Tràmits: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-06-18T22:40:52Z Govern de les Illes Balears 2019-06-18T22:40:52Z ca Ajuts destinats a promoure implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per millorar la gestió empresarial 2019-06-18T11:37:29Z 2019-06-18T11:37:29Z Convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes i asals de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (obert) 2019-06-18T11:37:29Z Projectes de R+D 2018-2022 2019-06-14T09:41:47Z 2019-06-14T09:41:47Z La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica originals (no s'admeten projectes presentats a altres convocatòries), que s'han de desenvolupar a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears. L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, i la recerca de qualitat, evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears. Els projectes es poden presentar d'acord amb les modalitats següents: a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d'investigació. b) Modalitat 2: projectes coordinats, formats per dos subprojectes, cadascun gestionat independentment, i executats per equips d'investigació diferents. 2019-06-14T09:41:47Z Tècnics de suport 2018 2019-06-14T09:40:57Z 2019-06-14T09:40:57Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a grups de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears. 2019-06-14T09:40:57Z Projectes coordinats d'R+D 2017 2019-06-14T09:32:44Z 2019-06-14T09:32:44Z La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat. La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears. 2019-06-14T09:32:44Z Tècnics de suport a la recerca a les Illes Balears 2017 2019-06-14T09:31:16Z 2019-06-14T09:31:16Z S'ofereixen deu ajuts per contractar personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca ubicades a les Illes Balears. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents: a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica. b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques. 2019-06-14T09:31:16Z Contractes postdoctorals 2019 2019-06-13T07:38:33Z 2019-06-13T07:38:33Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears 2019-06-13T07:38:33Z Contractes Postdoctorals 2017 2019-06-12T08:48:04Z 2019-06-12T08:48:04Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears. 2019-06-12T08:48:04Z Contractes postdoctorals 2018 2019-06-12T08:36:36Z 2019-06-12T08:36:36Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears 2019-06-12T08:36:36Z Convocatòria d'ajuts FPI i FPI_E 2019 2019-06-05T09:45:45Z 2019-06-05T09:45:45Z Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. 2019-06-05T09:45:45Z Canvi de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments i apartaments 2019-06-04T09:16:20Z 2019-06-04T09:16:20Z Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts 2019-06-04T09:16:20Z Convocatòria Pública Concessió Guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears 2019" 2019-05-23T11:37:10Z 2019-05-23T11:37:10Z Reconèixer l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions tant públiques com privades a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que col·laborin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics. 2019-05-23T11:37:10Z Ajuts per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears 2019-05-21T08:17:24Z 2019-05-21T08:17:24Z Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat del personal investigador per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar les relacions científiques nacionals i internacionals. 2019-05-21T08:17:24Z Inspecció en matèria de Turisme 2019-05-21T06:29:13Z 2019-05-21T06:29:13Z Procediments que s'inicien d'ofici per controlar i verificar el compliment de la normativa turística. 2019-05-21T06:29:13Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques 2019-05-17T09:56:54Z 2019-05-17T09:56:54Z Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. 2019-05-17T09:56:54Z Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges 2019-04-16T10:37:54Z 2019-04-16T10:37:54Z Inscripció de l'agència de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2019-04-16T10:37:54Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA 2019-03-25T08:30:02Z 2019-03-25T08:30:02Z Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. 2019-03-25T08:30:02Z Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de Restauració i Entreteniment 2019-03-18T09:26:21Z 2019-03-18T09:26:21Z Inscripció en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments de restauració que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2019-03-18T09:26:21Z Coubicació a centres de telecomunicacions públics 2019-03-13T10:28:08Z 2019-03-13T10:28:08Z Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública 2019-03-13T10:28:08Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques 2018-11-20T12:56:10Z 2018-11-20T12:56:10Z Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions 2018-11-20T12:56:10Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva 2018-11-19T11:05:26Z 2018-11-19T11:05:26Z Inscripció de la central de reserves en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-11-19T11:05:26Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:22:38Z 2018-11-16T11:22:38Z Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:22:38Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:20:35Z 2018-11-16T11:20:35Z Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:20:35Z Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics 2018-11-08T14:31:36Z 2018-11-08T14:31:36Z Inscripció del mediador turístic en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-11-08T14:31:36Z Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears 2018-11-08T08:30:47Z 2018-11-08T08:30:47Z Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides. 2018-11-08T08:30:47Z Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions 2018-11-07T10:04:09Z 2018-11-07T10:04:09Z Inscripció de les embarcacions amb activitat d'entreteniment en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-11-07T10:04:09Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural 2018-10-31T09:41:08Z 2018-10-31T09:41:08Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d&#8217;allotjament, construït abans de l&#8217;1 gener 1940, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculats a l&#8217;activitat. AGROTURISME: Construïts abans de l'1 gener 1960, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats que constituïen una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent 2018-10-31T09:41:08Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior 2018-10-03T08:04:35Z 2018-10-03T08:04:35Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. 2018-10-03T08:04:35Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria 2018-10-03T08:01:58Z 2018-10-03T08:01:58Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. 2018-10-03T08:01:58Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel-apartament o apartament 2018-10-03T07:01:36Z 2018-10-03T07:01:36Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-10-03T07:01:36Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges 2018-08-02T06:14:55Z 2018-08-02T06:14:55Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. 2018-08-02T06:14:55Z Inscripció inici d'activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor 2018-07-24T08:52:30Z 2018-07-24T08:52:30Z Inscripció del Rent a Car en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-07-24T08:52:30Z Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu i Centres Turístics 2018-07-18T10:06:26Z 2018-07-18T10:06:26Z Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-07-18T10:06:26Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics (Annex I) 2018-07-16T09:24:13Z 2018-07-16T09:24:13Z Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-07-16T09:24:13Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-06-11T08:03:40Z 2018-06-11T08:03:40Z Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-06-11T08:03:40Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. 2018-05-30T07:43:13Z 2018-05-30T07:43:13Z Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. La convocatòria presenta cinc línies de finançament; a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020». b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. c) Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica. 2018-05-30T07:43:13Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades 2018-02-14T11:25:51Z 2018-02-14T11:25:51Z Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades 2018-02-14T11:25:51Z Desistiment del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat 2018-02-09T12:28:52Z 2018-02-09T12:28:52Z Desistiment per part del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat 2018-02-09T12:28:52Z Sol·licitud d'informe previ preceptiu per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol 2018-02-07T12:12:05Z 2018-02-07T12:12:05Z Emissió d'informe previ preceptiu per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics 2018-02-07T12:12:05Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions 2018-01-31T13:06:18Z 2018-01-31T13:06:18Z Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions 2018-01-31T13:06:18Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial 2017-12-13T10:57:20Z 2017-12-13T10:57:20Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic 2017-12-13T10:57:20Z Explotació conjunta i unificació d'establiments 2017-12-04T11:02:18Z 2017-12-04T11:02:18Z D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - l'Explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - s'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. S'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. 2017-12-04T11:02:18Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'un establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z 2017-12-04T11:01:54Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z Reclamacions i Denúncies 2017-12-01T09:12:58Z 2017-12-01T09:12:58Z Titol V articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril 2017-12-01T09:12:58Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places 2017-11-22T11:55:02Z 2017-11-22T11:55:02Z Devolució dels pagaments efectuats 2017-11-22T11:55:02Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual 2017-10-11T08:04:28Z 2017-10-11T08:04:28Z Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. 2017-10-11T08:04:28Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local 2017-10-10T09:35:02Z 2017-10-10T09:35:02Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic 2017-10-10T09:35:02Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places 2017-10-10T05:39:43Z 2017-10-10T05:39:43Z Obtenir un certificat del Consorci 2017-10-10T05:39:43Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. 2017-10-03T07:01:26Z 2017-10-03T07:01:26Z Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2017-10-03T07:01:26Z Accés a les notificacions electròniques de l'administració (NOTIFICA) 2017-09-08T10:20:56Z 2017-09-08T10:20:56Z Servei compartit de gestió de notificacions, proporciona als ciutadans i empreses una bústia electrònica segura, per la qual es canalitzaran automàticament les comunicacions i notificacions administratives de la manera més eficient i econòmica. 2017-09-08T10:20:56Z