Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-07-20T03:25:04Z Govern de les Illes Balears 2019-07-20T03:25:04Z ca Convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018 2019-07-17T07:08:17Z 2019-07-17T07:08:17Z L'objecte de les ajudes és la creació i la realització de campanyes de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals, de sensibilització envers la diversitat sexual i de gènere, i de prevenció de l'LGTBI-fòbia a les Illes Balears; la creació i implementació de programes i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones o col·lectius per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i l'organització de congressos, seminaris, simpsosis, jornades, cursos i altres activitats i esdeveniments de caràcter similar relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. 2019-07-17T07:08:17Z Comunicació de les alienacions, gravàmens de béns no dotacionals 2019-07-01T12:57:41Z 2019-07-01T12:57:41Z Amb caràcter anual s'han de fer constar en el Registre Únic de Fundacions, en acabar l'exercici econòmic, les alienacions o els gravàmens d'aquells béns que no formin part de la dotació o no estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals 2019-07-01T12:57:41Z Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 2019-07-01T12:49:23Z 2019-07-01T12:49:23Z S'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions, un cop tramesos pel protectorat corresponent, la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior, d'acord amb el que disposa el Reial decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 2019-07-01T12:49:23Z Incorporació del pla d'actuació 2019-07-01T12:46:21Z 2019-07-01T12:46:21Z El Patronat de la fundació ha d'elaborar, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació que s'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions un cop trames pel protectorat corresponent 2019-07-01T12:46:21Z Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria 2019-07-01T12:34:05Z 2019-07-01T12:34:05Z Amb caràcter anual, el balanç, el compte de resultats i la memòria, s'han d'incorporar al Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, un cop tramesos pel protectorat corresponent 2019-07-01T12:34:05Z Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extrangera 2019-07-01T12:30:30Z 2019-07-01T12:30:30Z L'establiment en el territori de les Illes Balears de la delegació d'una fundació estrangera quan aquesta manifesti la seva voluntat de desenvolupar principalment les seves activitats en el territori esmentat s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions 2019-07-01T12:30:30Z Inscripció de l' Alienació i gravamen de béns dotacionals 2019-07-01T12:24:44Z 2019-07-01T12:24:44Z La constitució, la modificació o l'extinció dels censals, les hipoteques, els gravàmens, els drets reals i les anotacions, com també l'alienació dels béns que formin part de la dotació o estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals s'han d'inscriure en el Registre Únic de Fundacions 2019-07-01T12:24:44Z Inscripció del domini o del lloc web d'una fundació 2019-07-01T12:13:03Z 2019-07-01T12:13:03Z El domini o el lloc web de la fundació, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. 2019-07-01T12:13:03Z Inscripció de liquidació i cancel.lació dels assentaments d'una fundació 2019-07-01T11:57:55Z 2019-07-01T11:57:55Z L'extinció de la fundació, menys en els casos de fusió de fundacions, determina l'obertura del procediment de liquidació, que la fa el Patronat de la fundació sota el control del Protectorat i s'han d'inscriure en el Registre Únic de fundacions 2019-07-01T11:57:55Z Inscripció d'extinció d'una fundació 2019-07-01T11:10:01Z 2019-07-01T11:10:01Z L'extinció de la fundació requereix l'acord del Patronat i posterior ratificació per part del Protectorat. L'acord d'extinció s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. 2019-07-01T11:10:01Z Subvencions TalentIB per donar suport a l'organització de residències d'artistes i de comissariat d'arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana per a l'any 2019 2019-06-25T12:42:14Z 2019-06-25T12:42:14Z Contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través de l'organització de residències d'artistes i de comissariat de l'àmbit de les arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-06-25T12:42:14Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2019 2019-06-21T08:25:31Z 2019-06-21T08:25:31Z L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2019, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. 