Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-02-19T15:14:50Z Govern de les Illes Balears 2019-02-19T15:14:50Z ca Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania. 2019-01-08T06:58:58Z 2019-01-08T06:58:58Z Establir un marc general d'obligacions per permetre que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de les Illes Balears que s'adhereixin voluntàriament al conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2019-01-08T06:58:58Z Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals en relació als procediments de la DG de Transparència i Bon Govern. 2018-12-21T08:42:10Z 2018-12-21T08:42:10Z Drets de protecció de les dades de caràcter personal de les persones físiques en relació als procediments de la DG de Transparència i Bon Govern. El Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades (RGPD), recull una sèrie de drets de les persones físiques en relació amb el tractament de les dades personals, com són el dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats. Aquests drets s'han d'exercir directament per la persona afectada o a través d'un representant davant el responsable del tractament de les dades. S'entén per dades personals tota informació sobre una persona física que la identifiqui o la pugui identificar, com per exemple: el nom i llinatges, el número del DNI, un o diversos elements propis de la identitat (física, fisiològica, genètica o psíquica, econòmica i cultural o social), les dades de localització o un identificador en línia. 2018-12-21T08:42:10Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals 2018-12-14T08:40:11Z 2018-12-14T08:40:11Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals 2018-12-14T08:40:11Z Disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional 2018-12-14T08:39:45Z 2018-12-14T08:39:45Z Presentació voluntària de les disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional 2018-12-14T08:39:45Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional 2018-12-14T08:39:23Z 2018-12-14T08:39:23Z Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. 2018-12-14T08:39:23Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals 2018-12-14T08:39:04Z 2018-12-14T08:39:04Z Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. 2018-12-14T08:39:04Z Dipòsit comunicació de societats professionals 2018-12-14T08:38:43Z 2018-12-14T08:38:43Z Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional 2018-12-14T08:38:43Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals 2018-12-14T08:37:24Z 2018-12-14T08:37:24Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional 2018-12-14T08:37:24Z Canvi de naturalesa d'una associació 2018-12-07T11:26:18Z 2018-12-07T11:26:18Z Inscripció del canvi de naturalesa d'una associació 2018-12-07T11:26:18Z Expedició certificat per a una associació 2018-12-07T11:25:53Z 2018-12-07T11:25:53Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació 2018-12-07T11:25:53Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites 2018-12-07T11:25:26Z 2018-12-07T11:25:26Z Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita 2018-12-07T11:25:26Z Modificació d' Estatuts associacions 2018-12-07T11:25:06Z 2018-12-07T11:25:06Z Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació 2018-12-07T11:25:06Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2018-12-07T11:24:45Z 2018-12-07T11:24:45Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2018-12-07T11:24:45Z Dissolució i liquidació d'una associació 2018-12-07T11:23:59Z 2018-12-07T11:23:59Z Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació 2018-12-07T11:23:59Z Canvi de Junta Directiva d'una associació 2018-12-07T11:23:40Z 2018-12-07T11:23:40Z Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació 2018-12-07T11:23:40Z Adaptació dels estatuts d'una associació a la llei amb modificacions 2018-12-07T11:22:43Z 2018-12-07T11:22:43Z Inscripció dels nous estatuts adaptats a la llei 2018-12-07T11:22:43Z Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2018-12-05T07:44:43Z 2018-12-05T07:44:43Z Gestionar les queixes i els suggeriments que poden formular les persones físiques i jurídiques en relació amb el funcionament dels serveis públics que prestan l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que hi estan vinculades o en depenen d'acord amb l'article 1.2 del Decret. 2018-12-05T07:44:43Z Dret d'accés a la informació pública 2018-12-03T12:59:55Z 2018-12-03T12:59:55Z L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. 2018-12-03T12:59:55Z Inscripció d'una associació 2018-11-29T11:10:31Z 2018-11-29T11:10:31Z Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears 2018-11-29T11:10:31Z Premis en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018 2018-11-21T10:47:25Z 2018-11-21T10:47:25Z Premiar els millors treballs periodístics i el millor projecte o activitat associatiu que tenguin la finalitat de despertar consciències crítiques i sensibilitzar la societat des d'una perspectiva de gènere per superar la discriminació per raó de sexe. a) Premis "Millor treball periodístic". Es distribueixen en tres modalitats: Modalitat A. Modalitat text. Modalitat B. Modalitat audiovisual. Modalitat C. Modalitat gràfica. Els treballs presentats poden ser de qualsevol gènere periodístic (notícia, reportatge, crònica, entrevista, vinyeta, còmic, etc.) i d'autoria individual o col·lectiva. En aquest darrer cas la candidatura s'ha de presentar conjuntament o amb l'autorització de cada persona coautora. b) Premi «Avancem cap a la igualtat» Els projectes presentats han de ser de promoció de la igualtat entre dones i homes i/o de lluita contra les violències masclistes i s'han d'haver realitzat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2018-11-21T10:47:25Z Subvencions per a les Acadèmies i Reials Acadèmies de les Illes Balears per a l'any 2018 2018-11-21T10:43:47Z 2018-11-21T10:43:47Z La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (acadèmies i reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir-ne la transferència a les institucions i a la societat. 