Tràmits: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 19 Apr 2018 13:54:20 GMT Govern de les Illes Balears 2018-04-19T13:54:20Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de Restauració i Entreteniment http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074106&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURISTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA, DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT A L'ILLA DE MALLORCA. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Fri, 02 Mar 2018 13:00:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074106&lang=ca&coduo=2390298 2018-03-02T13:00:44Z Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3183663&lang=ca&coduo=2390298 Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides. Fri, 23 Feb 2018 10:16:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3183663&lang=ca&coduo=2390298 2018-02-23T10:16:49Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=2390298 Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades Wed, 14 Feb 2018 11:25:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=2390298 2018-02-14T11:25:51Z Desistiment del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3245097&lang=ca&coduo=2390298 Desistiment per part del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat Fri, 09 Feb 2018 12:28:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3245097&lang=ca&coduo=2390298 2018-02-09T12:28:52Z Sol·licitud d'informe previ preceptiu per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096317&lang=ca&coduo=2390298 Emissió d'informe previ preceptiu per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics Wed, 07 Feb 2018 12:12:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096317&lang=ca&coduo=2390298 2018-02-07T12:12:05Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213608&lang=ca&coduo=2390298 . Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers del coneixement. Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Dinamització i consolidació de les estructures de coordinació i gestió de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers constituïdes. B. Realització d'estudis de viabilitat tècnica. Thu, 01 Feb 2018 11:49:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213608&lang=ca&coduo=2390298 2018-02-01T11:49:39Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=2390298 Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions Wed, 31 Jan 2018 13:06:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-31T13:06:18Z actuacions d'ofici http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159797&lang=ca&coduo=2390298 procediments que s'inicien d'ofici Fri, 12 Jan 2018 11:50:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159797&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-12T11:50:34Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d&#8217;allotjament, construït abans de l&#8217;1 gener 1940, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculats a l&#8217;activitat. AGROTURISME: Construïts abans de l'1 gener 1960, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats que constituïen una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent Fri, 12 Jan 2018 11:28:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-12T11:28:40Z Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DE LA AGÈNCIA DE VIATGES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Thu, 11 Jan 2018 11:15:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-11T11:15:07Z Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067389&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DEL MEDIADOR TURISTICO EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Thu, 11 Jan 2018 11:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067389&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-11T11:09:14Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DE LA CENTRAL DE RESERVES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Thu, 11 Jan 2018 10:50:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-11T10:50:36Z Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Thu, 11 Jan 2018 10:34:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-11T10:34:44Z Inscripció inici d'activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2456966&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del Rent a Car al Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Thu, 11 Jan 2018 10:32:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2456966&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-11T10:32:38Z Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2373090&lang=ca&coduo=2390298 INSCRIPCIÓ DE LES EMBARCACIONS AMB ACTIVITAT D'ENTRETENIMENT EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Thu, 11 Jan 2018 10:32:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2373090&lang=ca&coduo=2390298 2018-01-11T10:32:12Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=2390298 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic Wed, 13 Dec 2017 10:57:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=2390298 2017-12-13T10:57:20Z Explotació conjunta i unificació d'establiments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=2390298 D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - l'Explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - s'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. S'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Mon, 04 Dec 2017 11:02:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=2390298 2017-12-04T11:02:18Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=2390298 Reobertura d'un establiment després de baixa temporal Mon, 04 Dec 2017 11:02:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=2390298 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158339&lang=ca&coduo=2390298 Reobertura d'establiment després de baixa definitiva Mon, 04 Dec 2017 11:01:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158339&lang=ca&coduo=2390298 2017-12-04T11:01:54Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3056500&lang=ca&coduo=2390298 La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat. La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears. Mon, 04 Dec 2017 09:20:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3056500&lang=ca&coduo=2390298 2017-12-04T09:20:16Z Reclamacions i Denúncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=2390298 Titol V articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril Fri, 01 Dec 2017 09:12:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=2390298 2017-12-01T09:12:58Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=2390298 Devolució dels pagaments efectuats Wed, 22 Nov 2017 11:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=2390298 2017-11-22T11:55:02Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament o apartament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Fri, 10 Nov 2017 08:53:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=2390298 2017-11-10T08:53:44Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=2390298 Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. Wed, 11 Oct 2017 08:04:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=2390298 2017-10-11T08:04:28Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=2390298 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic Tue, 10 Oct 2017 09:35:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=2390298 2017-10-10T09:35:02Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=2390298 Obtenir un certificat del Consorci Tue, 10 Oct 2017 05:39:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=2390298 2017-10-10T05:39:43Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035900&lang=ca&coduo=2390298 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. Mon, 09 Oct 2017 11:54:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035900&lang=ca&coduo=2390298 2017-10-09T11:54:33Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=2390298 Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Tue, 03 Oct 2017 07:01:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=2390298 2017-10-03T07:01:26Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics (Annex I) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. Mon, 25 Sep 2017 11:11:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 2017-09-25T11:11:17Z Convocatòria 2016 