Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=204&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 24 Nov 2020 01:20:36 GMT Govern de les Illes Balears 2020-11-24T01:20:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=204 Donar suport als centres educatius per afrontar l'emergència educativa del cus 2020-2021 Wed, 21 Oct 2020 12:27:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=204 2020-10-21T12:27:12Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=204 Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Tue, 08 Sep 2020 11:24:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=204 2020-09-08T11:24:23Z Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4215878&lang=ca&coduo=204 Harmonitzar tota l'oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre. Thu, 21 May 2020 07:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4215878&lang=ca&coduo=204 2020-05-21T07:50:37Z Convocatòria d'ajuts per participar a sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de l'alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu/tardor del 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4102043&lang=ca&coduo=204 Convocar sis ajuts per participar en sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua alemanya per al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany com a llengua estrangera als centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests cursos seran organitzats pel Goethe Institut durant l'estiu/tardor del 2020 a Alemanya i cofinançats per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i el Goethe Institut de Barcelona en el marc de l'addenda al conveni de col·laboració subscrita entre ambdues institucions. Fri, 06 Mar 2020 08:15:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4102043&lang=ca&coduo=204 2020-03-06T08:15:47Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d'aprenentatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285442&lang=ca&coduo=204 Selecció de personal docent per a camps d'aprenentatge Tue, 03 Mar 2020 07:22:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285442&lang=ca&coduo=204 2020-03-03T07:22:09Z Exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en els ensenyaments no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024162&lang=ca&coduo=204 Regular les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua i literatura catalanes dels alumnes dels ensenyaments no universitaris. Fri, 28 Feb 2020 07:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024162&lang=ca&coduo=204 2020-02-28T07:59:45Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=204 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Tue, 10 Dec 2019 09:18:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=204 2019-12-10T09:18:32Z Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=204 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca). Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents: . Sol•licitud d’inscripció . Fitxa de dades de l’associació . Còpia del NIF de l’associació . Estatuts . Acta fundacional Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència. Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens. Mon, 02 Dec 2019 12:24:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=194895&lang=ca&coduo=204 2019-12-02T12:24:09Z Cens d'associacions d'alumnes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=204 Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003). Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat . Sol•licitud d’inscripció . Instància . Fitxa de dades de l’associació . Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) . Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc. Mon, 02 Dec 2019 08:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=336263&lang=ca&coduo=204 2019-12-02T08:53:04Z Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n d'FP de grau mitjà o grau superior en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3761505&lang=ca&coduo=204 Convocar, com a mínim, 345 ajuts per a la participació d'alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a diferents programes d'immersió lingüística en llengua anglesa, segons el nivell educatiu de l'alumnat participant, organitzats per la Conselleria d'Educació i Universitat durant l'estiu del 2019. Mon, 25 Nov 2019 11:40:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3761505&lang=ca&coduo=204 2019-11-25T11:40:05Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754585&lang=ca&coduo=204 Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa d'Experiència Formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020. Mon, 25 Nov 2019 11:39:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3754585&lang=ca&coduo=204 2019-11-25T11:39:22Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=204 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Tue, 05 Nov 2019 07:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=204 2019-11-05T07:57:55Z Programa "Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius. Any 2019" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3908801&lang=ca&coduo=204 Aprovar les instruccions per al desenvolupament del programa "Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019" per a centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris a les Illes Balears per a l'any 2019. Wed, 16 Oct 2019 09:17:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3908801&lang=ca&coduo=204 2019-10-16T09:17:49Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=204 L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. Wed, 25 Sep 2019 11:16:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=204 2019-09-25T11:16:47Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=204 Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). Wed, 18 Sep 2019 11:35:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=204 2019-09-18T11:35:23Z Activitats internes de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=204 Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat Wed, 28 Aug 2019 10:25:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=204 2019-08-28T10:25:45Z Procés de selecció de docents mentors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699384&lang=ca&coduo=204 Establir les condicions per a la sol·licitud, el nomenament i l'activitat dels docents mentors en l'àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 19 Mar 2019 09:10:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699384&lang=ca&coduo=204 2019-03-19T09:10:47Z