Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390691&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 23 Oct 2019 17:45:36 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-23T17:45:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) dóna una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que queda substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'haurà de presentar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. Tue, 22 Oct 2019 06:50:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 2019-10-22T06:50:24Z Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 22 Oct 2019 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 2019-10-22T06:48:54Z Modificació de dades a Llistat de productors de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3926329&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la modificació de dades de les entitats ja incloses al registre de productors/productores de residus (per canvis a dades dades que no requereixin una nova inscripció) Wed, 16 Oct 2019 09:29:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3926329&lang=ca&coduo=2390691 2019-10-16T09:29:36Z Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=2390691 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal•lació associada. Fri, 04 Oct 2019 11:00:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=2390691 2019-10-04T11:00:15Z Modificació de dades a Inscripcions de transportistes de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930602&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la modificació de dades d'entitats ja inscrites en el registre de transportistes. Per a altes noves hi ha un tràmit 100% telemàtic. Aquest procediment no s'ha d'utilitzar per a altes noves. Thu, 03 Oct 2019 10:58:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930602&lang=ca&coduo=2390691 2019-10-03T10:58:18Z Comunicació prèvia de productor residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=2390691 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S’ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. Tue, 01 Oct 2019 11:28:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=2390691 2019-10-01T11:28:23Z Autorització Gestor Residus - Instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=2390691 Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. Thu, 26 Sep 2019 11:44:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-26T11:44:53Z Convocatòria de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per a l'any 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732642&lang=ca&coduo=2390691 Millorar les deixalleries de les Illes Balears i adequar-les a la normativa vigent, construir-ne de noves i adquirir deixalleries mòbils; així mateix, té per objecte finançar campanyes de sensibilització de residus i la redacció de plans i programes de prevenció i gestió de residus municipals. Wed, 25 Sep 2019 11:04:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3732642&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-25T11:04:13Z Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 fora Espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390691 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Wed, 18 Sep 2019 12:43:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-18T12:43:17Z Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques fora d'Espais Naturals Protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390691 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Wed, 18 Sep 2019 12:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-18T12:42:39Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, no inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=2390691 Segons el tercer paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la consevació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, i que podrien haver-se de sotmetre a l'avaluació ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment previst en els apartats següents d'aquest article a fi de determinar, mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera apreciable el lloc esmentat. L'òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada. La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa o el projecte: a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo. b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes. En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, les funcions atribuïdes a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Wed, 18 Sep 2019 12:41:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-18T12:41:53Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=2390691 Segons el segon paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la consevació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, però que estan sotmesos a l'avaluació ambiental no només per aquesta possible afecció, s'han de sotmetre DIRECTAMENT al procediment d'AVALUACIÓ AMBIENTAL que correspongui, dins els procediments que preveuen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en els quals S'HAN D'AVALUAR adequadament les REPERCUSSIONS al lloc de la XARXA NATURA 2000. Wed, 18 Sep 2019 12:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-18T12:41:17Z Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390691 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Wed, 18 Sep 2019 12:40:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-18T12:40:49Z Procediment d'autorització per al control de cabres per danys a la vegetacio o als cultius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'autoritzacions administratives per al control de cabres per danys a la vegetació o als cultius Tue, 17 Sep 2019 11:28:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-17T11:28:46Z Comunicació de la recol·lecció de Posidònia morta per a usos tradicionals i amb mètodes manuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905936&lang=ca&coduo=2390691 Comunicar a l'administració la quantitat de posidonia retirada i el lloc on s'ha portat a terme. Tue, 17 Sep 2019 11:22:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905936&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-17T11:22:44Z Autorització Gestor Residus - Operador http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=2390691 Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Fri, 13 Sep 2019 08:16:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-13T08:16:48Z Procediment per a l'autorització per realizar activitats que afectin a espècies silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per autoritzar activitats que afectin a espècies silvestres (fotografia o filmació, manipulació, sacrifici, recol·lecció, falconeria i altres) Fri, 13 Sep 2019 06:48:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-13T06:48:37Z Procediment per a la autorització de la retirada de Posidònia oceànica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a l'autorització de la retirada de Posidònia oceànica Fri, 13 Sep 2019 06:46:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-13T06:46:25Z Procediment per a la autorització per la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a la autorització per a la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides (fotografia o filmació,manipulació i, sacrifici o recol·lecció) Fri, 13 Sep 2019 06:42:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-13T06:42:13Z Procediment per a l'autorització de recol·lecció flora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a la autorització de recol·lecció de flora (recol·lecció de fonoll marí i altres espècies) Fri, 13 Sep 2019 06:29:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390691 2019-09-13T06:29:05Z Informe del Servei d'Espais Naturals previ per a autoritzacions, llicències o concessió d'usos i activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3879323&lang=ca&coduo=2390691 Per a poder concedir una autorització, llicència