Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-18T22:25:22Z Govern de les Illes Balears 2017-12-18T22:25:22Z ca Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera 2017-12-14T09:19:35Z 2017-12-14T09:19:35Z L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . 2017-12-14T09:19:35Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2017-12-14T08:47:13Z 2017-12-14T08:47:13Z Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. 2017-12-14T08:47:13Z Presentació de denùncies voluntàries 2017-12-11T09:42:14Z 2017-12-11T09:42:14Z Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre 2017-12-11T09:42:14Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. 2017-11-28T11:49:12Z 2017-11-28T11:49:12Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. 2017-11-28T11:49:12Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades 2017-11-28T11:48:38Z 2017-11-28T11:48:38Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres 2017-11-28T11:48:38Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica 2017-11-28T11:48:03Z 2017-11-28T11:48:03Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. 2017-11-28T11:48:03Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre 2017-11-28T11:47:13Z 2017-11-28T11:47:13Z Comprovar compliment de les normes del transport terrestre 2017-11-28T11:47:13Z Programa de foment del lloguer d'habitatges 2017-11-17T09:27:00Z 2017-11-17T09:27:00Z Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. 2017-11-17T09:27:00Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents 2017-11-03T09:21:34Z 2017-11-03T09:21:34Z Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2017-11-03T09:21:34Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits 2017-10-20T09:32:02Z 2017-10-20T09:32:02Z Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. 2017-10-20T09:32:02Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2017-10-03T06:11:03Z 2017-10-03T06:11:03Z Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2017-10-03T06:11:03Z Recepció d'informes OCA 2017-09-21T07:43:05Z 2017-09-21T07:43:05Z Rebre informes d'OCA 2017-09-21T07:43:05Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit 2017-09-21T07:23:04Z 2017-09-21T07:23:04Z Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; 2017-09-21T07:23:04Z Actes de comprovació OCA 2017-09-19T06:52:40Z 2017-09-19T06:52:40Z Rebre actes de comprovació 2017-09-19T06:52:40Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior (ARRU) 2017-09-12T08:20:58Z 2017-09-12T08:20:58Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana d'Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-12T08:20:58Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó (ARRU) 2017-09-12T08:20:30Z 2017-09-12T08:20:30Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-12T08:20:30Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells (ARRU) 2017-09-12T08:20:02Z 2017-09-12T08:20:02Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-12T08:20:02Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí (ARRU) 2017-09-11T09:08:11Z 2017-09-11T09:08:11Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T09:08:11Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes (ARRU) 2017-09-11T08:12:02Z 2017-09-11T08:12:02Z Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si n'és el cas, d'edificació en substitució d'edificis enderrocats, dins d'àmbits d'actuació delimitats prèviament per l'ajuntament. 2017-09-11T08:12:02Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques (ARRU) 2017-09-11T08:03:05Z 2017-09-11T08:03:05Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T08:03:05Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu (ARRU) 2017-09-11T08:02:15Z 2017-09-11T08:02:15Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T08:02:15Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells (ARRU) 2017-09-11T07:58:16Z 2017-09-11T07:58:16Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T07:58:16Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó (ARRU) 2017-09-11T07:57:08Z 2017-09-11T07:57:08Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T07:57:08Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior (ARRU) 2017-09-11T07:56:12Z 2017-09-11T07:56:12Z 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. 2017-09-11T07:56:12Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. 2017-09-04T09:28:32Z 2017-09-04T09:28:32Z Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. 2017-09-04T09:28:32Z Ajudes de Rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat 2017-08-17T10:43:48Z 2017-08-17T10:43:48Z Ajudes per a actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges o d'adequació dels habitatges i els seus accessos a les necessitats específiques dels propietaris o ocupants. 2017-08-17T10:43:48Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) 2017-08-14T07:25:39Z 2017-08-14T07:25:39Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> 2017-08-14T07:25:39Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2017-08-07T12:22:52Z 2017-08-07T12:22:52Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 2017-08-07T12:22:52Z Qualificació d'habitatges protegits 2017-07-20T08:11:53Z 2017-07-20T08:11:53Z Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. 