Tràmits: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-14T00:37:57Z Govern de les Illes Balears 2017-12-14T00:37:57Z ca Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial 2017-12-13T10:57:20Z 2017-12-13T10:57:20Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic 2017-12-13T10:57:20Z Explotació conjunta i unificació d'establiments 2017-12-04T11:02:18Z 2017-12-04T11:02:18Z D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - l'Explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - s'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. S'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. 2017-12-04T11:02:18Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'un establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z 2017-12-04T11:01:54Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia 2017-12-04T09:20:16Z 2017-12-04T09:20:16Z La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat. La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears. 2017-12-04T09:20:16Z Reclamacions i Denúncies 2017-12-01T09:12:58Z 2017-12-01T09:12:58Z Titol V articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril 2017-12-01T09:12:58Z Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges 2017-11-27T10:18:55Z 2017-11-27T10:18:55Z INSCRIPCIÓ DE LA AGÈNCIA DE VIATGES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2017-11-27T10:18:55Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places 2017-11-22T11:55:02Z 2017-11-22T11:55:02Z Devolució dels pagaments efectuats 2017-11-22T11:55:02Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament o apartament 2017-11-10T08:53:44Z 2017-11-10T08:53:44Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2017-11-10T08:53:44Z Convocatòria pública patrocinis pel període d'1 de gener a 31 de maig de 2018 2017-11-02T12:34:27Z 2017-11-02T12:34:27Z Realització de contractes de patrocinis amb entitats privades i convenis de col·laboració amb entitats públiques per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears 2017-11-02T12:34:27Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual 2017-10-11T08:04:28Z 2017-10-11T08:04:28Z Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. 2017-10-11T08:04:28Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local 2017-10-10T09:35:02Z 2017-10-10T09:35:02Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic 2017-10-10T09:35:02Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places 2017-10-10T05:39:43Z 2017-10-10T05:39:43Z Obtenir un certificat del Consorci 2017-10-10T05:39:43Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I 2017-10-09T11:54:33Z 2017-10-09T11:54:33Z 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. 2017-10-09T11:54:33Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. 2017-10-03T07:01:26Z 2017-10-03T07:01:26Z Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2017-10-03T07:01:26Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics (Annex I) 2017-09-25T11:11:17Z 2017-09-25T11:11:17Z Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. 2017-09-25T11:11:17Z Convocatòria 2016 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. 2017-09-18T07:33:48Z 2017-09-18T07:33:48Z 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. 2017-09-18T07:33:48Z Accés a les notificacions electròniques de l'administració (NOTIFICA) 2017-09-08T10:20:56Z 2017-09-08T10:20:56Z Servei compartit de gestió de notificacions, proporciona als ciutadans i empreses una bústia electrònica segura, per la qual es canalitzaran automàticament les comunicacions i notificacions administratives de la manera més eficient i econòmica. 2017-09-08T10:20:56Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats 2017-09-05T07:55:36Z 2017-09-05T07:55:36Z Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats 2017-09-05T07:55:36Z Desistiment adquisició places turístiques 2017-09-05T07:53:46Z 2017-09-05T07:53:46Z Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places 2017-09-05T07:53:46Z Procediment per a adquirir places turístiques 2017-09-05T07:49:52Z 2017-09-05T07:49:52Z Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places 2017-09-05T07:49:52Z Procedimient de naturalesa sancionadora 2017-08-31T11:24:17Z 2017-08-31T11:24:17Z Conductes o fets que poguessin constituir infracció administrativa 2017-08-31T11:24:17Z Coubicació a centres de telecomunicacions públics 2017-08-23T08:50:48Z 2017-08-23T08:50:48Z Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública 2017-08-23T08:50:48Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques 2017-08-17T06:49:20Z 2017-08-17T06:49:20Z Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. 2017-08-17T06:49:20Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria 2017-08-17T06:42:24Z 2017-08-17T06:42:24Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. 2017-08-17T06:42:24Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural 2017-08-16T11:25:37Z 2017-08-16T11:25:37Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d&#8217;allotjament, construït abans de l&#8217;1 gener 1940, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculats a l&#8217;activitat. AGROTURISME: Construïts abans de l'1 gener 1960, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats que constituïen una explotació agrícola, ramadera o forestal. 2017-08-16T11:25:37Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior 2017-08-16T08:17:49Z 2017-08-16T08:17:49Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. 2017-08-16T08:17:49Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació 2017-08-08T07:05:17Z 2017-08-08T07:05:17Z La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. 2017-08-08T07:05:17Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges 2017-08-02T11:40:41Z 2017-08-02T11:40:41Z L'1 d'agost de 2017 ha entrat en vigor la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. El punt 9 de l'article únic modifica l'article 50 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. El seu punt 3 queda redactat de la següent manera: "3. Només es poden presentar noves declaracions responsable d'inici d'activitat de comercialització d'estades turístiques a habitatges i, per tant, dur a terme una nova comercialització turística, si aquestes declaracions es refereixen a habitatges d'ús residencial que estiguin ubicats a les zones declarades aptes de manera expressa seguint el procediment previst a l'article 5 o delimitades provisionalment d'acord amb el que preveu l'article 75, ambos d'aquesta llei". Per tant, fins que no es declarin de manera expressa les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges, queda prohibit la presentació de noves declaracions responsables d'inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges. 2017-08-02T11:40:41Z Sol·licitud d'informe preceptiu i vinculant per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol 2017-08-02T11:39:37Z 2017-08-02T11:39:37Z Emissió d'informe previ, preceptiu i vinculant per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics 2017-08-02T11:39:37Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 2017-07-28T07:55:10Z 2017-07-28T07:55:10Z Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics 2017-07-28T07:55:10Z Beques CBEuropa 2017 2017-07-14T08:26:13Z 2017-07-14T08:26:13Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. 