'afectar a l'ERTO a la totalitat dels treballadors i treballadores de la plantilla i comunicar-ho a l'autoritat laboral conjuntament amb la sol·licitud. La tramitació d'aquest procediment es regeix pels articles 47.3 i 51.7 de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i pel que preveu el títol II de el Reial Decret 1483/2020, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada. Fri, 09 Oct 2020 09:46:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4387340&lang=ca&coduo=40 2020-10-09T09:46:58Z Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals signants dels acords per al treball de qualitat en els sectors de l'hostaleria i de la restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=40 Donar suport a la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials signants de l'Acord per a l'ocupació de qualitat en el sector de l'hostaleria de les Illes Balears, i de l'Acord per a l'ocupació de qualitat i la lluita contra la competència deslleial en el sector de la restauració de les Illes Balears Fri, 09 Oct 2020 05:57:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=40 2020-10-09T05:57:35Z Sol·licitud de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament sector elevada taxa de cobertura per ERTO http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4386183&lang=ca&coduo=40 TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 5 al 19 d'octubre de 2020. Sol·licitut de Declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament de les empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per un expedient de regulació temporal de l'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat (Disposició adicional primera Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació) Fri, 02 Oct 2020 07:56:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4386183&lang=ca&coduo=40 2020-10-02T07:56:20Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major "REBROT" derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349445&lang=ca&coduo=40 AVÍS: EN ELS PRÒXIMS DIES ESTARÀ DISPONIBLE EL TRÀMIT TELEMÀTIC ESPECÍFIC PER AQUESTS ERTOS Les suspensions de contracte que tenguin la seva causa directa en la impossibilitat d'obrir algun o alguns o la totalitat dels centres de treball de l'empresa sol·licitant, com a conseqüència de l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19, amb les conseqüències que se'n deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Thu, 24 Sep 2020 07:37:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349445&lang=ca&coduo=40 2020-09-24T07:37:50Z Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=40 Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març Wed, 16 Sep 2020 08:16:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=40 2020-09-16T08:16:45Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l'activitat sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=40 Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 16 Sep 2020 08:04:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=40 2020-09-16T08:04:48Z Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=40 El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refós de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. Wed, 16 Sep 2020 06:43:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=40 2020-09-16T06:43:45Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=40 Ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents: a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social. b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, les persones amb discapacitat cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33 % i les persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4 a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social. c) Programa 3: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. d) Programa 4: finançament dels costs salarials corresponents a les sol·licituds presentades a l'anterior convocatòria aprovada per la Resolució de 17 de desembre de 2018 (BOIB núm.4, de 8 de gener de 2019) i que no es varen resoldre per causes no imputables als beneficiaris. e) Programa 5: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Tue, 01 Sep 2020 11:44:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=40 2020-09-01T11:44:21Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=40 Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Fri, 28 Aug 2020 08:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=40 2020-08-28T08:41:12Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=40 Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. Mon, 24 Aug 2020 10:58:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=40 2020-08-24T10:58:02Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=40 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Fri, 14 Aug 2020 08:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=40 2020-08-14T08:36:32Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=40 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Fri, 14 Aug 2020 08:35:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=40 2020-08-14T08:35:36Z Comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial per a la suspensió de contractes i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció generades o relacionades amb el COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207209&lang=ca&coduo=40 Donar compliment a l'obligació empresarial de comunicar el resultat del període de consultes exigit per a la suspensió de contracte i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Wed, 08 Jul 2020 08:12:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207209&lang=ca&coduo=40 2020-07-08T08:12:09Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=40 Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. Thu, 02 Jul 2020 07:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=40 2020-07-02T07:41:32Z Registre de societats laborals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca&coduo=40 Constitució i inscripció d'una societat laboral Tue, 25 Feb 2020 12:05:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca&coduo=40 2020-02-25T12:05:52Z Autorització prèvia per al centres portuaris d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989695&lang=ca&coduo=40 