Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-11-17T07:24:11Z Govern de les Illes Balears 2018-11-17T07:24:11Z ca Convocatòria d'ajudes de l'any 2018 per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat 2018-11-13T13:35:28Z 2018-11-13T13:35:28Z El finançament de l'execució d'obres per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. 2018-11-13T13:35:28Z Convocatòria de subvencions per al foment de la biomassa dirigida a administracions locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2018-11-12T13:52:40Z 2018-11-12T13:52:40Z Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions de biomassa de més de 20 kW, promogudes per administracions locals, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2018-11-12T13:52:40Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports 2018-11-09T11:18:23Z 2018-11-09T11:18:23Z El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). 2018-11-09T11:18:23Z Reclamacions en matèria d'energia elèctrica i de gas 2018-11-07T11:53:19Z 2018-11-07T11:53:19Z Tramitar les reclamacions en relació als contractes de subministrament elèctric i de gas a tarifa, accés a les xarxes o amb les facturacions derivades dels mateixos així com l'incompliment de la qualitat de servei individual. Queden excloses les discrepàncies relatives a aspectes no regulats (indemnitzacions per danys i perjudicis, condicions contractuals, reclamacions cap a les companyies comercialitzadores referent a contractació, serveis de manteniment,...), que han de plantejar-se davant la jurisdicció ordinària o davant la Direcció General competent en matèria de consum en cas que es tracti de consumidors finals. 2018-11-07T11:53:19Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2018-11-07T11:29:44Z 2018-11-07T11:29:44Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 2018-11-07T11:29:44Z Convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears 2018-10-30T06:43:54Z 2018-10-30T06:43:54Z Promoure la protecció, foment i desenvolupament dels béns immobles d'interés cultural o catalogats que són propietat o estan cedits als ens locals de les Illes Balears 2018-10-30T06:43:54Z Ajudes per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars 2018-10-30T06:39:27Z 2018-10-30T06:39:27Z 1. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament d'obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, tant en els edificis de tipologia residencial col·lectiva, com en els habitatges unifamiliars. 2. S'entén per edifici de tipologia residencial col·lectiva el que comprèn més d'un habitatge, sens perjudici que pugui incloure, de manera simultània, altres usos distints del residencial. Amb caràcter assimilat s'entén inclòs en aquesta tipologia l'edifici destinat a ser ocupat o habitat per un grup de persones que, sense constituir un nucli familiar, comparteix serveis i se sotmet a un règim comú. 2018-10-30T06:39:27Z Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes de l'any 2018 per facilitar als joves de menys de 35 anys l'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un municipi de pob 2018-10-30T06:39:16Z 2018-10-30T06:39:16Z 1. Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar als joves de menys de 35 anys l'adquisició en règim de propietat d'un habitatge situat en un petit municipi de les Illes Balears, mitjançant la concessió d'una subvenció per adquirir-lo. 2. A l'efecte del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i d'aquesta convocatòria, s'entén per petit municipi de les Illes Balears el que tengui una població resident inferior als 5.000 habitants. 3. En el moment de l'aprovació d'aquesta convocatòria, aquests petits municipis de les Illes Balears són els següents: — Municipis de Mallorca: Ariany, Banyalbufar, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Puigpunyent, Sant Joan, Santa Eugènia, Selva, Sencelles, ses Salines, Sineu, Valldemossa i Vilafranca de Bonany. — Municipis de Menorca: Ferreries, es Mercadal i es Migjorn Gran. 2018-10-30T06:39:16Z Pagament i justificació d'activitats de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents (2017) 2018-10-25T09:52:49Z 2018-10-25T09:52:49Z Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents, les quals siguin titulars del contracte de subministrament elèctric corresponent. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2018-10-25T09:52:49Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural 2018-10-24T11:04:34Z 2018-10-24T11:04:34Z Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament. S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador. 2018-10-24T11:04:34Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents 2018-10-10T08:21:43Z 2018-10-10T08:21:43Z Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2018-10-10T08:21:43Z Convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric 2018-10-10T07:17:40Z 2018-10-10T07:17:40Z L'objecte d'aquesta resolució és aprovar i regular la convocatòria pública de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRIO) 2018-10-10T07:17:40Z Inscripció en el registre de productors de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum tipus 2 2018-09-21T12:50:30Z 2018-09-21T12:50:30Z Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la posada en servei i la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) 2018-09-21T12:50:30Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit 2018-09-05T07:32:43Z 2018-09-05T07:32:43Z Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; 2018-09-05T07:32:43Z Programa de foment del lloguer d'habitatges 2018-08-30T12:10:36Z 2018-08-30T12:10:36Z Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. 2018-08-30T12:10:36Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2018-08-20T13:13:34Z 2018-08-20T13:13:34Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre i fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per empreses i associacions empresarials. