Tràmits: CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-14T17:12:21Z Govern de les Illes Balears 2017-12-14T17:12:21Z ca Reconeixement esportistes d'alt nivell Illes Balears 2017-12-11T09:15:16Z 2017-12-11T09:15:16Z Tramitar la sol·licitud de reconeixement d'esportistes d'alt nivell de les Illes Balears. NOTA ACLARIDORA: Es tramita exclusivament el reconeixement com a esportista d'alt nivell. NO es tracta de cap convocatòria de subvencions. 2017-12-11T09:15:16Z Ajuts per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives del programa oficial 2017-11-21T12:40:13Z 2017-11-21T12:40:13Z 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 20 de desembre de 2017 i el 10 de febrer de 2019, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. 2017-11-21T12:40:13Z Proves de llengua catalana de gener de 2018 2017-11-02T12:39:42Z 2017-11-02T12:39:42Z Es convoquen les proves de gener de 2018 per obtenir els següents certificats oficials de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i específics de català (llenguatge administratiu). 2017-11-02T12:39:42Z Concessió de les distincions Cornelius Atticus 2017-11-02T08:17:56Z 2017-11-02T08:17:56Z Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus NOTA ACLARADORA 2017-11-02T08:17:56Z Convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana 2017-10-11T12:31:10Z 2017-10-11T12:31:10Z Donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la población general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears. 2017-10-11T12:31:10Z Convocatòria d'ajuts destinats a la premsa diària en llengua catalana a les Illes Balears 2017-10-11T10:06:22Z 2017-10-11T10:06:22Z Donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, en paper o suport digital, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. 2017-10-11T10:06:22Z Ajuts per donar suport a accions d'inclusió social i d'integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l'esport i ajuts per a cursos 2017-09-15T09:53:42Z 2017-09-15T09:53:42Z 1.1 La convocatòria té un triple objecte. a) Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració social d'infants i de joves en risc d'exclusió social a través de la pràctica esportiva continuada, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b) Atorgar ajudes per a persones i per a clubs esportius de les Illes Balears, que necessitin material específic i/o adaptat per poder practicar esport. c) Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones residents a les Illes Balears. 1.2. Els projectes, material i cursos de formació han de complir les condicions següents: a) Projectes integració: Les activitats del projecte presentat s'han d'estendre en el temps un mínim de tres mesos. La freqüència d'actuació de les activitats del projecte ha de ser d'un mínim d'un cop a la setmana. Els projectes d'integració s'han de realitzar entre l'1 de gener de 2017 i el 31 d'octubre de 2017. b) Material que es pot subvencionar: Material per a esport adaptat, pròtesis i equipament esportiu adaptat per a la pràctica de l'esport adaptat. En cas de sol·licituds realitzades per entitats jurídiques el material no pot ser material fet a mida per a una persona, sinó que s'ha de poder reutilitzar per dues o més persones. c) Formació esportiva: Els cursos subvencionats han de ser de formació esportiva de nivell 1, 2 i 3 o formació esportiva no reglada (cursos de jutge, de nutrició, de psicologia esportiva, etc.). Els cursos han de tenir una durada mínima de 10 hores. El preu del curs no pot superar en cap cas els 20 € per hora de formació presencial o 10 € per hora en formació online. L'import mínim del curs ha de ser de 50 €. Els cursos de formació s'han de realitzar entre l'1 de gener de 2017 i el 31 d'octubre de 2017. 1.3 Se subvencionen les despeses següents: a) Per als projectes d'integració són subvencionables les despeses derivades del funcionament dels serveis que es detallen tot seguit: Les despeses corrents necessàries per a la realització dels serveis o les activitats: telefonia (fixa i mòbil) i accés a Internet, material fungible, correspondència, difusió del projecte, auditories i prevenció de riscs laborals. Les despeses corrents necessàries per al manteniment del local o dels locals on es duen a terme els serveis o les activitats: lloguer; subministrament d'aigua, electricitat i gas; comunitat de propietaris; impostos de béns immobles; taxa de residus sòlids urbans; assegurances; neteja; manteniment de sistemes d'alarma i seguretat, i detecció i