Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL I SALUT LABORAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=40&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 16 Oct 2019 02:03:38 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-16T02:03:38Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=40 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. Mon, 23 Sep 2019 12:03:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=40 2019-09-23T12:03:31Z Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=40 Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents: A) Programes cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5: a) Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció. d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys. e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent. f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació. g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI Balears). B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4. a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball. c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu. C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 03 Sep 2019 08:27:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351967&lang=ca&coduo=40 2019-09-03T08:27:05Z Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals signants dels acords per al treball de qualitat en els sectors de l'hostaleria i de la restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=40 Donar suport a la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials signants de l'Acord per a l'ocupació de qualitat en el sector de l'hostaleria de les Illes Balears, i de l'Acord per a l'ocupació de qualitat i la lluita contra la competència deslleial en el sector de la restauració de les Illes Balears Mon, 02 Sep 2019 12:18:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=40 2019-09-02T12:18:43Z Registre de societats cooperatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=40 Registrar les societats cooperatives que desenvolupen la seva activitat al territori de la CAIB Tue, 25 Jun 2019 07:08:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=40 2019-06-25T07:08:37Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=40 Ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents: a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social. b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. c) Programa 3: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Wed, 05 Jun 2019 08:58:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=40 2019-06-05T08:58:38Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, les microcooperatives i les societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=40 a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d'ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l'empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern. c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s'incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals. e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Thu, 23 May 2019 13:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=40 2019-05-23T13:58:49Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=40 Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears Thu, 16 May 2019 11:28:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=40 2019-05-16T11:28:46Z Modificació de dades d'una comunicació d'obertura ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=40 Actualització de les dades comunicades inicialment. Thu, 02 May 2019 09:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746751&lang=ca&coduo=40 2019-05-02T09:47:20Z Ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=243806&lang=ca&coduo=40 Concessió d'ajuts econòmics per al manteniment de les estructures organitzatives de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de les Illes Balears. Thu, 28 Mar 2019 10:02:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=243806&lang=ca&coduo=40 2019-03-28T10:02:08Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=40 Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. Fri, 22 Mar 2019 11:44:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=40 2019-03-22T11:44:37Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=40 Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. Fri, 22 Mar 2019 11:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=40 2019-03-22T11:32:40Z Ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=40 Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del següent programa: Projectes que generin ocupació estable per a persones amb discapacitat desocupades mitjançant la creació de centres especials d'ocupació o l'ampliació de la plantilla dels que ja estiguin en funcionament. Aquest programa inclou les actuacions d'assistència tècnica, inversions fixes i finançament parcial d'interessos de préstecs. REQUISITS: Estar inscrits en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Conselleria Treball, Comerç i Indústria i resta de requisits que consten en la convocatòria. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la de les Illes Balears Haver dut a terme l'organització preventiva en els termes de la normativa de prevenció de riscs laborals Fri, 22 Feb 2019 11:00:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352773&lang=ca&coduo=40 2019-02-22T11:00:17Z Subvenciones en materia de Salud Laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3665922&lang=ca&coduo=40 Fomentar las actividades de las personas físicas y jurídicas en materia de Salud Laboral Tue, 19 Feb 2019 09:25:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3665922&lang=ca&coduo=40 2019-02-19T09:25:44Z Ajuts sobre el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=40 Ajuts per a les empreses del mercat ordinari de treball que contractin persones amb discapacitat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per a les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. Fri, 15 Feb 2019 08:35:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2293087&lang=ca&coduo=40 2019-02-15T08:35:14Z Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=40 Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març Thu, 17 Jan 2019 08:53:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=40 2019-01-17T08:53:33Z Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3246505&lang=ca&coduo=40 convocatòria del Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica. Mon, 07 Jan 2019 14:11:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3246505&lang=ca&coduo=40 2019-01-07T14:11:11Z Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=705172&lang=ca&coduo=40 Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral. Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret. Tue, 11 Dec 2018 11:39:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=705172&lang=ca&coduo=40 2018-12-11T11:39:19Z Subvencions a empreses per implantar plans d'igualtat (exercici 2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436587&lang=ca&coduo=40 Ajuts per implantar plans d'igualtat en empreses privades d'entre 10 i 250 persones treballadores, amb l'objectiu de combatre la discriminació i les desigualtats dins del mercat del treball, a través de la implantació de plans d'igualtat entre homes i dones. Wed, 21 Nov 2018 10:48:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436587&lang=ca&coduo=40 2018-11-21T10:48:44Z Ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3543055&lang=ca&coduo=40 Ajuts per fomentar el retorn juvenil, amb la finalitat de facilitar el retorn a les Illes Balears de les persones joves fins a 40 anys que resideixin o hagin residit i treballat a l'estranger mitjançant el foment de la seva contractació o de la seva activitat emprenedora. 2. A aquest efecte, la convocatòria preveu els programes següents: a) Programa 1. Subvencions per a la contractació indefinida, adreçades a les empreses que contractin persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger a fi de facilitar-ne el retorn i la incorporació al mercat laboral de les Illes Balears. Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.4, en el cas que les persones contractades siguin persones de 16 a 29 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l'any 2018 i amb fons cofinançats en un 50 % per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020 dins l'objectiu temàtic 8.1.3 durant l'any 2019 (fons finalista 19113). b) Programa 2. Subvencions per a l'inici de l'activitat emprenedora adreçades a les persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger i vulguin exercir una activitat econòmica per compte propi a les Illes Balears. Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.3, en el cas que les persones que s'estableixen com a treballadores o treballadors autònoms siguin persones majors de 16 anys i menors de 30 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. c) Programa 3. Passaport de retorn, consistent en un ajut destinat a compensar les despeses associades al trasllat de la residència habitual des de l'estranger fins a les Illes Balears de persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l'estranger i que vulguin retornar a les Illes Balears per fixar-hi la residència habitual i exercir la seva activitat professional bé per compte aliè o bé per compte propi. Aquests ajuts estan cofinançats amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en ambdues anualitats. 3. Els incentius prevists en els programes 1 i 2 no són acumulables, però són compatibles amb els del Programa 3. 4. En l'establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals que preveu el Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d'oportunitats, per mitjà d'un suport més alt en el cas de contractació de dones; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l'exclusió social, per mitjà del suport a la contractació de joves, de persones amb discapacitat i de dones víctimes de violència de gènere; l'impuls i la transferència d'accions innovadores, mitjançant l'establiment d'increments en els ajuts quan es tracti de projectes R+D+i. Wed, 07 Nov 2018 13:16:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3543055&lang=ca&coduo=40 2018-11-07T13:16:48Z Registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=40 Aquesta pàgina conté informació general relativa al Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. <strong>INFORMACIÓ GENERAL</strong> <a name="1que"><em>Què és el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?</em> És un registre de caràcter públic l'objectiu del qual és garantir el compliment dels requisits exigibles a contractistes i a subcontractistes que s'inclouen en l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250, de 19 d'octubre) Corresponen a aquest Registre, entre d'altres, les funcions següents: a) Tramitar els procediments relatius a les sol·licituds d'inscripció, renovació, variació de dades i cancel·lació. b) Expedir els certificats de les inscripcions a sol·licitud de les persones o de les entitats interessades. c) Facilitar l'accés públic a les dades del Registre. <a name="1quines"><em>Quines empreses s'hi han d'inscriure?</em> Les empreses que vulguin intervenir com a contractistes o subcontractistes per dur a terme treballs en obres de construcció. Aquesta inscripció no és exigible a les treballadores i treballadors autònoms sense personal contractat ni a aquells que actuen únicament com a promotors. Tue, 23 Oct 2018 10:07:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=40 2018-10-23T10:07:11Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=40 Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Tue, 08 May 2018 12:00:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=725170&lang=ca&coduo=40 2018-05-08T12:00:27Z Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291136&lang=ca&coduo=40 Obtenir còpia d'una comunicació d'obertura o de represa d'activitat ja registrada. Es pot obtenir la comunicació inicial o una comunicació modificada. Wed, 28 Mar 2018 08:53:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291136&lang=ca&coduo=40 2018-03-28T08:53:36Z Adjuntar documents a una comunicació d'obertura de centre de treball ja registrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028750&lang=ca&coduo=40 Afegir nous documents o modificacions dels documents ja presentats a una comunicació d'obertura ja presentada Tue, 29 Aug 2017 09:36:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028750&lang=ca&coduo=40 2017-08-29T09:36:17Z Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=40 De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical, aquest Registre té per objecte el dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, integrades per empresaris amb treballadors a càrrec seu, així com dels altres actes inclosos en el seu àmbit d'aplicació, gestionat per mitjans electrònics. Queda exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret el dipòsit dels estatuts de les associacions professionals de treballadors autònoms, que es regeix per una legislació específica. Thu, 15 Jun 2017 08:54:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1048423&lang=ca&coduo=40 2017-06-15T08:54:09Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=40 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Tue, 