Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 03 Mar 2021 17:47:08 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-03T17:47:08Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Tue, 02 Mar 2021 09:10:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 2021-03-02T09:10:58Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=2390298 Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics Wed, 24 Feb 2021 12:50:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-24T12:50:28Z Desistiment del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3245097&lang=ca&coduo=2390298 Desistiment per part del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat. Wed, 17 Feb 2021 09:48:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3245097&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-17T09:48:10Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3392027&lang=ca&coduo=2390298 Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius. Wed, 17 Feb 2021 09:47:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3392027&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-17T09:47:55Z Convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349962&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat. Tue, 16 Feb 2021 11:23:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349962&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-16T11:23:27Z Sol·licitud de certificats d'exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4553946&lang=ca&coduo=2390298 Exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals. Mon, 15 Feb 2021 08:55:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4553946&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-15T08:55:09Z Convocatòria desocupats majors de 30 anys alumnes d'ESPA i FP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3805219&lang=ca&coduo=2390298 Les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa i que cursin: -Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). -Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Mon, 08 Feb 2021 12:10:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3805219&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-08T12:10:00Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB Mon, 08 Feb 2021 12:06:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-08T12:06:53Z Convocatòria de beques formatives per a desocupats majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801888&lang=ca&coduo=2390298 Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència. Mon, 08 Feb 2021 12:02:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801888&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-08T12:02:46Z Convocatòria de beques pels alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489228&lang=ca&coduo=2390298 establir la convocatòria informativa d'ajuts i beques adreçada als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2021-2022 per tal que puguin presentar les sol·licituds corresponents a beques de transport públic, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat. Tot això d'acord amb els articles 20 a 23 de l'Ordre TMS/368//2019, de 28 de març. Així mateix, s'estableix la convocatòria informativa de beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere que siguin alumnes d'accions formatives descrites a l'apartat anterior. Fri, 05 Feb 2021 10:37:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489228&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-05T10:37:53Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Tue, 02 Feb 2021 11:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 2021-02-02T11:57:56Z Comunicació de canvi de la situació de impediment a limitació o viceversa (art.2 del Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4527784&lang=ca&coduo=2390298 L'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació ha previst per a aquelles empreses que disposen d'un expedient de regulació temporal de l'ocupació de força major d'impediment o limitació autoritzat per l'Autoritat Laboral, la possibilitat de comunicar, sense necessitat de tramitar un nou expedient, el canvi de la situació d'impediment a limitació o viceversa, a conseqüència de les modulacions de les restriccions que es vagin adoptat per les autoritats sanitàries. Fri, 29 Jan 2021 11:32:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4527784&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-29T11:32:18Z Sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació de força major per limitació o impediment (ERTO FM limitació o impediment) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4387340&lang=ca&coduo=2390298 L'article 2 de Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials (RD-Llei 30/2020) per a la defensa l'ocupació disciplina dos nous expedients de regulació temporal d'ocupació: · D'una banda, el seu primer punt, regula els ERTOS de força major PER IMPEDIMENT per a aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball, com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a PARTIR d'1 d'OCTUBRE de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada previst a l'esmentat article, prèvia autorització d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, sobre la base del que preveu l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors, la durada quedarà restringida a la de les noves mesures d'impediment referides · D'altra, el seu segon punt, regula els ERTOS de força major PER LIMITACIÓ per aquelles empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles. Els ERTO de força major PER IMPEDIMENT o PER LIMITACIÓ poden coexistir amb l'expedient previ de força major de l'article 22 de Reial Decret Llei 8/2020, sempre que no es formuli renúncia expressa a aquest últim. Les empreses o entitats hauran d'afectar a l'ERTO a la totalitat dels treballadors i treballadores de la plantilla i comunicar-ho a l'autoritat laboral conjuntament amb la sol·licitud. La tramitació d'aquest procediment es regeix pels articles 47.3 i 51.7 de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i pel que preveu el títol II de el Reial Decret 1483/2020, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament i suspensió contractes i reducció de jornada. Thu, 28 Jan 2021 08:13:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4387340&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-28T08:13:37Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. Wed, 27 Jan 2021 11:00:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-27T11:00:29Z Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=2390298 Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant. Mon, 