Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 28 Mar 2017 12:05:23 GMT Govern de les Illes Balears 2017-03-28T12:05:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria borsa extraordinària personal funcionari interí: cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, per a les illes de Mallorca i Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745407&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs, per tramitació abreujada, per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 27 Mar 2017 07:46:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745407&lang=ca&coduo=185 2017-03-27T07:46:04Z Registre de contractistes: Actualització biennal de la inscripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446968&lang=ca&coduo=185 La inscripció en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic de la Comunitat Autònoma, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar els interessats en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, els interessats han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4421" target="_blank"> aquí. </a> Fri, 17 Mar 2017 12:48:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446968&lang=ca&coduo=185 2017-03-17T12:48:24Z Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs) i en els contractes de serveis, amb un valor estimat igual o superior a 200.000 euros (IVA exclòs). Tanmateix, no cal la classificació per subscriure determinats contractes de serveis. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 15 Mar 2017 09:02:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 2017-03-15T09:02:26Z Registre de contractistes: Modificació de la inscripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446951&lang=ca&coduo=185 La inscripció en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic de la Comunitat Autònoma, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar els interessats en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, els interessats han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4421" target="_blank"> aquí. </a> Wed, 15 Mar 2017 08:52:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446951&lang=ca&coduo=185 2017-03-15T08:52:43Z Registre de contractistes: Primera inscripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817584&lang=ca&coduo=185 La inscripció en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic de la Comunitat Autònoma, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar els interessats en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, els interessats han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4421" target="_blank"> aquí. </a> Wed, 15 Mar 2017 08:40:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817584&lang=ca&coduo=185 2017-03-15T08:40:28Z Registre de contractistes: Nova inscripció per caducitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446992&lang=ca&coduo=185 La inscripció en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic de la Comunitat Autònoma, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar els interessats en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, els interessats han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4421" target="_blank"> aquí. </a> Wed, 15 Mar 2017 08:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446992&lang=ca&coduo=185 2017-03-15T08:38:53Z Procés selectiu per dur a terme el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la policia local (39a promoció) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2696240&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i les proves selectives per proveir 48 places per dur a terme el Curs bàsic de policia local que ha d'impartir l'EBAP durant el període 2016-2017. Una vegada acabada la selecció, podran ser admesos fins a un màxim de 52 alumnes. Mon, 09 Jan 2017 13:25:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2696240&lang=ca&coduo=185 2017-01-09T13:25:52Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Mon, 19 Dec 2016 09:23:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 2016-12-19T09:23:20Z Convocatòria borsa extraordinària personal funcionari interí: cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 01 Dec 2016 13:54:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=185 2016-12-01T13:54:17Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, amb titulació de grau en logopèdia o equivalent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745477&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, amb titulació de grau en logopèdia o equivalent, per a l'illa de Mallorca, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 22 Nov 2016 11:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745477&lang=ca&coduo=185 2016-11-22T11:59:45Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=185 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Wed, 16 Nov 2016 10:41:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=185 2016-11-16T10:41:00Z Resolució de consultes en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=185 Es tracta d'un procés cabdal dins el Servei d'Activitats Classificades i Espectacles de nova implantació amb una estructura molt diferent als altres i que consisteix en la resolució de consultes sobre la interpretació i aplicació de les disposicions que regulen la matèria d'activitats plantejades per tècnics municipals, tècnics privats i públic en general, realitzades preferentment a través de la bústia infoactivitats@dgiej.caib.es o telefònicament en el seu cas. L'objectiu és donar una resposta contrastada amb la màxima celeritat possible a les consultes sobre les llicències integrades d'activitats prioritzant l'ús de les noves tecnologies de la informació versus les consultes i contestacions fetes en forma tradicional escrita i en suport paper. Es mantén l'ús del canal telefònic sempre i quan la dificultat de la consulta ho permeti o com a canal coadjuvant del correu electrònic i de les consultes dels interessats a la web de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears: http://activitats.caib.es Fri, 14 Oct 2016 06:46:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:46:01Z Inscripció d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=185 -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants Fri, 14 Oct 2016 06:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:45:33Z Inscripcions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=185 Resoldre sobre la inscripció provisional i definitiva de les entitats col·laboradores en matèria d'activitats en el Registre d'Entitats Col·laboradores en activitats. Les entitats col·laboradores en activitats són les entitats degudament homologades pel Govern de les Illes Balears per coadjuvar en la verificació de les condicions tècniques de les activitats. En tot cas, han de ser entitats d'inspecció i control reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o organisme de control, autoritzades pel departament competent en la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ECA en medi ambient o verificador mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial Fri, 14 Oct 2016 06:44:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:44:30Z Cooperació tècnica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=185 Es tracta d'una cooperació de tipus tècnic amb altres administracions públiques regulada en els articles 28 a 31 de la Llei 7/2013. Els ajuntaments que no disposin del personal tècnic competent han de sol·licitar la cooperació tècnica en primer lloc del