Tràmits: SERVEI DE PLANIFICACIÓ AL MEDI NATURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3332&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 25 May 2020 11:58:24 GMT Govern de les Illes Balears 2020-05-25T11:58:24Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=3332 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Wed, 08 Jan 2020 09:56:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=3332 2020-01-08T09:56:40Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=3332 Segons el segon paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, però que estan sotmesos a l'avaluació ambiental no només per aquesta possible afecció, s'han de sotmetre DIRECTAMENT al procediment d'AVALUACIÓ AMBIENTAL que correspongui, dins els procediments que preveuen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en els quals S'HAN D'AVALUAR adequadament les REPERCUSSIONS al lloc de la XARXA NATURA 2000. Thu, 31 Oct 2019 09:50:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=3332 2019-10-31T09:50:45Z Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 fora Espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=3332 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es redueixin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Thu, 31 Oct 2019 08:53:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=3332 2019-10-31T08:53:56Z Elaboració dels plans rectors d'ús i gestió (PRUG) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949806&lang=ca&coduo=3332 Elaboració i aprovació de plans rectors d'ús i gestió (PRUG) Thu, 31 Oct 2019 08:49:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949806&lang=ca&coduo=3332 2019-10-31T08:49:43Z Declaració i ampliació d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948298&lang=ca&coduo=3332 Declaració i/o ampliació d'espais naturals protegits i espais protegits Xarxa Natura 2000 Thu, 31 Oct 2019 07:50:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948298&lang=ca&coduo=3332 2019-10-31T07:50:43Z Elaboració dels plans de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949855&lang=ca&coduo=3332 Aprovació dels instruments de gestió dels espais Xarxa Natura 2000. Wed, 30 Oct 2019 14:07:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949855&lang=ca&coduo=3332 2019-10-30T14:07:52Z Declaració de Zones Especials de Conservació (ZEC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3950069&lang=ca&coduo=3332 Declaració de zones especials de conservació. Els llocs d'interès comunitari han de designar-se com a zones especials de conservació un cop s'ha aprovat el corresponent pla de gestió Natura 2000. Wed, 30 Oct 2019 13:54:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3950069&lang=ca&coduo=3332 2019-10-30T13:54:49Z Elaboració de Plans d'Ordenació del Recursos Naturals (PORN) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949780&lang=ca&coduo=3332 Aprovació de Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) dels espais naturals protegits. Wed, 30 Oct 2019 13:45:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949780&lang=ca&coduo=3332 2019-10-30T13:45:25Z Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques fora d'Espais Naturals Protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=3332 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Wed, 18 Sep 2019 12:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=3332 2019-09-18T12:42:39Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, no inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=3332 Segons el tercer paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la consevació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, i que podrien haver-se de sotmetre a l'avaluació ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment previst en els apartats següents d'aquest article a fi de determinar, mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera apreciable el lloc esmentat. L'òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada. La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa o el projecte: a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo. b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes. En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, les funcions atribuïdes a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Wed, 18 Sep 2019 12:41:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=3332 2019-09-18T12:41:53Z Tràmit de notificacions d'actes administratius del Servei de Planificació al Medi Natural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=3332 Realitzar la notificació dels procediments administratius mitjançant la plataforma electrònica Fri, 12 Jul 2019 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=3332 2019-07-12T08:16:16Z