07 Mar 2017 14:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=40 2017-03-07T14:12:01Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=40 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Tue, 07 Mar 2017 14:07:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=40 2017-03-07T14:07:05Z Comunicació d'obertura o represa d'activitat en els centres de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca&coduo=40 Comunicació de les dades relatives a l'obertura d'un centre de treball, o de represa d'activitat després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància. Després d'haver realitzat tots els tràmits previs de caràcter civil, mercantil, fiscal o financer, heu de comunicar a l'Autoritat Laboral competent l'obertura d'un centre de treball o la represa de la seva activitat després d'alteracions, ampliacions o transformacions d'importància, a efectes de control de les condicions de Seguretat i Salut Laboral. Thu, 16 Feb 2017 12:04:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=574008&lang=ca&coduo=40 2017-02-16T12:04:22Z Regulació d'ocupació per causa de força major http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=40 El contracte de treball es pot extingir i suspendre i es pot reduir la jornada per causa de força major, l'existència de la qual s'ha de constatar per l'autoritat laboral amb independència del nombre de treballadors afectats. Correspon a l'empresa decidir sobre l'extinció dels contractes o de l'aplicació de les mesures de suspensió o de reducció de jornada, les quals tindran efectes des de la data del fet causant de la força major. L'empresa ha de traslladar la seva decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral. Mon, 14 Nov 2016 11:36:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=40 2016-11-14T11:36:04Z Procediment d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535989&lang=ca&coduo=40 Llindars de l'acomiadament col·lectiu: Els acomiadaments tenen la consideració de col·lectius quan, en un període de 90 dies, l'extinció afecta almenys a: · 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors. · El 10% de treballadors de l'empresa en les que n'ocupin entre 100 i 300. · 30 treballadors en les empreses que n'ocupin més de 300. També té la consideració d'acomiadament col·lectiu l'extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc i es produeixi com a conseqüència del cessament total de l'activitat empresarial en base a les causes indicades. Wed, 09 Nov 2016 12:53:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535989&lang=ca&coduo=40 2016-11-09T12:53:59Z Procediment de suspensions i de reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536012&lang=ca&coduo=40 Suspensió de contracte L'empresari podrà suspendre el contracte de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, d'acord amb l'art. 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i el procediment del Reial Decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. Existeix suspensió quan el cessament de l'activitat que venia desenvolupant el treballador afecta dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària de treball. Reducció de jornada laboral De conformitat amb l'art. 47.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, la jornada de treball podrà reduir-se per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció d'acord amb el procediment previst en el citat article. A aquests efectes, s'entendrà per reducció de jornada la disminució temporal d'entre un deu i un setanta per cent de la jornada de treball computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant el període de reducció de jornada no podran realitzar hores extraordinàries excepte força major. Tue, 08 Nov 2016 07:21:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536012&lang=ca&coduo=40 2016-11-08T07:21:35Z Procediment d'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=40 En aquest registre, de caràcter administratiu i públic, s'hi han d'inscriure les entitats especialitzades que vulguin ser acreditades com a serveis de prevenció amb domicili en el territori de la CAIB. Fri, 21 Oct 2016 11:17:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=40 2016-10-21T11:17:06Z Registre, dipòsit i publicació de convenis col·lectius de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=594556&lang=ca&coduo=40 En compliment de l'article 90.2 de l'Estatut dels Treballadors els convenis col·lectius s'han de presentar davant de l'autoritat laboral per al seu registre, dipòsit i publicació oficial. Totes les sol·licituds efectuades a partir de l'1 d'octubre de 2010, s'hauran de presentar mitjançant una tramitació telemàtica que estarà disponible des d'aquesta mateixa pàgina. Tue, 23 Aug 2016 10:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=594556&lang=ca&coduo=40 2016-08-23T10:21:48Z Registre de societats laborals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca&coduo=40 Constitució i inscripció d'una societat laboral Tue, 23 Aug 2016 10:03:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca&coduo=40 2016-08-23T10:03:43Z Resolució de discrepàncies en la inaplicació de condicions de treball establertes en convenis col·lectius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1869468&lang=ca&coduo=40 Normativa aplicable · Article 82.3 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (ET). · Capítol III del Decret 51/2013, de 29 de novembre, pel qual es crea i regula la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears. Objecte i àmbit d'actuació de la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears La Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears s'ha creat per mitjà del Decret 51/2013, de 29 de novembre (BOIB núm. 166, de 30 de novembre), que dedica el Capítol III a les funcions decisòries, en l'exercici de les quals la Comissió ha de resoldre les discrepàncies sorgides entre l'empresa i els representants dels treballadors en cas de desacord en els procediments d'inaplicació de les condicions de treball en el conveni col·lectiu aplicable, sempre que concorrin les circumstàncies que estableix l'article 82.3 ET i que la inaplicació afecti a centres de treball de l'empresa situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tue, 23 Aug 2016 09:58:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1869468&lang=ca&coduo=40 2016-08-23T09:58:08Z Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=40 El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refòs de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. Thu, 19 May 2016 10:44:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=40 2016-05-19T10:44:06Z