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions 2018-08-20T13:13:34Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 2018-08-10T06:35:45Z 2018-08-10T06:35:45Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 2018-08-10T06:35:45Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 2018-06-04T09:38:04Z 2018-06-04T09:38:04Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 2018-06-04T09:38:04Z Desqualificació d'habitatge protegit 2018-05-23T11:43:40Z 2018-05-23T11:43:40Z Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. 2018-05-23T11:43:40Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 (Convocatòria 2017) 2018-05-10T08:22:59Z 2018-05-10T08:22:59Z Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. 2018-05-10T08:22:59Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) 2018-04-03T10:37:19Z 2018-04-03T10:37:19Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> 2018-04-03T10:37:19Z Certificat d'extinció de condomini 2018-03-20T08:52:52Z 2018-03-20T08:52:52Z Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. 2018-03-20T08:52:52Z Recepció d'informes OCA 2018-02-07T10:58:52Z 2018-02-07T10:58:52Z Rebre informes d'OCA 2018-02-07T10:58:52Z Actes de comprovació OCA 2018-02-07T10:44:49Z 2018-02-07T10:44:49Z Rebre actes de comprovació 2018-02-07T10:44:49Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2018-01-29T08:40:12Z 2018-01-29T08:40:12Z La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. 2018-01-29T08:40:12Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. 2018-01-17T09:00:24Z 2018-01-17T09:00:24Z L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera 2018-01-17T09:00:24Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). 2018-01-17T09:00:09Z 2018-01-17T09:00:09Z Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat 2018-01-17T09:00:09Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). 2018-01-17T08:59:40Z 2018-01-17T08:59:40Z Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2018-01-17T08:59:40Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. 2018-01-17T08:59:18Z 2018-01-17T08:59:18Z Tramitació de la sol·licitud . 2018-01-17T08:59:18Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) 2018-01-17T08:59:03Z 2018-01-17T08:59:03Z Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. 2018-01-17T08:59:03Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2018-01-17T08:58:30Z 2018-01-17T08:58:30Z Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. 2018-01-17T08:58:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. 2018-01-17T08:58:15Z 2018-01-17T08:58:15Z Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. 2018-01-17T08:58:15Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. 2018-01-17T08:52:17Z 2018-01-17T08:52:17Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. 2018-01-17T08:52:17Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades 2018-01-17T08:52:02Z 2018-01-17T08:52:02Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres 2018-01-17T08:52:02Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica 2018-01-17T08:51:43Z 2018-01-17T08:51:43Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. 2018-01-17T08:51:43Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies 2018-01-17T08:51:09Z 2018-01-17T08:51:09Z Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies 2018-01-17T08:51:09Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi). 2018-01-17T08:50:08Z 2018-01-17T08:50:08Z Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió 2018-01-17T08:50:08Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic 2018-01-17T08:49:16Z 2018-01-17T08:49:16Z Transports turístics amb reiteració 2018-01-17T08:49:16Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS) 2018-01-17T08:48:27Z 2018-01-17T08:48:27Z Nova autorització, visat, substitució de vehicle 2018-01-17T08:48:27Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) 2018-01-17T08:47:48Z 2018-01-17T08:47:48Z Nova autorització, visat, substitució de vehicle 2018-01-17T08:47:48Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). 2018-01-17T08:47:03Z 2018-01-17T08:47:03Z Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat. 2018-01-17T08:47:03Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). 2018-01-17T08:40:25Z 2018-01-17T08:40:25Z Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat. 2018-01-17T08:40:25Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). 2018-01-17T08:39:39Z 2018-01-17T08:39:39Z Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. 2018-01-17T08:39:39Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) 2018-01-17T08:38:43Z 2018-01-17T08:38:43Z Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. 2018-01-17T08:38:43Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre 2018-01-17T08:26:34Z 2018-01-17T08:26:34Z Comprovar compliment de les normes del transport terrestre 2018-01-17T08:26:34Z Presentació de denùncies voluntàries 2018-01-17T08:25:42Z 2018-01-17T08:25:42Z Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre 2018-01-17T08:25:42Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits 2017-10-20T09:32:02Z 2017-10-20T09:32:02Z Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. 2017-10-20T09:32:02Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2017-10-03T06:11:03Z 2017-10-03T06:11:03Z Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2017-10-03T06:11:03Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. 2017-09-04T09:28:32Z 2017-09-04T09:28:32Z Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. 2017-09-04T09:28:32Z Qualificació d'habitatges protegits 2017-07-20T08:11:53Z 2017-07-20T08:11:53Z Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. 2017-07-20T08:11:53Z