Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-06-20T21:41:26Z Govern de les Illes Balears 2019-06-20T21:41:26Z ca Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T08:12:48Z 2019-06-20T08:12:48Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T08:12:48Z Dipòsit de documentació d'acadèmies 2019-06-20T08:12:10Z 2019-06-20T08:12:10Z Dipòsit de documentació d'acadèmies 2019-06-20T08:12:10Z Confrontació de documents d'acadèmies 2019-06-20T08:09:28Z 2019-06-20T08:09:28Z Confrontació de documents d'acadèmies 2019-06-20T08:09:28Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:07:00Z 2019-06-20T08:07:00Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:07:00Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:04:30Z 2019-06-20T08:04:30Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:04:30Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies 2019-06-20T08:00:58Z 2019-06-20T08:00:58Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies 2019-06-20T08:00:58Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T07:55:48Z 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies 2019-06-20T07:52:37Z 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies 2019-06-20T07:48:39Z 2019-06-20T07:48:39Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies 2019-06-20T07:48:39Z Obertura de full registral d'acadèmies 2019-06-20T07:41:07Z 2019-06-20T07:41:07Z Obertura de full registral d'acadèmies 2019-06-20T07:41:07Z Inscripció de creació d'acadèmies 2019-06-20T07:37:30Z 2019-06-20T07:37:30Z Inscripció de creació d'acadèmies 2019-06-20T07:37:30Z Dissolució i liquidació d'una associació 2019-06-19T09:37:19Z 2019-06-19T09:37:19Z Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació 2019-06-19T09:37:19Z Canvi de Junta Directiva d'una associació 2019-06-19T09:35:23Z 2019-06-19T09:35:23Z Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació 2019-06-19T09:35:23Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites 2019-06-19T09:33:40Z 2019-06-19T09:33:40Z Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita 2019-06-19T09:33:40Z Modificació d' Estatuts associacions 2019-06-19T09:32:29Z 2019-06-19T09:32:29Z Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació 2019-06-19T09:32:29Z Inscripció d'una associació 2019-06-19T09:08:32Z 2019-06-19T09:08:32Z Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:08:32Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:07:14Z 2019-06-19T09:07:14Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:07:14Z Modificació d'estatuts d'un Col·legi professional 2019-06-19T08:59:58Z 2019-06-19T08:59:58Z Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional 2019-06-19T08:59:58Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional 2019-06-19T08:59:23Z 2019-06-19T08:59:23Z Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional 2019-06-19T08:59:23Z Expedició certificat per a una associació 2019-06-19T08:50:52Z 2019-06-19T08:50:52Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació 2019-06-19T08:50:52Z Canvi de delegació d'un col·legi professional 2019-06-19T08:49:19Z 2019-06-19T08:49:19Z Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional 2019-06-19T08:49:19Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària 2019-06-19T08:44:51Z 2019-06-19T08:44:51Z Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional 2019-06-19T08:44:51Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2019-06-19T06:52:30Z 2019-06-19T06:52:30Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2019-06-19T06:52:30Z Inscripció dels Estatuts de Col·legis 2019-06-19T06:51:01Z 2019-06-19T06:51:01Z Inscripció dels Estatuts 2019-06-19T06:51:01Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals 2019-06-19T06:50:10Z 2019-06-19T06:50:10Z Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi 2019-06-19T06:50:10Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals 2019-06-19T06:48:35Z 2019-06-19T06:48:35Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals 2019-06-19T06:48:35Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals 2019-06-19T06:47:38Z 2019-06-19T06:47:38Z Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. 