25 Jan 2021 07:28:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580990&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-25T07:28:13Z Convocatòria beques ESPA i FP per majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371224&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de beques adreçada a les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives, i que cursin: · Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). · Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Wed, 20 Jan 2021 15:58:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371224&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-20T15:58:23Z CONVOCATORIA SOIB Jove Beques d'Èxit ESPA I FP 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337572&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de Beques d'Èxit adreçada a les persones joves desocupades inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin: · Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA ) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). · Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior (FP en endavant) sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Mon, 18 Jan 2021 13:04:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337572&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-18T13:04:22Z Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 a bars i restaurants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4484124&lang=ca&coduo=2390298 La subvenció del 100% de la compra i/o instal·lació de SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE I UN MESURADOR DE CO2, per a reduir els contagis per la COVID-19 (és necessària una inversió mínima de 450 euros i la subvenció es de un màxim de 800 euros per centre de treball sol·licitat, amb un màxim de 4 centres de treball per sol·licitud) Fri, 15 Jan 2021 10:32:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4484124&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-15T10:32:39Z Convocatòria de subvencions SOIB JOVE Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE en el marc del Programa Operatiu de garantia juvenil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4399198&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció pel col·lectiu vulnerable de joves en risc d'exclusió social mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents: Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat Mon, 04 Jan 2021 09:31:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4399198&lang=ca&coduo=2390298 2021-01-04T09:31:55Z Convocatòria beques majors de 30 cursos SOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4478319&lang=ca&coduo=2390298 Establir una convocatòria informativa de beques per assistència a treballadors en situació d'atur i que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB que finalitzin després del 31 de juliol de 2020 i abans del 31 d'agost de 2021 Tue, 29 Dec 2020 11:30:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4478319&lang=ca&coduo=2390298 2020-12-29T11:30:13Z Registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta pàgina conté informació general relativa al Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. <strong>INFORMACIÓ GENERAL</strong> <a name="1que"><em>Què és el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?</em> És un registre de caràcter públic l'objectiu del qual és garantir el compliment dels requisits exigibles a contractistes i a subcontractistes que s'inclouen en l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250, de 19 d'octubre) Corresponen a aquest Registre, entre d'altres, les funcions següents: a) Tramitar els procediments relatius a les sol·licituds d'inscripció, renovació, variació de dades i cancel·lació. b) Expedir els certificats de les inscripcions a sol·licitud de les persones o de les entitats interessades. c) Facilitar l'accés públic a les dades del Registre. <a name="1quines"><em>Quines empreses s'hi han d'inscriure?</em> Les empreses que vulguin intervenir com a contractistes o subcontractistes per dur a terme treballs en obres de construcció. Aquesta inscripció no és exigible a les treballadores i treballadors autònoms sense personal contractat ni a aquells que actuen únicament com a promotors. Mon, 21 Dec 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=2390298 2020-12-21T08:27:20Z Creació de noves especialitats formatives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3435903&lang=ca&coduo=2390298 La inclusió de noves especialitats formatives en el Catàleg d'Especialitats Formatives. Les especialitats formatives podran ser: (EXP) Experimental, (CCC) Compromís de contractació, (DCP) Persones amb discapacitat, (PTF) Perfeccionament tècnic, (TIC) Tècniques de la informació i comunicació, (CRN) Centre de referència nacional, (PF) Pla de formació, o unes altres que determini el Servei Públic d'Ocupació Estatal Fri, 18 Dec 2020 13:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3435903&lang=ca&coduo=2390298 2020-12-18T13:27:27Z Procediment d'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=2390298 En aquest registre, de caràcter administratiu i públic, s'hi han d'inscriure les entitats especialitzades que vulguin ser acreditades com a serveis de prevenció amb domicili en el territori de la CAIB. Fri, 18 Dec 2020 13:13:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=2390298 2020-12-18T13:13:13Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291008&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Fri, 04 Dec 2020 10:19:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291008&lang=ca&coduo=2390298 2020-12-04T10:19:12Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Fri, 04 Dec 2020 10:17:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 2020-12-04T10:17:03Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4334847&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar el cost salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest Annex I, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Thu, 26 Nov 2020 13:24:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4334847&lang=ca&coduo=2390298 2020-11-26T13:24:55Z Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367316&lang=ca&coduo=2390298 La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents: a) Projectes relatius a l'elaboració i difusió de manuals, guies i material de formació i informació per a la prevenció de la COVID-19 en l'entorn laboral. b) Projectes d'anàlisi de l'impacte de la COVID-19 en els entorns laborals de les Illes Balears. c) Accions d'informació, assessorament i comunicació per fomentar entorns de treball segurs