Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-09-24T05:48:15Z Govern de les Illes Balears 2018-09-24T05:48:15Z ca Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018 2018-06-04T06:03:43Z 2018-06-04T06:03:43Z L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes balears per al 2018, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. 2018-06-04T06:03:43Z Alienació de béns de la dotació 2018-04-19T12:31:42Z 2018-04-19T12:31:42Z Diverses inscripcions (hipoteques, alienacions i gravàmens) 2018-04-19T12:31:42Z Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania. 2017-11-15T14:58:09Z 2017-11-15T14:58:09Z Establir un marc general d'obligacions per permetre que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de les Illes Balears que s'adhereixin voluntàriament al conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-11-15T14:58:09Z Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB 2017-09-28T10:23:28Z 2017-09-28T10:23:28Z Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB. 2017-09-28T10:23:28Z Reclamació de protecció de dades en l'edició electrònica del BOIB 2017-09-22T10:17:21Z 2017-09-22T10:17:21Z Desindexació d'enllaços a les dades personals, publicades en l'edició electrònica del BOIB, o en les edicions en suport electrònic. 2017-09-22T10:17:21Z Dret d'accés a la informació pública 2017-07-28T09:20:30Z 2017-07-28T09:20:30Z L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. 2017-07-28T09:20:30Z Presentació de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-07-27T12:21:35Z 2017-07-27T12:21:35Z Gestionar les queixes i els suggeriments que poden formular les persones físiques i jurídiques en relació amb el funcionament dels serveis públics que prestan l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que hi estan vinculades o en depenen d'acord amb l'article 1.2 del Decret. 2017-07-27T12:21:35Z Subvencions per a les Reials Acadèmies a les Illes Balears 2017-07-13T08:31:48Z 2017-07-13T08:31:48Z Ajudes econòmiques a l'execució de plans, programes, projectes o activitats en matèria d'acció cívica per a la generació del coneixement i la seva transferència a la societat. Facilitar a les corporacions de dret públic que tenen per objecte generar el coneixement i l'estudi, el debat en aquest camp, que s'integren en el teixit operatiu de la comunitat, l'acompliment general dels seus objectius d'estudi i aportació. a la vertebració de la cohesió social, territorial i institucional de les Illes Balears mitjançant el finançament de les despeses general de manteniment i funcionament d'aquestes entitats 2017-07-13T08:31:48Z Ajudes a dones víctimes de violència de gènere residents i/o empadronades en Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 LO 1/2004) 2017-05-17T11:41:02Z 2017-05-17T11:41:02Z Convocatòria sobre les condicions, els requisits i el procediment per a la concessió de l'ajut econòmic de pagament únic, a les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als Municipis de Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 de la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) 2017-05-17T11:41:02Z Convocatòria subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears 2017-04-26T08:56:39Z 2017-04-26T08:56:39Z Aquesta convocatòria té per objecte establir la convocatòria d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia (laboral, de l'educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l'esport i el lleure i de la comunicació), en el marc de les actuacions previstes a l'article 2.1.j de les bases reguladores. 2017-04-26T08:56:39Z Canvi d'àmbit estatal a autonòmic d'una fundació (preinscrita) 2016-10-18T07:48:25Z 2016-10-18T07:48:25Z Alta en el Registre per canvi d'ambit territorial 2016-10-18T07:48:25Z Dessemborsament resta dotació fundació 2016-10-18T07:47:17Z 2016-10-18T07:47:17Z Inscripció desemborsament de la resta de la dotació 2016-10-18T07:47:17Z Fusió de fundació 2016-10-18T07:46:17Z 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció fusió de fundació 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció Delegació Fundació 2016-10-18T07:45:33Z 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció Delegació Fundació 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció d'una fundació 2016-10-18T07:44:39Z 2016-10-18T07:44:39Z Inscripció de la constitució d'una fundació 2016-10-18T07:44:39Z Publicació en el Butlletí Oficial de les illes Balears 2016-08-22T08:39:32Z 2016-08-22T08:39:32Z Publicació d'anuncis en el BOIB 2016-08-22T08:39:32Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública 2016-08-17T11:13:04Z 2016-08-17T11:13:04Z Reclamació potestativa contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés dels ciutadans als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions o enfront de la falta material d'accés a la informació quan una resolució prèvia ho hagi concedit. 