Tràmits: CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3349&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 14 Dec 2018 11:41:01 GMT Govern de les Illes Balears 2018-12-14T11:41:01Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria del primer concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca per als anys 2019 a 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3585119&lang=ca&coduo=3349 Procediment de convocatòria d'un concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats privades autoritzades i acreditades, per als anys 2019 a 2021 Mon, 10 Dec 2018 09:25:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3585119&lang=ca&coduo=3349 2018-12-10T09:25:38Z Convocatòria del concert del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2019-2021, cofinançat pel Fons Social Europeu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596438&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert del servei ocupacional per a persones amb diagnòstic de salut mental, i es dicta a l'empara del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Fri, 07 Dec 2018 07:02:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596438&lang=ca&coduo=3349 2018-12-07T07:02:21Z Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148685&lang=ca&coduo=3349 Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. Tue, 04 Dec 2018 08:18:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148685&lang=ca&coduo=3349 2018-12-04T08:18:46Z Renda social garantida http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 La renda social garantida és una prestació periòdica adreçada a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. Per més informació consulteu <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1602251138491363412683" target="_blank">ací</a> Tue, 27 Nov 2018 08:07:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 2018-11-27T08:07:58Z Convocatòria subvencions per a l'edició i difusió de materials i treballs de recerca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580215&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la publicació, l'edició i la difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals i informatius així com resultats de treballs de recerca en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, els quals contribuiran a enriquir el patrimoni artístic, literari, audiovisual, documental i científic de les Illes Balears. Aquests ajuts s'han de destinar a l'edició i la impressió del material que es derivi d'aquests treballs i que estigui adreçat a l'ús dels professionals de la cooperació per al desenvolupament Thu, 22 Nov 2018 09:37:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580215&lang=ca&coduo=3349 2018-11-22T09:37:14Z Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3349 Gestió i resolució dels expedients de Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional. Thu, 22 Nov 2018 09:11:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3349 2018-11-22T09:11:46Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 Wed, 21 Nov 2018 10:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 2018-11-21T10:54:48Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 15 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2649842&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. Wed, 21 Nov 2018 10:42:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2649842&lang=ca&coduo=3349 2018-11-21T10:42:17Z Convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656476&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit de serveis socials de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i es dicta a l'empara de les previsions contingudes en el Decret 18/2015, de 10 d'abril, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Se subjecten a aquest procediment els concerts de sessions de desenvolupament infantil i atenció primerenca de caràcter generalista de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca de serveis socials de les Illes Balears, adreçats a l'atenció integral dels infants de 0 a 6 anys que ho requereixin, de l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca. Wed, 21 Nov 2018 08:56:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656476&lang=ca&coduo=3349 2018-11-21T08:56:26Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar programes amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF de l'exercici 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022733&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per l'any 2017 Mon, 19 Nov 2018 13:30:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022733&lang=ca&coduo=3349 2018-11-19T13:30:58Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465622&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Tue, 13 Nov 2018 12:28:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465622&lang=ca&coduo=3349 2018-11-13T12:28:55Z Protectorat de fundacions de Serveis Socials i Cooperació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=3349 D'acord amb la normativa actual, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha de dur a terme les funcions de protectorat de totes aquelles fundacions d'àmbit autonòmic que tenguin per objecte social o tenguin finalitats socials relacionades amb les competències pròpies de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperaci, tal com són l'atenció a persones en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera edat o en risc ; d'ordenació de la protecció de menors ; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament ; etc. Wed, 07 Nov 2018 12:41:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=3349 2018-11-07T12:41:41Z Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció per a l'any 2018 Fri, 26 Oct 2018 12:04:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3349 2018-10-26T12:04:20Z Concert social per a la reserva de places del servei d'acompanyament per a joves de 18 a 25 anys que han estat subjectes a mesures administratives o de justícia juvenil 2018-2022. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3521152&lang=ca&coduo=3349 Es regula el procediment de convocatòria del concert social dels servei d'acompanyament per a joves de 18 a 25 anys que han estat subjectes a una mesura administrativa o de justícia juvenil. Thu, 18 Oct 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3521152&lang=ca&coduo=3349 2018-10-18T08:57:22Z Concert social del servei d'habitatge d'emancipació per a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l'Administració 2018-2022. