Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ I RECERCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390343&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 20 Mar 2019 15:11:53 GMT Govern de les Illes Balears 2019-03-20T15:11:53Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions dirigides a la creació i la consolidació d'AEI i clústers de les Illes Balears finançada a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3534344&lang=ca&coduo=2390343 Creació de noves agrupacions empresarial innovadores o clústers del coneixement, l'enfortiment i consolidació de l'estructura de coordinació i gestió de les AEI i clústers constituïts i el finançament d'actuacions R+D+I, així com enfortiment i consolidació de clústers ja existents i el cofinançament d'actuacions i projectes d'R+D+I Wed, 21 Nov 2018 10:45:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3534344&lang=ca&coduo=2390343 2018-11-21T10:45:14Z Projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3394260&lang=ca&coduo=2390343 La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica originals (no s'admeten projectes presentats a altres convocatòries), que s'han de desenvolupar a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears. L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, i la recerca de qualitat, evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears. Els projectes es poden presentar d'acord amb les modalitats següents: a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d'investigació. b) Modalitat 2: projectes coordinats, formats per dos subprojectes, cadascun gestionat independentment, i executats per equips d'investigació diferents. Tue, 20 Nov 2018 08:43:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3394260&lang=ca&coduo=2390343 2018-11-20T08:43:16Z Convocatòria d'ajuts 2018-2020 per a PIMES i ASALS per a la realització d'activitat R+D+i http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3400197&lang=ca&coduo=2390343 Resolució d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. Tue, 28 Aug 2018 11:59:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3400197&lang=ca&coduo=2390343 2018-08-28T11:59:27Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per contractar personal tècnic de suport a grups de recerca de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450306&lang=ca&coduo=2390343 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a grups de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears. Mon, 27 Aug 2018 09:16:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450306&lang=ca&coduo=2390343 2018-08-27T09:16:27Z Convocatòria de beques FPI 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366800&lang=ca&coduo=2390343 Convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. Mon, 11 Jun 2018 08:56:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366800&lang=ca&coduo=2390343 2018-06-11T08:56:57Z Convocatòria per la qual per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3363799&lang=ca&coduo=2390343 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears Wed, 30 May 2018 08:23:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3363799&lang=ca&coduo=2390343 2018-05-30T08:23:17Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2924465&lang=ca&coduo=2390343 Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. La convocatòria presenta cinc línies de finançament; a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020». b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. c) Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica. Wed, 30 May 2018 07:43:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2924465&lang=ca&coduo=2390343 2018-05-30T07:43:13Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213608&lang=ca&coduo=2390343 . Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers del coneixement. Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Dinamització i consolidació de les estructures de coordinació i gestió de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers constituïdes. B. Realització d'estudis de viabilitat tècnica. Thu, 01 Feb 2018 11:49:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213608&lang=ca&coduo=2390343 2018-02-01T11:49:39Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3056500&lang=ca&coduo=2390343 La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat. La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears. Mon, 04 Dec 2017 09:20:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3056500&lang=ca&coduo=2390343 2017-12-04T09:20:16Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035900&lang=ca&coduo=2390343 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. Mon, 09 Oct 2017 11:54:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035900&lang=ca&coduo=2390343 2017-10-09T11:54:33Z Convocatòria 2016 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775652&lang=ca&coduo=2390343 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. Mon, 18 Sep 2017 07:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775652&lang=ca&coduo=2390343 2017-09-18T07:33:48Z Convocatòria d'ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966941&lang=ca&coduo=2390343 S'ofereixen deu ajuts per contractar personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca ubicades a les Illes Balears. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents: a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica. b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques. Wed, 12 Jul 2017 10:32:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966941&lang=ca&coduo=2390343 2017-07-12T10:32:57Z Convocatòria d'ajuts per a la formació de personal investigador i la formació de personal investigador empresarial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965234&lang=ca&coduo=2390343 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. Tue, 04 Jul 2017 13:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965234&lang=ca&coduo=2390343 2017-07-04T13:16:40Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=897793&lang=ca&coduo=2390343 L’Estació d’Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d’alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d’allotjament d’ús científic i un laboratori. Amb caràcter general, els usuaris de la instal•lació s’hauran de remetre a l’establert al reglament intern i d’ús de l’Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica – tècnica de l’estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d’accés i règim d’autorització de les activitats. L’objectiu del programa és regular l’accés a l’Estació d’investigadors i grups d’investigació, per al desenvolupament d’activitats científiques, no incloses en el programa científic de l’Estació. Tue, 04 Jul 2017 08:46:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=897793&lang=ca&coduo=2390343 2017-07-04T08:46:31Z Covocatòria d'ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears. (Contractes Postdoctorals 2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2911354&lang=ca&coduo=2390343 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears. Tue, 04 Jul 2017 08:45:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2911354&lang=ca&coduo=2390343 2017-07-04T08:45:40Z Convocatòria d'ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964476&lang=ca&coduo=2390343 Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d'assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat. Tue, 04 Jul 2017 08:44:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964476&lang=ca&coduo=2390343 2017-07-04T08:44:54Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Can Marroig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511391&lang=ca&coduo=2390343 L'Estació d'investigació (E.I) Can Marroig és una infraestructura científica ubicada al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera que igualment ofereix una zona per allotjar als investigadors (4 places) i un laboratori. Mon, 13 Feb 2017 12:46:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511391&lang=ca&coduo=2390343 2017-02-13T12:46:41Z