Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ LOCAL I PATRIMONI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3866609&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 30 May 2020 18:06:22 GMT Govern de les Illes Balears 2020-05-30T18:06:22Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=3866609 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Tue, 25 Feb 2020 08:54:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:54:53Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=3866609 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Tue, 25 Feb 2020 08:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:51:03Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=3866609 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Tue, 25 Feb 2020 08:47:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:47:18Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=3866609 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Tue, 25 Feb 2020 08:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:45:07Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=3866609 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:42:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:42:12Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=3866609 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:40:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:40:00Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=3866609 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Tue, 25 Feb 2020 08:35:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:35:59Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=3866609 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:26:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:26:45Z Acumulacions de funcions reservades als funcionaris amb habilitación de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=3866609 Autoritzar als funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional que es trobin ocupant un lloc de feina a ells reservat a desenvolupar aquestes mateixes funcions a una entitat local pròxima, quan no fos possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis. Mon, 24 Feb 2020 13:15:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-24T13:15:31Z Procediment de contractació centralitzada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758989&lang=ca&coduo=3866609 Adjudicació d'Acords marc, contractes basats i contractes centralitzats Wed, 22 Jan 2020 11:51:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758989&lang=ca&coduo=3866609 2020-01-22T11:51:39Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=3866609 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Mon, 09 Dec 2019 09:27:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=3866609 2019-12-09T09:27:47Z Abintestats. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=3866609 Destinació de béns i drets de difunts sense testament Thu, 05 Sep 2019 08:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=3866609 2019-09-05T08:17:16Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=3866609 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:12:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-03T10:12:45Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=3866609 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-03T10:11:35Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=3866609 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-03T10:11:12Z Arrendament d'immobles, concertació directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=3866609 Arrendament d'immobles en forma directa Tue, 18 Jun 2019 08:21:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-18T08:21:28Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=3866609 Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials Tue, 18 Jun 2019 07:17:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-18T07:17:33Z Declaració d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=3866609 Declaració d'obra nova Tue, 18 Jun 2019 07:06:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-18T07:06:14Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=3866609 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Tue, 18 Jun 2019 06:58:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-18T06:58:26Z Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=3866609 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 29 Jan 2019 08:50:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=3866609 2019-01-29T08:50:33Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=3866609 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> Tue, 29 Jan 2019 08:49:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=3866609 2019-01-29T08:49:29Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=3866609 Adquisició d'un immoble en forma directa Wed, 05 Dec 2018 11:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=3866609 Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) Wed, 05 Dec 2018 11:10:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=3866609 Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) Wed, 05 Dec 2018 11:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=3866609 Cessió d'ús de béns de domini públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=3866609 Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials Wed, 05 Dec 2018 11:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=3866609 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=3866609 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:07:57Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=3866609 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:06:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=3866609 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Wed, 05 Dec 2018 11:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=3866609 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Wed, 05 Dec 2018 11:05:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=3866609 Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) Wed, 05 Dec 2018 11:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:04:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=3866609 Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) Wed, 05 Dec 2018 11:03:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:03:53Z Afectació i desafectació al domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=3866609 Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB Wed, 05 Dec 2018 11:03:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:03:02Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=3866609 Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) Wed, 05 Dec 2018 11:02:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=3866609 2018-12-05T11:02:11Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=3866609 Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament Wed, 21 Nov 2018 08:51:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=3866609 2018-11-21T08:51:23Z Recurs especial en matèria de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=3866609 Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació Fri, 12 Jan 2018 14:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=3866609 2018-01-12T14:10:35Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=3866609 Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles Tue, 03 Oct 2017 08:56:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=3866609 2017-10-03T08:56:54Z Declaració d'urgent ocupació dels bens i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per entitats locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=3866609 Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per les entitats locals de les Illes Balears Thu, 13 Oct 2016 08:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=3866609 2016-10-13T08:56:35Z