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520847&lang=ca&coduo=3349 Es regula el procediment de convocatòria del concert social del servei d'habitatge d'emancipació per a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l'Administració. Thu, 18 Oct 2018 08:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3520847&lang=ca&coduo=3349 2018-10-18T08:51:03Z Concert del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necesssitat de suport extens discapacitat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i suport extens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3527997&lang=ca&coduo=3349 Se subjecten a aquest procediment els concerts de places del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a l'àmbit territorial de les illes de Mallorca i Eivissa. Thu, 18 Oct 2018 08:50:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3527997&lang=ca&coduo=3349 2018-10-18T08:50:20Z Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social. Wed, 10 Oct 2018 11:23:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=3349 2018-10-10T11:23:37Z Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=3349 La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Mon, 24 Sep 2018 09:23:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=3349 2018-09-24T09:23:22Z Concert social del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a l'illa d'Eivissa, per al període 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3496992&lang=ca&coduo=3349 Concerts de serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses, en l'àmbit territorial d'Eivissa Thu, 20 Sep 2018 09:39:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3496992&lang=ca&coduo=3349 2018-09-20T09:39:22Z Ampliació del primer concert social del servei residencial per a persones en situació de dependència a la illa d'Eivissa. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3491783&lang=ca&coduo=3349 Ampliar el servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la illa d'Eivissa. Wed, 12 Sep 2018 10:28:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3491783&lang=ca&coduo=3349 2018-09-12T10:28:04Z Convocatòria de concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca per a l'any 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436441&lang=ca&coduo=3349 Procediment de convocatòria d'un concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats privades autoritzades i que no pertanyen encara a la xarxa pública concertada, per a l'any 2018/2019 Fri, 10 Aug 2018 11:47:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436441&lang=ca&coduo=3349 2018-08-10T11:47:24Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2018, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Thu, 09 Aug 2018 11:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3349 2018-08-09T11:49:26Z Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 Habilitació excepcional S'elimina l'exigència d'una determinada edat, obrint-se a totes les persones professionals de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional. Prèvia petició de la persona interessada, quedaran habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin en data 31 de desembre de 2017, una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. L' habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat pel Govern de les Illes Balears, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació en aplicació de l'Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació. Habilitació provisional S'introdueix aquesta nova modalitat per als professionals que no reuneixen els requisits per a l'habilitació excepcional. Es podrà sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. L'habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l'Estat fins el 31 de desembre de 2022. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació té previst actualitzar el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pels quals s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per aquests sectors de població, per adequar-ho a la resolució estatal. Entre tant, serà d'aplicació la Resolució d' 11 de desembre de 2017, de la Secretaria d' Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l' Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d' acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència. Wed, 25 Jul 2018 09:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 2018-07-25T09:59:45Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3349 El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. Fri, 15 Jun 2018 11:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3349 2018-06-15T11:16:40Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupent projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3364692&lang=ca&coduo=3349 amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat 2018-2019 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat Wed, 13 Jun 2018 10:57:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3364692&lang=ca&coduo=3349 2018-06-13T10:57:09Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 6 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d'emergència en països en desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergències mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de crisi d'emergència. L'objectiu principal és satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates. Tue, 12 Jun 2018 10:28:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:28:47Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016. Poden ser objecte de subvenció:  Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2).  Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3).  Modalitat C. Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Tue, 12 Jun 2018 10:24:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:24:45Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3349 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 10:22:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:22:47Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Es preveuen dues modalitats: − Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €. − Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €. Tue, 12 Jun 2018 10:22:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:22:14Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Tue, 12 Jun 2018 10:20:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:20:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3349 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 10:20:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:20:21Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3349 Establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017, en les següents modalitats: Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament. Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament. Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament. Tue, 12 Jun 2018 10:19:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:19:49Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Tue, 12 Jun 2018 10:01:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T10:01:04Z convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades Tue, 12 Jun 2018 09:26:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T09:26:15Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 09:20:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3349 2018-06-12T09:20:36Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera de la xarxa pública de serveis d'atenció a la discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procedimen d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places, sessions o activitats dels serveis de la xarxa pública d'atenció a la discapacitat. Wed, 30 May 2018 12:49:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=ca&coduo=3349 2018-05-30T12:49:18Z Convocatòria per l'ampliació del primer concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319564&lang=ca&coduo=3349 Ampliar el servei residencial per a persones grans en situació de dependència Tue, 24 Apr 2018 14:03:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319564&lang=ca&coduo=3349 2018-04-24T14:03:16Z Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148784&lang=ca&coduo=3349 Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2018. Thu, 19 Apr 2018 10:52:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148784&lang=ca&coduo=3349 2018-04-19T10:52:22Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis, adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3288841&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques Mon, 26 Mar 2018 06:59:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3288841&lang=ca&coduo=3349 2018-03-26T06:59:22Z Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de les entitats privades que desenvolupen projectes de serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, en centres especials d'ocupació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=3349 L'establiment de subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discpacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, en centres especials d'ocupació. Wed, 28 Feb 2018 08:43:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=3349 2018-02-28T08:43:38Z Certificat de circumstàncies especials per sol·licitar el Bo Social elèctric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=3349 La normativa preveu que si concorren circumstàncies especials en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar (una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme), els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5. Wed, 17 Jan 2018 12:16:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=3349 2018-01-17T12:16:07Z Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147682&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 05 Jan 2018 11:14:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147682&lang=ca&coduo=3349 2018-01-05T11:14:26Z Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148472&lang=ca&coduo=3349 Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Tue, 02 Jan 2018 12:50:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148472&lang=ca&coduo=3349 2018-01-02T12:50:06Z Convocatòria del concert social del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3178374&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, per a l'any 2018. I es dicta a l'empara del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Mon, 11 Dec 2017 11:53:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3178374&lang=ca&coduo=3349 2017-12-11T11:53:48Z Convocatòria del primer concert social del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens (2018-2021), cofinançat en un màxim del 50 % pel FSE, en el marc del PO 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172364&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del primer concert social dels serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens, per al període 2018-2021 per a les entitats que tenen actualment aquests serveis concertats i acreditats per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Se subjecten a aquest procediment els concerts de serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial, en l'àmbit territorial de les Illes Balears. Mon, 11 Dec 2017 10:33:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172364&lang=ca&coduo=3349 2017-12-11T10:33:25Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Thu, 30 Nov 2017 12:08:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 2017-11-30T12:08:08Z Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147366&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 17 Nov 2017 11:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147366&lang=ca&coduo=3349 2017-11-17T11:49:26Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3060109&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics. Mon, 25 Sep 2017 06:05:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3060109&lang=ca&coduo=3349 2017-09-25T06:05:20Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Mon, 14 Aug 2017 10:14:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=3349 2017-08-14T10:14:26Z Registre Unificat de Serveis Socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 La Llei 4/2009, de 4 de juny, de serveis socials de les Illes Balears va crear el Registre Unificat de Serveis Socials per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius reguladores de les activitats de les entitats i dels serveis socials. Aquest Registre, per tant, constitueix un instrument de coneixement, planificació, ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les Illes Balears i es regula pel Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular. La inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials es configura com una obligació prèvia per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears i, a més a mes, resulta un requisit imprescindible per poder rebre subvencions amb càrrec als pressuposts generals de les administracions públiques de les Illes Balears. Pel que fa a l'estructura està format per una secció suprainsular, gestionada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i en què s'han d'inscriure les entitats que desenvolupin les seves actuacions en l'àmbit estatal o a totes les Illes Balears; per quatre seccions insulars, gestionades per cadascun dels consells insulars en l'àmbit del seu territori, i en què s'han d'inscriure les entitats que limitin les seves actuacions en el territori insular o municipal; i finalment, una secció d'autoritzacions específiques prevista per aquelles actuacions puntuals en l'àmbit dels serveis socials realitzades per entitats que no tenen la consideració d'entitat d'iniciativa privada de serveis socials. Finalment cal dir que aquest nou registre substitueix al Registre Central de Serveis Socials, les dades del qual s'integren de manera automàtica en el nou sistema. No obstant això, les entitats i serveis inscrits estan sotmesos a la nova normativa, sobretot pel que fa a les obligacions de les entitats i especialment al deure d'actualitzar les dades inscrites. Thu, 01 Jun 2017 07:32:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 2017-06-01T07:32:42Z