2016-08-17T11:13:04Z Dissolució i liquidació d'una associació 2016-08-08T08:42:33Z 2016-08-08T08:42:33Z Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació 2016-08-08T08:42:33Z Canvi de Junta Directiva d'una associació 2016-08-08T08:41:53Z 2016-08-08T08:41:53Z Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació 2016-08-08T08:41:53Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites 2016-08-08T08:41:10Z 2016-08-08T08:41:10Z Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita 2016-08-08T08:41:10Z Correcció d'assentaments Llibre de legalitzacions associacions 2016-08-08T08:40:29Z 2016-08-08T08:40:29Z Resolució de rectificació d'errades i inscripció al llibre de legalitzacions 2016-08-08T08:40:29Z Modificació d' Estatuts associacions 2016-08-08T08:39:34Z 2016-08-08T08:39:34Z Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació 2016-08-08T08:39:34Z Canvi de domicili d'una associació 2016-08-08T08:38:49Z 2016-08-08T08:38:49Z Inscripció del canvi de domicili d'una associació 2016-08-08T08:38:49Z Canvi de naturalesa d'una associació 2016-08-08T08:37:57Z 2016-08-08T08:37:57Z Inscripció del canvi de naturalesa d'una associació 2016-08-08T08:37:57Z Adaptació dels estatuts d'una associació a la llei amb modificacions 2016-08-08T08:37:15Z 2016-08-08T08:37:15Z Inscripció dels nous estatuts adaptats a la llei 2016-08-08T08:37:15Z Acreditació d'adaptació dels estatuts d'una associació a la llei sense modificacions 2016-08-08T08:32:03Z 2016-08-08T08:32:03Z Presentació d'un certificat per part de l'organ de govern de l'associació que acredita que els estatuts s'adequen a la llei 2016-08-08T08:32:03Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2016-08-08T08:27:12Z 2016-08-08T08:27:12Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2016-08-08T08:27:12Z Modificació voluntària d'estatuts d'un Col·legi professional 2016-08-08T08:26:20Z 2016-08-08T08:26:20Z Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional 2016-08-08T08:26:20Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional 2016-08-08T08:25:41Z 2016-08-08T08:25:41Z Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional 2016-08-08T08:25:41Z Declaració d'utilitat pública d'una associació 2016-08-08T08:24:51Z 2016-08-08T08:24:51Z Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació 2016-08-08T08:24:51Z Expedició certificat per a una associació 2016-08-08T08:24:07Z 2016-08-08T08:24:07Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació 2016-08-08T08:24:07Z Canvis de domicili d'un col·legi professional 2016-08-08T08:23:09Z 2016-08-08T08:23:09Z Inscripció del canvi de domicili d'un col·legi professional 2016-08-08T08:23:09Z Canvi de delegació d'un col·legi professional 2016-08-08T08:22:25Z 2016-08-08T08:22:25Z Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional 2016-08-08T08:22:25Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària 2016-08-08T08:21:40Z 2016-08-08T08:21:40Z Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional 2016-08-08T08:21:40Z Canvi de nom d'un col·legi professional 2016-08-08T08:20:55Z 2016-08-08T08:20:55Z Inscripció del canvi de nom del col·legi professional 2016-08-08T08:20:55Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2016-08-08T08:19:40Z 2016-08-08T08:19:40Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2016-08-08T08:19:40Z Inscripció d'una associació 2016-08-08T08:18:53Z 2016-08-08T08:18:53Z Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears 2016-08-08T08:18:53Z Obertura full registral en el Registre de col.legis professionals 2016-08-08T08:12:35Z 2016-08-08T08:12:35Z Ordenació de l'obertura d'un full registral en el Registre de col.legis professionals 2016-08-08T08:12:35Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals 2016-08-08T08:12:06Z 2016-08-08T08:12:06Z Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi 2016-08-08T08:12:06Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals 2016-08-08T08:11:27Z 2016-08-08T08:11:27Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals 2016-08-08T08:11:27Z Dipòsit comunicació de societats professionals 2016-08-08T08:10:46Z 2016-08-08T08:10:46Z Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional 2016-08-08T08:10:46Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional 2016-08-08T08:10:02Z 2016-08-08T08:10:02Z Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. 2016-08-08T08:10:02Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals 2016-08-08T08:09:24Z 2016-08-08T08:09:24Z Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. 2016-08-08T08:09:24Z Legalització de llibres de col·legis professionals 2016-08-08T08:08:36Z 2016-08-08T08:08:36Z Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals 2016-08-08T08:08:36Z Absorció de col·legis professionals 2016-08-08T08:06:58Z 2016-08-08T08:06:58Z Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre 2016-08-08T08:06:58Z Fusió de col·legis professionals 2016-08-08T08:06:17Z 2016-08-08T08:06:17Z Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis 2016-08-08T08:06:17Z Segregació de col·legis professionals 2016-08-08T08:05:14Z 2016-08-08T08:05:14Z Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre 2016-08-08T08:05:14Z Dissolució de col·legis professionals 2016-08-08T08:04:37Z 2016-08-08T08:04:37Z Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional 2016-08-08T08:04:37Z Disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional 2016-08-08T08:03:38Z 2016-08-08T08:03:38Z Presentació voluntària de les disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional 2016-08-08T08:03:38Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals 2016-08-08T08:02:53Z 2016-08-08T08:02:53Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional 2016-08-08T08:02:53Z