Tràmits: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-02-24T11:59:21Z Govern de les Illes Balears 2018-02-24T11:59:21Z ca Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears 2018-02-23T10:16:49Z 2018-02-23T10:16:49Z Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides. 2018-02-23T10:16:49Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades 2018-02-14T11:25:51Z 2018-02-14T11:25:51Z Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades 2018-02-14T11:25:51Z Desistiment del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat 2018-02-09T12:28:52Z 2018-02-09T12:28:52Z Desistiment per part del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears del procediment de licitació per impossibilitat d'accés a la Plataforma de Contractació de l'Estat 2018-02-09T12:28:52Z Sol·licitud d'informe previ preceptiu per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol 2018-02-07T12:12:05Z 2018-02-07T12:12:05Z Emissió d'informe previ preceptiu per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics 2018-02-07T12:12:05Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i la innovació en el sector productiu i empresarial 2018-02-01T11:49:39Z 2018-02-01T11:49:39Z . Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers del coneixement. Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Dinamització i consolidació de les estructures de coordinació i gestió de les Agrupacions Empresarials Innovadores/Clústers constituïdes. B. Realització d'estudis de viabilitat tècnica. 2018-02-01T11:49:39Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions 2018-01-31T13:06:18Z 2018-01-31T13:06:18Z Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions 2018-01-31T13:06:18Z actuacions d'ofici 2018-01-12T11:50:34Z 2018-01-12T11:50:34Z procediments que s'inicien d'ofici 2018-01-12T11:50:34Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural 2018-01-12T11:28:40Z 2018-01-12T11:28:40Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d&#8217;allotjament, construït abans de l&#8217;1 gener 1940, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculats a l&#8217;activitat. AGROTURISME: Construïts abans de l'1 gener 1960, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats que constituïen una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent 2018-01-12T11:28:40Z Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de restauració 2018-01-11T11:24:02Z 2018-01-11T11:24:02Z INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURISTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA, DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT A L'ILLA DE MALLORCA. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-01-11T11:24:02Z Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges 2018-01-11T11:15:07Z 2018-01-11T11:15:07Z INSCRIPCIÓ DE LA AGÈNCIA DE VIATGES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-01-11T11:15:07Z Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics 2018-01-11T11:09:14Z 2018-01-11T11:09:14Z INSCRIPCIÓ DEL MEDIADOR TURISTICO EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-01-11T11:09:14Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva 2018-01-11T10:50:36Z 2018-01-11T10:50:36Z INSCRIPCIÓ DE LA CENTRAL DE RESERVES EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-01-11T10:50:36Z Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu 2018-01-11T10:34:44Z 2018-01-11T10:34:44Z Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-01-11T10:34:44Z Inscripció inici d'activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor 2018-01-11T10:32:38Z 2018-01-11T10:32:38Z Inscripció del Rent a Car al Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i a l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2018-01-11T10:32:38Z Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions 2018-01-11T10:32:12Z 2018-01-11T10:32:12Z INSCRIPCIÓ DE LES EMBARCACIONS AMB ACTIVITAT D'ENTRETENIMENT EN EL REGISTRE GENERAL D'EMPRESES, ACTIVITATS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS I EN L'INSULAR DE MALLORCA. PER A LA INSCRIPCIÓ A LA RESTA D'ILLES, ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. 2018-01-11T10:32:12Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial 2017-12-13T10:57:20Z 2017-12-13T10:57:20Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic 2017-12-13T10:57:20Z Explotació conjunta i unificació d'establiments 2017-12-04T11:02:18Z 2017-12-04T11:02:18Z D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - l'Explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - s'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. S'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. 2017-12-04T11:02:18Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'un establiment després de baixa temporal 2017-12-04T11:02:06Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z 2017-12-04T11:01:54Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2017-12-04T11:01:54Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia 2017-12-04T09:20:16Z 2017-12-04T09:20:16Z La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat. La convocatòria representa així una oportunitat per a les empreses i per als centres de recerca de poder obtenir resultats rellevants, propers al mercat, que mobilitzin la inversió privada, que generin ocupació i en definitiva que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears. 2017-12-04T09:20:16Z Reclamacions i Denúncies 2017-12-01T09:12:58Z 2017-12-01T09:12:58Z Titol V articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril 2017-12-01T09:12:58Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places 2017-11-22T11:55:02Z 2017-11-22T11:55:02Z Devolució dels pagaments efectuats 2017-11-22T11:55:02Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament o apartament 2017-11-10T08:53:44Z 2017-11-10T08:53:44Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2017-11-10T08:53:44Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual 2017-10-11T08:04:28Z 2017-10-11T08:04:28Z Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. 2017-10-11T08:04:28Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local 2017-10-10T09:35:02Z 2017-10-10T09:35:02Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic 2017-10-10T09:35:02Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places 2017-10-10T05:39:43Z 2017-10-10T05:39:43Z Obtenir un certificat del Consorci 2017-10-10T05:39:43Z Convocatòria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I 2017-10-09T11:54:33Z 2017-10-09T11:54:33Z 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. 2017-10-09T11:54:33Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. 2017-10-03T07:01:26Z 2017-10-03T07:01:26Z Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2017-10-03T07:01:26Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics (Annex I) 2017-09-25T11:11:17Z 2017-09-25T11:11:17Z Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. 2017-09-25T11:11:17Z Convocatòria 2016 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre, per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores. 2017-09-18T07:33:48Z 2017-09-18T07:33:48Z 1. Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d'actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d'altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l'execució de l'Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d'interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017, d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 3 dels títols II i III de la convocatòria. 2. Poden ser objecte d'ajuda les actuacions incloses en alguna de les línies o tipologies de finançament següents, dins els límits i requisits establerts a la convocatòria i segons les definicions estipulades a l'annex 6, i al Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 : A. Foment de la innovació per a PIMEs. B. Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de PIMEs i Associacions sense ànim de lucre. 2017-09-18T07:33:48Z Accés a les notificacions electròniques de l'administració (NOTIFICA) 2017-09-08T10:20:56Z 2017-09-08T10:20:56Z Servei compartit de gestió de notificacions, proporciona als ciutadans i empreses una bústia electrònica segura, per la qual es canalitzaran automàticament les comunicacions i notificacions administratives de la manera més eficient i econòmica. 2017-09-08T10:20:56Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats 2017-09-05T07:55:36Z 2017-09-05T07:55:36Z Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats 2017-09-05T07:55:36Z Desistiment adquisició places turístiques 2017-09-05T07:53:46Z 2017-09-05T07:53:46Z Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places 2017-09-05T07:53:46Z Procediment per a adquirir places turístiques 2017-09-05T07:49:52Z 2017-09-05T07:49:52Z Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places 2017-09-05T07:49:52Z Procedimient de naturalesa sancionadora 2017-08-31T11:24:17Z 2017-08-31T11:24:17Z Conductes o fets que poguessin constituir infracció administrativa 2017-08-31T11:24:17Z Coubicació a centres de telecomunicacions públics 2017-08-23T08:50:48Z 2017-08-23T08:50:48Z Instal·lació d'equips de telecomunicacions a centres de gestió i/o titularitat pública 2017-08-23T08:50:48Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques 2017-08-17T06:49:20Z 2017-08-17T06:49:20Z Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. 2017-08-17T06:49:20Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria 2017-08-17T06:42:24Z 2017-08-17T06:42:24Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. 2017-08-17T06:42:24Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior 2017-08-16T08:17:49Z 2017-08-16T08:17:49Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. 2017-08-16T08:17:49Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació 2017-08-08T07:05:17Z 2017-08-08T07:05:17Z La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. 2017-08-08T07:05:17Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges 2017-08-02T11:40:41Z 2017-08-02T11:40:41Z L'1 d'agost de 2017 ha entrat en vigor la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges. El punt 9 de l'article únic modifica l'article 50 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. El seu punt 3 queda redactat de la següent manera: "3. Només es poden presentar noves declaracions responsable d'inici d'activitat de comercialització d'estades turístiques a habitatges i, per tant, dur a terme una nova comercialització turística, si aquestes declaracions es refereixen a habitatges d'ús residencial que estiguin ubicats a les zones declarades aptes de manera expressa seguint el procediment previst a l'article 5 o delimitades provisionalment d'acord amb el que preveu l'article 75, ambos d'aquesta llei". Per tant, fins que no es declarin de manera expressa les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges, queda prohibit la presentació de noves declaracions responsables d'inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges. 2017-08-02T11:40:41Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 2017-07-28T07:55:10Z 2017-07-28T07:55:10Z Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics 2017-07-28T07:55:10Z Beques CBEuropa 2017 2017-07-14T08:26:13Z 2017-07-14T08:26:13Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. 2017-07-14T08:26:13Z Convocatòria d'ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears 2017-07-12T10:32:57Z 2017-07-12T10:32:57Z S'ofereixen deu ajuts per contractar personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca ubicades a les Illes Balears. Als efectes d'aquests ajuts poden ser beneficiaris els centres d'R+D següents: a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració general de l'Estat o que en depenen i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica. b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques. 2017-07-12T10:32:57Z Convocatòria d'ajuts per a la formació de personal investigador i la formació de personal investigador empresarial. 2017-07-04T13:16:40Z 2017-07-04T13:16:40Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents: Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears. Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral. 2017-07-04T13:16:40Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer 2017-07-04T08:46:31Z 2017-07-04T08:46:31Z L&#8217;Estació d&#8217;Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d&#8217;alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d&#8217;allotjament d&#8217;ús científic i un laboratori. Amb caràcter general, els usuaris de la instal&#8226;lació s&#8217;hauran de remetre a l&#8217;establert al reglament intern i d&#8217;ús de l&#8217;Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica &#8211; tècnica de l&#8217;estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d&#8217;accés i règim d&#8217;autorització de les activitats. L&#8217;objectiu del programa és regular l&#8217;accés a l&#8217;Estació d&#8217;investigadors i grups d&#8217;investigació, per al desenvolupament d&#8217;activitats científiques, no incloses en el programa científic de l&#8217;Estació. 2017-07-04T08:46:31Z Covocatòria d'ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears. (Contractes Postdoctorals 2017) 2017-07-04T08:45:40Z 2017-07-04T08:45:40Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears. 2017-07-04T08:45:40Z Convocatòria d'ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears. 2017-07-04T08:44:54Z 2017-07-04T08:44:54Z Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d'assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat. 2017-07-04T08:44:54Z (TANCAT) Convocatòria pública de patrocinis per a l'any 2017 2017-06-30T10:35:13Z 2017-06-30T10:35:13Z Realització de patrocinis per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, tot millorant la competitivitat turística l'any 2017. 2017-06-30T10:35:13Z Convocatòria pública per realitzar convenis de col·laboració de co-màrqueting promocional 2017-06-30T10:11:27Z 2017-06-30T10:11:27Z Realitzar convenis de col·laboració en modalitat de co-màrqueting promocional per a realització de campanyes o accions promocionals, en mercats exteriors i mercat interior, durant els mesos d'octubre de 2017 a abril de 2018. 2017-06-30T10:11:27Z