Tràmits: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 24 Aug 2017 10:06:37 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-24T10:06:37Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Coubicació a centres de telecomunicacions públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502323&lang=ca&coduo=2390298 Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública Wed, 23 Aug 2017 08:50:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502323&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-23T08:50:48Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Thu, 17 Aug 2017 06:49:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-17T06:49:20Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2432054&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. Thu, 17 Aug 2017 06:42:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2432054&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-17T06:42:24Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d&#8217;allotjament, construït abans de l&#8217;1 gener 1940, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculats a l&#8217;activitat. AGROTURISME: Construïts abans de l'1 gener 1960, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats que constituïen una explotació agrícola, ramadera o forestal. Wed, 16 Aug 2017 11:25:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-16T11:25:37Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament o apartament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 16 Aug 2017 09:57:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-16T09:57:23Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. Wed, 16 Aug 2017 08:17:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-16T08:17:49Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=2390298 La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tue, 08 Aug 2017 07:05:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-08T07:05:17Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=2390298 L'1 d'agost de 2017 ha entrat en vigor la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. El punt 9 de l'article únic modifica l'article 50 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. El seu punt 3 queda redactat de la següent manera: "3. Només es poden presentar noves declaracions responsable d'inici d'activitat de comercialització d'estades turístiques a habitatges i, per tant, dur a terme una nova comercialització turística, si aquestes declaracions es refereixen a habitatges d'ús residencial que estiguin ubicats a les zones declarades aptes de manera expressa seguint el procediment previst a l'article 5 o delimitades provisionalment d'acord amb el que preveu l'article 75, ambos d'aquesta llei". Per tant, fins que no es declarin de manera expressa les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges, queda prohibit la presentació de noves declaracions responsables d'inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges. Wed, 02 Aug 2017 11:40:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-02T11:40:41Z Sol·licitud d'informe preceptiu i vinculant per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096317&lang=ca&coduo=2390298 Emissió d'informe previ, preceptiu i vinculant per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics Wed, 02 Aug 2017 11:39:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096317&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-02T11:39:37Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=2390298 Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics Fri, 28 Jul 2017 07:55:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-28T07:55:10Z Beques CBEuropa 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. Fri, 14 Jul 2017 08:26:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-14T08:26:13Z Convocatòria d'ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966941&lang=ca&coduo=2390298 S'ofereixen deu ajuts per contractar personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca ubicades a les Illes Balears. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents: a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica. b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques. Wed, 12 Jul 2017 10:32:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966941&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-12T10:32:57Z Convocatòria d'ajuts per a la formació de personal investigador i la formació de personal investigador empresarial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965234&lang=ca&coduo=2390298 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. Tue, 04 Jul 2017 13:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965234&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T13:16:40Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=897793&lang=ca&coduo=2390298 L&#8217;Estació d&#8217;Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d&#8217;alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d&#8217;allotjament d&#8217;ús científic i un laboratori. Amb caràcter general, els usuaris de la instal&#8226;lació s&#8217;hauran de remetre a l&#8217;establert al reglament intern i d&#8217;ús de l&#8217;Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica &#8211; tècnica de l&#8217;estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d&#8217;accés i règim d&#8217;autorització de les activitats. L&#8217;objectiu del programa és regular l&#8217;accés a l&#8217;Estació d&#8217;investigadors i grups d&#8217;investigació, per al desenvolupament d&#8217;activitats científiques, no incloses en el programa científic de l&#8217;Estació. Tue, 04 Jul 2017 08:46:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=897793&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T08:46:31Z Covocatòria d'ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears. (Contractes Postdoctorals 2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2911354&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears. Tue, 04 Jul 2017 