Tràmits: CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3349&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 02 Apr 2020 00:17:52 GMT Govern de les Illes Balears 2020-04-02T00:17:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 26 de març de 2020 per la qual s'estableix la convocatòria d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124435&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència a l'Illa d'Eivissa amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei d'ajuda a domicili. Mon, 30 Mar 2020 13:21:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124435&lang=ca&coduo=3349 2020-03-30T13:21:22Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3349 Donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de l'ajuda de postemergència. L'objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i la rehabilitació d'infraestructures bàsiques de la comunitat. Wed, 25 Mar 2020 10:24:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3349 2020-03-25T10:24:00Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3349 Establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2020, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el IV Pla Director Wed, 25 Mar 2020 10:17:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3349 2020-03-25T10:17:18Z Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 <u> Habilitació excepcional</u> S'elimina l'exigència d'una determinada edat, obrint-se a totes les persones professionals de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional. Prèvia petició de la persona interessada, quedaran habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin en data 31 de desembre de 2017, una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. L' habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat pel Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Afers Socials i Esports en aplicació de l'Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació. <u> Habilitació provisional</u> S'introdueix aquesta nova modalitat per als professionals que no reuneixen els requisits per a l'habilitació excepcional. Es podrà sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. L'habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l'Estat fins el 31 de desembre de 2022. La Conselleria d'Afers Socials i Esports té previst actualitzar el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement del dret als serveis i les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, la intensitat de protecció i el règim de compatibilitats dels serveis i les prestacions, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears. Entre tant, serà d'aplicació la Resolució d' 11 de desembre de 2017, de la Secretaria d' Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l' Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d' acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència. Fri, 20 Mar 2020 07:38:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 2020-03-20T07:38:01Z Registre Unificat de Serveis Socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 La Llei 4/2009, de 4 de juny, de serveis socials de les Illes Balears va crear el Registre Unificat de Serveis Socials per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius reguladores de les activitats de les entitats i dels serveis socials. Aquest Registre, per tant, constitueix un instrument de coneixement, planificació, ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les Illes Balears i es regula pel Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular. La inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials es configura com una obligació prèvia per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears i, a més a mes, resulta un requisit imprescindible per poder rebre subvencions amb càrrec als pressuposts generals de les administracions públiques de les Illes Balears. Pel que fa a l'estructura està format per una secció suprainsular, gestionada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports i en què s'han d'inscriure les entitats que desenvolupin les seves actuacions en l'àmbit estatal o a totes les Illes Balears; per quatre seccions insulars, gestionades per cadascun dels consells insulars en l'àmbit del seu territori, i en què s'han d'inscriure les entitats que limitin les seves actuacions en el territori insular o municipal; i finalment, una secció d'autoritzacions específiques prevista per aquelles actuacions puntuals en l'àmbit dels serveis socials realitzades per entitats que no tenen la consideració d'entitat d'iniciativa privada de serveis socials. Finalment cal dir que aquest nou registre substitueix al Registre Central de Serveis Socials, les dades del qual s'integren de manera automàtica en el nou sistema. No obstant això, les entitats i serveis inscrits estan sotmesos a la nova normativa, sobretot pel que fa a les obligacions de les entitats i especialment al deure d'actualitzar les dades inscrites. Més informació <a href=" http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=192398&lang=ca" target="_blank">aquí</a> Tue, 17 Mar 2020 07:47:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 2020-03-17T07:47:51Z Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110903&lang=ca&coduo=3349 Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials, per a l'any 2020 Mon, 16 Mar 2020 08:21:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110903&lang=ca&coduo=3349 2020-03-16T08:21:25Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. Thu, 12 Mar 2020 09:59:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=3349 2020-03-12T09:59:01Z Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3561964&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Wed, 11 Mar 2020 