Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=220&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 28 Mar 2020 21:58:59 GMT Govern de les Illes Balears 2020-03-28T21:58:59Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=220 Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. Wed, 19 Feb 2020 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=220 2020-02-19T11:30:59Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=220 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Mon, 10 Feb 2020 09:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:41:33Z Reconeixement de permutes per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=220 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 10 Feb 2020 09:41:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:41:01Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=220 Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB Mon, 10 Feb 2020 09:40:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:40:33Z Ajuda per a fills i filles menors de divuit anys (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=220 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. Mon, 10 Feb 2020 09:40:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:40:06Z Sol·licitud d'ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=220 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de discapacitades físiques, psíquiques o sensorials. Mon, 10 Feb 2020 09:39:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:39:50Z Ajudes per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills i filles (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES NI PERSONAL DOCENT). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=220 Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal funcionari i laboral de l'àmbit del Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. Mon, 10 Feb 2020 09:39:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:39:25Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=220 Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. Mon, 10 Feb 2020 09:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:39:09Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=220 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Mon, 10 Feb 2020 09:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:38:53Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=220 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Mon, 10 Feb 2020 09:38:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:38:35Z Compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=220 Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal laboral Fri, 25 Oct 2019 11:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=220 2019-10-25T11:33:48Z Procediment disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=866505&lang=ca&coduo=220 Aplicar el règim disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 08 Oct 2019 11:17:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=866505&lang=ca&coduo=220 2019-10-08T11:17:20Z Recursos d'alçada en matèria de funció pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936061&lang=ca&coduo=220 Recursos d'alçada en matèria de funció pública Tue, 08 Oct 2019 10:42:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936061&lang=ca&coduo=220 2019-10-08T10:42:36Z Recursos de reposició en matèria de funció pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662901&lang=ca&coduo=220 Recursos de reposició la competència dels quals és la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques sobre matèries de funció pública Tue, 08 Oct 2019 10:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662901&lang=ca&coduo=220 2019-10-08T10:15:37Z Informes de la DG de Funció Pública i Administracions Públiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=220 Informes jurídics sobre procediments de funció pública Fri, 15 Feb 2019 08:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=220 2019-02-15T08:01:02Z Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=220 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Thu, 08 Nov 2018 11:06:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=220 2018-11-08T11:06:43Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=220 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Wed, 17 Oct 2018 11:58:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=220 2018-10-17T11:58:41Z Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=220 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera quan aquest no té dret a la reserva del lloc de feina. Wed, 17 Oct 2018 11:24:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=220 2018-10-17T11:24:03Z Expedients en matèria inspectora i investigadora dels empleats públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396557&lang=ca&coduo=220 Control intern i vigilancia del compliment de les normes de Funció Pública. Anàlisi i propostes en materia d'organització, planificació i coordinació administrativa. Actuacions d'inspecció, seguiment i control del funcionament dels organismes i serveis, mitjançant auditories, plans d'inspeccions i seguiment de queixes, entre d'altres. Mon, 18 Jun 2018 07:09:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396557&lang=ca&coduo=220 2018-06-18T07:09:45Z Expedició de certificats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=220 Expedició dels certificats de qualsevol dada que consti al Registre General de Personal. Aquests certificats es poden dividir en els tipus següents: - Certificats de serveis prestats - Certificats de comissions de serveis - Certificats de serveis previs - Certificats de l'expedient de personal Mon, 21 Mar 2016 12:26:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=220 2016-03-21T12:26:16Z Modificacions de les dades personals i anotacions al Registre General Personal a instància de la persona interessada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=220 Incloure o modificar qualsevol dada o acte al Registre General de Personal (RGP) a instància de la persona interessada. Aquests moviments es poden dividir en les actuacions següents: - Modificació de les dades personals inscrites. - Anotacions al RGP. Fri, 12 Jun 2015 07:37:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=220 2015-06-12T07:37:39Z