o concessió d'usos i activitats dins l'àmbit dels espais naturals protegits, els òrgans competents per raó de la matèria, abans de resoldre, han de sol·licitar, amb caràcter preceptiu, informe vinculant a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits (article 21.2 de la LECO). Normalment aquest informe el demanen administracions públiques que informen projectes. Fri, 23 Aug 2019 13:09:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3879323&lang=ca&coduo=2390691 2019-08-23T13:09:34Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390691 Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. Wed, 31 Jul 2019 11:34:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390691 2019-07-31T11:34:25Z Tràmit de notificacions d'actes administratius del Servei de Planificació al Medi Natural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=2390691 Realitzar la notificació dels procediments administratius mitjançant la plataforma electrònica Fri, 12 Jul 2019 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=2390691 2019-07-12T08:16:16Z Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=2390691 Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció. Tue, 25 Jun 2019 07:30:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-25T07:30:33Z Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor d'entitats sense ànim de lucre 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental que s'indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l'1 de gener i el 30 d'octubre de 2019: - Sensibilització i informació sobre els principals problemes de l'aigua, els residus amb especial esment dels plàstics, la biodiversitat, el consum responsable, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears. - Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient. - Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals. - Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals a les Illes Balears. Tue, 11 Jun 2019 10:14:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-11T10:14:11Z Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=2390691 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües. Fri, 07 Jun 2019 07:59:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-07T07:59:18Z Sol·licitud d'indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=2390691 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, pels costs de conservació, manteniment i explotació que suportin. Thu, 06 Jun 2019 14:35:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=2390691 2019-06-06T14:35:19Z Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390691 És un document administratiu, concretament una Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, nominal i intransferible, obligatori per a poder realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en els espais naturals protegits de les Illes Balears, que té com a objectiu controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits. Per poder obtenir l'autorització s'ha de presentar la següent documentació: - Sol·licitud per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Declaració de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Memòria de l'activitat: calendari, localitzacions, nombre de participants. - Declaració de que els participants es comprometen a complir amb els requeriments legals per a la realització de l'activitat. - Si escau: fotocòpia de la llicència de la federació i dels Estatuts. - Resguard del pagament bancari de la taxa per a la realització d'activitats als espais naturals protegits. La consulta i el pagament de la taxa es pot fer telemàticament a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears a l'enllaç: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx La sol·licitud i els documents adjunts es poden presentar telemàticament a través del correu electrònic: autoritzacions@dgmambie.caib.es, o bé es poden presentar presencialment als registres de les dependències de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca o a qualsevol de les oficines de registre. Mon, 06 May 2019 10:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390691 2019-05-06T10:38:50Z Recuperacions de CULTIU http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390691 Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. Wed, 27 Mar 2019 10:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390691 2019-03-27T10:57:38Z Aprovació / legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la preceptiva autorització pertinent per realitzar un sondeig. Thu, 21 Feb 2019 17:56:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=2390691 2019-02-21T17:56:07Z Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390691 Controlar i fer un seguiment de l'ús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit. Tue, 22 Jan 2019 12:37:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-22T12:37:23Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390691 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Tue, 22 Jan 2019 12:11:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-22T12:11:25Z Autorització per practicar la pesca submarina als espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390691 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espai natural protegit Tue, 22 Jan 2019 10:36:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-22T10:36:24Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa de costes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632008&lang=ca&coduo=2390691 Exercici de la potestat sancionadora per infraccions de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes relatives a obres, instal·lacions o activitats en la zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic o relatives a abocaments de terra a mar. Tue, 15 Jan 2019 09:22:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632008&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-15T09:22:24Z Registre de gestors de BIOMASSA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Thu, 10 Jan 2019 12:17:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390691 2019-01-10T12:17:59Z Procediment administratiu en matèria de sanitat forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius en matèria de sanitat forestal Mon, 03 Dec 2018 08:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390691 2018-12-03T08:57:19Z Procediment per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal Thu, 29 Nov 2018 12:52:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-29T12:52:49Z Autorització d'abocaments des de terra a la mar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541127&lang=ca&coduo=2390691 Els abocaments de terra a la mar, tant líquids com sòlids, directes o per emissaris, necessiten l'autorització de la CAIB, tota vegada que, en la interpretació de l'article 110 h) de la Llei 22/1988, de costes, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 149/1991, de 4 de juliol, va declarar la competència de les comunitats autònomes, les quals han assumit competències per a l'execució de les normes sobre protecció ambiental, per a autoritzar els abocaments que procedeixin de terra, sigui quin sigui el seu gènere (contaminants o no contaminants) i la seva destinació (el domini públic maritimoterrestre). La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És exigible aquesta autorització a excepció dels casos en què és preceptiva l'autorització ambiental integrada (instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses a l'Annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació), que inclou l'autorització d'abocament a la mar. Mon, 26 Nov 2018 11:09:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541127&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-26T11:09:07Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Wed, 21 Nov 2018 08:36:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390691 2018-11-21T08:36:38Z Procediment de la modificació de la declaració ambiental estratègica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2897298&lang=ca&coduo=2390691 La declaració ambiental estratègica d'un pla o programa aprovat podra modificar-se quan concorrin circumstàncies que determinin la incorecció de la declaració ambiental estratègica, incloses les que sorgeixin durant el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, tant per fets o curcumstàncies d'acaeciment posterior a aquesta darrera com per fets o circumstàncies anteriors que, en el seu moment, no foren o puguessin ser objecte de l'adequada valoració (art.28.