Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE DEPENDÈNCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=194&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 21 Jan 2018 12:05:47 GMT Govern de les Illes Balears 2018-01-21T12:05:47Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147682&lang=ca&coduo=194 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 05 Jan 2018 11:14:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147682&lang=ca&coduo=194 2018-01-05T11:14:26Z Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148472&lang=ca&coduo=194 Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Tue, 02 Jan 2018 12:50:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148472&lang=ca&coduo=194 2018-01-02T12:50:06Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=194 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Thu, 30 Nov 2017 12:08:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=194 2017-11-30T12:08:08Z Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148784&lang=ca&coduo=194 Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2018. Mon, 20 Nov 2017 12:38:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148784&lang=ca&coduo=194 2017-11-20T12:38:10Z Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148685&lang=ca&coduo=194 Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. Mon, 20 Nov 2017 09:50:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3148685&lang=ca&coduo=194 2017-11-20T09:50:33Z Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147366&lang=ca&coduo=194 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Fri, 17 Nov 2017 11:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147366&lang=ca&coduo=194 2017-11-17T11:49:26Z Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de les entitats privades que desenvolupen projectes de serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, en centres especials d'ocupació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=194 L'establiment de subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discpacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, en centres especials d'ocupació. Wed, 11 Oct 2017 14:32:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=ca&coduo=194 2017-10-11T14:32:15Z Convocatòria per l'ampliació del primer concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965212&lang=ca&coduo=194 Ampliar el servei residencial per a persones grans en situació de dependència Wed, 14 Jun 2017 11:09:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965212&lang=ca&coduo=194 2017-06-14T11:09:52Z Convocatòria d'ajuts destinats a sufragar les despeses derivades de l'assistència a gent gran en règim d'acolliment en un domicili particular per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877625&lang=ca&coduo=194 Sufragar les despeses derivades de l'assistència a gent gran resident a la comunitat autònoma de les Illes Baleats en règim d'acolliment en un domicili particular Fri, 31 Mar 2017 08:59:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877625&lang=ca&coduo=194 2017-03-31T08:59:46Z Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752227&lang=ca&coduo=194 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor persones amb discapacitat física, greument afectades. Wed, 08 Mar 2017 08:09:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752227&lang=ca&coduo=194 2017-03-08T08:09:53Z Procedimient per registrar els centres d'ensinistrament de cans d'assistència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2804453&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació dels requisits i les condicions que han de complir els centres d'ensinistrament de cans d'assistència, com també la creació del Registre d'aquests centres i la reglamentació del carnet i distintiu de caràcter oficial. També queden regulats els principis general del procediment de reconeixement de cans d'assistència. Wed, 25 Jan 2017 07:06:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2804453&lang=ca&coduo=194 2017-01-25T07:06:27Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal (llegir la normativa associada) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699744&lang=ca&coduo=194 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat. Tue, 27 Sep 2016 08:39:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699744&lang=ca&coduo=194 2016-09-27T08:39:51Z Convocatòria del primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678059&lang=ca&coduo=194 Concert social de reserva i ocupació de places del servei ocupacional d'atenció diürna que donen suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu que necessiten organització i assistència en la realització de les activitats de la vida diària i també en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials, prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral. Tue, 23 Aug 2016 07:19:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2678059&lang=ca&coduo=194 2016-08-23T07:19:05Z Programa d&#8217;Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d&#8217;una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=194 L'objecte que es pretén és regular les condicions d&#8217;accés i funcionament del servei d&#8217;estades temporals a la residència i centre de dia Son Güells de Palma. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Wed, 10 Aug 2016 12:45:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654347&lang=ca&coduo=194 2016-08-10T12:45:46Z Convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656476&lang=ca&coduo=194 S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit de serveis socials de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i es dicta a l'empara de les previsions contingudes en el Decret 18/2015, de 10 d'abril, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Se subjecten a aquest procediment els concerts de sessions de desenvolupament infantil i atenció primerenca de caràcter generalista de la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca de serveis socials de les Illes Balears, adreçats a l'atenció integral dels infants de 0 a 6 anys que ho requereixin, de l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca. Tue, 09 Aug 2016 10:56:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656476&lang=ca&coduo=194 2016-08-09T10:56:41Z Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=194 La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10012209485614741511&lang=CA&cont=16190" target="_blank">aquí</a>. Wed, 04 May 2016 10:40:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199162&lang=ca&coduo=194 2016-05-04T10:40:57Z