Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390691&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 19 Oct 2018 21:47:46 GMT Govern de les Illes Balears 2018-10-19T21:47:46Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria pública de subvencions per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2996141&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la mobilitat urbana sostenible, amb incidència en el parc automobilístic de VTC i d'autotaxis elèctrics purs, elèctrics endollables, alimentats amb GLP o GNC i de baixes emissions, d'acord amb el punt 4 d'aquesta Resolució. Thu, 11 Oct 2018 12:45:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2996141&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-11T12:45:34Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3006599&lang=ca&coduo=2390691 Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Wed, 10 Oct 2018 08:21:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3006599&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-10T08:21:43Z Convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3521065&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta resolució és aprovar i regular la convocatòria pública de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRIO) Wed, 10 Oct 2018 07:17:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3521065&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-10T07:17:40Z Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3518825&lang=ca&coduo=2390691 L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . Fri, 05 Oct 2018 08:00:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3518825&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-05T08:00:40Z Convocatòria de subvencions per al foment de la biomassa dirigida a administracions locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3392543&lang=ca&coduo=2390691 Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions de biomassa de més de 20 kW, promogudes per administracions locals, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 01 Oct 2018 07:22:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3392543&lang=ca&coduo=2390691 2018-10-01T07:22:23Z Convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=2390691 Promoure la protecció, foment i desenvolupament dels béns immobles d'interés cultural o catalogats que són propietat o estan cedits als ens locals de les Illes Balears Mon, 24 Sep 2018 07:21:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=2390691 2018-09-24T07:21:58Z Inscripció en el registre de productors de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum tipus 2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la posada en servei i la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) Fri, 21 Sep 2018 12:50:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3497752&lang=ca&coduo=2390691 2018-09-21T12:50:30Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=2390691 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Fri, 21 Sep 2018 07:20:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=2390691 2018-09-21T07:20:40Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=2390691 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; Wed, 05 Sep 2018 07:32:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=2390691 2018-09-05T07:32:43Z Programa de foment del lloguer d'habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=2390691 Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. Thu, 30 Aug 2018 12:10:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=2390691 2018-08-30T12:10:36Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre i fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per empreses i associacions empresarials. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions Mon, 20 Aug 2018 13:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=2390691 2018-08-20T13:13:34Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=2390691 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 Fri, 10 Aug 2018 06:35:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=2390691 2018-08-10T06:35:45Z Pagament i justificació d'activitats de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents (2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2697227&lang=ca&coduo=2390691 Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents, les quals siguin titulars del contracte de subministrament elèctric corresponent. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Tue, 10 Jul 2018 09:44:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2697227&lang=ca&coduo=2390691 2018-07-10T09:44:18Z Convocatòria pública de subvencions per fomentar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, dirigida a empreses de lloguer de vehicles, a establiments turístics, a tallers de reparació de vehicles i a d'altres empreses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3395887&lang=ca&coduo=2390691 Aprovar i regular la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, tant per a ús intern de les flotes i/o clients, com per a estacionaments de concurrència pública. Fri, 06 Jul 2018 12:52:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3395887&lang=ca&coduo=2390691 2018-07-06T12:52:55Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=2390691 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 Mon, 04 Jun 2018 09:38:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=2390691 2018-06-04T09:38:04Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=2390691 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Wed, 23 May 2018 11:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=2390691 2018-05-23T11:43:40Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 (Convocatòria 2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=2390691 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Thu, 10 May 2018 08:22:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=2390691 2018-05-10T08:22:59Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390691 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Tue, 03 Apr 2018 10:37:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390691 2018-04-03T10:37:19Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=2390691 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Tue, 20 Mar 2018 08:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=2390691 2018-03-20T08:52:52Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390691 Rebre informes d'OCA Wed, 07 Feb 2018 10:58:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390691 2018-02-07T10:58:52Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390691 Rebre actes de comprovació Wed, 07 Feb 2018 10:44:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390691 2018-02-07T10:44:49Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=2390691 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. Mon, 29 Jan 2018 08:40:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-29T08:40:12Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=2390691 L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera Wed, 17 Jan 2018 09:00:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T09:00:24Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=2390691 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Wed, 17 Jan 2018 09:00:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T09:00:09Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=2390691 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Wed, 17 Jan 2018 08:59:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:59:40Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la sol·licitud . Wed, 17 Jan 2018 08:59:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:59:18Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Wed, 17 Jan 2018 08:59:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:59:03Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=2390691 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Wed, 17 Jan 2018 08:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:58:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=2390691 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Wed, 17 Jan 2018 08:58:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:58:15Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Wed, 17 Jan 2018 08:52:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:52:17Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres Wed, 17 Jan 2018 08:52:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:52:02Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. Wed, 17 Jan 2018 08:51:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:51:43Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=2390691 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Wed, 17 Jan 2018 08:51:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:51:09Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió Wed, 17 Jan 2018 08:50:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:50:08Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=2390691 Transports turístics amb reiteració Wed, 17 Jan 2018 08:49:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:49:16Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Wed, 17 Jan 2018 08:48:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:48:27Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Wed, 17 Jan 2018 08:47:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:47:48Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat. Wed, 17 Jan 2018 08:47:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:47:03Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=2390691 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat. Wed, 17 Jan 2018 08:40:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:40:25Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Wed, 17 Jan 2018 08:39:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:39:39Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Wed, 17 Jan 2018 08:38:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:38:43Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=2390691 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Wed, 17 Jan 2018 08:26:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:26:34Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=2390691 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Wed, 17 Jan 2018 08:25:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=2390691 2018-01-17T08:25:42Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=2390691 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Fri, 20 Oct 2017 09:32:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=2390691 2017-10-20T09:32:02Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390691 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Tue, 03 Oct 2017 06:11:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390691 2017-10-03T06:11:03Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390691 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Mon, 04 Sep 2017 09:28:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390691 2017-09-04T09:28:32Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390691 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Mon, 07 Aug 2017 12:22:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390691 2017-08-07T12:22:52Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=2390691 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 20 Jul 2017 08:11:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=2390691 2017-07-20T08:11:53Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=2390691 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Thu, 20 Jul 2017 08:07:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=2390691 2017-07-20T08:07:37Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390691 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jul 2017 08:11:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390691 2017-07-18T08:11:34Z