Tràmits: INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3669049&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 26 Feb 2021 15:47:28 GMT Govern de les Illes Balears 2021-02-26T15:47:28Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=3669049 Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant. Mon, 25 Jan 2021 07:28:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=3669049 2021-01-25T07:28:13Z Registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=3669049 Aquesta pàgina conté informació general relativa al Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. <strong>INFORMACIÓ GENERAL</strong> <a name="1que"><em>Què és el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?</em> És un registre de caràcter públic l'objectiu del qual és garantir el compliment dels requisits exigibles a contractistes i a subcontractistes que s'inclouen en l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250, de 19 d'octubre) Corresponen a aquest Registre, entre d'altres, les funcions següents: a) Tramitar els procediments relatius a les sol·licituds d'inscripció, renovació, variació de dades i cancel·lació. b) Expedir els certificats de les inscripcions a sol·licitud de les persones o de les entitats interessades. c) Facilitar l'accés públic a les dades del Registre. <a name="1quines"><em>Quines empreses s'hi han d'inscriure?</em> Les empreses que vulguin intervenir com a contractistes o subcontractistes per dur a terme treballs en obres de construcció. Aquesta inscripció no és exigible a les treballadores i treballadors autònoms sense personal contractat ni a aquells que actuen únicament com a promotors. Mon, 21 Dec 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=3669049 2020-12-21T08:27:20Z Procediment d'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=3669049 En aquest registre, de caràcter administratiu i públic, s'hi han d'inscriure les entitats especialitzades que vulguin ser acreditades com a serveis de prevenció amb domicili en el territori de la CAIB. Fri, 18 Dec 2020 13:13:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=3669049 2020-12-18T13:13:13Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367316&lang=ca&coduo=3669049 La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Projectes relatius a l'elaboració i difusió de manuals, guies i material de formació i informació per a la prevenció de la COVID-19 en l'entorn laboral. b) Projectes d'anàlisi de l'impacte de la COVID-19 en els entorns laborals de les Illes Balears. c) Accions d'informació, assessorament i comunicació per fomentar entorns de treball segurs i saludables. Especials mencions a la prevenció de la COVID-19. d) Projectes d'actualització i introducció dels mitjans de comunicació per apropar la informació, consulta i assessorament en matèria de prevenció a la població treballadora de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Campanyes i projectes relatius a la implantació de sistemes de gestió i integració de l'activitat preventiva en les petites i mitjanes empreses enfront de la COVID-19; anàlisi de les necessitats en matèria de prevenció dels sectors específics en el referit àmbit i promoció de la prevenció de riscs laborals en l'àmbit territorial de les Pitiüses. g) Campanyes i projectes relatius al suport, assessorament, informació, formació i divulgació de la prevenció de riscos laborals i nous riscos COVID-19 en les petites i mitjanes empreses de Menorca. h) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. i) Projectes relatius a la realització d'actuacions destinades a aconseguir la cultura preventiva als entorns laborals. Thu, 19 Nov 2020 12:45:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367316&lang=ca&coduo=3669049 2020-11-19T12:45:14Z Habilitació del llibre de subcontractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=3669049 L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Mon, 04 May 2020 12:04:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=3669049 2020-05-04T12:04:10Z Registro Empresas con Riesgo de Amianto http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=3669049 Inscripció en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les empreses amb risc d'exposició a amiant Mon, 25 Nov 2019 10:53:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3997566&lang=ca&coduo=3669049 2019-11-25T10:53:44Z Informe d'accident laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=3669049 Comunicar l'informe d'investigació d'accident laboral Fri, 08 Nov 2019 07:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771590&lang=ca&coduo=3669049 2019-11-08T07:02:23Z Detecció Precoç de les Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=3669049 Detecció precoç de les possibles malaties professionals que hagi pogut contreure el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 11:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771642&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T11:12:36Z Investigació de Malalties Professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=3669049 Investigació de les malalties que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri Fri, 02 Aug 2019 10:21:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771638&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T10:21:09Z Atenció a usuaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=3669049 Comunicació a l'administrat, empresa o administració de les conclusions de l'atenció rebuda per la secció de Psicosociologia o de Medicina del treball Fri, 02 Aug 2019 08:56:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771607&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T08:56:50Z Campanyes de Prevenció de Riscs Laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771600&lang=ca&coduo=3669049 Comunicar a l'administrat les deficiències observades a les visites realitzades pels tècnics de prevenció com a conseqüència de les campanyes pròpies de l'IBASSAL Fri, 02 Aug 2019 08:44:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771600&lang=ca&coduo=3669049 2019-08-02T08:44:03Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=3669049 1. La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Actuacions relatives a la implantació de sistemes de gestió en les pimes i la integració de la prevenció en l'activitat de les empreses, i estudi i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de les petites i mitjanes empreses, a les illes d'Eivissa i Formentera. b) Actuacions de foment, suport tècnic i informació i divulgació de la prevenció en les petites i mitjanes empreses de Menorca. c) Actuacions destinades a la verificació de l'existència de plans de seguretat i salut laboral a les obres de construcció, i control de la posada en pràctica de les mesures preventives que s'hi preveuen. d) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la presència de substàncies o de productes químics i agents biològics per als treballadors en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. g) Projectes relatius a l'avaluació de les condicions de treball del personal de neteja de centres sanitaris. h) Campanya de difusió i actualització de conceptes relatius a la prevenció de riscs laborals a través de butlletins digitals i pàgines web. Mon, 10 Jun 2019 08:49:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724978&lang=ca&coduo=3669049 2019-06-10T08:49:59Z Procediment sancionador per infraccions en matèria de seguretat i salut laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3494291&lang=ca&coduo=3669049 L'objecte del procediment sancionador és la imposició de sancions per infraccions comeses en matèria de seguretat i salut (prevenció de riscos laborals) que es relacionen als articles 11,12 i 13 TRLISOS. Wed, 26 Sep 2018 12:07:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3494291&lang=ca&coduo=3669049 2018-09-26T12:07:17Z