2018-11-21T10:43:47Z Subvencions per al foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (2018) 2018-11-21T10:41:12Z 2018-11-21T10:41:12Z Subvencionar els projectes i programes dirigits a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Concretament: a) Programes i actuacions encaminats a erradicar la violència contra les dones. b) Projectes que fomentin accions d'accés i de participació de les dones en tots els àmbits. c) Projectes que afavoreixin una participació equilibrada de les dones i els homes en la presa de decisions. d) Projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. e) Projectes que promoguin accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social. f) Projectes que afavoreixin accions d'informació, atenció i prevenció adreçats a millorar la salut de les dones. g) Projectes de coeducació. h) Projectes que siguin campanyes de prevenció, de sensibilització i de promoció. 2018-11-21T10:41:12Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018 2018-06-04T06:03:43Z 2018-06-04T06:03:43Z L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes balears per al 2018, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. 2018-06-04T06:03:43Z Alienació de béns de la dotació 2018-04-19T12:31:42Z 2018-04-19T12:31:42Z Diverses inscripcions (hipoteques, alienacions i gravàmens) 2018-04-19T12:31:42Z Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB 2017-09-28T10:23:28Z 2017-09-28T10:23:28Z Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB. 2017-09-28T10:23:28Z Reclamació de protecció de dades en l'edició electrònica del BOIB 2017-09-22T10:17:21Z 2017-09-22T10:17:21Z Desindexació d'enllaços a les dades personals, publicades en l'edició electrònica del BOIB, o en les edicions en suport electrònic. 2017-09-22T10:17:21Z Ajudes a dones víctimes de violència de gènere residents i/o empadronades en Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 LO 1/2004) 2017-05-17T11:41:02Z 2017-05-17T11:41:02Z Convocatòria sobre les condicions, els requisits i el procediment per a la concessió de l'ajut econòmic de pagament únic, a les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als Municipis de Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 de la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) 2017-05-17T11:41:02Z Convocatòria subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears 2017-04-26T08:56:39Z 2017-04-26T08:56:39Z Aquesta convocatòria té per objecte establir la convocatòria d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia (laboral, de l'educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l'esport i el lleure i de la comunicació), en el marc de les actuacions previstes a l'article 2.1.j de les bases reguladores. 2017-04-26T08:56:39Z Dessemborsament resta dotació fundació 2016-10-18T07:47:17Z 2016-10-18T07:47:17Z Inscripció desemborsament de la resta de la dotació 2016-10-18T07:47:17Z Fusió de fundació 2016-10-18T07:46:17Z 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció fusió de fundació 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció Delegació Fundació 2016-10-18T07:45:33Z 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció Delegació Fundació 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció d'una fundació 2016-10-18T07:44:39Z 2016-10-18T07:44:39Z Inscripció de la constitució d'una fundació 2016-10-18T07:44:39Z Publicació en el Butlletí Oficial de les illes Balears 2016-08-22T08:39:32Z 2016-08-22T08:39:32Z Publicació d'anuncis en el BOIB 2016-08-22T08:39:32Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública 2016-08-17T11:13:04Z 2016-08-17T11:13:04Z Reclamació potestativa contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés dels ciutadans als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions o enfront de la falta material d'accés a la informació quan una resolució prèvia ho hagi concedit. 2016-08-17T11:13:04Z Modificació voluntària d'estatuts d'un Col·legi professional 2016-08-08T08:26:20Z 2016-08-08T08:26:20Z Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional 2016-08-08T08:26:20Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional 2016-08-08T08:25:41Z 2016-08-08T08:25:41Z Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional 2016-08-08T08:25:41Z Declaració d'utilitat pública d'una associació 2016-08-08T08:24:51Z 2016-08-08T08:24:51Z Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació 2016-08-08T08:24:51Z Canvi de delegació d'un col·legi professional 2016-08-08T08:22:25Z 2016-08-08T08:22:25Z Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional 2016-08-08T08:22:25Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària 2016-08-08T08:21:40Z 2016-08-08T08:21:40Z Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional 2016-08-08T08:21:40Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2016-08-08T08:19:40Z 2016-08-08T08:19:40Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2016-08-08T08:19:40Z Obertura full registral en el Registre de col.legis professionals 2016-08-08T08:12:35Z 2016-08-08T08:12:35Z Ordenació de l'obertura d'un full registral en el Registre de col.legis professionals 2016-08-08T08:12:35Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals 2016-08-08T08:12:06Z 2016-08-08T08:12:06Z Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi 2016-08-08T08:12:06Z Legalització de llibres de col·legis professionals 2016-08-08T08:08:36Z 2016-08-08T08:08:36Z Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals 2016-08-08T08:08:36Z Absorció de col·legis professionals 2016-08-08T08:06:58Z 2016-08-08T08:06:58Z Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre 2016-08-08T08:06:58Z Fusió de col·legis professionals 2016-08-08T08:06:17Z 2016-08-08T08:06:17Z Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis 2016-08-08T08:06:17Z Segregació de col·legis professionals 2016-08-08T08:05:14Z 2016-08-08T08:05:14Z Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre 2016-08-08T08:05:14Z Dissolució de col·legis professionals 2016-08-08T08:04:37Z 2016-08-08T08:04:37Z Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional 2016-08-08T08:04:37Z Sol.licitud de notes informatives col·legis professionals 2016-08-08T08:01:53Z 2016-08-08T08:01:53Z Expedir una nota informativa en relació a l'informació incrita d'un col·legi professional 2016-08-08T08:01:53Z Creació d'un col·legi oficial 2016-08-08T08:01:17Z 2016-08-08T08:01:17Z Creació, mitjançant llei, d'un col·legi professional, inscripció registral i publicació al BOIB 2016-08-08T08:01:17Z Extinció d'una fundació 2016-08-08T08:00:09Z 2016-08-08T08:00:09Z Inscripció de l'acord de dissolució de la fundació 2016-08-08T08:00:09Z