Tràmits: CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3349&lang=ca&tipo=rss_0.94 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 18 Feb 2018 06:42:35 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 Facilitar que les persones de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que tinguin 55 anys o més el 31 de desembre de 2017 i que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional, quedin habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. Les persones que no reuneixin els requisits per a l'habilitació excepcional, podran sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. Tue, 13 Feb 2018 13:56:52 GMT Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3349 Establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017, en les següents modalitats: Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament. Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament. Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament. Thu, 08 Feb 2018 09:20:10 GMT Certificat de circumstàncies especials per sol·licitar el Bo Social elèctric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185855&lang=ca&coduo=3349 La normativa preveu que si concorren circumstàncies especials en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar (una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme), els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5. Wed, 17 Jan 2018 12:16:07 GMT Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147682&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 05 Jan 2018 11:14:26 GMT Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Fri, 05 Jan 2018 09:24:56 GMT Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148472&lang=ca&coduo=3349 Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Tue, 02 Jan 2018 12:50:06 GMT Convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar programes amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF de l'exercici 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022733&lang=ca&coduo=3349 Finançament de programes d'interès general desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre Thu, 28 Dec 2017 10:22:15 GMT Convocatòria del concert social del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3178374&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social del Servei d'atenció social a persones implicades en un procediment judicial, per a l'any 2018. I es dicta a l'empara del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Mon, 11 Dec 2017 11:53:48 GMT Convocatòria del primer concert social del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens (2018-2021), cofinançat en un màxim del 50 % pel FSE, en el marc del PO 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172364&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del primer concert social dels serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens, per al període 2018-2021 per a les entitats que tenen actualment aquests serveis concertats i acreditats per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Se subjecten a aquest procediment els concerts de serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial, en l'àmbit territorial de les Illes Balears. Mon, 11 Dec 2017 10:33:25 GMT Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Thu, 30 Nov 2017 12:08:08 GMT Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148784&lang=ca&coduo=3349 Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2018. Mon, 20 Nov 2017 12:38:10 GMT Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148685&lang=ca&coduo=3349 Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. Mon, 20 Nov 2017 09:50:33 GMT Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147366&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 17 Nov 2017 11:49:26 GMT Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de les entitats privades que desenvolupen projectes de serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, en centres especials d'ocupació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=3349 L'establiment de subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discpacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, en centres especials d'ocupació. Wed, 11 Oct 2017 14:32:15 GMT Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3060109&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics. Mon, 25 Sep 2017 06:05:20 GMT Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Mon, 14 Aug 2017 10:14:26 GMT Convocatòria per l'ampliació del primer concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965212&lang=ca&coduo=3349 Ampliar el servei residencial per a persones grans en situació de dependència Wed, 14 Jun 2017 11:09:52 GMT Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3349 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Thu, 01 Jun 2017 07:48:26 GMT Registre Unificat de Serveis Socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=511778&lang=ca&coduo=3349 La Llei 4/2009, de 4 de juny, de serveis socials de les Illes Balears va crear el Registre Unificat de Serveis Socials per a totes les administracions públiques de les Illes Balears competents en la matèria, i en què han de constar fidelment totes les dades i els actes administratius reguladores de les activitats de les entitats i dels serveis socials. Aquest Registre, per tant, constitueix un instrument de coneixement, planificació, ordenació, control i publicitat dels serveis socials existents en la comunitat autònoma de les Illes Balears i es regula pel Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular. La inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials es configura com una obligació prèvia per poder actuar i