Tràmits: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828370&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 03 Mar 2021 17:48:03 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-03T17:48:03Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Maó http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4500709&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Fri, 26 Feb 2021 09:41:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4500709&lang=ca&coduo=3828370 2021-02-26T09:41:13Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=3828370 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Fri, 19 Feb 2021 08:21:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=3828370 2021-02-19T08:21:10Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=3828370 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Fri, 19 Feb 2021 08:19:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=3828370 2021-02-19T08:19:12Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Thu, 04 Feb 2021 12:03:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 2021-02-04T12:03:23Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Thu, 04 Feb 2021 11:42:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 2021-02-04T11:42:19Z Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 04 Feb 2021 10:14:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 2021-02-04T10:14:29Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533252&lang=ca&coduo=3828370 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9416"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9417"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9419"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9420"target="blank">Taxa</a>. Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se. * Com a conseqüència de l'entrada en vigor, l'1 de juliol, del Reial Decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, aquesta Administració deixa de realitzar exàmens teòrics per al govern de motos nàutiques. Fri, 29 Jan 2021 09:33:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533252&lang=ca&coduo=3828370 2021-01-29T09:33:16Z Registre i dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=3828370 La Fiança és un dipòsit en metàl·lic que ha d'abonar l'inquilí en l'instant en què es formalitzi el contracte de lloguer. La fiança és obligatòria i la seva finalitat és d'actuar com a garantia del propietari, perquè l'inquilí compleixi amb les obligacions del contracte. Mon, 18 Jan 2021 09:22:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=3828370 2021-01-18T09:22:21Z Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Santa Maria del Camí http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4450388&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Santa Maria del Camí que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Thu, 14 Jan 2021 09:56:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4450388&lang=ca&coduo=3828370 2021-01-14T09:56:03Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Wed, 13 Jan 2021 09:26:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 2021-01-13T09:26:46Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10696"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10697"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 i fins a 20 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10698"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 20 i fins a 25 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10699"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 25 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10700"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2021 tendran una validesa de 1 any. Les presentades amb anterioritat mantindran la seva validesa fins a que hagin d'estar renovades, renovació que ja seran per periodes de 1 any. BONIFICACIONS: 1. S'ha d'aplicar una bonificació del 75 % a la quantia de la taxa per a l'autorització del lloguer d'embarcacions quan es tracti d'embarcacions propulsades per energies renovables i d'embarcacions tradicionals de fusta així declarades per l'administració competent, amb independència de la seva eslora. 2. El fet que sigui aplicable la bonificació no eximeix de l'obligació de presentar la declaració responsable o sol·licitud d'autorització corresponent. IMPORTANT: el pagament de la taxa no eximeix de l'obligació de presentar la declaració responsable o sol·licitud d'autorització corresponent. Es prega que, a l'hora d'emplenar les dades per al pagament de taxa, s'introdueixi en el camp de "Informació addicional" el nom i / o matricula de l'embarcació. Mon, 11 Jan 2021 13:48:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 2021-01-11T13:48:42Z Supervisió de la gestió de les empreses concessionàries d'obres de les carreteres de l'Illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471594&lang=ca&coduo=3828370 Du a terme la supervisió de la gestió de les empreses concessionàries d'obres de les carreteres de l'illa d'Eivissa EI-600 i PM-801 Thu, 17 Dec 2020 07:30:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471594&lang=ca&coduo=3828370 2020-12-17T07:30:40Z Ajudes per a autònoms i PIMES que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455345&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, d'acord amb l'Ordre de bases del Conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de setembre de 2020. Tue, 01 Dec 2020 09:42:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455345&lang=ca&coduo=3828370 2020-12-01T09:42:04Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9412"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9400"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9406"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9407"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9413"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9411"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9328"target="blank">TAXA</A>. Thu, 19 Nov 2020 11:17:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T11:17:32Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 19 Nov 2020 11:17:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T11:17:13Z Sol·licitud de liquidació de les bonificacions en les tarifes del serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=3828370 Liquidació a les empreses navilieres de les bonificacions aplicades a les persones residents a les Illes Balears que han fet ús de serveis de transport marítim interinsular. Thu, 19 Nov 2020 11:16:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T11:16:47Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051207&lang=ca&coduo=3828370 La potestat sancionadora correspon a l'administració competent en matèria marítima i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 2/2015, de 27 de febrer, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú. Thu, 19 Nov 2020 11:16:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051207&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T11:16:37Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=3828370 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 19 Nov 2020 