Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=204&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 23 Oct 2017 00:42:22 GMT Govern de les Illes Balears 2017-10-23T00:42:22Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3058142&lang=ca&coduo=204 Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Mon, 18 Sep 2017 07:10:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3058142&lang=ca&coduo=204 2017-09-18T07:10:41Z Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per estudiants que cursin estudis postobligatoris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3026083&lang=ca&coduo=204 El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 3 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 10 d'agost de 2017, núm. 190), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2017-2018, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris Thu, 07 Sep 2017 07:52:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3026083&lang=ca&coduo=204 2017-09-07T07:52:00Z Convocatòria de beques i ajudes per a l'alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3033292&lang=ca&coduo=204 El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 3 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 12 d'agost de 2017, número 192), ha convocat les ajudes individualitzades següents: a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. El termini de presentación de les sol·licituds acaba el dia 28 de septembre de 2017 Fri, 01 Sep 2017 07:15:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3033292&lang=ca&coduo=204 2017-09-01T07:15:39Z Ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678642&lang=ca&coduo=204 El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 27 de juliol de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 6 d'agost de 2016, número 189), ha convocat les ajudes individualitzades següents: a) Ajudes directes per a l'alumnat, inclòs l'afectat pel TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requereixi per una parcialitat o totalitat del termini d'escolarització determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals. Wed, 30 Aug 2017 12:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678642&lang=ca&coduo=204 2017-08-30T12:21:37Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-17 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989993&lang=ca&coduo=204 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre de les Illes Balears per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a. Oferir programes tant d'estimulació com rehabilitadors que ajudin al desenvolupament integral d'infants i joves de les Illes Balears que presenten necessitats educatives especials derivades d'algun tipus de discapacitat escolaritzats en centres educatius d'infantil, primària o secundària sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, preferentment a les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca. b. Dur a terme actuacions educatives i de suport educatiu i familiar per facilitar als alumnes oncològics de les Illes Balears convalescents el seguiment constant i adequat de les activitats docents, amb la finalitat d'aconseguir una millor reintegració en la tasca educativa i al centre escolar després del període de convalescència. c. Oferir un programa de suport en llengua de signes adreçat als alumnes sords o amb deficiència sensorial auditiva escolaritzats en centres educatius d'infantil, primària o secundària sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, preferentment a les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca. Wed, 12 Jul 2017 10:14:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989993&lang=ca&coduo=204 2017-07-12T10:14:54Z Convocatòria ajuts econòmics de la Conselleria d'Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2990174&lang=ca&coduo=204 1.L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els ajuts econòmics destinats a finançar el transport escolar adaptat dels alumnes usuaris amb necessitats educatives especials de centres d'educació especial, ubicats a Mallorca, des del domicili al centre que correspongui i viceversa, amb la finalitat de promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat funcional perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans. 2.Aquesta convocatòria d'ajuts es regeix, a més de pel règim aplicable, per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura. 3.L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria és l'illa de Mallorca, de forma que únicament se subvencionen projectes que contenguin activitats que s'hagin de desenvolupar en aquesta illa. Wed, 12 Jul 2017 10:14:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2990174&lang=ca&coduo=204 2017-07-12T10:14:07Z Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2958816&lang=ca&coduo=204 Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018 Tue, 06 Jun 2017 06:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2958816&lang=ca&coduo=204 2017-06-06T06:21:56Z Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678513&lang=ca&coduo=204 El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Resolució de dia 11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (publicat extracte al BOE de 13 d'agost de 2016, número 195), ha convocat les beques de caràcter general pel curs acadèmic 2016-2017, per estudiants que cursin estudis postobligatoris no universitaris Mon, 30 Jan 2017 12:21:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678513&lang=ca&coduo=204 2017-01-30T12:21:03Z Cens d'associacions d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=204 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003). Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat . Sol•licitud d’inscripció . Instància . Fitxa de dades de l’associació . Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) . Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc. Wed, 02 Nov 2016 09:29:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=204 2016-11-02T09:29:08Z Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=204 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca). Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents: . Sol•licitud d’inscripció . Fitxa de dades de l’associació . Còpia del NIF de l’associació . Estatuts . Acta fundacional Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència. Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens. Wed, 18 May 2016 07:36:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=204 2016-05-18T07:36:01Z