08:14:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3561964&lang=ca&coduo=3349 2020-03-11T08:14:40Z Resolució del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencilas de les Illes Balear per la qual es convoca un procediment selectiu per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a en arquitectura tècnica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4099097&lang=ca&coduo=3349 Cobrir temporalment la substitució d'una treballadora en situació de reserva de lloc de treball. Fri, 06 Mar 2020 23:04:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4099097&lang=ca&coduo=3349 2020-03-06T23:04:08Z Actuacions davant el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2156667&lang=ca&coduo=3349 Inscripció i anotació d'entitats esportives de les Illes Balears Thu, 05 Mar 2020 11:55:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2156667&lang=ca&coduo=3349 2020-03-05T11:55:23Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional - Play Off, copes o lligues internacionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088605&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2019-2020. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo Les competicions de categoria nacional han de complir les condicions següents: Han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars, play-off, copes o lligues internacionals de màxima categoria. A competicions de categoria absoluta es considerarà un màxim de tres categories nacionals per modalitat esportiva i sexe, sense comptabilitzar les competicions professionals reconegudes pel CSD (primera i segona divisions de futbol i primera de bàsquet). En el cas dels juvenils de futbol i futbol sala només es considera la màxima categoria de competició nacional. Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears. Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2019 i el 31 juliol de 2020. Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia. Participació en Play off (guanyador) o Play off d'ascens: Play off al títol de les tres categories previstes en el punt 1.3 d'aquesta convocatòria. Fase d'ascens a la primera i segona categoria de les previstes al punt 1.3 d'aquesta convocatòria. Copa del Rei o la Reina (o denominació equivalent segons la categoria) de les tres categories previstes en el punt 1.3 d'aquesta convocatòria. Participació a lligues internacionals: només equips de màxima categoria absoluta, en les quals el dret de participació sigui conseqüència directa de la classificació obtinguda la temporada anterior a la lliga regular, play-off o copa nacional. Fri, 28 Feb 2020 09:24:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088605&lang=ca&coduo=3349 2020-02-28T09:24:51Z Informe d&#8217;escolarització de menors a càrrec http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 El Reglament d&#8217;estrangeria, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d&#8217;abril, de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els articles 51.3 c (renovació de l&#8217;autorització de residència temporal no lucrativa), 71.3 (renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d&#8217;altri) i 109.3 (renovació de l&#8217;autorització de residència i treball per compte propi), exigeix un informe emès per les autoritats autonòmiques que acrediti l&#8217;escolarització dels menors d&#8217;edat a càrrec seu per poder renovar les autoritzacions de residència i de residència i treball. Thu, 27 Feb 2020 12:13:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 2020-02-27T12:13:35Z Ajuts als clubs esportius lliga ordinària (atletisme, gimnàstica, tir amb arc i bàsquet LEB argent) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4086618&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2019-2020. A efectes d'aquesta convocatòria poden sol·licitar-la clubs esportius de: - Atletisme - Gimnàstica - Tir amb arc - Bàsquet LEB argent Tue, 25 Feb 2020 12:00:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4086618&lang=ca&coduo=3349 2020-02-25T12:00:10Z Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055202&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. S'entén per material esportiu l'imprescindible per practicar l'esport el propi de la modalitat esportiva i el necessari per al seu desplaçament, sigui cotxe, remolc o camió per el trasllat de bicicletes, motocicletes, animals, caiacs, vaixells. El transport pot ser fet mitjançant companyia aèria o empresa naviliera. Transport de material esportiu a les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: se subvenciona únicament el cost total del transport de material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, fins a una subvenció màxima de 800,00 per trasllat. Transport de material esportiu a la Península, a les illes Canàries, Ceuta i Melilla: l'import per subvencionar és el cost del transport, únicament del material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals del calendari oficial i obligatori organitzades per la corresponent federació esportiva d'Espanya. L'import a subvencionar per viatge d'anada i tornada serà del 50% del cost del desplaçament, sense excedir de les següents quantitats segons mitja de transport: Avió: El màxim de la subvenció serà de 100,00 euros per esportista. Vaixell (per desplaçament de vehicle per transportar bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells, arcs de tir o armes): El màxim de la subvenció serà de 400,00 € per vehicle de transport traslladat. L'objecte d'aquesta convocatòria és exclusivament el transport del material esportiu necessari per a la competició, no dels esportistes. En tot cas, està inclòs en l'objecte d'aquesta convocatòria el desplaçament del conductor dels cotxes, remolcs i/o camions amb els quals es fa el transport del material o animals Mon, 24 