Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=220&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 22 Sep 2019 22:53:52 GMT Govern de les Illes Balears 2019-09-22T22:53:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud de bestreta extraordinària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=220 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Thu, 08 Aug 2019 12:14:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=220 2019-08-08T12:14:56Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=220 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Wed, 07 Aug 2019 13:12:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=220 2019-08-07T13:12:14Z Concessió d'ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=220 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de discapacitades físiques, psíquiques o sensorials. Wed, 07 Aug 2019 10:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=220 2019-08-07T10:36:32Z Ajudes per estudis del personal al servei de la Comunitat Autònoma i dels fills http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=220 Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. Wed, 07 Aug 2019 08:22:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=220 2019-08-07T08:22:22Z Ajuda per a fills menors de divuit anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=220 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills. Tue, 06 Aug 2019 12:55:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=220 2019-08-06T12:55:03Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=220 Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. Tue, 06 Aug 2019 11:15:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=220 2019-08-06T11:15:31Z Reconeixement de la compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=220 Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal funcionari o laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 29 Jul 2019 10:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=220 2019-07-29T10:37:26Z Informes de la DG de Funció Pública i Administracions Públiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=220 Informes jurídics sobre procediments de funció pública Fri, 15 Feb 2019 08:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=220 2019-02-15T08:01:02Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=220 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Fri, 14 Dec 2018 10:34:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=220 2018-12-14T10:34:05Z Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=220 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Thu, 08 Nov 2018 11:06:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=220 2018-11-08T11:06:43Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=220 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Wed, 17 Oct 2018 11:58:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=220 2018-10-17T11:58:41Z Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=220 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera quan aquest no té dret a la reserva del lloc de feina. Wed, 17 Oct 2018 11:24:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=220 2018-10-17T11:24:03Z Expedients en matèria inspectora i investigadora dels empleats públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396557&lang=ca&coduo=220 Control intern i vigilancia del compliment de les normes de Funció Pública. Anàlisi i propostes en materia d'organització, planificació i coordinació administrativa. Actuacions d'inspecció, seguiment i control del funcionament dels organismes i serveis, mitjançant auditories, plans d'inspeccions i seguiment de queixes, entre d'altres. Mon, 18 Jun 2018 07:09:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396557&lang=ca&coduo=220 2018-06-18T07:09:45Z Reingrés al servei actiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=220 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Thu, 13 Oct 2016 09:33:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=220 2016-10-13T09:33:02Z Declaració d'urgent ocupació dels bens i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per entitats locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=220 Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per les entitats locals de les Illes Balears Thu, 13 Oct 2016 08:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=220 2016-10-13T08:56:35Z Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=220 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Fri, 22 Jul 2016 12:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:59:19Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=220 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Fri, 22 Jul 2016 12:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:59:06Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=220 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Fri, 22 Jul 2016 12:58:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:58:55Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=220 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Fri, 22 Jul 2016 12:58:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:58:37Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=220 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:57:56Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=220 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:57:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:57:37Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=220 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Fri, 22 Jul 2016 12:57:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:57:09Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=220 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:56:47Z Acumulacions de funcions reservades als funcionaris amb habilitación de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=220 Autoritzar als funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional que es trobin ocupant un lloc de feina a ells reservat a desenvolupar aquestes mateixes funcions a una entitat local pròxima, quan no fos possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis. Fri, 22 Jul 2016 12:54:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=220 2016-07-22T12:54:50Z Expedició de certificats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=220 Expedició dels certificats de qualsevol dada que consti al Registre General de Personal. Aquests certificats es poden dividir en els tipus següents: - Certificats de serveis prestats - Certificats de comissions de serveis - Certificats de serveis previs - Certificats de l'expedient de personal Mon, 21 Mar 2016 12:26:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=220 2016-03-21T12:26:16Z Modificacions de les dades personals i anotacions al Registre General Personal a instància de la persona interessada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=220 Incloure o modificar qualsevol dada o acte al Registre General de Personal (RGP) a instància de la persona interessada. Aquests moviments es poden dividir en les actuacions següents: - Modificació de les dades personals inscrites. - Anotacions al RGP. Fri, 12 Jun 2015 07:37:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=220 2015-06-12T07:37:39Z