extinció d'incendis. Les despeses del personal contractat per l'entitat i destinat a l'atenció directa als beneficiaris dels serveis. Les despeses derivades de la gestió fiscal, laboral, comptable i informàtica de l'entitat directament relacionades amb l'activitat subvencionada. Les despeses del personal de direcció, administració i serveis generals contractat per l'entitat relacionades directament amb l'activitat subvencionada i indispensables per a l'adequada preparació o execució, sempre que no superin el 10 % de l'import del projecte aprovat. Les despeses destinades a formació del personal, que no poden ser superiors al 5 % de l'import del projecte aprovat. Les entitats que desenvolupin el projecte exclusivament amb personal voluntari no podran justificar despeses corresponents als apartats c i e. Ajuts econòmics puntuals per a persones en situació de necessitat per a cobrir despeses bàsiques. b) A les sol·licituds de material adaptat: Cost del material adaptat. Despeses d'enviament entre qualsevol origen i destí del territori nacional espanyol. c) Formació esportiva: Import total de la matrícula al curs. 2017-09-15T09:53:42Z Ajuts per a programes de tecnificació de les federacions esportives de les Illes Balears 2017 2017-09-08T08:19:45Z 2017-09-08T08:19:45Z L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, amb tres línies de subvenció: una, per assistir a les despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions, una segona, per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i una darrera, per a les necessitats derivades del desenvolupament de programes de tecnificació esportiva. Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts. Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica. Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l'àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d'una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a l'esport d'alt nivell 2017-09-08T08:19:45Z Premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears durant l'any 2017 2017-08-11T10:35:23Z 2017-08-11T10:35:23Z Concedir un premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears durant l'any 2017. 2017-08-11T10:35:23Z Convocatòria pública d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l'any 2017 2017-08-09T08:22:10Z 2017-08-09T08:22:10Z L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als projectes de la premsa local i als de la premsa de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. L'activitat subvencionada consisteix en l'edició, dins l'any 2016, d'una publicació de caràcter local o de temàtica especialitzada escrita en català a les Illes Balears en paper, en suport electrònic o en suport digital. 2017-08-09T08:22:10Z Ajuts als esportistes i clubs esportius de les Illes Balears per desplaçaments a la Península, illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a competicions oficials de calendaris federatius 2017-08-02T07:34:08Z 2017-08-02T07:34:08Z L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península (Espanya), les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre l'1 de novembre de 2016 i el 31 d'octubre de 2019. El termini per presentar les sol·licituds és el següent: — Campionats o proves fets des de l'1 de novembre de 2016 fins a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB: el termini per presentar les sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. — Campionats o proves fets des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 31 d'octubre de 2019: el termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit. 2017-08-02T07:34:08Z Valoració de sèries documentals de l'Arxiu General Administratiu 2017-07-27T11:49:03Z 2017-07-27T11:49:03Z Cada unitat orgànica de l'Administració autonòmica, abans de transferir documentació a l'Arxiu General de l'Administració, ha de comprovar que les sèries documentals a les quals fa referència aquesta documentació estan valorades i disposen de les taules d'avaluació permanent. Aquestes taules són aprovades per dictamen de la Comissió de Qualificació i Avaluació de Documents, a proposta dels arxius centrals de les conselleries. Les podeu trobar publicades al BOIB núm. 9 de 18 de gener de 2014 i a la secció de documents relacionats en aquesta pàgina. La Secretaria General de cada Conselleria, mitjançant ofici dirigit a la persona responsable de l'Arxiu General de l'Administració, ha d'autoritzar el personal encarregat de sol·licitar la valoració de les sèries documentals. Aquest