i saludables. Especials mencions a la prevenció de la COVID-19. d) Projectes d'actualització i introducció dels mitjans de comunicació per apropar la informació, consulta i assessorament en matèria de prevenció a la població treballadora de les Illes Balears. e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los. f) Campanyes i projectes relatius a la implantació de sistemes de gestió i integració de l'activitat preventiva en les petites i mitjanes empreses enfront de la COVID-19; anàlisi de les necessitats en matèria de prevenció dels sectors específics en el referit àmbit i promoció de la prevenció de riscs laborals en l'àmbit territorial de les Pitiüses. g) Campanyes i projectes relatius al suport, assessorament, informació, formació i divulgació de la prevenció de riscos laborals i nous riscos COVID-19 en les petites i mitjanes empreses de Menorca. h) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals. i) Projectes relatius a la realització d'actuacions destinades a aconseguir la cultura preventiva als entorns laborals. Thu, 19 Nov 2020 12:45:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367316&lang=ca&coduo=2390298 2020-11-19T12:45:14Z Ajuts excepcionals destinades a mantenir els llocs de treball del sector de transport discrecional turístic per carretera de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4443638&lang=ca&coduo=2390298 Concessió de les ajudes excepcionals destinades a les empreses del sector de transport discrecional i turístic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi de finançar a les empreses del sector per mitjà de la subvenció del 50% del cost de la Seguretat Social, bonificacions i exempcions excloses, que hagin estat abonades per l'empresa en relació als treballadors afectats per ERTO a les illes, que manquin de garantia d'ocupació, entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Tue, 17 Nov 2020 09:16:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4443638&lang=ca&coduo=2390298 2020-11-17T09:16:52Z Convocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 (projectes mixts d'ocupació i formació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4421592&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: ─ Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ─ Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Tue, 03 Nov 2020 06:29:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4421592&lang=ca&coduo=2390298 2020-11-03T06:29:26Z Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383719&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre. Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents: Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat Tue, 27 Oct 2020 08:29:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383719&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-27T08:29:22Z Informe previ Article 7 Llei 2/2020: Incentius per a la millora dels establiments turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357162&lang=ca&coduo=2390298 Informe previ preceptiu per poder obtenir la llicència municipal d'obres o presentar la declaració responsable Fri, 23 Oct 2020 10:50:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357162&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-23T10:50:22Z Canvi/obtenció de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments, apartaments, turisme rural i turisme d'interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts Thu, 15 Oct 2020 12:35:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-15T12:35:21Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365575&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals dels sectors que es detallen a l'Annex 2, o bé de qualsevol altre sector que no recull l'Annex 2, sempre que el certificat de professionalitat sigui de nivell 3, amb l'objecte de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Fri, 09 Oct 2020 08:31:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365575&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-09T08:31:46Z Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals signants dels acords per al treball de qualitat en els sectors de l'hostaleria i de la restauració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 Donar suport a la participació institucional de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials signants de l'Acord per a l'ocupació de qualitat en el sector de l'hostaleria de les Illes Balears, i de l'Acord per a l'ocupació de qualitat i la lluita contra la competència deslleial en el sector de la restauració de les Illes Balears Fri, 09 Oct 2020 05:57:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3885690&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-09T05:57:35Z Convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4373691&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19. Thu, 08 Oct 2020 09:36:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4373691&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-08T09:36:27Z Sol·licitud de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament sector elevada taxa de cobertura per ERTO http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4386183&lang=ca&coduo=2390298 TERMINI DE PRESENTACIÓ: del 5 al 19 d'octubre de 2020. Sol·licitut de Declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament de les empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per un expedient de regulació temporal de l'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat (Disposició adicional primera Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació) Fri, 02 Oct 2020 07:56:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4386183&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-02T07:56:20Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Vulnerables 2021-2024 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371049&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. 2. El programa de formació dual és un conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels participants en règim d'alternança de l'activitat laboral amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Thu, 01 Oct 2020 07:42:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371049&lang=ca&coduo=2390298 2020-10-01T07:42:06Z Convocatòria per concedir ajuts públics destinats a pal·liar els efectes produïts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la COVID 19 i a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4374709&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes produïts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la COVID 19 i a fomentar l'economia social, d'acord amb els programes següents desenvolupats en els annexos I a IV: a. Programa I: subvencionar aquelles cooperatives, microcooperatives i societats laborals que, una vegada declarat l'aixecament de l'estat d'alarma, reprenguin la seva activitat mantenint els llocs de feina que tenien abans de la declaració de l'estat d'alarma. Aquesta línia de subvencions es crea per donar suport al manteniment, la reconversió i el reinici d'activitat, mantenint els llocs de feina un mínim de 6 mesos. b. El Programa II s'adreça a la incorporació de persones en situació de demanda d'ocupació com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives, microcooperatives i societats laborals. c. Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. d. Programa IV: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la adaptació a la nova normalitat. Wed, 30 Sep 2020 10:57:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4374709&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-30T10:57:54Z Convocatòria extraordinària d'ajuts pel foment i la difusió de l'economia social i pel suport a l'associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció afectades per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375618&lang=ca&coduo=2390298 1. Objecte Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria extraordinària d'ajuts pel foment i la difusió de l'economia social i pel suport a l'associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció afectades per la COVID-19 d'acord amb els programes següents: A) Programa I: foment i difusió de l'economia social. Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals i d'altres entitats sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic, afectades per la COVID-19, destinades a promoure i divulgar fórmules empresarials d'economia social i a millorar el coneixement sobre aquest àmbit. B) Programa II: de foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals. Inclou la subvenció parcial de les despeses estructurals de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals, afectades per la COVID-19. C) Programa III: Despeses derivades de la COVID-19 Inclou les despeses derivades d'actuacions de neteja, equips de protecció individual, com: mascaretes, guants protectors, pantalles protectores, gel hidroalcohòlic, i altres mesures higienistes, per fer front a la COVID-19, d'empreses d'inserció d'àmbit autonòmic. Wed, 30 Sep 2020 10:18:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375618&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-30T10:18:27Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major "REBROT" derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349445&lang=ca&coduo=2390298 AVÍS: EN ELS PRÒXIMS DIES ESTARÀ DISPONIBLE EL TRÀMIT TELEMÀTIC ESPECÍFIC PER AQUESTS ERTOS Les suspensions de contracte que tenguin la seva causa directa en la impossibilitat d'obrir algun o alguns o la totalitat dels centres de treball de l'empresa sol·licitant, com a conseqüència de l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19, amb les conseqüències que se'n deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Thu, 24 Sep 2020 07:37:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349445&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-24T07:37:50Z Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2020-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4329310&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria de subvencions per als anys 2020, 2021 i 2022 amb destinació a l'execució del Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats. Fri, 18 Sep 2020 07:45:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4329310&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-18T07:45:08Z Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=2390298 Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març Wed, 16 Sep 2020 08:16:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2966501&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-16T08:16:45Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l'activitat sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 16 Sep 2020 08:04:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-16T08:04:48Z Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refós de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. Wed, 16 Sep 2020 06:43:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-16T06:43:45Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents: a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social. b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, les persones amb discapacitat cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33 % i les persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4 a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social. c) Programa 3: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. d) Programa 4: finançament dels costs salarials corresponents a les sol·licituds presentades a l'anterior convocatòria aprovada per la Resolució de 17 de desembre de 2018 (BOIB núm.4, de 8 de gener de 2019) i que no es varen resoldre per causes no imputables als beneficiaris. e) Programa 5: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Tue, 01 Sep 2020 11:44:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=2390298 2020-09-01T11:44:21Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=2390298 Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Fri, 28 Aug 2020 08:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=2390298 2020-08-28T08:41:12Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=2390298 Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. Mon, 24 Aug 2020 10:58:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292340&lang=ca&coduo=2390298 2020-08-24T10:58:02Z Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2021-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335607&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa adreçada a treballadors preferentment desocupats, per al període 2021-2023 Mon, 24 Aug 2020 06:25:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335607&lang=ca&coduo=2390298 2020-08-24T06:25:27Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=2390298 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Fri, 14 Aug 2020 08:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=592802&lang=ca&coduo=2390298 2020-08-14T08:36:32Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=2390298 Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. Fri, 14 Aug 2020 08:35:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=593334&lang=ca&coduo=2390298 2020-08-14T08:35:36Z