11:16:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T11:16:10Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051263&lang=ca&coduo=3828370 La potestat sancionadora correspon a la conselleria amb competències en matèria de transport marítim que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'Ordenació del Transport Marítim i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. Thu, 19 Nov 2020 11:13:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051263&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T11:13:17Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Thu, 19 Nov 2020 10:45:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-19T10:45:23Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès Mon, 09 Nov 2020 10:44:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-09T10:44:15Z Sancions en matèria d'habitatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=3828370 Sancionar l'incompliment de la normativa d'habitatge Mon, 09 Nov 2020 10:43:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=3828370 2020-11-09T10:43:16Z Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament dels habitatges de la promoció 4h Sant Lluís a l'illa de Menorca aprovades per resolució del president de l'IBAVI de data 26 de juny de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280938&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament dels habitatges de la promoció 4h Sant Lluís a l'illa de Menorca aprovades per resolució del president de l'IBAVI de data 26 de juny de 2020 Mon, 06 Jul 2020 07:34:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280938&lang=ca&coduo=3828370 2020-07-06T07:34:34Z Registre de demandants d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=658369&lang=ca&coduo=3828370 El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge protegit de nova construcció promogut per promotors privats i per la empresa pública IBAVI, en règim de venda o de lloguer, haurà de sol·licitar inscripció en el registre públic de demandants Pot entregar l'imprés emplenat a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, situada al carrer La Palma, 4, Palma de Mallorca, o bé a qualsevol de les oficines de l'IBAVI. També pot registrar-se telemàticament, mitjançant l'opció situada a la dreta d'aquesta plana web. Wed, 10 Jun 2020 12:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=658369&lang=ca&coduo=3828370 2020-06-10T12:53:04Z Exempció del pagament del lloguer del parc d'habitatges de l'BAVI a persones amb vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151182&lang=ca&coduo=3828370 Exempció del pagament del lloguer del parc d'habitatges de l'BAVI a persones amb vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus Fri, 17 Apr 2020 10:14:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151182&lang=ca&coduo=3828370 2020-04-17T10:14:30Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a les Illes Balears en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 17 d'octubre de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989591&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a les Illes Balears en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 17 d'octubre de 2019 Fri, 13 Mar 2020 13:21:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989591&lang=ca&coduo=3828370 2020-03-13T13:21:04Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions relacionades amb els transports terrestres. Thu, 12 Mar 2020 12:35:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 2020-03-12T12:35:22Z Proves 2019 per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transports de viatgers. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat. Wed, 11 Dec 2019 11:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 2019-12-11T11:43:54Z Proves 2019 per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Wed, 11 Dec 2019 11:37:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 2019-12-11T11:37:48Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Mon, 23 Sep 2019 09:16:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 2019-09-23T09:16:37Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 S'estableix l'obligatorietat del certificat de conductor per als conductors nacionals d'un tercer país no pertanyent a la Unió Europea quan hagin de conduir vehicles, ja siguin públics o privats complementaris, dedicats al transport de mercaderies o de viatgers en autobús per compte d'altri. Thu, 19 Sep 2019 11:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 2019-09-19T11:15:58Z Activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització de lloguer de vehicles amb conductor; visat i rehabilitació, transmissió de l'autorització i substitució de vehicles. Tue, 27 Aug 2019 10:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-27T10:56:11Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat ; visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:40:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:40:30Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Thu, 22 Aug 2019 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:39:56Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:38:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:38:37Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 22 Aug 2019 06:31:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:31:56Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Thu, 22 Aug 2019 06:28:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:28:53Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Thu, 22 Aug 2019 06:25:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:25:14Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:25:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:25:04Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme , prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:54Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:41Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:01Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Thu, 22 Aug 2019 06:21:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:21:01Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Thu, 22 Aug 2019 06:19:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:19:59Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Thu, 22 Aug 2019 06:19:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:19:34Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:17:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:17:06Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 13 Aug 2019 10:12:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-13T10:12:53Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=3828370 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Tue, 23 Jul 2019 10:53:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-23T10:53:05Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=3828370 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 29 Nov 2018 10:46:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-29T10:46:35Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=3828370 Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer Wed, 21 Nov 2018 08:52:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T08:52:40Z