2017-07-14T08:26:13Z Convocatòria d'ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears 2017-07-12T10:32:57Z 2017-07-12T10:32:57Z S'ofereixen deu ajuts per contractar personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca ubicades a les Illes Balears. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents: a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica. b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques. 2017-07-12T10:32:57Z Convocatòria d'ajuts per a la formació de personal investigador i la formació de personal investigador empresarial. 2017-07-04T13:16:40Z 2017-07-04T13:16:40Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. 2017-07-04T13:16:40Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer 2017-07-04T08:46:31Z 2017-07-04T08:46:31Z L&#8217;Estació d&#8217;Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d&#8217;alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d&#8217;allotjament d&#8217;ús científic i un laboratori. Amb caràcter general, els usuaris de la instal&#8226;lació s&#8217;hauran de remetre a l&#8217;establert al reglament intern i d&#8217;ús de l&#8217;Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica &#8211; tècnica de l&#8217;estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d&#8217;accés i règim d&#8217;autorització de les activitats. L&#8217;objectiu del programa és regular l&#8217;accés a l&#8217;Estació d&#8217;investigadors i grups d&#8217;investigació, per al desenvolupament d&#8217;activitats científiques, no incloses en el programa científic de l&#8217;Estació. 2017-07-04T08:46:31Z Covocatòria d'ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears. (Contractes Postdoctorals 2017) 2017-07-04T08:45:40Z 2017-07-04T08:45:40Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears. 2017-07-04T08:45:40Z Convocatòria d'ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears. 2017-07-04T08:44:54Z 2017-07-04T08:44:54Z Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d'assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat. 2017-07-04T08:44:54Z (TANCAT) Convocatòria pública de patrocinis per a l'any 2017 2017-06-30T10:35:13Z 2017-06-30T10:35:13Z Realització de patrocinis per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, tot millorant la competitivitat turística l'any 2017. 2017-06-30T10:35:13Z Convocatòria pública per realitzar convenis de col·laboració de co-màrqueting promocional 2017-06-30T10:11:27Z 2017-06-30T10:11:27Z Realitzar convenis de col·laboració en modalitat de co-màrqueting promocional per a realització de campanyes o accions promocionals, en mercats exteriors i mercat interior, durant els mesos d'octubre de 2017 a abril de 2018. 2017-06-30T10:11:27Z Sessions informatives sobre la Unió Europea per a centres educatius 2017-06-16T09:51:07Z 2017-06-16T09:51:07Z Entre les activitats divulgatives que realitza el Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE), destaquen les sessions formatives gratuïtes sobre la Unió Europea, què s'imparteixen des de l'any 1998. La xerrada pretén donar a conèixer als alumnes els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els països que la integren i el funcionament dels organismes que la regeixen, mitjançant d'una presentació senzilla, després de la qual es du a terme un col·loqui per posar en comú els coneixements adquirits. En acabar l'activitat es lliura, als escolars i al centre educatiu, un material didàctic de suport relatiu a la Unió Europea: publicacions, jocs i obsequis per als alumnes. 2017-06-16T09:51:07Z Convocatòria pública concessió Guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears 2017" 2017-06-02T12:06:53Z 2017-06-02T12:06:53Z Reconèixer l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions tant públiques com privades a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que col·laborin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics. 2017-06-02T12:06:53Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. 2017-05-11T11:56:15Z 2017-05-11T11:56:15Z Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. La convocatòria presenta cinc línies de finançament; a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020». b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. c) Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica. 2017-05-11T11:56:15Z Mesures de camp electromagnètic 2017-05-04T12:06:46Z 2017-05-04T12:06:46Z La conselleria posa a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic (telefonia mòbil, televisió, ràdio...). Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes). La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per realitzar les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant. Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat. Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament". 2017-05-04T12:06:46Z Informació del Servei de Telecomunicacions 2017-04-26T05:57:04Z 2017-04-26T05:57:04Z Fer una consulta i obtenir informació d'algun dels temes relacionats amb les tasques del Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic 2017-04-26T05:57:04Z Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars) 2017-04-25T12:28:14Z 2017-04-25T12:28:14Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica. 2017-04-25T12:28:14Z Sol·licitud d'informe d'adequació dels instruments de planejament al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears 2017-04-25T06:25:48Z 2017-04-25T06:25:48Z Fer la consulta i obtenir l'informe de la conselleria competent en matèria de telecomunicacions sobre l'adequació de l'instrument de planejament que s'està elaborant o modificant (NNSS, PGOU, etc.) al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. 2017-04-25T06:25:48Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques 2017-04-24T11:38:25Z 2017-04-24T11:38:25Z Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions 2017-04-24T11:38:25Z Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears 2017-03-09T13:51:28Z 2017-03-09T13:51:28Z Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2017-03-09T13:51:28Z Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu 2017-02-16T09:02:43Z 2017-02-16T09:02:43Z INSCRIPCIÓ DEL TURISME ACTIU EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2017-02-16T09:02:43Z Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de restauració 2017-02-16T08:53:25Z 2017-02-16T08:53:25Z INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURISTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA, DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT A L'ILLA DE MALLORCA. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2017-02-16T08:53:25Z