Tràmits: CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-06-17T20:50:50Z Govern de les Illes Balears 2019-06-17T20:50:50Z ca Subvencions per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2019 2019-06-14T08:31:45Z 2019-06-14T08:31:45Z Contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019. 2019-06-14T08:31:45Z Convocatòria d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears 2019-06-10T13:09:35Z 2019-06-10T13:09:35Z Donar suport als projectes de premsa local i als de premsa de temàtica especialitzada escrits en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. L'activitat subvencionada consisteix en l'edició, dins l'any 2018, d'una publicació local o de temàtica especialitzada escrita en català a les Illes Balears en paper, en suport electrònic o en suport digital. 2019-06-10T13:09:35Z Ajuts per a equips femenins i mixtos de categoria nacional 2019-06-05T08:18:52Z 2019-06-05T08:18:52Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019 2019-06-05T08:18:52Z Ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones 2019-06-05T08:11:26Z 2019-06-05T08:11:26Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019 2019-06-05T08:11:26Z Ajuts per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social i d'integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l'esport 2019-06-05T08:08:39Z 2019-06-05T08:08:39Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019 2019-06-05T08:08:39Z Ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2019 2019-05-16T10:33:14Z 2019-05-16T10:33:14Z L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els següents Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2019: - Categoria juvenil: Camp a través en categoria masculina i femenina. - Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Camp a través, Ciclisme en Ruta i BTT, Escalada, Judo, Orientació, Rugbi-7, Tennis de Taula, Triatló, Voleibol i Voleí Platja en categories masculina i femenina, Escacs en categoria open i Gimnàstica Rítmica a categoria femenina. - Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Ciclisme en Ruta, Judo, Orientació, Tennis de Taula, Triatló i Voleibol i Voleibol Platja a categories masculina i femenina, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica masculina i femenina) i Escacs a categoria open. - Categoria aleví-infantil: Natació, en categoria masculina i femenina. - Esport adaptat: Bàsquet en Cadira de Rodes, Camp a Través per a esportistes amb discapacitat intel·lectual, Ciclisme per a esportistes amb discapacitat, Judo per esportistes amb discapacitat visual i Natació per a esportistes amb discapacitat, totes ells tant en categoria masculina com femenina. - Esport inclusiu: Natació, Tennis Taula i Rugbi. Són objecte de subvenció les despeses de desplaçaments per carretera o tren i les relatives a la manutenció i a l'allotjament dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya en Edat escolar de l'any 2019. 2019-05-16T10:33:14Z Convocatòria pública d'ajuts destinats als mitjans de comunicació audiovisual que emeten en llengua catalana a les Illes Balears 2019-05-16T08:59:07Z 2019-05-16T08:59:07Z L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport als mitjans de comunicació audiovisuals que emeten, totalment o parcial, la seva programació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar la presència i la difusió de la llengua catalana en l'àmbit audiovisual (televisions i ràdios). 2019-05-16T08:59:07Z Convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana 2019-05-14T08:28:22Z 2019-05-14T08:28:22Z Donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears. 2019-05-14T08:28:22Z Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 2019-05-09T12:03:11Z 2019-05-09T12:03:11Z Atorgar ajudes per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 2019-05-09T12:03:11Z Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu per a ajuntaments, federacions; d'immobilitzat material per a esports adaptats de clubs i esportistes i d'immobilitzat material no esportiu per federacions 2019-05-08T07:57:02Z 2019-05-08T07:57:02Z L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu dels ajuntaments i de les federacions; d'immobilitzat material esportiu adaptat dels clubs i esportistes per a la pràctica d'esport adaptat. També es objecte de la convocatòria l'adquisició d'immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives de les Illes Balears. Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica. Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l'àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d'una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a*9 l'esport d'alt nivell. Per a immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva en instal·lacions de titularitat pública. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton ...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc. Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport. L'immobilitzat material no esportiu, és aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, i que no s'utilitzi per a la pràctica esportiva. Són exemples d'immobilitzat material no esportiu el mobiliari, equips informàtics, vehicles, etc. Les subvencions atorgades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2/6/2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOE núm. 176 de 25/7/2006), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3/1/2013) i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions. 2019-05-08T07:57:02Z Accions informatives del programa Erasmus+ joventut i Cos Europeu de Solidaritat 2019-05-02T13:01:02Z 2019-05-02T13:01:02Z Donar informació sobre les dfiferents accions del programa Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat i assessorar en relació amb la presentació de projectes 2019-05-02T13:01:02Z Alta i de comunicació de modificacions al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut 2019-04-10T12:11:36Z 2019-04-10T12:11:36Z Donar d'alta o comunicar canvis al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut 2019-04-10T12:11:36Z Integració a la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove 2019-04-10T12:01:42Z 2019-04-10T12:01:42Z Inscriure els serveis d'informació juvenil en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove 2019-04-10T12:01:42Z Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2019 2019-04-09T08:13:06Z 2019-04-09T08:13:06Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2019. La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social. 