Feb 2020 10:36:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055202&lang=ca&coduo=3349 2020-02-24T10:36:37Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Wed, 19 Feb 2020 12:22:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=3349 2020-02-19T12:22:17Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament i del servei d'habitatge supervisat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082052&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament i del servei d'habitatge supervisat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens Wed, 19 Feb 2020 10:16:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082052&lang=ca&coduo=3349 2020-02-19T10:16:29Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3349 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 18 Feb 2020 12:39:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3349 2020-02-18T12:39:58Z Sol·licitud reconeixement esportistes d'alt nivell Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2834047&lang=ca&coduo=3349 Tramitar la sol·licitud de reconeixement d'esportistes d'alt nivell de les Illes Balears. NOTA ACLARIDORA: Es tramita exclusivament el reconeixement com a esportista d'alt nivell. NO es tracta de cap convocatòria de subvencions. Mon, 17 Feb 2020 11:10:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2834047&lang=ca&coduo=3349 2020-02-17T11:10:17Z Ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077011&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2020. La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social. Thu, 13 Feb 2020 09:26:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077011&lang=ca&coduo=3349 2020-02-13T09:26:11Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria de menors i famílies, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb persones joves que han estat sotmeses a tutela administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es troben en procés d'emancipació. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Wed, 05 Feb 2020 13:29:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=3349 2020-02-05T13:29:01Z Protectorat de fundacions d'Afers Socials i Esports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=3349 D'acord amb la normativa actual, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de dur a terme les funcions de protectorat de totes aquelles fundacions d'àmbit autonòmic que tenguin per objecte social o tenguin finalitats socials relacionades amb les competències pròpies d'aquesta Conselleria, tal com són l'atenció a persones en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera edat o en risc; d'ordenació de la protecció de menors; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament; protecció de la família; polítiques de joventut; foment de l'activitat esportiva; etc. Fri, 31 Jan 2020 13:53:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=3349 2020-01-31T13:53:25Z Servei d'Atenció Primerenca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca Thu, 30 Jan 2020 10:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 2020-01-30T10:41:16Z Cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3729457&lang=ca&coduo=3349 La LLei 3/2018, de 29 de maig de les Illes Balears té per objecte crear un marc legal del Tercer Sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular la manera de relacionar les administracions competents i les entitats del Tercer Sector Social en la provisió i el finançament de serveis de responsabilitat pública i interès general per part de les entitats del Tercer Sector Social; impulsar la cooperació i la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva contribució i interlocució amb l'administració, en l'àmbit de la intervenció social i en les polítiques i els sistemes de responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit. L'article 7é de la Llei 3/2018 estableix que el departament competent del Govern de les Illes Balears en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.El dit cens s'entendrà integrat dins el Registre General d'Entitats d'Iniciativa Social. Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades tant de manera presencial com electrònica. Tue, 28 Jan 2020 13:10:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3729457&lang=ca&coduo=3349 2020-01-28T13:10:02Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional – Temporada esportiva 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930279&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2019-2020. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo Wed, 15 Jan 2020 12:57:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930279&lang=ca&coduo=3349 2020-01-15T12:57:59Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 Thu, 09 Jan 2020 08:31:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 2020-01-09T08:31:55Z Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3563304&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 27 Dec 2019 13:04:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3563304&lang=ca&coduo=3349 2019-12-27T13:04:21Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Eivissa. Fri, 20 Dec 2019 10:01:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=ca&coduo=3349 2019-12-20T10:01:53Z Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026556&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions; l'immobilitzat material esportiu adaptat dels clubs i esportistes per a la pràctica d'esport adaptat. També es objecte de la convocatòria l'adquisició d'immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives de les Illes Balears. Per immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc. Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport. L'immobilitzat material no esportiu, és aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, i que no s'utilitzi per a la pràctica esportiva. Són exemples d'immobilitzat material no esportiu el mobiliari, equips informàtics, vehicles, etc. Les subvencions atorgades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2/6/2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOE núm. 176 de 25/7/2006), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3/1/2013) i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions. Thu, 19 Dec 2019 11:24:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026556&lang=ca&coduo=3349 2019-12-19T11:24:40Z Ajuts despeses ordinaries de les federacions esportives de les Illes Balears- Any 2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024874&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar el desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears. Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts. Thu, 19 Dec 2019 08:57:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024874&lang=ca&coduo=3349 2019-12-19T08:57:23Z Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4017893&lang=ca&coduo=3349 Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Tue, 17 Dec 2019 07:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4017893&lang=ca&coduo=3349 2019-12-17T07:20:58Z Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018374&lang=ca&coduo=3349 Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. Tue, 17 Dec 2019 07:17:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018374&lang=ca&coduo=3349 2019-12-17T07:17:46Z Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018911&lang=ca&coduo=3349 Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2020. Tue, 17 Dec 2019 07:10:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018911&lang=ca&coduo=3349 2019-12-17T07:10:51Z Procediment sancionador en matèria administrativa esportiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756445&lang=ca&coduo=3349 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria administrativa esportiva. Les fases del procediment són les següents: 1.- Acord d'inici de la consellera d'Afers Socials i Esports. -15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. 2.- Proposta de resolució de l'instructor. -15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. 3.- Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, podrà interposar-se recurs de reposició. Fri, 13 Dec 2019 10:57:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756445&lang=ca&coduo=3349 2019-12-13T10:57:07Z Informe d'esforç d'integració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 Es tracta d&#8217;un informe que emet la Comunitat Autònoma a sol·licitud d&#8217;una persona immigrant. D&#8217;acord amb el que estableix el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, aquest informe no s&#8217;ha de presentar obligatòriament, però pot ser al·legat per la persona immigrant en cas de no acreditar el compliment d&#8217;algun dels requisits prevists per a la renovació de l&#8217;autorització i es valorarà per l&#8217;oficina d&#8217;estrangeria. En aquest sentit, no és preceptiu presentar-lo per a l&#8217;admissió a tràmit del procediment de renovació de l&#8217;autorització, sens perjudici de la seva recepció com a documentació que acompanya la sol·licitud en els casos que sigui presentat juntament amb aquesta o de la seva possible aportació per la persona immigrant una vegada iniciat el procediment. Fri, 13 Dec 2019 08:13:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 2019-12-13T08:13:47Z Ampliació de la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost de l'IRPF http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989378&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar les despeses d'inversió per a l'adquisició de vehicles utilitzats en la prestació de serveis socials dins la finalitat general prevista en la convocatòria de subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a l'any 2019. Mon, 09 Dec 2019 11:26:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989378&lang=ca&coduo=3349 2019-12-09T11:26:04Z Programa d&#8217;Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d&#8217;una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=3349 L'objecte que es pretén és regular les condicions d&#8217;accés i funcionament del servei d&#8217;estades temporals a la residència i centre de dia Son Güells de Palma. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Thu, 05 Dec 2019 08:39:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=3349 2019-12-05T08:39:08Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2019-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Thu, 14 Nov 2019 13:01:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=3349 2019-11-14T13:01:58Z Casal d&#8217;Associacions d&#8217;Immigrants i ONGD: Sol·licitud d&#8217;alta com a entitat usuària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476768&lang=ca&coduo=3349 Obtenir l'autorització per a utilitzar les instal·lacions del Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD Fri, 08 Nov 2019 08:45:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476768&lang=ca&coduo=3349 2019-11-08T08:45:21Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3951720&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat d'atenció prioritària, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics. Thu, 07 Nov 2019 09:31:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3951720&lang=ca&coduo=3349 2019-11-07T09:31:56Z Registre de Parelles Estables http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=3349 Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. Thu, 31 Oct 2019 11:33:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=3349 2019-10-31T11:33:49Z Sol·licitud de