Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390767&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 20 Sep 2020 17:52:46 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-20T17:52:46Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4332598&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 17 Aug 2020 10:56:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4332598&lang=ca&coduo=2390767 2020-08-17T10:56:06Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292407&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 13 Jul 2020 11:47:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292407&lang=ca&coduo=2390767 2020-07-13T11:47:58Z Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4253683&lang=ca&coduo=2390767 Ajudes per a l'adquisició de taxis i VTC elèctrics Tue, 09 Jun 2020 09:37:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4253683&lang=ca&coduo=2390767 2020-06-09T09:37:42Z Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures. Fri, 22 May 2020 10:40:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=2390767 2020-05-22T10:40:51Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390767 Rebre informes d'OCA Fri, 24 Apr 2020 09:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390767 2020-04-24T09:57:56Z Sol·licitud d'asignació gratuita de drets d'emissió de GEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=2390767 L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que els titulars de les instal·lacions podran sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 22 mesos abans de l'inici de cada període de comerç. També podrà sol·licitar asignació gratuita un nou entrant. Fri, 03 Apr 2020 08:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=2390767 2020-04-03T08:27:43Z Inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions energètiques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=2390767 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions d'alta tensió. Es tramitaran tots els certificats inclosos els que tenguin la calificació de favorable, condicionada o negativa. Fri, 03 Apr 2020 07:38:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=2390767 2020-04-03T07:38:31Z Procediment sancionador en matèria d'energia elèctrica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020385&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Fri, 03 Apr 2020 07:28:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020385&lang=ca&coduo=2390767 2020-04-03T07:28:10Z Procediment sancionador en matèria d'energia (en el sector de gas canalitzat). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084771&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes a la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector de hidrocarburs. Fri, 03 Apr 2020 07:27:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084771&lang=ca&coduo=2390767 2020-04-03T07:27:23Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390767 Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. Fri, 03 Apr 2020 07:15:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390767 2020-04-03T07:15:55Z Inscripció en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=2390767 Sol·licitud per a la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica per a les instal·lacions d'autoconsum de la modalitat amb excedents no acollides a compensació . Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) Wed, 25 Mar 2020 10:18:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-25T10:18:08Z Compostos orgànics volàtils (COV) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=2390767 Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. Wed, 25 Mar 2020 10:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-25T10:13:04Z Sol·licitud de validació i inscripció en el RENADE de l'Informe anual d'EGEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088311&lang=ca&coduo=2390767 Obtenir resolució de valoració de l'Informe verificat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i inscripció de les emissions en el Registre de drets d'emissió de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (RENADE), per la qual cosa les instal·lacions sotmeses al Règim del Comerç de Drets d'emissió de la Unió Europea (RCDE-UE) lliuraran el formulari sobre la notificació anual d'emissions i la declaració de dictamen sobre l'informe de verificació de la instal·lació. Mon, 23 Mar 2020 09:47:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088311&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-23T09:47:23Z Sol·licitud d'exclusió del comerç de drets d'emissió http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116626&lang=ca&coduo=2390767 La disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que l'òrgan autonòmic competent pot acordar, previ informe favorable del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, l'exclusió de les instal·lacions considerades petits emissors: - amb emissions inferiors a 25 000 tones equivalents de diòxid de carboni, excloses les emissions de la biomassa, per a cada un dels tres anys precedents - i que tinguin una potència tèrmica nominal inferior a 35 MW. Sun, 22 Mar 2020 23:53:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116626&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-22T23:53:49Z Presentació de l'informe sobre canvis de capacitat i / o cessaments d'activitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116581&lang=ca&coduo=2390767 D'acord amb l'article 6 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el titular ha d'informar l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi en el caràcter, el funcionament, la mida de la instal·lació, o d'aquells que suposin ampliació o reducció significativa de la seva capacitat, així com de tot canvi que afecti a la identitat o al domicili de titular. Sun, 22 Mar 2020 23:17:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116581&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-22T23:17:35Z Autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115867&lang=ca&coduo=2390767 Segons estableix l'article 4 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el régimen del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH), totes les instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats de l'Annex I de la Llei i que assoleixin els llindars de capacitat especificats en el mateix, han de tenir una autorització d'emissió de GEH. No tenir l'autorització figura tipificat a l'article 29.2 de la Llei 1/2005 com a infracció administrativa molt greu. Els nous entrants no podran iniciar la seva activitat sense que hagi estat emesa l'autorització. Sun, 22 Mar 2020 18:54:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115867&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-22T18:54:58Z Presentació de l'informe de millora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116350&lang=ca&coduo=2390767 El Reglament de Seguiment i Notificació (Reglament de la Comissió (UE) Nº 601/2012 de 21 de juny de 2012) estableix dos requisits relatius a les millores: - Els titulars han d'informar sobre el tractament de les irregularitats i recomanacions (si n'hi ha) establertes en els informes de verificació (article 9) - Els titulars han de comprovar regularment a iniciativa pròpia, de conformitat amb l'Article 14 (1), si la metodologia de seguiment pot millorar-se, i informar en virtut dels Articles 69 (1) - (3) sobre les troballes i el seguiment de aquesta avaluació. Sun, 22 Mar 2020 18:49:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116350&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-22T18:49:17Z Notificació de canvis i modificació, si escau, de l'autorització d'emissió de GEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=2390767 Modificar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per revisions i canvis en els Plans de seguiment d'emissions, o per canvis en la capacitat de la instal·lació que impliquin canvis en l'assignació gratuïta Sat, 21 Mar 2020 09:56:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-21T09:56:29Z Extinció de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116003&lang=ca&coduo=2390767 Segons l'article 7 de la Llei 1/2005, les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte hivernacle quedaran extingides en els supòsits de tancament de la instal·lació, suspensió de l'activitat de la instal·lació durant un termini superior a 1 any, falta de posada en funcionament de la instal·lació, transcorreguts tres mesos des de la data d'inici d'activitat prevista en l'autorització, en els supòsits de sanció relatius a les infraccions molt greus Fri, 20 Mar 2020 16:28:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116003&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-20T16:28:42Z Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=2390767 Convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica. Les ajudes atorgades en el marc d'aquest Programa seran objecte de cofinançament amb aportacions del Fons Nacional d'Eficiència Energètica i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del període 2014-2020, dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya, sempre que siguin elegibles dins del mateix. Fri, 20 Mar 2020 09:56:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-20T09:56:25Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390767 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Wed, 11 Mar 2020 13:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-11T13:38:32Z Procediment sancionador en matèria de certificació d'eficiència energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082583&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes a la disposició addicional dotzena del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. Mon, 09 Mar 2020 09:06:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082583&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-09T09:06:09Z Procediment sancionador en matèria de subvencions d'energia. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084506&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. Mon, 09 Mar 2020 09:01:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084506&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-09T09:01:15Z Procediment sancionador en matèria d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologies renovables, cogeneració i residus. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088083&lang=ca&coduo=2390767 Procediment sancionador en matèria d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologies renovables, cogeneració i residus. Mon, 09 Mar 2020 08:54:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088083&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-09T08:54:20Z Gestió de les denúncies de fets i d'activitats relacionades amb el sector energètic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918438&lang=ca&coduo=2390767 Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa relativa al sector energètic segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i ordenar les actuacions correctores als agents energètics per tal d'esmenar els fets provats si escau. Wed, 04 Mar 2020 12:26:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918438&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T12:26:23Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de transport i distribució d'energia i generació tèrmica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918978&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article. Wed, 04 Mar 2020 11:21:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3918978&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:21:16Z Autoritzacions de modificacions no substancials per Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084867&lang=ca&coduo=2390767 Modificacions no substancials de les instal·lacions de transport, distribució i producció, que per raó de les seves característiques tècniques no quedin sotmeses a les autoritzacions administratives prèvies previstes a l'article 53 apartats 1.a) i b) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. Wed, 04 Mar 2020 11:20:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4084867&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:20:38Z Expropiació forçosa a favor d'empresa beneficiària del sector elèctric. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077940&lang=ca&coduo=2390767 Procediment per a l'expropiació forçosa de bens i drets declarats en concret d'utilitat pública a favor d'empresa beneficiària del sector elèctric. Wed, 04 Mar 2020 11:13:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077940&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:13:46Z Expropiació forçosa a favor d'empresa beneficiària del sector d'hidrocarburs. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079591&lang=ca&coduo=2390767 Procediment per a l'expropiació forçosa de bens i drets declarats, en concret, d'utilitat pública a favor d'empresa beneficiària del sector d'hidrocarburs. Wed, 04 Mar 2020 11:12:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079591&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:12:24Z Procediment sancionador en matèria de contaminació atmosfèrica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020088&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica establertes a la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Wed, 04 Mar 2020 11:03:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020088&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:03:41Z Procediment sancionador en matèria de seguretat industrial aplicada a les instal·lacions de gas canalitzat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4081205&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de seguretat industrial establertes en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria i en la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'Indústria de les Illes Balears. Wed, 04 Mar 2020 11:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4081205&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:01:45Z Procediment sancionador en matèria de seguretat industrial aplicada a les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4080922&lang=ca&coduo=2390767 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de seguretat industrial establertes en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria i en la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'Indústria de les Illes Balears. Wed, 04 Mar 2020 11:00:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4080922&lang=ca&coduo=2390767 2020-03-04T11:00:43Z Instal·lacions d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=2390767 Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121) Fri, 21 Feb 2020 12:47:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=2390767 2020-02-21T12:47:14Z Instal·lacions d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390767 Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense declaració d'utilitat pública. Fri, 21 Feb 2020 12:42:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390767 2020-02-21T12:42:57Z Instal·lacions de xarxes de baixa tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-102 E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=2390767 Autorització de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de distribució en baixa tensió (TNI-102 E) Mon, 17 Feb 2020 09:44:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=2390767 2020-02-17T09:44:36Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 30 Dec 2019 12:16:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=2390767 2019-12-30T12:16:23Z Autoritzacions OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=2390767 Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) Tue, 03 Dec 2019 12:39:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=2390767 2019-12-03T12:39:41Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=2390767 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Tue, 05 Nov 2019 12:26:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=2390767 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=2390767 Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears Thu, 31 Oct 2019 11:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-31T11:38:42Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=2390767 Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. Thu, 31 Oct 2019 11:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-31T11:06:48Z Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (TNI-133) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=2390767 Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia Thu, 03 Oct 2019 09:09:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-03T09:09:35Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390767 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Wed, 02 Oct 2019 12:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-02T12:10:30Z Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=2390767 Realització a instància de part d'inspeccions i/o informes sobre instal·lacions energètiques per part dels tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Thu, 26 Sep 2019 07:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=2390767 2019-09-26T07:31:38Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390767 Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108) Wed, 25 Sep 2019 06:10:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390767 2019-09-25T06:10:20Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390767 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. Thu, 12 Sep 2019 06:08:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390767 2019-09-12T06:08:07Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390767 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390767 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390767 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 13 Jun 2019 12:41:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 10 Jun 2019 14:01:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-10T14:01:09Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=2390767 La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. Thu, 30 May 2019 12:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=2390767 2019-05-30T12:27:46Z