2019-06-19T06:47:38Z Dipòsit comunicació de societats professionals 2019-06-19T06:46:17Z 2019-06-19T06:46:17Z Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional 2019-06-19T06:46:17Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional 2019-06-19T06:45:18Z 2019-06-19T06:45:18Z Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. 2019-06-19T06:45:18Z Legalització de llibres de col·legis professionals 2019-06-19T06:44:17Z 2019-06-19T06:44:17Z Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals 2019-06-19T06:44:17Z Absorció de col·legis professionals 2019-06-19T06:43:06Z 2019-06-19T06:43:06Z Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre 2019-06-19T06:43:06Z Fusió de col·legis professionals 2019-06-19T06:40:55Z 2019-06-19T06:40:55Z Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis 2019-06-19T06:40:55Z Segregació de col·legis professionals 2019-06-19T06:39:38Z 2019-06-19T06:39:38Z Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre 2019-06-19T06:39:38Z Dissolució de col·legis professionals 2019-06-19T06:38:08Z 2019-06-19T06:38:08Z Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional 2019-06-19T06:38:08Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals 2019-06-19T06:36:43Z 2019-06-19T06:36:43Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional 2019-06-19T06:36:43Z Creació d'un col·legi oficial 2019-06-19T06:21:48Z 2019-06-19T06:21:48Z Creació, mitjançant llei, d'un col·legi professional, inscripció registral i publicació al BOIB 2019-06-19T06:21:48Z Sol.licitud de notes informatives col·legis professionals 2019-06-19T06:21:04Z 2019-06-19T06:21:04Z Expedir una nota informativa en relació a l'informació incrita d'un col·legi professional 2019-06-19T06:21:04Z Extinció d'una fundació 2019-06-19T06:14:00Z 2019-06-19T06:14:00Z Inscripció de l'acord de dissolució de la fundació 2019-06-19T06:14:00Z Delegació de facultats fundacions 2019-06-19T06:11:32Z 2019-06-19T06:11:32Z Inscripció de la delegació de facultats del patronat en patrons o altres òrgans 2019-06-19T06:11:32Z Autocontractació de patrons fundacions 2019-06-18T12:20:04Z 2019-06-18T12:20:04Z Autorització del Protectorat de la conselleria de Presidència per a l'autocontractació i remuneració de patrons 2019-06-18T12:20:04Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació 2019-06-18T12:18:44Z 2019-06-18T12:18:44Z Aprovació pel Protectorat i dipòsit en el Registre 2019-06-18T12:18:44Z Revocació de delegació de facultats fundacions 2019-06-18T12:17:31Z 2019-06-18T12:17:31Z Inscripció de la revocació 2019-06-18T12:17:31Z Revocació de poders generals concedits pel patronat 2019-06-18T12:16:28Z 2019-06-18T12:16:28Z Inscripció revocació de poders generals concedits pel patronat 2019-06-18T12:16:28Z Atorgament de poders generals concedits pel patronat 2019-06-18T12:15:22Z 2019-06-18T12:15:22Z Inscripció atorgament de poders generals concedits pel patronat 2019-06-18T12:15:22Z Atorgament de poders especials concedits pel patronat 2019-06-18T12:13:37Z 2019-06-18T12:13:37Z Inscripció atorgament de poders especials concedits pel patronat 2019-06-18T12:13:37Z Inscripció de domini o pàgina web 2019-06-18T12:12:45Z 2019-06-18T12:12:45Z Inscripció de domini o pàgina web 2019-06-18T12:12:45Z Alienació i gravamen de béns fundacions 2019-06-18T12:11:32Z 2019-06-18T12:11:32Z Autorització del Protectorat de la Conselleria de Presidència per a l'alienació i gravamen de béns 2019-06-18T12:11:32Z Liquidació d'una fundació 2019-06-18T12:10:21Z 2019-06-18T12:10:21Z Liquidació del patrimoni de la fundació i cancel.lació dels assentaments 2019-06-18T12:10:21Z Creació d'altres òrgans fundacions 2019-06-18T12:09:04Z 2019-06-18T12:09:04Z Inscripció de creació d'altres òrgans 2019-06-18T12:09:04Z Alienació de béns de la dotació 2019-06-18T12:07:26Z 2019-06-18T12:07:26Z Diverses inscripcions (hipoteques, alienacions i gravàmens) 2019-06-18T12:07:26Z