Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT I TRANSPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=200&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 22 Nov 2017 03:10:13 GMT Govern de les Illes Balears 2017-11-22T03:10:13Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=260194&lang=ca&coduo=200 L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . Tue, 17 Oct 2017 08:10:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=260194&lang=ca&coduo=200 2017-10-17T08:10:12Z Autorització per a l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 L' Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupà la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, l'Ordre FOM/3203/2011, de 18 de novembre, que la modifica, i el Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT), aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, estableixen els requisits per a l'obtenció de les autoritzacions d'arrendament amb conductor, visat, transmissió, substitució de vehicles, renúncia i altres tràmits. Tue, 04 Jul 2017 08:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 2017-07-04T08:11:59Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger (MDL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 L'Ordre FOM/ 734/2007 , de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transports de mercaderies per carretera, modificada per l'Ordre FOM2185/2008, de 23 de juliol, estableix els requesits per a l'obtencio d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, alta de còpies, visat, rehabilitació. Substitució de vehicles; transmissió, renúncia . Altres tràmits. Tue, 04 Jul 2017 07:39:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 2017-07-04T07:39:10Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera Wed, 17 May 2017 10:21:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 2017-05-17T10:21:42Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Fri, 21 Apr 2017 11:07:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 2017-04-21T11:07:29Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=200 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Thu, 02 Mar 2017 09:25:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=200 2017-03-02T09:25:38Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres Thu, 02 Mar 2017 09:05:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=200 2017-03-02T09:05:35Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Mon, 27 Feb 2017 12:36:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 2017-02-27T12:36:55Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. Mon, 27 Feb 2017 12:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=200 2017-02-27T12:26:56Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=200 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Mon, 27 Feb 2017 12:26:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=200 2017-02-27T12:26:29Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 24 Jan 2017 08:52:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 2017-01-24T08:52:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 19 Jan 2017 08:28:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 2017-01-19T08:28:28Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària( 280h) i modalitat accelerada (140 h) de viatgers i de mercaderies Mon, 29 Aug 2016 07:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:20:09Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Mon, 29 Aug 2016 07:18:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:18:44Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Mon, 29 Aug 2016 07:15:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:15:42Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat. Mon, 29 Aug 2016 07:14:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:14:30Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud . Mon, 29 Aug 2016 07:11:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:11:40Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Mon, 29 Aug 2016 07:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:10:35Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Mon, 29 Aug 2016 07:06:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:06:42Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Fri, 29 May 2015 07:17:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 2015-05-29T07:17:50Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Fri, 29 May 2015 07:16:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 2015-05-29T07:16:57Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 Transports turístics amb reiteració Thu, 03 Oct 2013 11:13:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 2013-10-03T11:13:21Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Thu, 26 Sep 2013 08:13:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 2013-09-26T08:13:15Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió Thu, 26 Sep 2013 07:44:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 2013-09-26T07:44:10Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat. Mon, 02 Sep 2013 08:03:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 2013-09-02T08:03:26Z