2019-04-09T08:13:06Z Ajuts per a despeses ordinàries - Federacions 2019 2019-04-05T08:43:48Z 2019-04-05T08:43:48Z L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears. Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts. 2019-04-05T08:43:48Z Ajuts per a programes de seguiment - Federacions 2019 2019-04-05T08:42:16Z 2019-04-05T08:42:16Z L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu. Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica. 2019-04-05T08:42:16Z Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives - Sol·licitud avió o vaixell sense material esportiu 2019-04-05T08:33:14Z 2019-04-05T08:33:14Z 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. 2019-04-05T08:33:14Z Ajuts als clubs esportius Fase de Play Off 2019-04-05T06:39:11Z 2019-04-05T06:39:11Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-19. Se subvencionen les despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora d'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo 2019-04-05T06:39:11Z Proves de llengua catalana de maig de 2019 2019-03-26T10:13:25Z 2019-03-26T10:13:25Z Es convoquen les proves de maig de 2019 per obtenir els següents certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1,C2 i LA) 2019-03-26T10:13:25Z Subvencions per organitzar i produir fires i festivals (música, literatura, pensament, còmic, il·lustració, arts escèniques, arts visuals, audiovisuals), i trobades i jornades professionals culturals a les Illes Balears per a 2019 2019-03-19T12:58:18Z 2019-03-19T12:58:18Z Donar suport a l'organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional de l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i els audiovisuals que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 2019-03-19T12:58:18Z Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2019 2019-03-12T13:54:43Z 2019-03-12T13:54:43Z Contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d'activitats de promoció de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-03-12T13:54:43Z Subvencions per a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2019 2019-03-12T13:19:53Z 2019-03-12T13:19:53Z Contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-03-12T13:19:53Z Subvencions per a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l'any 2019 2019-03-12T12:53:32Z 2019-03-12T12:53:32Z Contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-03-12T12:53:32Z Subvencions per a l'edició de llibres en règim de coedició i l'edició de publicacions que difonen els estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears per a l'any 2019 2019-03-06T10:00:49Z 2019-03-06T10:00:49Z Fomentar la recerca i la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears, així com contribuir al coneixement i difusió d'aspectes i períodes històrics relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears, i el seu context estatal i internacional, donant suport a la coedicions de llibres dedicats a la recerca científica o a temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència a les Illes Balears, així com a l'edició i difusió d'estudis democràtics per a l'any 2019, durant el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2019. Ajudar a la recerca científica i a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua i la ciència de les Illes Balears, així com donar suport a aquells estudis dedicats a persones i entitats compromeses amb els valors democràtics al llarg del període històric que comença amb la II República, continua amb la Guerra Civil, la dictadura franquista i la Transició, fins arribar a l'aprovació del nostre Estatut d'Autonomia. 2019-03-06T10:00:49Z Subvencions per donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes, i entre aquestes i els territoris de parla catalana 2019-03-06T09:34:32Z 2019-03-06T09:34:32Z Donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre els dies 1 de gener i el 30 de novembre de 2019, d'acord amb l'annex I de la convocatòria. 2019-03-06T09:34:32Z Convocatòria de les subvencions complementàries per a projectes aprovats en el marc del Cos Europeu de Solidaritat 2019-03-05T12:59:11Z 2019-03-05T12:59:11Z Ajuts per donar suport a les entitats que tenen un projecte aprovat en el marc dle Cos Europeu de Solidaritat 2019-03-05T12:59:11Z Sol·licitud de reconeixement de modalitats esportives 2019-03-05T12:29:05Z 2019-03-05T12:29:05Z Reconeixement de noves modalitats esportives 2019-03-05T12:29:05Z Presentació del llistat d'aprovats dels cursos de director/a i de monitor/a 2019-03-05T12:24:03Z 2019-03-05T12:24:03Z Presentar el llistat d'alumnat apte dels cursos de director/a o de monitor/a d'activitats d'educació de temps lliure perquè la Direcció General pugui emetre els carnets corresponents 2019-03-05T12:24:03Z Convocatòria d'ajuts per al foment de l'ús del català en l'àmbit de les federacions i els clubs esportius a les Illes Balears per a l'any 2018 2019-03-05T12:18:15Z 2019-03-05T12:18:15Z L'objecte de la convocatòria és fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de les federacions i els clubs esportius de les Illes Balears. 