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental). Fri, 05 Oct 2018 11:21:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2897298&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T11:21:49Z Revisió de l'autorització ambiental integrada (AAI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893925&lang=ca&coduo=2390691 Revisió a instància de l'òrgan competent (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) al titular de la instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Fri, 05 Oct 2018 11:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893925&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T11:20:37Z Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893918&lang=ca&coduo=2390691 Són objecte de la modificació no substancial qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que sense ser substancial (art.10.4 i 5) pugui tenir conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient. Fri, 05 Oct 2018 11:13:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893918&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T11:13:30Z Modificació substancial de l'autorització ambiental integrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893911&lang=ca&coduo=2390691 Qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que pugui tener repercussions perjudicials o importants en persones i el medi ambient d'acord als criteris establerts als articles 10.4 i 5. Fri, 05 Oct 2018 11:07:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893911&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T11:07:32Z Nova autorització ambiental integrada (AAI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893897&lang=ca&coduo=2390691 Són objecte d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Fri, 05 Oct 2018 11:03:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893897&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T11:03:36Z Consultes de qualsevol administració o administrat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893876&lang=ca&coduo=2390691 Procediment de tramitació de la consulta Fri, 05 Oct 2018 10:53:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893876&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T10:53:55Z Consultes del Ministeri en procediments d'avaluació d'impacte ambiental tramitats per l'estat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893868&lang=ca&coduo=2390691 La consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la comunitat autònoma dels plans, els programes i els projectes que ha d'adoptar, aprovar o autoritzar l'Administració General de l'Estat, o que han de ser objecte de declaració responsable o comunicació prèvia davant aquesta administració, que puguin afectar les Illes Balears. Fri, 05 Oct 2018 10:48:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893868&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T10:48:26Z Avaluació d'impacte ambiental estratègica ordinària de plans i programes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893846&lang=ca&coduo=2390691 Són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària (article 9.1 de la llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears) els plans i els programes i també les modificacions d'aquests, adoptin o aprovin les administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l'aprovació dels quals exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord de Govern quan: a) Estableixin el marc per a l'autorització futura de projectes legalment sotmesos a l'avaluació d'impacte ambiental i es refereixin a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, l'aqüicultura, la pesca, l'energia, la mineria, la indústria, el transport, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, l'ocupació del domini públic maritimoterrestre, la utilització del mitjà marí, les telecomunicacions, el turisme, l'ordenació del territori urbà i rural o l'ús del sòl. b) Requereixin una avaluació perquè afecten a espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu la legislació del patrimoni natural i de la bidiversitat. c) Requreixin una avluació ambiental estratègica simplificada d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article en els dos supòsits següents: i. Quan així ho decideixi cas per cas l'òrgan ambiental en l'informe ambiental estratègic d'acord amb els criteris de l'annex IV. ii. Quan així ho determini l'òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor. Fri, 05 Oct 2018 10:40:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893846&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T10:40:39Z Avaluació d'impacte ambiental estratègica de les Normes territorials cautelars http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893857&lang=ca&coduo=2390691 Particularitat de l'avaluació ambiental estratègica de les normes territorials cautelars d'acord amb l'article 13 de la Llei 12/2016, de 17 d'octubre, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. Fri, 05 Oct 2018 07:22:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893857&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T07:22:38Z Avaluació d'impacte ambiental estratègica simplificada de plans i programes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893294&lang=ca&coduo=2390691 Són objecte d'Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada (article 9.2 de la llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears): a) Les modificacions menors dels plans i programes que s'indiquien en l'apartat 1 d'aquest article. b) Els plans i els programes que s'indiquen en l'apartat 1 que estableixin l'ús de zones de reduïde extensió en l'àmbit municipal. c) Els plans i els programes que s'estableixin en un marc per l'autorització de projectes en el futur, però no compleixein els altres requisits que s'indica en l'apartat 1 anterior. Aquesta llei no és aplicable als plan i als programes que exclou explícitament la normativa bàsica estatal. Fri, 05 Oct 2018 07:15:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893294&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T07:15:52Z Modificació de la Declaració d'Impacte Ambiental de projectes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893286&lang=ca&coduo=2390691 Les condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental podran modificar-se quan concorri alguna de les següents circumstàncies (art.44 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental): a) L'entrada en vigor de nova normativa que incideixi substancialment en el compliment de les condicions establertes en la declaració d'impacte ambiental. b) Quan la declaració d'impacte ambiental estableixi condicions que el seu compliment sigui impossible o innecessari perquè la utilització de les noves millores tècniques disponibles en el moment de formular la sol·licitud de modificació permeten una millor i més adequada protecció del medi ambient, respecte del projecte o actuació inicialment sotmès a avaluació d'impacte ambiental. c) Quan durant el seguiment del compliment de la declaració d'impacte ambiental es detecti que les mesures preventives, correctores o compensatòries són insuficients, innecesàries o ineficaços. Fri, 05 Oct 2018 07:11:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2893286&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T07:11:51Z