Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'EMERGÈNCIES I INTERIOR http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2464&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 20 Jan 2021 14:25:51 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-20T14:25:51Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=2464 Els socorristes i les socorristes inscrits al Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, hauran d'acreditar-se mitjançant una targeta identificativa personal, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Aquesta acreditació no afecta als cursos de socorrisme en piscines impartits per entitats autoritzades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears de 10 hores de formació. Mon, 06 Jul 2020 12:22:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=2464 2020-07-06T12:22:53Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=2464 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Thu, 05 Mar 2020 12:21:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=2464 2020-03-05T12:21:41Z Inscripcions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=2464 Resoldre sobre la inscripció provisional i definitiva de les entitats col·laboradores en matèria d'activitats en el Registre d'Entitats Col·laboradores en activitats. Les entitats col·laboradores en activitats són les entitats degudament homologades pel Govern de les Illes Balears per coadjuvar en la verificació de les condicions tècniques de les activitats. En tot cas, han de ser entitats d'inspecció i control reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o organisme de control, autoritzades pel departament competent en la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ECA en medi ambient o verificador mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial Wed, 05 Feb 2020 11:44:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=2464 2020-02-05T11:44:24Z Inscripció d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=2464 -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants Wed, 05 Feb 2020 11:43:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=2464 2020-02-05T11:43:17Z Instrucció i resolució de procediments sancionadors d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026234&lang=ca&coduo=2464 Instrucció i resolució dels expedients sancionadors d'activitats itinerants, d'acord amb l'article 6.3 c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears Wed, 08 Jan 2020 11:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026234&lang=ca&coduo=2464 2020-01-08T11:54:48Z Sol·licitud d'ajuda del Fons de Seguretat Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=2464 Repartiment de les ajudes del Fons de Seguretat Pública entre els municipis. Thu, 11 Jul 2019 08:47:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=2464 2019-07-11T08:47:32Z Resolució de consultes en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=2464 Es tracta d'un procés cabdal dins el Servei d'Activitats Classificades i Espectacles de nova implantació amb una estructura molt diferent als altres i que consisteix en la resolució de consultes sobre la interpretació i aplicació de les disposicions que regulen la matèria d'activitats plantejades per tècnics municipals, tècnics privats i públic en general, realitzades preferentment a través de la bústia infoactivitats@dgiej.caib.es o telefònicament en el seu cas. L'objectiu és donar una resposta contrastada amb la màxima celeritat possible a les consultes sobre les llicències integrades d'activitats prioritzant l'ús de les noves tecnologies de la informació versus les consultes i contestacions fetes en forma tradicional escrita i en suport paper. Es mantén l'ús del canal telefònic sempre i quan la dificultat de la consulta ho permeti o com a canal coadjuvant del correu electrònic i de les consultes dels interessats a la web de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears: http://activitats.caib.es Tue, 25 Jun 2019 06:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=2464 2019-06-25T06:55:12Z Cooperació tècnica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=2464 Es tracta d'una cooperació de tipus tècnic amb altres administracions públiques regulada en els articles 28 a 31 de la Llei 7/2013. Els ajuntaments que no disposin del personal tècnic competent han de sol·licitar la cooperació tècnica en primer lloc del consell insular corresponent i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en aquells supòsits en què, el consell insular, com administració actuant i cooperadora, no disposi del personal tècnic competent per dur a terme l'actuació concreta que el cas específic requereixi. Tue, 25 Jun 2019 06:53:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=2464 2019-06-25T06:53:23Z Homologació de Plans de Protecció Civil i inscripció al registre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=2464 Homologació dels Plans de Protecció Civil municipals, així com de les seves adaptacions i revisions, en si de la Comissió d'Emergències i Protecció Civil de les Illes Balears, i inscripció al Registre dels Plans de Protecció Civil. Wed, 15 May 2019 12:12:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=2464 2019-05-15T12:12:04Z Atorgament de premis i distincions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3702602&lang=ca&coduo=2464 Atorgar premis i condecoracions als agents de les policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per fets excepcionals o de rellevància particular. Aquests premis i condecoracions també es poden atorgar a persones i entitats encara que no tenguin vinculació amb els cossos de la policia local pels mateixos fets. Fri, 22 Mar 2019 12:25:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3702602&lang=ca&coduo=2464 2019-03-22T12:25:28Z Borsa de vocals per als òrgans de selecció de policies locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3386163&lang=ca&coduo=2464 Selecció de candidats per formar part de la borsa de vocals dels òrgans de selecció dels processos selectius de policies locals de les Illes Balears. Tue, 12 Mar 2019 11:38:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3386163&lang=ca&coduo=2464 2019-03-12T11:38:34Z Inscripció al Registre General de Plans d'Autoprotecció (RGPA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615654&lang=ca&coduo=2464 Base de dades informatitzada sobre mesures d'autoprotecció d'establiments Thu, 20 Apr 2017 07:56:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615654&lang=ca&coduo=2464 2017-04-20T07:56:44Z Inscripció al Registre de tècnics competents en matèria d'Emergències (RTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615697&lang=ca&coduo=2464 Per redactar i signar els plans d'autoprotecció, cal la inscripció al Registre de determinat personal tècnic (Decret 8/2004, art. 13) Fri, 09 Sep 2016 09:31:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615697&lang=ca&coduo=2464 2016-09-09T09:31:26Z Inscripció al Catàleg General de Platges de les Illes Balears (RCAT) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615422&lang=ca&coduo=2464 L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de recollir en un catàleg general la relació de totes les platges de la comunitat autònoma. Thu, 08 Sep 2016 07:54:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615422&lang=ca&coduo=2464 2016-09-08T07:54:11Z Inscripció al Registre general de plans de salvament a les platges (RPSP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615492&lang=ca&coduo=2464 Les platges catalogades de risc mitjà i alt han disposar d'un pla de salvament a les platges com a instrument de planificació i operació per salvaguardar la seguretat. Thu, 08 Sep 2016 07:47:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615492&lang=ca&coduo=2464 2016-09-08T07:47:05Z Inscripció al Registre de tècnics competents en matèria d'Emergències per elaborar plans de salvament a les platges (RPTS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615647&lang=ca&coduo=2464 Per elaborar els plans de salvament a les platges, cal la inscripció dels tècnics competents en aquest registre Thu, 08 Sep 2016 07:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615647&lang=ca&coduo=2464 2016-09-08T07:21:37Z Inscripció al Registre de Serveis d'Emergències i Urgències (RSEU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615650&lang=ca&coduo=2464 S'hi hauran d'inscriure tots els serveis d'urgències i emergències existents en el territori de les Illes Balears Thu, 08 Sep 2016 07:07:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615650&lang=ca&coduo=2464 2016-09-08T07:07:40Z