08:45:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2911354&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T08:45:40Z Convocatòria d'ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964476&lang=ca&coduo=2390298 Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d'assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat. Tue, 04 Jul 2017 08:44:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964476&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T08:44:54Z (TANCAT) Convocatòria pública de patrocinis per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751351&lang=ca&coduo=2390298 Realització de patrocinis per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, tot millorant la competitivitat turística l'any 2017. Fri, 30 Jun 2017 10:35:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751351&lang=ca&coduo=2390298 2017-06-30T10:35:13Z Convocatòria pública per realitzar convenis de col·laboració de co-màrqueting promocional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975047&lang=ca&coduo=2390298 Realitzar convenis de col·laboració en modalitat de co-màrqueting promocional per a realització de campanyes o accions promocionals, en mercats exteriors i mercat interior, durant els mesos d'octubre de 2017 a abril de 2018. Fri, 30 Jun 2017 10:11:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975047&lang=ca&coduo=2390298 2017-06-30T10:11:27Z Sessions informatives sobre la Unió Europea per a centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=2390298 Entre les activitats divulgatives que realitza el Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE), destaquen les sessions formatives gratuïtes sobre la Unió Europea, què s'imparteixen des de l'any 1998. La xerrada pretén donar a conèixer als alumnes els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els països que la integren i el funcionament dels organismes que la regeixen, mitjançant d'una presentació senzilla, després de la qual es du a terme un col·loqui per posar en comú els coneixements adquirits. En acabar l'activitat es lliura, als escolars i al centre educatiu, un material didàctic de suport relatiu a la Unió Europea: publicacions, jocs i obsequis per als alumnes. Fri, 16 Jun 2017 09:51:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=2390298 2017-06-16T09:51:07Z Convocatòria pública concessió Guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears 2017" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2944969&lang=ca&coduo=2390298 Reconèixer l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions tant públiques com privades a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que col·laborin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics. Fri, 02 Jun 2017 12:06:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2944969&lang=ca&coduo=2390298 2017-06-02T12:06:53Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2924465&lang=ca&coduo=2390298 Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. La convocatòria presenta cinc línies de finançament; a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020». b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. c) Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica. Thu, 11 May 2017 11:56:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2924465&lang=ca&coduo=2390298 2017-05-11T11:56:15Z Mesures de camp electromagnètic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=2390298 La conselleria posa a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic (telefonia mòbil, televisió, ràdio...). Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes). La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per realitzar les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant. Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat. Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament". Thu, 04 May 2017 12:06:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=2390298 2017-05-04T12:06:46Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=2390298 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic Thu, 04 May 2017 10:39:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=2390298 2017-05-04T10:39:33Z Convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775652&lang=ca&coduo=2390298 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. Wed, 03 May 2017 07:59:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775652&lang=ca&coduo=2390298 2017-05-03T07:59:30Z Informació del Servei de Telecomunicacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900872&lang=ca&coduo=2390298 Fer una consulta i obtenir informació d'algun dels temes relacionats amb les tasques del Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic Wed, 26 Apr 2017 05:57:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900872&lang=ca&coduo=2390298 2017-04-26T05:57:04Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=2390298 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic Tue, 25 Apr 2017 12:28:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=2390298 2017-04-25T12:28:35Z Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=2390298 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica. Tue, 25 Apr 2017 12:28:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=2390298 2017-04-25T12:28:14Z Sol·licitud d'informe d'adequació dels instruments de planejament al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899530&lang=ca&coduo=2390298 Fer la consulta i obtenir l'informe de la conselleria competent en matèria de telecomunicacions sobre l'adequació de l'instrument de planejament que s'està elaborant o modificant (NNSS, PGOU, etc.) al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. Tue, 25 Apr 2017 06:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899530&lang=ca&coduo=2390298 2017-04-25T06:25:48Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=2390298 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Mon, 24 Apr 2017 11:38:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=2390298 2017-04-24T11:38:25Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=2390298 Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. Mon, 24 Apr 2017 09:14:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=2390298 2017-04-24T09:14:17Z Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=2390298 Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 09 Mar 2017 13:51:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=2390298 2017-03-09T13:51:28Z Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DEL TURISME ACTIU EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Thu, 16 Feb 2017 09:02:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-16T09:02:43Z Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074106&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURISTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA, DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT A L'ILLA DE MALLORCA. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Thu, 16 Feb 2017 08:53:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074106&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-16T08:53:25Z Inscripció inici d'activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2456966&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del Rent a Car al Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Tue, 14 Feb 2017 10:18:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2456966&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-14T10:18:51Z Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2373090&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DE LES EMBARCACIONS AMB ACTIVITAT D'ENTRETENIMENT EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Tue, 14 Feb 2017 10:16:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2373090&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-14T10:16:14Z Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067389&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DEL MEDIADOR TURISTICO EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Tue, 14 Feb 2017 10:08:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067389&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-14T10:08:52Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DE LA CENTRAL DE RESERVES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Tue, 14 Feb 2017 10:06:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-14T10:06:07Z Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DE LA AGÈNCIA DE VIATGES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Tue, 14 Feb 2017 09:57:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-14T09:57:40Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Can Marroig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511391&lang=ca&coduo=2390298 L'Estació d'investigació (E.I) Can Marroig és una infraestructura científica ubicada al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera que igualment ofereix una zona per allotjar als investigadors (4 places) i un laboratori. Mon, 13 Feb 2017 12:46:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511391&lang=ca&coduo=2390298 2017-02-13T12:46:41Z Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=2390298 Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Fri, 28 Oct 2016 10:13:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=2390298 2016-10-28T10:13:08Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=2390298 Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Fri, 28 Oct 2016 09:54:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=2390298 2016-10-28T09:54:39Z Autoavaluació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts Fri, 14 Oct 2016 07:41:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 2016-10-14T07:41:01Z Plans de modernització i seguretat d'establiments turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2400319&lang=ca&coduo=2390298 D'acord amb el capítol III del Títol IV de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i el capítol IX del Títol V del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de desenvolupament de la llei, tots els establiments turístics estan obligats a superar un pla de modernització i seguretat, la superació del qual s'ha d'inscriure en els registres turístics. Amb caràcter general, queden sotmesos a aquesta obligació els establiments en els quals es desenvolupin les activitats següents: les empreses turístiques d'allotjament previstes en l'article 31 de la Llei, les empreses turisticoresidencials, les empres turístiques de restauració, les empreses d'intermediació turística, les empreses d'activitats turístiques d'entreteniment i també els centres turístics recreatius, esportius, culturals o lúdics (en els terminis que fixa l'article 119 del Decret), els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques, i les empreses de lloguer de vehicles (en els termes indicats en l'article 125 del Decret). Respecte dels establiments que s'explotin sota la modalitat de pensió completa integral prevists en l'article 37 de la Llei, el pla de modernització i seguretat ha de contenir referències específiques a la seva especial modalitat d'explotació, en el sentit que aquesta quedi suficientment compensada amb els aspectes de modernització i seguretat. Queden exclosos de l'obligatorietat de presentació d'aquest pla de modernització i seguretat: a)Els establiments o habitatges que hagin superat un pla o sistema de qualitat en els darrers tres anys des de la publicació del Decret, que continuï vigent, i així ho acreditin a l'Administració turística. Aquests establiments han d'acreditar les pròrrogues de la vigència dels plans, que en cap cas no poden superar els sis anys. b)Els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques prevists en la Llei 8/2012, que hagin estat objecte d'inspecció i comprovació del compliment efectiu dels aspectes a què fan referència aquests plans per part de l'Administració turística, durant un període màxim de sis anys des de la inspecció esmentada. c)Els establiments, que hagin superat o superin l'autoavaluació obligatòria per establir la seva categoria, els quals l'han de tornar a superar, o presentar un pla de modernització, en