personal ha de tenir el rol d'administrador en el programa Argen. El personal autoritzat, abans de realitzar el tràmit telemàtic, ha de comprovar si la sèrie documental està avaluada (V), pendent (P), o no avaluada, d'acord amb el Decret 99/2010, de 27 d'agost, que regula els arxius de l'Adminsitració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental ( BOIB núm. 131, de 7 de setembre de 2010). Podeu consultar les taules permanents aprovades a la pàgina web de l'Arxiu General (Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats-Secretaria General-Arxiu General). Si la sèrie documental no està avaluada cal emplenar l'apartat Nova valoració a la pestanya Sol·licituds de cada arxiu central. Posteriorment s'ha de realitzar la petició, via telemàtica, des de la pàgina web. Una vegada tramitada podeu obtenir el comprovant a l'apartat Desar el justificant. L'usuari pot fer el seguiment de les seves sol·licituds des d'<< El meu portal>>. La Comissió de Qualifiació i Avaluació de Documents ha d'estudiar la sèrie sol·licitada per la conselleria i ha d'emetre el dictament corresponent; si l'aprova passarà a ser taula permanent i s'aplicarà a tots els organismes de la Comunitat Autònoma. 2017-07-27T11:49:03Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears – Temporada esportiva 2016 -2017 2017-07-07T07:53:57Z 2017-07-07T07:53:57Z Donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2016-2017. A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents: - Bàdminton - Billar - Bitlles - Escacs - Gimnàstica - Natació - Petanca - TennisTaula - Tir amb arc I són esports col·lectius: - Bàsquet - Futbol - Futbol americà - Futbol sala - Handbol - Hoquei línia - Rugbi - Voleibol - Waterpolo 2017-07-07T07:53:57Z Ajuts a esportistes, clubs i federacions esportives de les IB per facilitar el transport de material esportiu entre illes, Península, Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a competicions oficials del 2016 al 2019 2017-06-01T07:43:46Z 2017-06-01T07:43:46Z Ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2016,2017,2018 i 2019. L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2016 i el 31 d'octubre de 2019. 2017-06-01T07:43:46Z Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2017 2017-05-29T08:42:53Z 2017-05-29T08:42:53Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2017. 2017-05-29T08:42:53Z Sol·licitud d'alta al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut 2017-03-22T10:44:42Z 2017-03-22T10:44:42Z Des del 1997 existeix a la nostra Comunitat Autònoma el Cens d'Entitats Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut com un dels eixos bàsics del programa d'actuacions de la Direcció General de Joventut de potenciar la creació i la consolidació de l'associacionisme juvenil com a canal fonamental per a la participació del jove en la vida social balear. 2017-03-22T10:44:42Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure 2017-03-22T10:37:03Z 2017-03-22T10:37:03Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure 2017-03-22T10:37:03Z Aprovació dels procediments d'avaluació dels cursos de formació de les Escoles de Temps Lliure 2017-03-22T10:36:31Z 2017-03-22T10:36:31Z Coordinació de la formació en l'àmbit de l'educació de temps lliure infantil i juvenil 2017-03-22T10:36:31Z Règim de declaració responsable per a les activitats de temps lliure infantils i juvenils de Mallorca 2017-03-22T10:35:30Z 2017-03-22T10:35:30Z Declaració responsable per a les activitats de temps lliure infantils i juvenils de Mallorca 2017-03-22T10:35:30Z Sol·licitud del carnet/diploma de monitor/a i director/a d'activitats de temps lliure 2017-03-22T10:35:07Z 2017-03-22T10:35:07Z Tràmit per sol·licitar el carnet i/o diploma en reconeixement del títol de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure. 2017-03-22T10:35:07Z PRO. Reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure infantil i juvenil 2017-03-22T10:34:12Z 2017-03-22T10:34:12Z Reconeixement d'escoles que tinguin per objecte la formació, el perfeccionament i l'especialització dels educadors en les activitats i tècniques orientades a la promoció i utilització adequada de l'oci i temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb els programes oficials de la CAIB 2017-03-22T10:34:12Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius 2016-12-16T11:59:31Z 2016-12-16T11:59:31Z Ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues i en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, d'àmbit