Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=36&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 26 Feb 2021 15:32:42 GMT Govern de les Illes Balears 2021-02-26T15:32:42Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Actes d'avaluació final de Formació Professional. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581640&lang=ca&coduo=36 Fer les actes d'avaluació final de Formació Professional. Fri, 26 Feb 2021 08:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581640&lang=ca&coduo=36 2021-02-26T08:18:26Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Fri, 26 Feb 2021 08:06:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 2021-02-26T08:06:35Z Actes d'avaluació final d'educació primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580311&lang=ca&coduo=36 Fer les actes d'avaluació final d'educació primària Thu, 25 Feb 2021 08:55:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580311&lang=ca&coduo=36 2021-02-25T08:55:06Z Informe personal per trasllat educació secundària obligatòria. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580477&lang=ca&coduo=36 Fer els informes personals per trasllat a l'educació secundària obligatòria. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Thu, 25 Feb 2021 08:54:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580477&lang=ca&coduo=36 2021-02-25T08:54:50Z Informe personal per trasllat a batxillerat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580536&lang=ca&coduo=36 Fer els informes personals per trasllat a batxillerat. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Thu, 25 Feb 2021 08:54:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580536&lang=ca&coduo=36 2021-02-25T08:54:34Z Actes d'avaluació final d'educació secundària obligatòria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580400&lang=ca&coduo=36 Fer les actes d'avaluació final d'educació secundària obligatòria Thu, 25 Feb 2021 08:54:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580400&lang=ca&coduo=36 2021-02-25T08:54:16Z Actes d'avaluació final de batxillerat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580581&lang=ca&coduo=36 Fer les actes d'avaluació final de batxillerat. Thu, 25 Feb 2021 08:53:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580581&lang=ca&coduo=36 2021-02-25T08:53:51Z Informe personal per trasllat educació primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4575752&lang=ca&coduo=36 Fer els informes personals per trasllat a l'educació primària. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Wed, 24 Feb 2021 11:54:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4575752&lang=ca&coduo=36 2021-02-24T11:54:33Z Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys convocatòria 2021. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4555422&lang=ca&coduo=36 Realització d'una prova lliure, per a persones majors de 20 anys, per poder obtenir el títol de batxillerat l'any 2021. Tue, 09 Feb 2021 09:42:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4555422&lang=ca&coduo=36 2021-02-09T09:42:52Z Convocatòria proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les EOI per a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057554&lang=ca&coduo=36 Convocatòria de proves lliures de certificació de nivell dels idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Thu, 04 Feb 2021 10:28:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057554&lang=ca&coduo=36 2021-02-04T10:28:15Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2021-22 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4543813&lang=ca&coduo=36 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Wed, 03 Feb 2021 11:06:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4543813&lang=ca&coduo=36 2021-02-03T11:06:50Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485639&lang=ca&coduo=36 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Sat, 19 Dec 2020 11:17:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485639&lang=ca&coduo=36 2020-12-19T11:17:45Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445787&lang=ca&coduo=36 El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Tue, 01 Dec 2020 12:07:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445787&lang=ca&coduo=36 2020-12-01T12:07:04Z Ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertart per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=36 Sol·licitud d'ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per a l'atenció dels alumnes amb falta d'autonomia derivada de les necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut a l'ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021 Fri, 13 Nov 2020 08:56:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=36 2020-11-13T08:56:53Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=36 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Fri, 03 Jul 2020 09:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=36 2020-07-03T09:55:34Z Procés de concurs de mèrits per a la selecció del director del CEIP Nou d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=36 Convocar el concurs de mèrits per seleccionar el director del centre de nova creació CEIP Nou d'Alcúdia Mon, 15 Jun 2020 07:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=36 2020-06-15T07:21:48Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2020-2021 [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055813&lang=ca&coduo=36 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Tue, 05 May 2020 08:56:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055813&lang=ca&coduo=36 2020-05-05T08:56:41Z Convocatòria programa ROBOTIB 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305783&lang=ca&coduo=36 1. Aquestes Instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres que imparteixen educació primària puguin sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2018-2019. 2. Aquest programa es desenvolupa mitjançant la col·laboració del Servei de Centres Educatius de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. 3. Aquest programa pretén potenciar la introducció de la robòtica entre els alumnes del segon cicle de primària. Per aconseguir-ho, els centres seleccionats rebran una dotació de material d'iniciació a la robòtica i una formació inicial destinada als docents implicats. 4. El programa es basa en una formació inicial dels mestres, en el disseny d'un projecte de transferència i de l'aplicació corresponent durant Mon, 02 Mar 2020 13:14:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305783&lang=ca&coduo=36 2020-03-02T13:14:06Z Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=36 Establir les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei Orgància 2/2006, de 3 de maig, d'Educació Mon, 02 Mar 2020 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=36 2020-03-02T12:48:22Z Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats d'educació infantil de 1r cicle (0-3 anys) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040713&lang=ca&coduo=36 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres privats que compleixin els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), per als ensenyaments d'educació infantil Tue, 14 Jan 2020 13:11:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040713&lang=ca&coduo=36 2020-01-14T13:11:04Z Autorització d'obertura i funcionament de centres docents estrangers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4027459&lang=ca&coduo=36 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents estrangers que compleixin el règim dels centres docents a Espanya Fri, 20 Dec 2019 13:00:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4027459&lang=ca&coduo=36 2019-12-20T13:00:13Z Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats de règim general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026895&lang=ca&coduo=36 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents privats i privats concertats que compleixin els requisits mínims per impartir els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària i, si escau, ensenyaments post obligatoris de batxillerat i formació professional Fri, 20 Dec 2019 12:38:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026895&lang=ca&coduo=36 2019-12-20T12:38:26Z Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262910&lang=ca&coduo=36 Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Mon, 18 Mar 2019 12:15:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262910&lang=ca&coduo=36 2019-03-18T12:15:53Z Contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524184&lang=ca&coduo=36 Permetre la contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats que no compleixin tots els requisits, sempre que s'hagi justificat la impossibilitat de contractar professorat que els reuneixi. Tue, 09 Oct 2018 10:18:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524184&lang=ca&coduo=36 2018-10-09T10:18:43Z Equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb títol de Graduat Escolar a efectes laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261157&lang=ca&coduo=36 Establir l'equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes laborals. Wed, 18 Jul 2018 08:41:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261157&lang=ca&coduo=36 2018-07-18T08:41:59Z Legalització de documents acadèmics no universitaris per continuar estudis en un altre país http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261255&lang=ca&coduo=36 Legalitzar els documents acadèmics no universitaris a fi que l'interessat pugui continuar els seus estudis en un altre país. Wed, 18 Jul 2018 08:32:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261255&lang=ca&coduo=36 2018-07-18T08:32:13Z