Els centres portuaris d'ocupació tenen per exclusiu objecte l'ocupació de treballadors de l'estiba portuària per a la seva posada a disposició, de manera temporal, d'empreses titulars de llicència de prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies o d'autorització de serveis comercials portuaris, així com la formació professional d'aquells, la qual també podrà realitzar-se mitjançant la resta d'alternatives previstes legalment. Mon, 18 Nov 2019 12:18:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989695&lang=ca&coduo=40 2019-11-18T12:18:34Z Ajudes excepcionals per incentivar la contractació indefinida de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius derivats del concurs de creditors de l'agència de viatges Thomas Cook http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949356&lang=ca&coduo=40 Ajudes destinades a les empreses que contractin, de manera indefinida per prestar serveis a les Illes Balears, treballadors residents a les Illes Balears de l'agència de viatges majorista Thomas Cook, empreses vinculades o empreses afectades per la fallida de l'agència i que hagin estat objecte d'un acomiadament col·lectiu com a conseqüència d'un procés concursal. Thu, 24 Oct 2019 08:42:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949356&lang=ca&coduo=40 2019-10-24T08:42:24Z Modificació de dades d'una comunicació d'obertura ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=40 Actualització de les dades comunicades inicialment. Tue, 22 Oct 2019 08:04:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=40 2019-10-22T08:04:55Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=40 Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Mon, 21 Oct 2019 07:31:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=40 2019-10-21T07:31:35Z Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=40 Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents: A) Programes cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5: a) Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció. d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys. e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació. g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI Balears). B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4. a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu. C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 03 Sep 2019 08:27:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=40 2019-09-03T08:27:05Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, les microcooperatives i les societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=40 a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d'ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l'empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern. c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s'incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals. e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Thu, 23 May 2019 13:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=40 2019-05-23T13:58:49Z Ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=243806&lang=ca&coduo=40 Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears. Thu, 28 Mar 2019 10:02:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=243806&lang=ca&coduo=40 2019-03-28T10:02:08Z Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=40 Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs. REQUISITS: Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals Fri, 22 Feb 2019 11:00:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=40 2019-02-22T11:00:17Z Subvenciones en materia de Salud Laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3665922&lang=ca&coduo=40 Fomentar las actividades de las personas físicas y jurídicas en materia de Salud Laboral Tue, 19 Feb 2019 09:25:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3665922&lang=ca&coduo=40 2019-02-19T09:25:44Z Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=40 Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. Fri, 15 Feb 2019 08:35:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=40 2019-02-15T08:35:14Z Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=705172&lang=ca&coduo=40 Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral. Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret. Tue, 11 Dec 2018 11:39:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=705172&lang=ca&coduo=40 2018-12-11T11:39:19Z Subvencions a empreses per implantar plans d'igualtat (exercici 2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436587&lang=ca&coduo=40 Ajuts per implantar plans d'igualtat en empreses privades d'entre 10 i 250 persones treballadores, amb l'objectiu de combatre la discriminació i les desigualtats dins del mercat del treball, a través de la implantació de plans d'igualtat entre homes i dones. Wed, 21 Nov 2018 10:48:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436587&lang=ca&coduo=40 2018-11-21T10:48:44Z Ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3543055&lang=ca&coduo=40 Ajuts per fomentar el retorn juvenil, amb la finalitat de facilitar el retorn a les Illes Balears de les persones joves fins a 40 anys que resideixin o hagin residit i treballat a l'estranger mitjançant el foment de la seva contractació o de la seva activitat emprenedora. 2. A aquest efecte, la convocatòria preveu els programes següents: a) Programa 1. Subvencions per a la contractació indefinida, adreçades a les empreses que contractin persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger a fi de facilitar-ne el retorn i la incorporació al mercat laboral de les Illes Balears. Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.4, en el cas que les persones contractades siguin persones de 16 a 29 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2018 i amb fons cofinançats en un 50 % per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020 dins l'objectiu temàtic 8.1.3 durant l'any 2019 (fons finalista 19113). b) Programa 2. Subvencions per a l'inici de l'activitat emprenedora adreçades a les persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger i vulguin exercir una activitat econòmica per compte propi a les Illes Balears. Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.3, en el cas que les persones que s'estableixen com a treballadores o treballadors autònoms siguin persones majors de 16 anys i menors de 30 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. c) Programa 3. Passaport de retorn, consistent en un ajut destinat a compensar les despeses associades al trasllat de la residència habitual des de l'estranger fins a les Illes Balears de persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger i que vulguin retornar a les Illes Balears per fixar-hi la residència habitual i exercir la seva activitat professional bé per compte aliè o bé per compte propi. Aquests ajuts estan cofinançats amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en ambdues anualitats. 3. Els incentius prevists en els programes 1 i 2 no són acumulables, però són compatibles amb els del Programa 3. 4. En l'establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals que preveu el Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d'oportunitats, per mitjà d'un suport més alt en el cas de contractació de dones; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l'exclusió social, per mitjà del suport a la contractació de joves, de persones amb discapacitat i de dones víctimes de violència de gènere; l'impuls i la transferència d'accions innovadores, mitjançant l'establiment d'increments en els ajuts quan es tracti de projectes R+D+i. Wed, 07 Nov 2018 13:16:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3543055&lang=ca&coduo=40 2018-11-07T13:16:48Z Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291136&lang=ca&coduo=40 Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura o de represa d'activitat ja registrada. Es pot obtenir la comunicació inicial o una comunicació modificada. Wed, 28 Mar 2018 08:53:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291136&lang=ca&coduo=40 2018-03-28T08:53:36Z Adjuntar documents a una comunicació d'obertura de centre de treball ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028750&lang=ca&coduo=40 Afegir nous documents o modificacions dels documents ja presentats a una comunicació d'obertura ja presentada Tue, 29 Aug 2017 09:36:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028750&lang=ca&coduo=40 2017-08-29T09:36:17Z Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=40 De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical, aquest Registre té per objecte el dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, integrades per empresaris amb treballadors a càrrec seu, així com dels altres actes inclosos en el seu àmbit d'aplicació, gestionat per mitjans electrònics. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret el dipòsit dels estatuts de les associacions professionals de treballadors autònoms, que es regeix per una legislació específica. Thu, 15 Jun 2017 08:54:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=40 2017-06-15T08:54:09Z Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca&coduo=40 Comunicació de les dades relatives a l'obertura d'un centre de treball, o de represa d'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància. Després d'haver realitzat tots els tràmits previs de caràcter civil, mercantil, fiscal o financer, heu de comunicar a l'Autoritat Laboral competent l'obertura d'un centre de treball o la represa de la seva activitat després d'alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, a efectes de control de les condicions de Seguretat i Salut Laboral. Thu, 16 Feb 2017 12:04:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca&coduo=40 2017-02-16T12:04:22Z Procediment d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535989&lang=ca&coduo=40 Llindars de l'acomiadament col·lectiu: Els acomiadaments tenen la consideració de col·lectius quan, en un període de 90 dies, l'extinció afecta almenys a: · 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors. · El 10% de treballadors de l'empresa en les que n'ocupin entre 100 i 300. · 30 treballadors en les empreses que n'ocupin més de 300. També té la consideració d'acomiadament col·lectiu l'extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc i es produeixi com a conseqüència del cessament total de l'activitat empresarial en base a les causes indicades. Wed, 09 Nov 2016 12:53:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535989&lang=ca&coduo=40 2016-11-09T12:53:59Z Registre, dipòsit i publicació de convenis col·lectius de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=594556&lang=ca&coduo=40 En compliment de l'article 90.2 de l'Estatut dels Treballadors els convenis col·lectius s'han de presentar davant de l'autoritat laboral per al seu registre, dipòsit i publicació oficial. Totes les sol·licituds efectuades a partir de l'1 d'octubre de 2010, s'hauran de presentar mitjançant una tramitació telemàtica que estarà disponible des d'aquesta mateixa pàgina. Tue, 23 Aug 2016 10:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=594556&lang=ca&coduo=40 2016-08-23T10:21:48Z Resolució de discrepàncies en la inaplicació de condicions de treball establertes en convenis col·lectius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1869468&lang=ca&coduo=40 Normativa aplicable · Article 82.3 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (ET). · Capítol III del Decret 51/2013, de 29 de novembre, pel qual es crea i regula la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears. Objecte i àmbit d'actuació de la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears La Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears s'ha creat per mitjà del Decret 51/2013, de 29 de novembre (BOIB núm. 166, de 30 de novembre), que dedica el Capítol III a les funcions decisòries, en l'exercici de les quals la Comissió ha de resoldre les discrepàncies sorgides entre l'empresa i els representants dels treballadors en cas de desacord en els procediments d'inaplicació de les condicions de treball en el conveni col·lectiu aplicable, sempre que concorrin les circumstàncies que estableix l'article 82.3 ET i que la inaplicació afecti a centres de treball de l'empresa situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tue, 23 Aug 2016 09:58:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1869468&lang=ca&coduo=40 2016-08-23T09:58:08Z