Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 03 Mar 2021 18:29:03 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-03T18:29:03Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=3 Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal laboral Thu, 25 Feb 2021 15:15:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=3 2021-02-25T15:15:25Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=3 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Wed, 24 Feb 2021 10:54:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=3 2021-02-24T10:54:35Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=3 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Wed, 24 Feb 2021 10:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=3 2021-02-24T10:53:30Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=3 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Wed, 24 Feb 2021 10:51:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=3 2021-02-24T10:51:27Z Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 24 Feb 2021 10:48:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3 2021-02-24T10:48:41Z Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3 Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. Wed, 24 Feb 2021 10:32:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3 2021-02-24T10:32:49Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3 Concedir al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys Tue, 23 Feb 2021 08:30:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3 2021-02-23T08:30:16Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial Llei de pressuposts per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307285&lang=ca&coduo=3 Concedir al personal laboral fix, de serveis generals l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys. Tue, 23 Feb 2021 08:26:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307285&lang=ca&coduo=3 2021-02-23T08:26:57Z Expedició de certificat de dades registrals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811152&lang=ca&coduo=3 Expedició de certificat de dades registrals Fri, 19 Feb 2021 13:15:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811152&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:15:09Z Confrontació de documents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811179&lang=ca&coduo=3 Confrontació de documents Fri, 19 Feb 2021 13:14:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811179&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:14:37Z Dipòsit de documentació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811200&lang=ca&coduo=3 Dipòsit de documentació Fri, 19 Feb 2021 13:13:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811200&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:13:26Z Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811253&lang=ca&coduo=3 Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Fri, 19 Feb 2021 13:12:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811253&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:12:31Z Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811272&lang=ca&coduo=3 Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Fri, 19 Feb 2021 13:08:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811272&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:08:28Z Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811290&lang=ca&coduo=3 Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Fri, 19 Feb 2021 13:05:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811290&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:05:30Z Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811317&lang=ca&coduo=3 Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Fri, 19 Feb 2021 13:04:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811317&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:04:27Z Inscripció de creació d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813002&lang=ca&coduo=3 Inscripció de creació d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:02:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813002&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:02:38Z Obertura de full registral d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813027&lang=ca&coduo=3 Obertura de full registral d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:02:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813027&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:02:02Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813044&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:01:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813044&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:01:21Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813060&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:00:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813060&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T13:00:06Z Inscripció d'extinció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813073&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'extinció d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:59:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813073&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:59:22Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813093&lang=ca&coduo=3 Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:49:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813093&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:49:13Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813155&lang=ca&coduo=3 Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:48:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813155&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:48:30Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813168&lang=ca&coduo=3 Nota informativa de dades registrals d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:47:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813168&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:47:05Z Confrontació de documents d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813182&lang=ca&coduo=3 Confrontació de documents d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:46:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813182&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:46:18Z Dipòsit de documentació d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813194&lang=ca&coduo=3 Dipòsit de documentació d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813194&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:45:28Z Extinció d'apoderaments generals fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813642&lang=ca&coduo=3 Extinció d'apoderaments generals fundacions Fri, 19 Feb 2021 12:44:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813642&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:44:51Z Inscripció de la constitució d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3979058&lang=ca&coduo=3 Les associacions de caràcter general sense finalitat de lucre i amb àmbit d'actuació en el territori de la CAIB tenen dret a sol·licitar la seva inscripció en el Registre d'associacions de les Illes Balears, als únics efectes de publicitat. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus propis membres. Fri, 19 Feb 2021 12:44:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3979058&lang=ca&coduo=3 2021-02-19T12:44:07Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat places vacants del CFT, esp. cooperació, illa Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487047&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Wed, 03 Feb 2021 09:38:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487047&lang=ca&coduo=3 2021-02-03T09:38:19Z Subvencions nominatives de l'Institut Balear de la Dona corresponents a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4532834&lang=ca&coduo=3 L'objecte del procediment és tramitar les diferents subvencions que el pressupost de l'Institut Balear de la Dona contempla per al 2021, que tenen per objecte finançar diferents actuacions i serveis que presten entitats de naturalesa pública i privada. Mon, 01 Feb 2021 09:25:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4532834&lang=ca&coduo=3 2021-02-01T09:25:27Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala sanitària, especialitat farmàcia, de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533425&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Fri, 29 Jan 2021 10:32:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533425&lang=ca&coduo=3 2021-01-29T10:32:17Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la CAIB, Illa Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533351&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Fri, 29 Jan 2021 09:50:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533351&lang=ca&coduo=3 2021-01-29T09:50:28Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la CAIB, Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533199&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Fri, 29 Jan 2021 09:07:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4533199&lang=ca&coduo=3 2021-01-29T09:07:14Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc humanística i de c.socials,esp educació social,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 26 Jan 2021 09:45:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3 2021-01-26T09:45:34Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3 El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos (presencials, semipresencials i en línia) dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Les persones que compleixen els requisits establerts en el Pla tenen dret d'examen a les proves de certificació de nivell que convoca l'EBAP. Fri, 22 Jan 2021 08:26:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3 2021-01-22T08:26:28Z Cursos EBAP de seguretat (Pla de Formació Policial - Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil - Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=3 La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències. — Pla de Formació Policial. — Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil. — Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers. Fri, 22 Jan 2021 08:08:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=3 2021-01-22T08:08:09Z Convocatòria del curs bàsic de capacitació per l'accés a la categoria de policia per l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4458167&lang=ca&coduo=3 Convocatòria de la 42a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2021 Thu, 21 Jan 2021 12:31:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4458167&lang=ca&coduo=3 2021-01-21T12:31:56Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc humanística i de c.socials, especialitat pedagogia de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciencies socials, especialitat pedagogia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Tue, 19 Jan 2021 08:50:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3 2021-01-19T08:50:42Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367280&lang=ca&coduo=3 L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 3 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. Tue, 12 Jan 2021 08:51:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367280&lang=ca&coduo=3 2021-01-12T08:51:47Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esp. en. tèc. indus, de la adm. esp. de la CAIB, illa Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4481112&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Tue, 15 Dec 2020 07:44:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4481112&lang=ca&coduo=3 2020-12-15T07:44:28Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=3 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Thu, 10 Dec 2020 09:14:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=3 2020-12-10T09:14:57Z Convocatòria de proves selectives al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748963&lang=ca&coduo=3 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 82 places del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 53 places del torn lliure , 2 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 25 places del torn de promoció interna, 19 de les quals són de promoció interna vertical i 6 de promoció interna creuada. b) Menorca — 1 plaça del torn lliure. c) Eivissa — 3 places del torn lliure. Fri, 04 Dec 2020 10:40:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748963&lang=ca&coduo=3 2020-12-04T10:40:15Z Convocatòria de proves selectives al cos subaltern reserva del 2% de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757299&lang=ca&coduo=3 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 5 places del cos subaltern reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, ordenança de suport, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca —4 places del torn lliure. c) Eivissa — 1 plaça del torn lliure. Mon, 30 Nov 2020 08:23:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757299&lang=ca&coduo=3 2020-11-30T08:23:10Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrésal cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 9 places del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 6 places del torn lliure. b) Menorca —1 plaça del torn lliure c) Eivissa —2 places del torn lliure. Tue, 24 Nov 2020 08:38:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3 2020-11-24T08:38:20Z Convocatòria per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4415647&lang=ca&coduo=3 La Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s'hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l'àmbit de les Illes Balears. Actualment, es regeix pel Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Thu, 22 Oct 2020 12:58:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4415647&lang=ca&coduo=3 2020-10-22T12:58:55Z Convocatòria per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416636&lang=ca&coduo=3 El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d'investigació, de l'ensenyament i lingüístic. Actualment, es regeix, pel Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. Thu, 22 Oct 2020 12:58:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416636&lang=ca&coduo=3 2020-10-22T12:58:03Z Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3 Concedir l'excedència voluntària per a les funcionàries i els funcionaris víctimes de qualsevol tipus de violència. Thu, 08 Oct 2020 12:32:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3 2020-10-08T12:32:51Z Excedència voluntària per cura de familiars per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845149&lang=ca&coduo=3 Concessió excedència voluntària per cura de familiars al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els següents supòsits: - Per tenir cura de fills o filles per naturalesa, adopció o acolliment permanent com preadoptiu, de durada no superior a tres anys, comptador des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa en el seu cas. - Per tenir cura d'un familiar a càrrec fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, de durada no superior a un any, que per raons d'edat, accident o malaltia, o discapacitat no es pugui valer per si mateix i no dugui a terme cap activitat retribuïda. Tue, 29 Sep 2020 10:37:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845149&lang=ca&coduo=3 2020-09-29T10:37:48Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, esp medicina del treball, de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4339484&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 25 Sep 2020 09:56:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4339484&lang=ca&coduo=3 2020-09-25T09:56:34Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l'Administració especial de la CAIB. Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337104&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 25 Sep 2020 09:55:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337104&lang=ca&coduo=3 2020-09-25T09:55:35Z Excedència voluntària especial Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845212&lang=ca&coduo=3 Concessió de l'excedència voluntària especial per al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 25 Sep 2020 08:37:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845212&lang=ca&coduo=3 2020-09-25T08:37:25Z