Tràmits: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-11-17T14:28:46Z Govern de les Illes Balears 2018-11-17T14:28:46Z ca Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:22:38Z 2018-11-16T11:22:38Z Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:22:38Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:20:35Z 2018-11-16T11:20:35Z Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-11-16T11:20:35Z Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics 2018-11-08T14:31:36Z 2018-11-08T14:31:36Z Inscripció del mediador turístic en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-11-08T14:31:36Z Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears 2018-11-08T08:30:47Z 2018-11-08T08:30:47Z Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides. 2018-11-08T08:30:47Z Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions 2018-11-07T10:04:09Z 2018-11-07T10:04:09Z Inscripció de les embarcacions amb activitat d'entreteniment en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-11-07T10:04:09Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural 2018-10-31T09:41:08Z 2018-10-31T09:41:08Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d&#8217;allotjament, construït abans de l&#8217;1 gener 1940, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculats a l&#8217;activitat. AGROTURISME: Construïts abans de l'1 gener 1960, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats que constituïen una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent 2018-10-31T09:41:08Z Convocatòria 2018-2020 per a la concessió de subvencions dirigides a la creació i la consolidació d'AEI i clústers de les Illes Balears finançada a càrrec del Fons d'Impuls del Turisme Sostenible 2018-10-31T08:52:54Z 2018-10-31T08:52:54Z Creació de noves agrupacions empresarial innovadores o clústers del coneixement, l'enfortiment i consolidació de l'estructura de coordinació i gestió de les AEI i clústers constituïts i el finançament d'actuacions R+D+I, així com enfortiment i consolidació de clústers ja existents i el cofinançament d'actuacions i projectes d'R+D+I 2018-10-31T08:52:54Z Convocatòria pública de patrocinis des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2018 2018-10-15T11:50:36Z 2018-10-15T11:50:36Z Oferir a les entitats públiques i fundacions del sector públic de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i empreses o entitats privades, la possibilitat de realitzar acords de col·laboració o contractes privats de patrocini que generin un retorn publicitari per a les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Illes Balears i l'AETIB, que millorin l'estratègia turística de les Illes Balears des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2018, a partir de la realització de projectes o accions estratègiques amb un pressupost superior a 600.000€ si afecta a totes les Illes, amb un pressupost de 400.000€ en el cas de Mallorca, 200.000€ en el cas de Menorca e Eivissa i 100.000€ en el cas de Formentera (art.1 i 3 bases). 2018-10-15T11:50:36Z Canvi de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments i apartaments 2018-10-15T08:29:39Z 2018-10-15T08:29:39Z Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts 2018-10-15T08:29:39Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques 2018-10-05T06:58:25Z 2018-10-05T06:58:25Z Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. 2018-10-05T06:58:25Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior 2018-10-03T08:04:35Z 2018-10-03T08:04:35Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. 2018-10-03T08:04:35Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria 2018-10-03T08:01:58Z 2018-10-03T08:01:58Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. 2018-10-03T08:01:58Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel-apartament o apartament 2018-10-03T07:01:36Z 2018-10-03T07:01:36Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-10-03T07:01:36Z Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de Restauració i Entreteniment 2018-09-03T08:06:29Z 2018-09-03T08:06:29Z Inscripció en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments de restauració que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-09-03T08:06:29Z Convocatòria d'ajuts 2018-2020 per a PIMES i ASALS per a la realització d'activitat R+D+i 2018-08-28T11:59:27Z 2018-08-28T11:59:27Z Resolució d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. 2018-08-28T11:59:27Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per contractar personal tècnic de suport a grups de recerca de les Illes Balears 2018-08-27T09:16:27Z 2018-08-27T09:16:27Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a grups de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears. 2018-08-27T09:16:27Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges 2018-08-02T06:14:55Z 2018-08-02T06:14:55Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. 2018-08-02T06:14:55Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA 2018-08-01T06:21:28Z 2018-08-01T06:21:28Z Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. 2018-08-01T06:21:28Z Inscripció inici d'activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor 2018-07-24T08:52:30Z 2018-07-24T08:52:30Z Inscripció del Rent a Car en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-07-24T08:52:30Z Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu i Centres Turístics 2018-07-18T10:06:26Z 2018-07-18T10:06:26Z Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-07-18T10:06:26Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics (Annex I) 2018-07-16T09:24:13Z 2018-07-16T09:24:13Z Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. 