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775652&lang=ca&coduo=2390298 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. Mon, 18 Sep 2017 07:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775652&lang=ca&coduo=2390298 2017-09-18T07:33:48Z Accés a les notificacions electròniques de l'administració (NOTIFICA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3031936&lang=ca&coduo=2390298 Servei compartit de gestió de notificacions, proporciona als ciutadans i empreses una bústia electrònica segura, per la qual es canalitzaran automàticament les comunicacions i notificacions administratives de la manera més eficient i econòmica. Fri, 08 Sep 2017 10:20:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3031936&lang=ca&coduo=2390298 2017-09-08T10:20:56Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=2390298 Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats Tue, 05 Sep 2017 07:55:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=2390298 2017-09-05T07:55:36Z Desistiment adquisició places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places Tue, 05 Sep 2017 07:53:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 2017-09-05T07:53:46Z Procediment per a adquirir places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places Tue, 05 Sep 2017 07:49:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 2017-09-05T07:49:52Z Procedimient de naturalesa sancionadora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2902491&lang=ca&coduo=2390298 Conductes o fets que poguessin constituir infracció administrativa Thu, 31 Aug 2017 11:24:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2902491&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-31T11:24:17Z Coubicació a centres de telecomunicacions públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502323&lang=ca&coduo=2390298 Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública Wed, 23 Aug 2017 08:50:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502323&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-23T08:50:48Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Thu, 17 Aug 2017 06:49:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-17T06:49:20Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2432054&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. Thu, 17 Aug 2017 06:42:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2432054&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-17T06:42:24Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. Wed, 16 Aug 2017 08:17:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-16T08:17:49Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=2390298 La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tue, 08 Aug 2017 07:05:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-08T07:05:17Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=2390298 L'1 d'agost de 2017 ha entrat en vigor la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. El punt 9 de l'article únic modifica l'article 50 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. El seu punt 3 queda redactat de la següent manera: "3. Només es poden presentar noves declaracions responsable d'inici d'activitat de comercialització d'estades turístiques a habitatges i, per tant, dur a terme una nova comercialització turística, si aquestes declaracions es refereixen a habitatges d'ús residencial que estiguin ubicats a les zones declarades aptes de manera expressa seguint el procediment previst a l'article 5 o delimitades provisionalment d'acord amb el que preveu l'article 75, ambos d'aquesta llei". Per tant, fins que no es declarin de manera expressa les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges, queda prohibit la presentació de noves declaracions responsables d'inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges. Wed, 02 Aug 2017 11:40:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=2390298 2017-08-02T11:40:41Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=2390298 Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics Fri, 28 Jul 2017 07:55:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-28T07:55:10Z Beques CBEuropa 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. Fri, 14 Jul 2017 08:26:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970079&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-14T08:26:13Z Convocatòria d'ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966941&lang=ca&coduo=2390298 S'ofereixen deu ajuts per contractar personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca ubicades a les Illes Balears. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents: a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica. b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques. Wed, 12 Jul 2017 10:32:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966941&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-12T10:32:57Z Convocatòria d'ajuts per a la formació de personal investigador i la formació de personal investigador empresarial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965234&lang=ca&coduo=2390298 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. Tue, 04 Jul 2017 13:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965234&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T13:16:40Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=897793&lang=ca&coduo=2390298 L&#8217;Estació d&#8217;Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d&#8217;alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d&#8217;allotjament d&#8217;ús científic i un laboratori. Amb caràcter general, els usuaris de la instal&#8226;lació s&#8217;hauran de remetre a l&#8217;establert al reglament intern i d&#8217;ús de l&#8217;Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica &#8211; tècnica de l&#8217;estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d&#8217;accés i règim d&#8217;autorització de les activitats. L&#8217;objectiu del programa és regular l&#8217;accés a l&#8217;Estació d&#8217;investigadors i grups d&#8217;investigació, per al desenvolupament d&#8217;activitats científiques, no incloses en el programa científic de l&#8217;Estació. Tue, 04 Jul 2017 08:46:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=897793&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T08:46:31Z Covocatòria d'ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears. (Contractes Postdoctorals 2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2911354&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears. Tue, 04 Jul 2017 08:45:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2911354&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T08:45:40Z Convocatòria d'ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964476&lang=ca&coduo=2390298 Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d'assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat. Tue, 04 Jul 2017 08:44:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964476&lang=ca&coduo=2390298 2017-07-04T08:44:54Z (TANCAT) Convocatòria pública de patrocinis per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751351&lang=ca&coduo=2390298 Realització de patrocinis per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, tot millorant la competitivitat turística l'any 2017. Fri, 30 Jun 2017 10:35:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751351&lang=ca&coduo=2390298 2017-06-30T10:35:13Z Sessions informatives sobre la Unió Europea per a centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=2390298 Entre les activitats divulgatives que realitza el Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE), destaquen les sessions formatives gratuïtes sobre la Unió Europea, què s'imparteixen des de l'any 1998. La xerrada pretén donar a conèixer als alumnes els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els països que la integren i el funcionament dels organismes que la regeixen, mitjançant d'una presentació senzilla, després de la qual es du a terme un col·loqui per posar en comú els coneixements adquirits. En acabar l'activitat es lliura, als escolars i al centre educatiu, un material didàctic de suport relatiu a la Unió Europea: publicacions, jocs i obsequis per als alumnes. Fri, 16 Jun 2017 09:51:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965139&lang=ca&coduo=2390298 2017-06-16T09:51:07Z