intervenir en el camp dels serveis socials a les Illes Balears i, a més a mes, resulta un requisit imprescindible per poder rebre subvencions amb càrrec als pressuposts generals de les administracions públiques de les Illes Balears. Pel que fa a l'estructura està format per una secció suprainsular, gestionada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i en què s'han d'inscriure les entitats que desenvolupin les seves actuacions en l'àmbit estatal o a totes les Illes Balears; per quatre seccions insulars, gestionades per cadascun dels consells insulars en l'àmbit del seu territori, i en què s'han d'inscriure les entitats que limitin les seves actuacions en el territori insular o municipal; i finalment, una secció d'autoritzacions específiques prevista per aquelles actuacions puntuals en l'àmbit dels serveis socials realitzades per entitats que no tenen la consideració d'entitat d'iniciativa privada de serveis socials. Finalment cal dir que aquest nou registre substitueix al Registre Central de Serveis Socials, les dades del qual s'integren de manera automàtica en el nou sistema. No obstant això, les entitats i serveis inscrits estan sotmesos a la nova normativa, sobretot pel que fa a les obligacions de les entitats i especialment al deure d'actualitzar les dades inscrites. Thu, 01 Jun 2017 07:32:42 GMT Casal d&#8217;Associacions d&#8217;Immigrants i ONGD: Sol·licitud d&#8217;alta com a entitat usuària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476768&lang=ca&coduo=3349 Obtenir l'autorització per a utilitzar les instal·lacions del Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD Thu, 01 Jun 2017 07:29:26 GMT Informe d'esforç d'integració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 Es tracta d&#8217;un informe que emet la Comunitat Autònoma a sol·licitud d&#8217;una persona immigrant. D&#8217;acord amb el que estableix el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, aquest informe no s&#8217;ha de presentar obligatòriament, però pot ser al·legat per la persona immigrant en cas de no acreditar el compliment d&#8217;algun dels requisits prevists per a la renovació de l&#8217;autorització i es valorarà per l&#8217;oficina d&#8217;estrangeria. En aquest sentit, no és preceptiu presentar-lo per a l&#8217;admissió a tràmit del procediment de renovació de l&#8217;autorització, sens perjudici de la seva recepció com a documentació que acompanya la sol·licitud en els casos que sigui presentat juntament amb aquesta o de la seva possible aportació per la persona immigrant una vegada iniciat el procediment d&#8217;acord amb el que estableix l&#8217;article 35 e de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Thu, 01 Jun 2017 07:28:54 GMT Informe d&#8217;escolarització de menors a càrrec http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 El Reglament d&#8217;estrangeria, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d&#8217;abril, de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els articles 51.3 c (renovació de l&#8217;autorització de residència temporal no lucrativa), 71.3 (renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d&#8217;altri) i 109.3 (renovació de l&#8217;autorització de residència i treball per compte propi), exigeix un informe emès per les autoritats autonòmiques que acrediti l&#8217;escolarització dels menors d&#8217;edat a càrrec seu per poder renovar les autoritzacions de residència i de residència i treball. Thu, 01 Jun 2017 07:25:50 GMT Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Thu, 25 May 2017 09:42:55 GMT Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 6 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d'emergència en països en desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergències mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de crisi d'emergència. L'objectiu principal és satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates. Thu, 25 May 2017 08:19:17 GMT Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016. Poden ser objecte de subvenció:  Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2).  Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3).  Modalitat C. Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Thu, 25 May 2017 07:48:39 GMT Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Es preveuen dues modalitats: − Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €. − Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €. Thu, 25 May 2017 07:42:42 GMT Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3349 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Thu, 25 May 2017 07:34:49 GMT Convocatòria de subvencions per entitats sense anim de lucre per cobrir necessitats socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2940538&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades de la realització d'activitats que tenen com a finalitat cobrir les situacions de necessitat social que preveu la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i que són d'atenció prioritària. Thu, 25 May 2017 07:19:36 GMT Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de treballs de recerca en l'àmbit dels Serveis Socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2897292&lang=ca&coduo=3349 Ajuts per donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen en l'àmbit universitari perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l'àmbit des serveis socials. Thu, 20 Apr 2017 09:54:11 GMT Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 20 de març de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2649842&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials Thu, 06 Apr 2017 12:36:07 GMT Renda social garantida