de les Illes Balears, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre l'1 de setembre de 2016 i el 20 de novembre de 2016. El termini per presentar les sol·licituds és el següent: - Campionats o proves fets des de l'1 de setembre de 2016 fins a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB: el termini per presentar les sol·licituds serà de 10 naturals comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. - Campionats o proves fets des de la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 20 de novembre de 2016: el termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit. 2016-12-16T11:59:31Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius 2016-10-21T10:15:51Z 2016-10-21T10:15:51Z Ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats des de el 14 d'agost i el 30 de novembre de 2015, tant aeris com marítims, que facin els esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva. 2016-10-21T10:15:51Z Ajuts per al suport a l'acció de les federacions esportives de les Illes Balears 2016-05-03T11:16:50Z 2016-05-03T11:16:50Z Atendre les necessitats derivades del desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears i les despeses corresponents als processos electorals per l'elecció dels presidents o presidentes i de les juntes directives de les federacions esportives durant l'any 2016. 2016-05-03T11:16:50Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius 2016-04-01T07:43:29Z 2016-04-01T07:43:29Z Ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre l'1 de novembre de 2015 i el 31 d'octubre de 2016. El termini per presentar les sol·licituds és el següent: - Campionats o proves fets des de l'1 de novembre de 2015 fins a la data de la publicació de la convocatòria al BOIB: el termini per presentar les sol·licituds serà d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. - Campionats o proves fets des de la data de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 31 d'octubre de 2016: el termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit. 2016-04-01T07:43:29Z Ajuts a esportistes, clubs esportius i federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los transport de material esportiu entre les illes, a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per a competicions oficials 2016-03-07T08:47:44Z 2016-03-07T08:47:44Z Ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport de material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2015 i el 31 d'octubre de 2016. El termini per presentar les sol·licituds és el següent: - Campionats o proves fets des de l'01/11/2015 fins a la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB: el termini per presentar les sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. - Campionats o proves fets des de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB fins al 31/10/2016: el termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit. 2016-03-07T08:47:44Z Ajuts per al suport als programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears 2016-02-25T09:23:31Z 2016-02-25T09:23:31Z Atendre necessitats derivades del desenvolupament de programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears. El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Requeriments: Federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i que desenvolupen programes de tecnificació esportiva de les modalitats o especialitats establertes en l'annex 2. 2016-02-25T09:23:31Z Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2016 2016-02-15T10:34:00Z 2016-02-15T10:34:00Z Donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2016. 2016-02-15T10:34:00Z Processos electorals federacions esportives que optin pel sistema de representació per clubs per al període 2016-2020 2016-02-11T10:48:10Z 2016-02-11T10:48:10Z Aquest procediment té per objecte la convocatòria de l'assemblea de les federacions esportives que optin pel sistema de representació per clubs, per tal de configurar-ne la seva composició i posteriorment elegir els presidents corresponents, i si escau, les juntes directives per al període 2016-2020. Aquestes federacions hauran de seguir els tràmits que es detallen a continuació: 1. Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes A-1 a A-5). 2. Presentació de la relació d'assembleistes nats a la Direcció General d'Esports i Joventut. 3. Elecció de president i de junta directiva, si escau. 