2019-03-05T12:18:15Z Desginació de representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears 2019-03-05T09:17:42Z 2019-03-05T09:17:42Z Designar els representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears 2019-03-05T09:17:42Z Presentació del resum d'activitats anual del Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut 2019-03-05T08:46:42Z 2019-03-05T08:46:42Z Presentar el resum anual d'activitat perquè una entitat pugui mantenir-se inscrita en el Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut 2019-03-05T08:46:42Z Presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil 2019-03-05T08:46:28Z 2019-03-05T08:46:28Z Complir amb l'obligació de presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil 2019-03-05T08:46:28Z Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de les Illes Balears 2019-03-05T08:45:37Z 2019-03-05T08:45:37Z Documentació que s'ha d'aportar per formar part del Consell de la Joventut de les Illes Balears 2019-03-05T08:45:37Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure 2019-02-27T10:28:01Z 2019-02-27T10:28:01Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure 2019-02-27T10:28:01Z Sol·licitud del carnet/diploma de monitor/a i director/a d'activitats de temps lliure 2019-02-27T10:27:33Z 2019-02-27T10:27:33Z Tràmit per sol·licitar el carnet i/o diploma en reconeixement del títol de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure. 2019-02-27T10:27:33Z Actuacions davant el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears 2019-02-22T10:14:20Z 2019-02-22T10:14:20Z Inscripció i anotació d'entitats esportives de les Illes Balears 2019-02-22T10:14:20Z Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives - Sol·licitud vaixell amb material 2019-02-15T08:44:25Z 2019-02-15T08:44:25Z 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. 2019-02-15T08:44:25Z Ajuts als clubs esportius lliga ordinària (atletisme, gimnàstica, tir amb arc i bàsquet categoria LEB argent) 2019-02-14T08:41:04Z 2019-02-14T08:41:04Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019. Se subvencionen les despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora d'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo 2019-02-14T08:41:04Z Subvencions per a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2019 2019-02-13T10:53:05Z 2019-02-13T10:53:05Z Contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-02-13T10:53:05Z Subvenció "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears" 2019 2019-02-11T07:33:50Z 2019-02-11T07:33:50Z Formació integral i foment del voluntariat entre la comunitat universitària. 2019-02-11T07:33:50Z Sol·licitud d'inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general 2019-02-01T09:44:54Z 2019-02-01T09:44:54Z Inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general 2019-02-01T09:44:54Z Sol·licitud de denominació d'entitat esportiva 2019-02-01T09:32:51Z 2019-02-01T09:32:51Z Inscripció d'entitats esportives de les Illes Balears 2019-02-01T09:32:51Z Subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019 2018-11-21T11:23:01Z 2018-11-21T11:23:01Z Aquesta convocatòria té per objecte impulsar i estimular la creació d'obres audiovisuals que serveixin de foment i difusió de la producció audiovisual que promou la cultura de les Illes Balears i de l'idioma català a l'exterior. Només es tenen en compte els projectes amb despesa feta des de l'endemà de la presentació de l'escrit de sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2019, així com amb inici del projecte, entès en els termes previstos al punt primer de la convocatòria, des de l'endemà de la presentació de l'escrit de sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2019. 2018-11-21T11:23:01Z Ajuts als Clubs esportius lliga ordinària 2018-11-21T10:45:40Z 2018-11-21T10:45:40Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2018-19. Se subvencionen les despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora d'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i alimentació dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: Atletisme Bàdminton Billar Bitlles Escacs Gimnàstica Natació Pàdel Petanca Tennis taula Tir amb arc I són esports col·lectius: Bàsquet Futbol Futbol americà Futbol sala Handbol Hoquei línia Rugbi Voleibol Waterpolo 2018-11-21T10:45:40Z Convocatòria pública d'ajuts destinats als mitjans de comunicació audiovisuals que emeten en llengua catalana a les Illes Balears 2018-11-12T11:20:40Z 2018-11-12T11:20:40Z L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport als mitjans de comunicació audiovisuals que emeten, totalment o parcial, la seva programació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar la presència i la difusió de la llengua catalana en l'àmbit audiovisual (televisions i ràdios). 2018-11-12T11:20:40Z Proves de llengua catalana de gener de 2019 2018-11-06T08:25:53Z 2018-11-06T08:25:53Z Es convoquen les proves de gener de 2019 per obtenir els següents certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1) 2018-11-06T08:25:53Z Concessió de les distincions Cornelius Atticus 2018-10-23T09:26:58Z 2018-10-23T09:26:58Z Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus NOTA ACLARADORA 2018-10-23T09:26:58Z Convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana 2018-10-22T10:37:50Z 2018-10-22T10:37:50Z L'objecte general de la convocatòria és donar suport a activitats que contribueixin a la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears 2018-10-22T10:37:50Z Convocatòria pública d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l'any 2018 2018-10-15T08:18:48Z 2018-10-15T08:18:48Z L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als projectes de la premsa local i als de la premsa de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. 2018-10-15T08:18:48Z Règim de declaració responsable per a les activitats de temps lliure infantils i juvenils de Mallorca 2018-08-09T08:41:41Z 2018-08-09T08:41:41Z Declaració responsable per a les activitats de temps lliure infantils i juvenils de Mallorca 2018-08-09T08:41:41Z