http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 La renda social garantida és una prestació periòdica adreçada a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. Per més informació consulteu <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1602251138491363412683" target="_blank">ací</a> Mon, 03 Apr 2017 12:34:31 GMT Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752227&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor persones amb discapacitat física, greument afectades. Wed, 08 Mar 2017 08:09:53 GMT Procedimient per registrar els centres d'ensinistrament de cans d'assistència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2804453&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació dels requisits i les condicions que han de complir els centres d'ensinistrament de cans d'assistència, com també la creació del Registre d'aquests centres i la reglamentació del carnet i distintiu de caràcter oficial. També queden regulats els principis general del procediment de reconeixement de cans d'assistència. Wed, 25 Jan 2017 07:06:27 GMT Convocatòria de subvencions per a entitats que realitzen programes adreçats a persones en risc d'exclusió social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2724280&lang=ca&coduo=3349 Ajuts a entitats que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. Tue, 25 Oct 2016 07:08:19 GMT Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal (llegir la normativa associada) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699744&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat. Tue, 27 Sep 2016 08:39:51 GMT Presentació de queixes i denúncies davant l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor per a la investigació de situacions d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491929&lang=ca&coduo=3349 Regulació de les queixes i denúncies dels particulars sobre l'activitat relacionada amb matèria de menors que duguin a terme les administracions públiques que actuïn dins l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'activitat de qualsevol persona física, entitat, empresa, associació, fundació o qualsevol persona jurídica que utilitzi, actuï o presti serveis a menors d'edat dins la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tue, 23 Aug 2016 11:20:34 GMT Convocatòria del primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678059&lang=ca&coduo=3349 Concert social de reserva i ocupació de places del servei ocupacional d'atenció diürna que donen suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu que necessiten organització i assistència en la realització de les activitats de la vida diària i també en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials, prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral. Tue, 23 Aug 2016 07:19:05 GMT Renda per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=3349 Regular la renda mensual per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció amb la finalitat de contribuir temporalment al fet que puguin viure de manera autònoma i integrar-se gradualment en la vida social i laboral. Wed, 17 Aug 2016 10:41:09 GMT Registre de Parelles Estables http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=3349 Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. Thu, 11 Aug 2016 10:42:02 GMT Registre de Mediadors/Mediadores i Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=242994&lang=ca&coduo=3349 Aquest Registre té com a objecte la promoció, administració i facilitar l'accés de la ciutadania a la mediació familiar (Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears). Thu, 11 Aug 2016 10:40:47 GMT Programa d&#8217;Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d&#8217;una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=3349 L'objecte que es pretén és regular les condicions d&#8217;accés i funcionament del servei d&#8217;estades temporals a la residència i centre de dia Son Güells de Palma. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Wed, 10 Aug 2016 12:45:46 GMT Sol·licitud de mediació familiar gratuïta a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=3349 Sol·licitud de designació d'una persona mediadora. Tue, 09 Aug 2016 11:51:55 GMT Sol·licitud per participar com a mediador en el servei públic de mediació familiar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=3349 Inscripció al llistat per exercir com a mediador familiar al servei públic de mediació familiar de les Illes Balears. Tue, 09 Aug 2016 11:49:22 GMT Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria de menors i famílies, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb persones joves que han estat sotmeses a tutela administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es troben en procés d'emancipació. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Tue, 09 Aug 2016 11:00:10 GMT Convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656476&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit de serveis socials de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i es dicta a l'empara de les previsions contingudes en el Decret 18/2015, de 10 d'abril, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Se subjecten a aquest procediment els concerts de sessions de desenvolupament infantil i atenció primerenca de caràcter generalista de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca de serveis socials de les Illes Balears, adreçats a l'atenció integral dels infants de 0 a 6 anys que ho requereixin, de l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca. Tue, 09 Aug 2016 10:56:41 GMT Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=3349 La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Wed, 04 May 2016 10:40:57 GMT