Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-02-18T07:13:53Z Govern de les Illes Balears 2018-02-18T07:13:53Z ca Recepció d'informes OCA 2018-02-07T10:58:52Z 2018-02-07T10:58:52Z Rebre informes d'OCA 2018-02-07T10:58:52Z Actes de comprovació OCA 2018-02-07T10:44:49Z 2018-02-07T10:44:49Z Rebre actes de comprovació 2018-02-07T10:44:49Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2018-01-29T08:40:12Z 2018-01-29T08:40:12Z La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. 2018-01-29T08:40:12Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. 2018-01-17T09:00:24Z 2018-01-17T09:00:24Z L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera 2018-01-17T09:00:24Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). 2018-01-17T09:00:09Z 2018-01-17T09:00:09Z Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat 2018-01-17T09:00:09Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). 2018-01-17T08:59:40Z 2018-01-17T08:59:40Z Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2018-01-17T08:59:40Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. 2018-01-17T08:59:18Z 2018-01-17T08:59:18Z Tramitació de la sol·licitud . 2018-01-17T08:59:18Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) 2018-01-17T08:59:03Z 2018-01-17T08:59:03Z Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. 2018-01-17T08:59:03Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2018-01-17T08:58:30Z 2018-01-17T08:58:30Z Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. 2018-01-17T08:58:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. 2018-01-17T08:58:15Z 2018-01-17T08:58:15Z Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. 2018-01-17T08:58:15Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. 2018-01-17T08:52:17Z 2018-01-17T08:52:17Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. 2018-01-17T08:52:17Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades 2018-01-17T08:52:02Z 2018-01-17T08:52:02Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres 2018-01-17T08:52:02Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica 2018-01-17T08:51:43Z 2018-01-17T08:51:43Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. 2018-01-17T08:51:43Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies 2018-01-17T08:51:09Z 2018-01-17T08:51:09Z Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies 2018-01-17T08:51:09Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi). 2018-01-17T08:50:08Z 2018-01-17T08:50:08Z Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió 2018-01-17T08:50:08Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic 2018-01-17T08:49:16Z 2018-01-17T08:49:16Z Transports turístics amb reiteració 2018-01-17T08:49:16Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS) 2018-01-17T08:48:27Z 2018-01-17T08:48:27Z Nova autorització, visat, substitució de vehicle 2018-01-17T08:48:27Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) 2018-01-17T08:47:48Z 2018-01-17T08:47:48Z Nova autorització, visat, substitució de vehicle 2018-01-17T08:47:48Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). 2018-01-17T08:47:03Z 2018-01-17T08:47:03Z Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat. 2018-01-17T08:47:03Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). 2018-01-17T08:40:25Z 2018-01-17T08:40:25Z Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat. 2018-01-17T08:40:25Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). 2018-01-17T08:39:39Z 2018-01-17T08:39:39Z Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. 2018-01-17T08:39:39Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) 2018-01-17T08:38:43Z 2018-01-17T08:38:43Z Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. 2018-01-17T08:38:43Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports 2018-01-17T08:35:16Z 2018-01-17T08:35:16Z El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). 2018-01-17T08:35:16Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre 2018-01-17T08:26:34Z 2018-01-17T08:26:34Z Comprovar compliment de les normes del transport terrestre 2018-01-17T08:26:34Z Presentació de denùncies voluntàries 2018-01-17T08:25:42Z 2018-01-17T08:25:42Z Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre 2018-01-17T08:25:42Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 (Convocatòria 2017) 2017-12-20T11:50:27Z 2017-12-20T11:50:27Z Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. 2017-12-20T11:50:27Z Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera 2017-12-14T09:19:35Z 2017-12-14T09:19:35Z L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . 2017-12-14T09:19:35Z Programa de foment del lloguer d'habitatges 2017-11-17T09:27:00Z 2017-11-17T09:27:00Z Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. 2017-11-17T09:27:00Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents 2017-11-03T09:21:34Z 2017-11-03T09:21:34Z Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2017-11-03T09:21:34Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits 2017-10-20T09:32:02Z 2017-10-20T09:32:02Z Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. 2017-10-20T09:32:02Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2017-10-03T06:11:03Z 2017-10-03T06:11:03Z Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2017-10-03T06:11:03Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit 2017-09-21T07:23:04Z 2017-09-21T07:23:04Z Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; 2017-09-21T07:23:04Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior (ARRU) 2017-09-12T08:20:58Z 2017-09-12T08:20:58Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana d'Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-12T08:20:58Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó (ARRU) 2017-09-12T08:20:30Z 2017-09-12T08:20:30Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-12T08:20:30Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells (ARRU) 2017-09-12T08:20:02Z 2017-09-12T08:20:02Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-12T08:20:02Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí (ARRU) 2017-09-11T09:08:11Z 2017-09-11T09:08:11Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T09:08:11Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes (ARRU) 2017-09-11T08:12:02Z 2017-09-11T08:12:02Z Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si n'és el cas, d'edificació en substitució d'edificis enderrocats, dins d'àmbits d'actuació delimitats prèviament per l'ajuntament. 2017-09-11T08:12:02Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques (ARRU) 2017-09-11T08:03:05Z 2017-09-11T08:03:05Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T08:03:05Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu (ARRU) 2017-09-11T08:02:15Z 2017-09-11T08:02:15Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T08:02:15Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells (ARRU) 2017-09-11T07:58:16Z 2017-09-11T07:58:16Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T07:58:16Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó (ARRU) 2017-09-11T07:57:08Z 2017-09-11T07:57:08Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T07:57:08Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior (ARRU) 2017-09-11T07:56:12Z 2017-09-11T07:56:12Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T07:56:12Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. 2017-09-04T09:28:32Z 2017-09-04T09:28:32Z Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. 2017-09-04T09:28:32Z Ajudes de Rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat 2017-08-17T10:43:48Z 2017-08-17T10:43:48Z Ajudes per a actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges o d'adequació dels habitatges i els seus accessos a les necessitats específiques dels propietaris o ocupants. 2017-08-17T10:43:48Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) 2017-08-14T07:25:39Z 2017-08-14T07:25:39Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> 2017-08-14T07:25:39Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2017-08-07T12:22:52Z 2017-08-07T12:22:52Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 2017-08-07T12:22:52Z Qualificació d'habitatges protegits 2017-07-20T08:11:53Z 2017-07-20T08:11:53Z Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. 2017-07-20T08:11:53Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit 2017-07-20T08:07:37Z 2017-07-20T08:07:37Z La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. 2017-07-20T08:07:37Z Comunicacions prèvies OCA 2017-07-18T08:11:34Z 2017-07-18T08:11:34Z Rebre comunicacions prèvies d'OCA 2017-07-18T08:11:34Z Certificat d'extinció de condomini 2017-07-13T09:11:04Z 2017-07-13T09:11:04Z Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. 2017-07-13T09:11:04Z