el termini màxim de sis anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret. També queden exclosos els establiments que poden presentar l'autoavaluació de manera voluntària, en el cas que la presentin i superin. No obstant l'anterior, en tots aquests casos s'ha de tornar a superar l'autoavaluació o bé presentar un pla de modernització cada sis anys com a màxim. Termini màxim per presentar i executar el pla: -El termini màxim de presentació del pla és de dos anys des de l'entrada en vigor del Decret.. Una vegada presentat, l'Administració, en el termini màxim de dos mesos, s'ha de pronunciar sobre el seu reconeixement o caràcter homologat atenent a la seva suficiència i correcció. Si no es reconegut, l'interessat ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes les correccions necessàries. -El termini màxim per a la superació del pla és d'un any des del seu reconeixement, amb un termini addicional de dos anys per esmenar els incompliments, d'acord amb el que preveu l'article 82 de la Llei. El termini de vigència dels plans de modernització i seguretat és el que estableix el mateix pla de modernització o sistema de qualitat homologat o reconegut per l'Administració. Una vegada complert aquest termini, que no podrà superar en cap cas els sis anys, se n'ha d'acreditar de nou el compliment. Tots els hostals, hostals residència, pensions, posades, cases d'hostes, campaments de turisme i càmpings, habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques i qualsevol altre tipus d'allotjament establert legalment no inclòs en l'article 31 de la Llei, també han de superar els corresponents plans de modernització i de seguretat. Com a norma general, d'acord amb la disposició addicional sisena, el termini màxim per a la superació del pla és de quatre anys des de l'entrada en vigor de la Llei 8/2012. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi superat el corresponent pla, l'Administració ha d'iniciar d'ofici l'expedient per donar de baixa definitiva l'establiment en aplicació del punt 2 de la mateixa disposició addicional sisena. No obstant, estan exempts de l'obligació anterior els establiments que hagin superat un pla o sistema de qualitat en els darrers tres anys i així ho acreditin a l'Administració turística, sempre que el pla o sistema sigui o hagi estat homologat o reconegut per l'Administració i continuï vigent. Pel que fa als habitatges objecte de comercialització turística inscrits de conformitat amb la derogada Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques, s'ha de continuar amb el sistema d'acreditació de qualitat que va implantar la llei esmentada, amb una vigència màxima de sis anys i amb l'obligatorietat de renovació de les mateixes. Pla de modernització dels establiments turístics en zones declarades madures Els establiments i empreses turístiques situats en zones turístiques que siguin declarades madures, tenen un termini de sis mesos des d'aquesta declaració, o des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, si aquest fos posterior, per presentar davant l'Administració una proposta de modernització i seguretat. Una vegada presentat, l'Administració, en el termini màxim de dos mesos, s'ha de pronunciar sobre el seu reconeixement o caràcter homologat atenent a la seva suficiència i correcció. Si no es reconegut, l'interessat ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes les correccions necessàries Una vegada reconegut el pla, se n'ha d'acreditar el compliment o s'ha d'executar en el termini màxim de tres anys. S'exclou d'aquesta obligació els establiments que hagin presentat i superat l'autoavaluació per establir la seva categoria, els quals l'han de tornar a superar o presentar un pla de modernització i de seguretat, en el termini màxim de sis anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret. També s'exclouen els establiments que, d'acord amb l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 8/2012, hagin superat un pla o sistema de qualitat en els darrers tres anys i així ho acreditin a l'Administració turística, sempre que el pla o sistema sigui o hagi estat homologat o reconegut per l'Administració i continuï vigent. De conformitat amb el que disposa l'article 80.3 de la Llei, els establiments turístics de les zones que hagin estat objecte d'un pla de revaloració integral o de millora i rehabilitació de les infraestructures públiques i, en particular, els d'allotjament que s'hagin acollit a la regularització sectorial de places turístiques, han d'acreditar, en el termini màxim d'un any des de la data de recepció de les obres de millora o rehabilitació o autorització de les places, el compliment d'un pla de qualitat turística per a la modernització permanent al qual es refereix aquesta llei. De conformitat amb el que disposa l'article 86 de la Llei, la reobertura dels establiments en situació de baixa temporal exigeix l'acreditació, abans de l'expiració del termini màxim de tres anys en aquesta situació, de la superació del pla de modernització i de seguretat. D'acord amb el que estableix l'article 90.1 de la Llei, els establiments donats de baixa definitiva que optin per la reobertura de l'establiment mitjançant la presentació d'una nova declaració responsable d'inici d'activitat turística han d'acreditar la superació del pla de modernització i de seguretat. Els establiments de les empreses i activitats turístiques que s'inscriguin en els registres turístics o s'estableixin a la comunitat autònoma amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret han de presentar i superar el pla de modernització i de seguretat en el termini màxim de sis anys des de la inscripció o des de l'establiment de l'activitat a la comunitat autònoma. Fri, 14 Oct 2016 07:38:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2400319&lang=ca&coduo=2390298 2016-10-14T07:38:38Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics (Annex I) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. Thu, 14 Jul 2016 07:17:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 2016-07-14T07:17:51Z