mediació familiar gratuïta a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 Sol·licitud de designació d'una persona mediadora. Thu, 31 Oct 2019 11:17:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 2019-10-31T11:17:52Z Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 24 d'octubre de 2019 per la qual s'estableix la convocatòria d'acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960177&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei residencial. Wed, 30 Oct 2019 11:18:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960177&lang=ca&coduo=3349 2019-10-30T11:18:45Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3349 El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. Mon, 28 Oct 2019 10:54:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3349 2019-10-28T10:54:18Z Procediment sancionador en matèria de joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=3349 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades en cas de ser objecte d'un procediment sancionador en matèria de joventut Fri, 18 Oct 2019 13:55:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=3349 2019-10-18T13:55:27Z Reintegrament de subvencions en matèria de joventut. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3944061&lang=ca&coduo=3349 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades quan són objecte d'un procediment de reintegrament d'una subvenció en matèria de joventut Fri, 18 Oct 2019 13:54:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3944061&lang=ca&coduo=3349 2019-10-18T13:54:06Z Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663987&lang=ca&coduo=3349 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. Fri, 18 Oct 2019 11:52:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663987&lang=ca&coduo=3349 2019-10-18T11:52:19Z Ajuts als esportistes i clubs esportius de les Illes Balears per desplaçaments a la Península, illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a competicions oficials de calendaris federatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2827659&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península (Espanya), les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre l'1 de novembre de 2016 i el 31 d'octubre de 2019. El termini per presentar les sol·licituds és el següent: — Campionats o proves fets des de l'1 de novembre de 2016 fins a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB: el termini per presentar les sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. — Campionats o proves fets des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 31 d'octubre de 2019: el termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit. Fri, 18 Oct 2019 08:14:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2827659&lang=ca&coduo=3349 2019-10-18T08:14:08Z Ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3939761&lang=ca&coduo=3349 - L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els següents Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020: Categoria juvenil: Camp a través en categoria masculina i femenina. Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Camp a través, Ciclisme en Ruta i BTT, Escalada, Judo, Orientació, Rugbi-7, Tennis de Taula, Triatló, Voleibol i Vòlei Platja en categories masculina i femenina, Escacs en categoria open i Gimnàstica Rítmica a categoria femenina. Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Ciclisme en Ruta, Judo, Orientació, Tennis de Taula, Triatló i Voleibol i Voleibol Platja a categories masculina i femenina, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica masculina i femenina) i Escacs a categoria open. Categoria aleví-infantil: Natació, en categoria masculina i femenina. Esport adaptat: Bàsquet en Cadira de Rodes, Camp a Través per a esportistes amb discapacitat intel·lectual, Ciclisme per a esportistes amb discapacitat, Judo per esportistes amb discapacitat visual i Natació per a esportistes amb discapacitat, tots ells tant en categoria masculina com femenina. Esport inclusiu: Natació, Tennis Taula i Rugbi. - Són objecte de subvenció les despeses dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya en Edat escolar de l'any 2020, següents: Desplaçaments d'avió i/o vaixell a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Desplaçaments per carretera o tren a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla Despeses de manutenció i a l'allotjament a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Vestimenta per als desplaçaments i actes protocol·laris per als esportistes i el tècnics per participar en el campionats d'Espanya en edat escolar. - Son objecte de subvenció els Campionats d'Espanya en Edat escolar convocats pel Consell Superior d'Esports celebrats entre l'1 de desembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2020. Fri, 18 Oct 2019 07:56:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3939761&lang=ca&coduo=3349 2019-10-18T07:56:28Z Alta i de comunicació de modificacions al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=3349 Donar d'alta o comunicar canvis al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Thu, 17 Oct 2019 11:48:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=3349 2019-10-17T11:48:17Z Inici d'activitat d'escola d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=3349 Facilitar els tràmits per a aquelles persones interessades a posar en marxa escoles que tinguin per objecte la formació, el perfeccionament i l'especialització dels educadors en les activitats i tècniques orientades a la promoció i utilització adequada de l'oci i temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb els programes oficials de la CAIB Thu, 17 Oct 2019 07:33:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=3349 2019-10-17T07:33:46Z