2017-07-20T08:11:53Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit 2017-07-20T08:07:37Z 2017-07-20T08:07:37Z La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. 2017-07-20T08:07:37Z Comunicacions prèvies OCA 2017-07-18T08:11:34Z 2017-07-18T08:11:34Z Rebre comunicacions prèvies d'OCA 2017-07-18T08:11:34Z Certificat d'extinció de condomini 2017-07-13T09:11:04Z 2017-07-13T09:11:04Z Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. 2017-07-13T09:11:04Z Autorització per a l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor. 2017-07-04T08:11:59Z 2017-07-04T08:11:59Z L' Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupà la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, l'Ordre FOM/3203/2011, de 18 de novembre, que la modifica, i el Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT), aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, estableixen els requisits per a l'obtenció de les autoritzacions d'arrendament amb conductor, visat, transmissió, substitució de vehicles, renúncia i altres tràmits. 2017-07-04T08:11:59Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger (MDL) 2017-07-04T07:39:10Z 2017-07-04T07:39:10Z L'Ordre FOM/ 734/2007 , de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transports de mercaderies per carretera, modificada per l'Ordre FOM2185/2008, de 23 de juliol, estableix els requesits per a l'obtencio d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, alta de còpies, visat, rehabilitació. Substitució de vehicles; transmissió, renúncia . Altres tràmits. 2017-07-04T07:39:10Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges de la promoció 14 h formentera en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'ibavi en data 5 de maig 2017 2017-05-30T12:48:45Z 2017-05-30T12:48:45Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges de la promoció 14 h formentera en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'ibavi en data 5 de maig 2017 2017-05-30T12:48:45Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo 2017-05-26T08:26:41Z 2017-05-26T08:26:41Z Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo 2017-05-26T08:26:41Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) 2017-05-25T11:23:34Z 2017-05-25T11:23:34Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. 2017-05-25T11:23:34Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2017-05-25T11:20:21Z 2017-05-25T11:20:21Z La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. 2017-05-25T11:20:21Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials 2017-05-25T07:29:45Z 2017-05-25T07:29:45Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre i fins a 30 kWp de potència de pic, promogudes per empreses i associacions empresarials. 2017-05-25T07:29:45Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2017-05-24T11:28:49Z 2017-05-24T11:28:49Z La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</A>. 2017-05-24T11:28:49Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. 2017-05-17T10:21:42Z 2017-05-17T10:21:42Z L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera 2017-05-17T10:21:42Z Obertura escola nàutica d'esbarjo 2017-05-03T08:15:10Z 2017-05-03T08:15:10Z Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo 2017-05-03T08:15:10Z Autorització d'obertura d'un centre de busseig recreatiu 2017-05-03T07:46:45Z 2017-05-03T07:46:45Z Obtenir l'habilitació per obrir un centre de busseig recreatiu. 2017-05-03T07:46:45Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 5 de abril de 2017 2017-04-27T08:55:41Z 2017-04-27T08:55:41Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 5 de abril de 2017 2017-04-27T08:55:41Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports 2017-04-21T11:07:29Z 2017-04-21T11:07:29Z El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). 2017-04-21T11:07:29Z Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic 2017-04-07T09:21:19Z 2017-04-07T09:21:19Z La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) dóna una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que queda substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'haurà de presentar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. 2017-04-07T09:21:19Z Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit 2017-04-05T07:24:44Z 2017-04-05T07:24:44Z La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-04-05T07:24:44Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) 2017-01-24T08:52:30Z 2017-01-24T08:52:30Z Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. 2017-01-24T08:52:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. 2017-01-19T08:28:28Z 2017-01-19T08:28:28Z Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. 2017-01-19T08:28:28Z Xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102) 2017-01-12T07:57:39Z 2017-01-12T07:57:39Z Autorització i posada en servei d'instal·lacions de distribució en baixa tensió, el titular de les quals pot ser una empresa distribuïdora, o un particular amb la possibilitat de cessió a una empresa distribuïdora 2017-01-12T07:57:39Z