Tràmits: CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-06-18T23:14:10Z Govern de les Illes Balears 2019-06-18T23:14:10Z ca Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. 2019-06-18T17:15:04Z 2019-06-18T17:15:04Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu. 2019-06-18T17:15:04Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera dels serveis de salut mental greu de Can Raspalls (Eivissa) 2019-06-18T17:08:21Z 2019-06-18T17:08:21Z Poden ser beneficiàries dels serveis residencials i de centre de dia de Can Raspalls les persones més grans de 18 anys que tenguin un grau de discapacitat per trastorn mental greu igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l'equip tècnic del Servei d'Atenció a la Discapacitat. Poden ser beneficiàries del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat de Can Raspalls les persones de menys de 65 anys i les més grans d'aquesta edat que no tenguin el servei de dependència reconegut, que tenguin un grau de discapacitat per trastorn mental greu igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l'equip tècnic de la Servei d'Atenció a la Discapacitat. 2019-06-18T17:08:21Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. 2019-06-18T17:07:27Z 2019-06-18T17:07:27Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. 2019-06-18T17:07:27Z Convocatòria del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per als anys 2019-23 2019-06-18T08:18:26Z 2019-06-18T08:18:26Z S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per als anys 2019-23, i es dicta a l'empara de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. 2019-06-18T08:18:26Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu 2019-06-17T13:16:30Z 2019-06-17T13:16:30Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu 2019-06-17T13:16:30Z Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. 2019-06-14T10:21:33Z 2019-06-14T10:21:33Z La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. 2019-06-14T10:21:33Z Registre de Parelles Estables 2019-06-14T09:41:39Z 2019-06-14T09:41:39Z Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. 2019-06-14T09:41:39Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social i integració per al foment de la inclusió social adreçats a pers i famílies en risc d'exclusió 2019-05-31T09:35:13Z 2019-05-31T09:35:13Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques 2019-05-31T09:35:13Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2019 2019-05-29T12:07:41Z 2019-05-29T12:07:41Z Prestar ajuda a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. 2019-05-29T12:07:41Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 2019-05-29T09:27:41Z 2019-05-29T09:27:41Z L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2018, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director 2019-05-29T09:27:41Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 2019-05-28T09:24:59Z 2019-05-28T09:24:59Z L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director 2019-05-28T09:24:59Z convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 2019-05-28T09:23:51Z 2019-05-28T09:23:51Z Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades 2019-05-28T09:23:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 2019-05-28T09:23:14Z 2019-05-28T09:23:14Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. 2019-05-28T09:23:14Z Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 2019-05-28T09:22:45Z 2019-05-28T09:22:45Z L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció per a l'any 2018 2019-05-28T09:22:45Z Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional 2019-05-28T09:21:11Z 2019-05-28T09:21:11Z Gestió i resolució dels expedients de Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional. 2019-05-28T09:21:11Z Convocatòria subvencions per a l'edició i difusió de materials i treballs de recerca 2019-05-28T09:20:48Z 2019-05-28T09:20:48Z L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la publicació, l'edició i la difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals i informatius així com resultats de treballs de recerca en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, els quals contribuiran a enriquir el patrimoni artístic, literari, audiovisual, documental i científic de les Illes Balears. Aquests ajuts s'han de destinar a l'edició i la impressió del material que es derivi d'aquests treballs i que estigui adreçat a l'ús dels professionals de la cooperació per al desenvolupament 2019-05-28T09:20:48Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2019 2019-05-28T09:20:24Z 2019-05-28T09:20:24Z L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2019, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. 2019-05-28T09:20:24Z Servei d'Atenció Primerenca 2019-05-27T09:12:55Z 2019-05-27T09:12:55Z Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca 2019-05-27T09:12:55Z Cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears 2019-05-21T07:19:19Z 2019-05-21T07:19:19Z La LLei 3/2018, de 29 de maig de les Illes Balears té per objecte crear un marc legal del Tercer Sector de les Illes Balears, a través de les organitzacions i xarxes que el conformen; adoptar i promoure mesures orientades a enfortir aquestes organitzacions i xarxes; regular la manera de relacionar les administracions competents i les entitats del Tercer Sector Social en la provisió i el finançament de serveis de responsabilitat pública i interès general per part de les entitats del Tercer Sector Social; impulsar la cooperació i la col·laboració de les organitzacions entre si i amb el sector públic, les empreses i altres agents socials; i promoure la seva contribució i interlocució amb l'administració, en l'àmbit de la intervenció social i en les polítiques i els sistemes de responsabilitat pública relacionats amb aquest àmbit. L'article 7é de la Llei 3/2018 estableix que el departament competent del Govern de les Illes Balears en matèria de polítiques socials crearà i mantindrà actualitzat un cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.El dit cens s'entendrà integrat dins el Registre General d'Entitats d'Iniciativa Social. Serà fàcilment accessible i podrà ser consultat a la web del Govern de les Illes Balears i les organitzacions podran fer la seva sol·licitud d'inscripció i actualitzar les seves dades tant de manera presencial com electrònica. 