2018-07-16T09:24:13Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva 2018-07-16T09:09:33Z 2018-07-16T09:09:33Z INSCRIPCIÓ DE LA CENTRAL DE RESERVES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-07-16T09:09:33Z Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges 2018-07-13T08:17:45Z 2018-07-13T08:17:45Z INSCRIPCIÓ DE LA AGÈNCIA DE VIATGES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-07-13T08:17:45Z Convocatòria de beques FPI 2018 2018-06-11T08:56:57Z 2018-06-11T08:56:57Z Convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. 2018-06-11T08:56:57Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-06-11T08:03:40Z 2018-06-11T08:03:40Z Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius 2018-06-11T08:03:40Z Convocatòria per la qual per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals) 2018-05-30T08:23:17Z 2018-05-30T08:23:17Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears 2018-05-30T08:23:17Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. 2018-05-30T07:43:13Z 2018-05-30T07:43:13Z Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. La convocatòria presenta cinc línies de finançament; a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020». b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. c) Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica. 2018-05-30T07:43:13Z Coubicació a centres de telecomunicacions públics 2018-05-10T10:20:33Z 2018-05-10T10:20:33Z Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública 2018-05-10T10:20:33Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades 2018-02-14T11:25:51Z 2018-02-14T11:25:51Z Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades 2018-02-14T11:25:51Z Desistiment del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat 2018-02-09T12:28:52Z 2018-02-09T12:28:52Z Desistiment per part del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat 2018-02-09T12:28:52Z Sol·licitud d'informe previ preceptiu per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol 2018-02-07T12:12:05Z 2018-02-07T12:12:05Z Emissió d'informe previ preceptiu per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics 2018-02-07T12:12:05Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial 2018-02-01T11:49:39Z 2018-02-01T11:49:39Z . Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers del coneixement. Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Dinamització i consolidació de les estructures de coordinació i gestió de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers constituïdes. B. Realització d'estudis de viabilitat tècnica. 2018-02-01T11:49:39Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions 2018-01-31T13:06:18Z 2018-01-31T13:06:18Z Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions 2018-01-31T13:06:18Z actuacions d'ofici 2018-01-12T11:50:34Z 2018-01-12T11:50:34Z procediments que s'inicien d'ofici 2018-01-12T11:50:34Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial 2017-12-13T10:57:20Z 2017-12-13T10:57:20Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic 2017-12-13T10:57:20Z Explotació conjunta i unificació d'establiments 2017-12-04T11:02:18Z 2017-12-04T11:02:18Z D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - l'Explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - s'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. S'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. 2017-12-04T11:02:18Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'un establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z 2017-12-04T11:01:54Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia 2017-12-04T09:20:16Z 2017-12-04T09:20:16Z La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat. La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears. 2017-12-04T09:20:16Z Reclamacions i Denúncies 2017-12-01T09:12:58Z 2017-12-01T09:12:58Z Titol V articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril 2017-12-01T09:12:58Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places 2017-11-22T11:55:02Z 2017-11-22T11:55:02Z Devolució dels pagaments efectuats 2017-11-22T11:55:02Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual 2017-10-11T08:04:28Z 2017-10-11T08:04:28Z Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. 2017-10-11T08:04:28Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local 2017-10-10T09:35:02Z 2017-10-10T09:35:02Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic 2017-10-10T09:35:02Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places 2017-10-10T05:39:43Z 2017-10-10T05:39:43Z Obtenir un certificat del Consorci 2017-10-10T05:39:43Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I 2017-10-09T11:54:33Z 2017-10-09T11:54:33Z 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. 2017-10-09T11:54:33Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. 2017-10-03T07:01:26Z 2017-10-03T07:01:26Z Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2017-10-03T07:01:26Z Convocatòria 2016 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. 2017-09-18T07:33:48Z 2017-09-18T07:33:48Z 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. 2017-09-18T07:33:48Z Accés a les notificacions electròniques de l'administració (NOTIFICA) 2017-09-08T10:20:56Z 2017-09-08T10:20:56Z Servei compartit de gestió de notificacions, proporciona als ciutadans i empreses una bústia electrònica segura, per la qual es canalitzaran automàticament les comunicacions i notificacions administratives de la manera més eficient i econòmica. 2017-09-08T10:20:56Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats 2017-09-05T07:55:36Z 2017-09-05T07:55:36Z Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats 2017-09-05T07:55:36Z Desistiment adquisició places turístiques 2017-09-05T07:53:46Z 2017-09-05T07:53:46Z Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places 2017-09-05T07:53:46Z