2016-02-11T10:48:10Z Processos electorals federacions esportives que optin pel sistema de representació per estaments per al període 2016-2020 2016-02-11T10:45:27Z 2016-02-11T10:45:27Z Aquest procediment té per objecte la convocatòria de l'assemblea de les federacions esportives que optin pel sistema de representació per estaments, per tal de configurar-ne la seva composició i posteriorment elegir els presidents corresponents, i si escau, les juntes directives per al període 2016-2020. Aquestes federacions hauran de seguir els tràmits que es detallen a continuació: 1. Aprovació en Assemblea General Extraordinària de les actuacions prèvies i preparatòries i de la documentació electoral (annexes B-1 a B-8). 2. Sol·licitud, si s'escau, del vot anticipat davant la Direcció General d'Esports i Joventut. 3. Elecció i presentació de la relació d'assembleistes electes a la Direcció General d'Esports i Joventut. 4. Elecció de president i de junta directiva, si escau. 2016-02-11T10:45:27Z Ajuts en espècies a esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques de federacions esportives de les IB, per a desplaçaments entre illes de la comunitat autònoma per assistir a competicions oficials de calendaris federatius 2015-12-03T08:10:45Z 2015-12-03T08:10:45Z Ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva. Se subvencionen els desplaçaments realitzats entre el 3 de desembre de 2015 i el 31 de desembre de 2016. Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, quinze dies abans que s'iniciï la competició oficial de cada modalitat esportiva o prova esportiva. Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura ha contractat la prestació del servei d'una agència de viatges exclusivament pels esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears. 2015-12-03T08:10:45Z Sol·licitud d'inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general 2014-11-27T11:39:53Z 2014-11-27T11:39:53Z Inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general 2014-11-27T11:39:53Z Sol·licitud de denominació d'entitat esportiva 2014-11-27T09:13:42Z 2014-11-27T09:13:42Z Inscripció d'entitats esportives de les Illes Balears 2014-11-27T09:13:42Z Actuacions davant el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears 2014-11-27T08:59:34Z 2014-11-27T08:59:34Z Inscripció i anotació d'entitats esportives de les Illes Balears 2014-11-27T08:59:34Z Sol·licitud de transferència d'agrupació 2013-12-02T07:17:17Z 2013-12-02T07:17:17Z Les unitats orgàniques que hagin de transferir capses del seu arxiu central a l'Arxiu General han de tramitar la sol·licitud mitjançant el procés telemàtic de &#8220;TRANFERÈNCIA D'AGRUPACIÓ&#8221;. A l'efecte de dur un control exhaustiu de la documentació, les persones responsables de demanar la transferència han d'estar autoritzades adequadament per la Secretaria General corresponent. Abans de fer el tràmit telemàtic cal comprovar que totes i cadascuna de les sèries documentals afectades per la transferència es troben avaluades d'acord amb el Decret 99/2010, de 27 d'agost, que regula els arxius de l'Administració de la CAIB i les entitats que integren el seu sector public (BOIB núm. 131, de 7 de setembre de 2010). Si les capses a transferir són de sèries no avaluades, amb anterioritat a la transferència cal completar el qüestionari d'anàlisi d'identificació i valoració de documentació. Aquesta valoració, una vegada aprovada per la Comissió de Qualificació, passa a ser taula permanent i s'ha d'aplicar a tots els organismes de la Comunitat Autònoma. Les capses a transferir de sèries avaluades poden iniciar la tramitació telemàtica de transferència per agrupació. La sol·licitud, que s'ha de trametre per via telemàtica, queda registrada automàticament. Una vegada tramitada, se n'obté el comprovant. L'usuari pot fer el seguiment de les seves sol·licituds des d'El meu portal. Una vegada realitzada la transferència, la documentació queda dipositada a l'Arxiu General i la informació es pot seguir consultant a l'aplicació ARGEN Local com a &#8220;Documentació transferida&#8221;. 