Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL, QUALITAT AMBIENTAL I RESIDUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3184&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 20 Feb 2019 12:02:38 GMT Govern de les Illes Balears 2019-02-20T12:02:38Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d'exclusió http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635874&lang=ca&coduo=3184 Per a l'exercici 2019 seran objecte de finançament les actuacions que s'hagin iniciat a partir del dia 7 de juny de 2018, que preveu l'article 6 de la present convocatòria i que tinguin per objecte: - Afavorir models d'economia circular, és a dir, models que tinguin com a objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de residus, que tanquin el cicle. - Implementar, ampliar o millorar les instal·lacions, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus. Les actuacions es detallen a continuació: a) Reutilització de productes. b) Preparació per a la reutilització de residus. c) Compostatge i altres processos de transformació biològica. d) Regeneració i reciclatge d'olis i greixos comestibles usats. Fri, 25 Jan 2019 09:41:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635874&lang=ca&coduo=3184 2019-01-25T09:41:07Z Autorització Gestor Residus - Instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=3184 Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. Wed, 14 Nov 2018 12:47:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=3184 2018-11-14T12:47:01Z Comunicació prèvia de productor residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=3184 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S’ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. Tue, 08 May 2018 10:35:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=3184 2018-05-08T10:35:04Z Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=3184 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal•lació associada. Tue, 08 May 2018 08:01:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=3184 2018-05-08T08:01:22Z Autorització Gestor Residus - Operador http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=3184 Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 08 May 2018 07:59:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=3184 2018-05-08T07:59:12Z Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor d'entitats sense ànim de lucre 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=3184 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental que s'indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l'1 de gener i el 30 d'octubre de 2018: - Sensibilització i informació sobre els principals problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears. - Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient. - Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals. - Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals a les Illes Balears. Tue, 10 Apr 2018 08:45:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=3184 2018-04-10T08:45:04Z Convocatòria de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286476&lang=ca&coduo=3184 Millorar les deixalleries de les Illes Balears i adequar-les a la normativa vigent, construir-ne de noves i adquirir deixalleries mòbils; així mateix, té per objecte finançar campanyes de sensibilització de residus i la redacció de plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals. Fri, 23 Mar 2018 07:54:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286476&lang=ca&coduo=3184 2018-03-23T07:54:50Z Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=3184 Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció. Wed, 27 Dec 2017 12:41:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=3184 2017-12-27T12:41:31Z Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491371&lang=ca&coduo=3184 Sol·licitar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei, i manteniment de la concessió. Thu, 26 Oct 2017 10:34:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491371&lang=ca&coduo=3184 2017-10-26T10:34:37Z Sancionador Simplificat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=3184 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors per la pressumpta comissió d'una infracció lleu en materia de residus, que es troben tipificades a l'article 46.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - Els interessats podran formular al·legacions en el termini de quinze dies. - Proposta de resolució de l'instructor i resolució de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. Thu, 04 May 2017 08:12:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=3184 2017-05-04T08:12:21Z Procediment sancionador ordinari per infraccions de la normativa de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=3184 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors, per la pressumpta comissió per infraccions greus o molt greus, que es troben tipificades als apartats 2 i 3 de l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Proposta de resolució de l'instructor. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Resolució del conseller de Medi Ambient o del Consell de Govern. Thu, 04 May 2017 08:11:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=3184 2017-05-04T08:11:26Z Activitats potencialment contaminants del sòl http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=3184 El RD 9/2005, de 14 de gener, estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. A partir del que estableix el RD 9/2005, els titulars de les Activitats Potencialment Contaminants (APC) del sòl han d'entregar a l'administració competent en matèria de residus, en un termini inferior a 2 anys, un informe preliminar de situació (IPS) per a cada un dels sòls en els que desenvolupa la seva activitat per tal d'informar sobre l'estat d'aquell sòl. Aquest informe es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en matèria de residus i substàncies perilloses, i no suposa l'obligació de realitzar cap tipus d'assaig o d'anàlisi específic L'objectiu principal de l'informe és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s'hagin produït contaminacions significatives del sòl on s'emplaça o s'ha emplaçat l'APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l'informe tota aquella informació complementària que considerin convenient per a una millor valoració de la situació del sòl. Examinat l'IPS, l´administració competent, en aquest cas el Servei de Residus, podrà demanar al titular de l'activitat o al propietari del sòl, informes complementaris més detallats, dades o anàlisis que permetin avaluar el grau de contaminació del sòl. A més, els titulars de les APC's estaran obligats a remetre periòdicament a l'Agència informes de situació amb el contingut i periodicitat que marqui el Servei. Thu, 04 May 2017 08:08:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=3184 2017-05-04T08:08:09Z Sol·licitud del certificat de convalidació d'inversions destinades a la protecció del medi ambient http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=493853&lang=ca&coduo=3184 Sol·licitar la convalidació de les inversions ambientals, necessària per poder aplicar la deducció de la quota de l'Impost de Societats pels casos que s'indiquen a l'article33, a) del Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol Fri, 25 Sep 2015 07:29:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=493853&lang=ca&coduo=3184 2015-09-25T07:29:02Z