Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DEL TRESOR, POLÍTICA FINANCERA I PATRIMONI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=32&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 15 Aug 2018 05:02:51 GMT Govern de les Illes Balears 2018-08-15T05:02:51Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Devolució de les garanties i dels dipòsits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=32 Devolució de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni Tue, 10 Jul 2018 08:11:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=32 2018-07-10T08:11:15Z Recurs especial en matèria de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=32 Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació Fri, 12 Jan 2018 14:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185912&lang=ca&coduo=32 2018-01-12T14:10:35Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=32 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> Wed, 08 Nov 2017 07:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=32 2017-11-08T07:16:35Z Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=32 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Fri, 06 Oct 2017 06:37:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=32 2017-10-06T06:37:44Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=32 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Tue, 03 Oct 2017 08:59:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:59:08Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=32 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Tue, 03 Oct 2017 08:58:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:58:37Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=32 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Tue, 03 Oct 2017 08:57:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:57:26Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=32 Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles Tue, 03 Oct 2017 08:56:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:56:54Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=32 Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) Tue, 03 Oct 2017 08:56:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:56:25Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=32 Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament Tue, 03 Oct 2017 08:55:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:55:56Z Permuta de béns http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=32 Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) Tue, 03 Oct 2017 08:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:55:02Z Cessió ús domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=32 Cessió d'ús de béns de domini públic Tue, 03 Oct 2017 08:54:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:54:32Z Cessió gratuïta http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=32 Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) Tue, 03 Oct 2017 08:53:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:53:56Z Cessió d'ús gratuïta i temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=32 Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials Tue, 03 Oct 2017 08:53:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:53:25Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=32 Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials Tue, 03 Oct 2017 08:52:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:52:55Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=32 Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) Tue, 03 Oct 2017 08:51:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:51:44Z Declaración d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=32 Declaració d'obra nova Tue, 03 Oct 2017 08:51:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:51:15Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=32 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Tue, 03 Oct 2017 08:50:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:50:48Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=32 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Tue, 03 Oct 2017 08:50:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:50:12Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=32 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Tue, 03 Oct 2017 08:49:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:49:43Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=32 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Tue, 03 Oct 2017 08:49:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:49:08Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=32 Adquisició d'un immoble en forma directa Tue, 03 Oct 2017 08:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=32 2017-10-03T08:48:22Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=32 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Mon, 02 Oct 2017 11:02:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=32 2017-10-02T11:02:16Z Arrendament d'immobles, concertació directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=32 Arrendament d'immobles en forma directa Mon, 02 Oct 2017 10:59:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=32 2017-10-02T10:59:33Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=32 Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 02 Oct 2017 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=32 2017-10-02T06:48:54Z Afectació i desafectació al domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=32 Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB Tue, 29 Aug 2017 07:49:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=32 2017-08-29T07:49:45Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=32 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Tue, 29 Aug 2017 07:48:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=32 2017-08-29T07:48:32Z Acceptació de donacions, herències i llegats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=32 Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) Wed, 23 Aug 2017 11:31:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=32 2017-08-23T11:31:55Z