2019-05-21T07:19:19Z convocatòria d'ajudes adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials 2019-05-16T08:07:35Z 2019-05-16T08:07:35Z Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. 2019-05-16T08:07:35Z convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2019 2019-05-13T07:00:48Z 2019-05-13T07:00:48Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. a) Activitats adreçades a incrementar la presència de l'educació per al desenvolupament en els àmbits de l'educació formal, la no formal i la informal, per generar una consciència crítica, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats, que promoguin els valors i les actituds solidàries envers els pobles del món, el coneixement i l'anàlisi de les causes de les desigualtats entre països i dels conflictes, el respecte i la defensa de la diversitat cultural, els drets humans i la pau. b) Activitats adreçades a la millora qualitativa de la formació dels agents d'educació per al desenvolupament: cursos, seminaris, jornades i altres, destinats a la població en general o a col·lectius específics, al voluntariat de la mateixa organització o de diverses ONG de les Illes Balears conjuntament, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats. c) Activitats de sensibilització, educació i conscienciació adreçades a divulgar valors d'equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear. Es tracta de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualssevol altres activitats que afavoreixin una millor percepció, per part de la societat de les Illes Balears, de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països en desenvolupament, i també de les causes que provoquen aquestes situacions i les desigualtats entre països. 2019-05-13T07:00:48Z Homologació de discapacitat per incapacitació laboral o judicial 2019-05-06T09:46:49Z 2019-05-06T09:46:49Z Sol·licitud per l'homologació de la discapacitat en els casos de incapacitat laboral o judicial 2019-05-06T09:46:49Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. 2019-05-06T08:33:21Z 2019-05-06T08:33:21Z Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> 2019-05-06T08:33:21Z Concert social del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a l'illa d'Eivissa, per al període 2018-2022 2019-04-30T12:07:17Z 2019-04-30T12:07:17Z Concerts de serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses, en l'àmbit territorial d'Eivissa 2019-04-30T12:07:17Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2019 2019-04-25T07:34:35Z 2019-04-25T07:34:35Z L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2019. Poden ser objecte de subvenció: — Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2). — Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3). — Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament (annex 4). 2019-04-25T07:34:35Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar programes amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF de l'exercici 2017 2019-04-09T09:43:46Z 2019-04-09T09:43:46Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per l'any 2017 2019-04-09T09:43:46Z Primera convocatòria d'acció concertada de sessions grupals de manteniment de les capacitats psicofísiques per a la promoció de l'autonomia personal en persones grans en situació de dependència 2019-04-02T12:29:38Z 2019-04-02T12:29:38Z Regulació del procediment de la primera convocatòria d'acció concertada de sessions grupals de manteniment de les capacitats psicofísiques per a la promoció de l'autonomia personal en persones en situació de dependència, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. 2019-04-02T12:29:38Z Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de treballs de recerca en l'àmbit dels Serveis Socials per a l'any 2019 2019-04-02T08:27:48Z 2019-04-02T08:27:48Z Ajuts per donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen en l'àmbit universitari perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l'àmbit des serveis socials. 2019-04-02T08:27:48Z COMITÈ D'ÈTICA DE SERVEIS SOCIALS 2019-03-28T09:15:10Z 2019-03-28T09:15:10Z El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, interdisciplinari i independent d'assessorament de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, dels serveis i professionals de serveis socials o de qualsevol ciutadà. Les finalitats del Comitè són sensibilitzar el personal dels serveis i els centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que desenvolupen, garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social. Entre les seves funcions, figura la d'emetre informes i recomanacions sobre la tipologia de casos sorgits en la pràctica dels serveis socials . 2019-03-28T09:15:10Z Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2019 2019-02-05T08:04:09Z 2019-02-05T08:04:09Z Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. 2019-02-05T08:04:09Z Casal d&#8217;Associacions d&#8217;Immigrants i ONGD: Sol·licitud d&#8217;alta com a entitat usuària 2019-02-01T10:05:26Z 2019-02-01T10:05:26Z Obtenir l'autorització per a utilitzar les instal·lacions del Casal d'Associacions d'Immigrants i ONGD 2019-02-01T10:05:26Z Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2019 2019-01-30T08:13:00Z 2019-01-30T08:13:00Z L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. 2019-01-30T08:13:00Z Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2019 2019-01-30T08:07:55Z 2019-01-30T08:07:55Z L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. 2019-01-30T08:07:55Z Subsidi de garantia d'ingressos mínims (LISMI 2019) 2018-12-20T07:25:39Z 2018-12-20T07:25:39Z Consisteix en una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a cobrir les necessitats bàsiques dels qui no tenguin els mitjans necessaris per a subsistir, per raó del seu grau de minusvalidesa. 2018-12-20T07:25:39Z Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2019. 2018-12-20T07:23:50Z 2018-12-20T07:23:50Z Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. 