2019-06-21T08:25:31Z Declaració d'utilitat pública d'una associació 2019-06-21T07:29:18Z 2019-06-21T07:29:18Z Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació 2019-06-21T07:29:18Z Extinció d'apoderaments generals fundacions 2019-06-21T07:27:43Z 2019-06-21T07:27:43Z Extinció d'apoderaments generals fundacions 2019-06-21T07:27:43Z Dipòsit de documentació d'acadèmies 2019-06-20T08:12:10Z 2019-06-20T08:12:10Z Dipòsit de documentació d'acadèmies 2019-06-20T08:12:10Z Confrontació de documents d'acadèmies 2019-06-20T08:09:28Z 2019-06-20T08:09:28Z Confrontació de documents d'acadèmies 2019-06-20T08:09:28Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:07:00Z 2019-06-20T08:07:00Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:07:00Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:04:30Z 2019-06-20T08:04:30Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:04:30Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies 2019-06-20T08:00:58Z 2019-06-20T08:00:58Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies 2019-06-20T08:00:58Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T07:55:48Z 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies 2019-06-20T07:52:37Z 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies 2019-06-20T07:48:39Z 2019-06-20T07:48:39Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies 2019-06-20T07:48:39Z Obertura de full registral d'acadèmies 2019-06-20T07:41:07Z 2019-06-20T07:41:07Z Obertura de full registral d'acadèmies 2019-06-20T07:41:07Z Inscripció de creació d'acadèmies 2019-06-20T07:37:30Z 2019-06-20T07:37:30Z Inscripció de creació d'acadèmies 2019-06-20T07:37:30Z Dissolució i liquidació d'una associació 2019-06-19T09:37:19Z 2019-06-19T09:37:19Z Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació 2019-06-19T09:37:19Z Canvi de Junta Directiva d'una associació 2019-06-19T09:35:23Z 2019-06-19T09:35:23Z Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació 2019-06-19T09:35:23Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites 2019-06-19T09:33:40Z 2019-06-19T09:33:40Z Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita 2019-06-19T09:33:40Z Modificació d' Estatuts associacions 2019-06-19T09:32:29Z 2019-06-19T09:32:29Z Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació 2019-06-19T09:32:29Z Inscripció d'una associació 2019-06-19T09:08:32Z 2019-06-19T09:08:32Z Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:08:32Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:07:14Z 2019-06-19T09:07:14Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:07:14Z Modificació d'estatuts d'un Col·legi professional 2019-06-19T08:59:58Z 2019-06-19T08:59:58Z Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional 2019-06-19T08:59:58Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional 2019-06-19T08:59:23Z 2019-06-19T08:59:23Z Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional 2019-06-19T08:59:23Z Expedició certificat per a una associació 2019-06-19T08:50:52Z 2019-06-19T08:50:52Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació 2019-06-19T08:50:52Z Canvi de delegació d'un col·legi professional 2019-06-19T08:49:19Z 2019-06-19T08:49:19Z Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional 2019-06-19T08:49:19Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària 2019-06-19T08:44:51Z 2019-06-19T08:44:51Z Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional 2019-06-19T08:44:51Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2019-06-19T06:52:30Z 2019-06-19T06:52:30Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2019-06-19T06:52:30Z Inscripció dels Estatuts de Col·legis 2019-06-19T06:51:01Z 2019-06-19T06:51:01Z Inscripció dels Estatuts 2019-06-19T06:51:01Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals 2019-06-19T06:50:10Z 2019-06-19T06:50:10Z Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi 2019-06-19T06:50:10Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals 2019-06-19T06:48:35Z 2019-06-19T06:48:35Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals 2019-06-19T06:48:35Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals 2019-06-19T06:47:38Z 2019-06-19T06:47:38Z Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. 2019-06-19T06:47:38Z Dipòsit comunicació de societats professionals 2019-06-19T06:46:17Z 2019-06-19T06:46:17Z Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional 2019-06-19T06:46:17Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional 2019-06-19T06:45:18Z 2019-06-19T06:45:18Z Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. 2019-06-19T06:45:18Z Legalització de llibres de col·legis professionals 2019-06-19T06:44:17Z 2019-06-19T06:44:17Z Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals 2019-06-19T06:44:17Z Absorció de col·legis professionals 2019-06-19T06:43:06Z 2019-06-19T06:43:06Z Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre 2019-06-19T06:43:06Z Fusió de col·legis professionals 2019-06-19T06:40:55Z 2019-06-19T06:40:55Z Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis 2019-06-19T06:40:55Z Segregació de col·legis professionals 2019-06-19T06:39:38Z 2019-06-19T06:39:38Z Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre 2019-06-19T06:39:38Z Dissolució de col·legis professionals 2019-06-19T06:38:08Z 2019-06-19T06:38:08Z Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional 2019-06-19T06:38:08Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals 2019-06-19T06:36:43Z 2019-06-19T06:36:43Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional 2019-06-19T06:36:43Z Creació d'un col·legi oficial 2019-06-19T06:21:48Z 2019-06-19T06:21:48Z Creació, mitjançant llei, d'un col·legi professional, inscripció registral i publicació al BOIB 2019-06-19T06:21:48Z Sol.licitud de notes informatives col·legis professionals 2019-06-19T06:21:04Z 2019-06-19T06:21:04Z Expedir una nota informativa en relació a l'informació incrita d'un col·legi professional 2019-06-19T06:21:04Z