2013-12-02T07:17:17Z Sol·licitud de baixa de documentació custodiada a l'Arxiu General 2013-12-02T07:16:14Z 2013-12-02T07:16:14Z Les unitats orgàniques que hagin de donar de baixa documentació custodiada a l'Arxiu General han de tramitar la sol·licitud mitjançant el procés telemàtic de &#8220;BAIXA&#8221;. A l'efecte de dur un control exhaustiu de la documentació, les persones responsables de demanar la baixa han d'estar autoritzades adequadament per la Secretaria General corresponent. Abans de fer el tràmit telemàtic cal comprovar que totes i cadascuna de les sèries documentals afectades per la baixa es troben avaluades d'acord amb el Decret 99/2010, de 27 d'agost, que regula els arxius de l'Administració de la CAIB i les entitats que integren el seu sector public (BOIB núm. 131, de 7 de setembre de 2010). Si les capses a donar de baixa són de sèries no avaluades, amb anterioritat cal completar el qüestionari d'anàlisi d'identificació i valoració de documentació. Aquesta valoració, una vegada aprovada per la Comissió de Qualificació, passa a ser taula permanent i s'ha d'aplicar a tots els organismes de la Comunitat Autònoma. Les capses a donar de baixa de sèries avaluades poden iniciar la tramitació telemàtica de baixa. La sol·licitud s'ha de trametre per via telemàtica, queda registrada automàticament, i una vegada tramitada, se n'obté el comprovant. Si la vostra sol·licitud demana la destrucció de la capsa, aquesta no pot trobar-se en situació de préstec, sinó que ha d'estar dipositada a l'Arxiu. El procés és irreversible, la capsa passarà a situació d'inactiva dins l'aplicació informàtica ARGEN LOCAL i conservarà l'historial. En el cas de baixa sense destrucció la capsa ha de trobar-se en situació de préstec a la Conselleria i es podrà reactivar posteriorment, ja que també mantindrà l'historial. L'usuari pot fer el seguiment de les seves sol·licituds des d'El meu portal. 2013-12-02T07:16:14Z Sol·licitud de devolució de documentació custodiada a l'Arxiu General 2013-12-02T07:15:11Z 2013-12-02T07:15:11Z Les unitats orgàniques, una vegada utilitzada la documentació en prèstec , poden demanar la devolució a l'Arxiu General , i han de tramitar la sol·licitud mitjançant el procés telemàtic de &#8220;DEVOLUCIÓ&#8221;. A l'efecte de dur un control exhaustiu de la documentació, les persones responsables de demanar la sol·licitud han d'estar degudament autoritzades per la secretaria general corresponent. La sol·licitud s'ha de trametre per via telemàtica, queda registrada automàticament, i una vegada tramitada, se n'obté el comprovant. L'usuari pot fer el seguiment de les seves sol·licituds des d'<< El meu portal>>. A la sol·licitud es necessari identificar el codi de la capsa. Aquesta informació es troba a la aplicació ARGEN LOCAL , i també a l'etiqueta identificativa de la capsa. La persona responsable de la devolució de la documentació ha de comprovar que en el comunicat de servei hi figuren les capses que s'han de recollir, el segell de l'Arxiu General que autoritza la devolució , i se n'ha de quedar una còpia com a comprovant. 2013-12-02T07:15:11Z Sol·licitud de préstec de documentació custodiada a l'Arxiu General 2013-12-02T07:13:59Z 2013-12-02T07:13:59Z Les unitats orgàniques que hagin de consultar la documentació custodiada a l'Arxiu General han de tramitar la sol·licitud mitjançant el procés telemàtic de &#8220;PRÉSTEC&#8221;. A l'efecte de dur un control exhaustiu de la documentació, les persones responsables de demanar la transferència han d'estar degudament autoritzades per la Secretaria General corresponent. La sol·licitud s'ha de trametre per via telemàtica, queda registrada automàticament, i una vegada tramitada, se n'obté el comprovant. L'usuari pot fer el seguiment de les seves sol·licituds des d'<< El meu portal>>. A la sol·licitud es necessari identificar el codi de la capsa. Aquesta informació es troba a la aplicació ARGEN LOCAL. Si se sol·licita la modalitat de lliurament a domicili, aquesta sempre serà entregada en capses completes i en un termini no superior a 24 hores a l'adreça que consti a la sol·licitud Si se sol·licita la modalitat de consulta o recollida a l'Arxiu General, la documentació estarà disponible l'endemà de la sol·licitud. La persona que rebi la documentació ha d'emplenar el comunicat de servei amb el seu nom, el DNI i el segell de la unitat orgànica, i se n'ha de quedar una còpia com a comprovant. 2013-12-02T07:13:59Z PRO. Sol·licitud d'utilització dels espais esportius del Poliesportiu Príncipes de España 2013-11-07T12:23:49Z 2013-11-07T12:23:49Z Sol·licitud d'utilització dels espais esportius del Poliesportiu per entitats i colectius socials 2013-11-07T12:23:49Z PRO. Procediment d'autorització d'activitats de formació que duen a terme les federacions esportives de les Illes Balears 2013-11-07T12:21:58Z 2013-11-07T12:21:58Z Realització d'activitats de formació de tècnics esportius que duguin a terme les federacions esportives en relació a aquells esports que es troben en període transitori. 2013-11-07T12:21:58Z