2018-12-20T07:23:50Z Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2019. 2018-12-20T07:22:45Z 2018-12-20T07:22:45Z Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2019. 2018-12-20T07:22:45Z Renda social garantida 2018-11-27T08:07:58Z 2018-11-27T08:07:58Z La renda social garantida és una prestació periòdica adreçada a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. Per més informació consulteu <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1602251138491363412683" target="_blank">ací</a> 2018-11-27T08:07:58Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 2018-11-21T10:54:48Z 2018-11-21T10:54:48Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 2018-11-21T10:54:48Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 15 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials 2018-11-21T10:42:17Z 2018-11-21T10:42:17Z Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. 2018-11-21T10:42:17Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin. 2018-11-13T12:28:55Z 2018-11-13T12:28:55Z Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. 2018-11-13T12:28:55Z Protectorat de fundacions de Serveis Socials i Cooperació 2018-11-07T12:41:41Z 2018-11-07T12:41:41Z D'acord amb la normativa actual, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha de dur a terme les funcions de protectorat de totes aquelles fundacions d'àmbit autonòmic que tenguin per objecte social o tenguin finalitats socials relacionades amb les competències pròpies de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperaci, tal com són l'atenció a persones en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera edat o en risc ; d'ordenació de la protecció de menors ; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament ; etc. 2018-11-07T12:41:41Z Concert del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necesssitat de suport extens discapacitat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i suport extens 2018-10-18T08:50:20Z 2018-10-18T08:50:20Z Se subjecten a aquest procediment els concerts de places del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat vinculat al servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a l'àmbit territorial de les illes de Mallorca i Eivissa. 2018-10-18T08:50:20Z Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social 2018-10-10T11:23:37Z 2018-10-10T11:23:37Z L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social. 2018-10-10T11:23:37Z Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats 2018-07-25T09:59:45Z 2018-07-25T09:59:45Z Habilitació excepcional S'elimina l'exigència d'una determinada edat, obrint-se a totes les persones professionals de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional. Prèvia petició de la persona interessada, quedaran habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin en data 31 de desembre de 2017, una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. L' habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat pel Govern de les Illes Balears, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació en aplicació de l'Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació. Habilitació provisional S'introdueix aquesta nova modalitat per als professionals que no reuneixen els requisits per a l'habilitació excepcional. Es podrà sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. L'habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l'Estat fins el 31 de desembre de 2022. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació té previst actualitzar el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pels quals s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per aquests sectors de població, per adequar-ho a la resolució estatal. Entre tant, serà d'aplicació la Resolució d' 11 de desembre de 2017, de la Secretaria d' Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l' Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d' acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència. 2018-07-25T09:59:45Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears 2018-06-15T11:16:40Z 2018-06-15T11:16:40Z El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. 2018-06-15T11:16:40Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupent projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones 2018-06-13T10:57:09Z 2018-06-13T10:57:09Z amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat 2018-2019 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat 2018-06-13T10:57:09Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 2018-06-12T10:20:21Z 2018-06-12T10:20:21Z Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. 2018-06-12T10:20:21Z Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de les entitats privades que desenvolupen projectes de serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, en centres especials d'ocupació. 2018-02-28T08:43:38Z 2018-02-28T08:43:38Z L'establiment de subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discpacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, en centres especials d'ocupació. 2018-02-28T08:43:38Z Certificat de circumstàncies especials per sol·licitar el Bo Social elèctric 2018-01-17T12:16:07Z 2018-01-17T12:16:07Z La normativa preveu que si concorren circumstàncies especials en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar (una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme), els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5. 2018-01-17T12:16:07Z Convocatòria del primer concert social del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens (2018-2021), cofinançat en un màxim del 50 % pel FSE, en el marc del PO 2014-2020 2017-12-11T10:33:25Z 2017-12-11T10:33:25Z S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del primer concert social dels serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens, per al període 2018-2021 per a les entitats que tenen actualment aquests serveis concertats i acreditats per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Se subjecten a aquest procediment els concerts de serveis d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial, en l'àmbit territorial de les Illes Balears. 2017-12-11T10:33:25Z