consell insular corresponent i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en aquells supòsits en què, el consell insular, com administració actuant i cooperadora, no disposi del personal tècnic competent per dur a terme l'actuació concreta que el cas específic requereixi. Fri, 14 Oct 2016 06:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:43:32Z Reingrés al servei actiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=185 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Thu, 13 Oct 2016 09:33:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T09:33:02Z Declaració d'urgent ocupació dels bens i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per entitats locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=185 Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per les entitats locals de les Illes Balears Thu, 13 Oct 2016 08:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T08:56:35Z Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=185 - Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP. - Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors. Thu, 13 Oct 2016 08:02:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T08:02:12Z Convocatòria 2016 d'ajuts públics per al finançament de l'adquisició d'equips d'emergència per a les agrupacions municipals de voluntaris de protecció civil de les Illes Balear http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2637081&lang=ca&coduo=185 El finançament de l'adquisició d'equips d'emergència per a les agrupacions municipals de voluntaris de protecció civil de les Illes Balears Tue, 27 Sep 2016 07:48:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2637081&lang=ca&coduo=185 2016-09-27T07:48:11Z Homologació de Plans de Protecció Civil i inscripció al registre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=185 Homologació dels Plans de Protecció Civil municipals i insulars, així com de les seves adpatacions i revisions, en si de la Comissió d'Emergències i Protecció Civil de les Illes Balears, i inscripció al Registre dels Plans de Protecció Civil Fri, 09 Sep 2016 09:55:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=185 2016-09-09T09:55:39Z Inscripció al Registre de tècnics competents en matèria d'Emergències (RTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615697&lang=ca&coduo=185 Per redactar i signar els plans d'autoprotecció, cal la inscripció al Registre de determinat personal tècnic (Decret 8/2004, art. 13) Fri, 09 Sep 2016 09:31:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615697&lang=ca&coduo=185 2016-09-09T09:31:26Z Inscripció al Catàleg General de Platges de les Illes Balears (RCAT) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615422&lang=ca&coduo=185 L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de recollir en un catàleg general la relació de totes les platges de la comunitat autònoma. Thu, 08 Sep 2016 07:54:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615422&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:54:11Z Inscripció al Registre general de plans de salvament a les platges (RPSP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615492&lang=ca&coduo=185 Les platges catalogades de risc mitjà i alt han disposar d'un pla de salvament a les platges com a instrument de planificació i operació per salvaguardar la seguretat. Thu, 08 Sep 2016 07:47:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615492&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:47:05Z Inscripció al Registre de tècnics competents en matèria d'Emergències per elaborar plans de salvament a les platges (RPTS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615647&lang=ca&coduo=185 Per elaborar els plans de salvament a les platges, cal la inscripció dels tècnics competents en aquest registre Thu, 08 Sep 2016 07:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615647&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:21:37Z Inscripció al Registre de Serveis d'Emergències i Urgències (RSEU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615650&lang=ca&coduo=185 S'hi hauran d'inscriure tots els serveis d'urgències i emergències existents en el territori de les Illes Balears Thu, 08 Sep 2016 07:07:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615650&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:07:40Z Inscripció al Registre General de Plans d'Autoprotecció (RGPA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615654&lang=ca&coduo=185 Base de dades informatitzada sobre mesures d'autoprotecció d'establiments Thu, 08 Sep 2016 06:45:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615654&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T06:45:34Z Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=185 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Fri, 22 Jul 2016 12:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:59:19Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=185 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Fri, 22 Jul 2016 12:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:59:06Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=185 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Fri, 22 Jul 2016 12:58:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:58:55Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=185 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Fri, 22 Jul 2016 12:58:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:58:37Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=185 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:57:56Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=185 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:57:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:57:37Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=185 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Fri, 22 Jul 2016 12:57:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:57:09Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=185 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:56:47Z Acumulacions de funcions reservades als funcionaris amb habilitación de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=185 Autoritzar als funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional que es trobin ocupant un lloc de feina a ells reservat a desenvolupar aquestes mateixes funcions a una entitat local pròxima, quan no fos possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis. Fri, 22 Jul 2016 12:54:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:54:50Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=185 Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 19 May 2016 10:38:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=185 2016-05-19T10:38:45Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=185 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Tue, 22 Mar 2016 13:51:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=185 2016-03-22T13:51:31Z Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=185 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera quan aquest no té dret a la reserva del lloc de feina. Tue, 22 Mar 2016 13:36:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=185 2016-03-22T13:36:00Z Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=185 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 22 Mar 2016 08:42:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=185 2016-03-22T08:42:00Z Expedició de certificats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=185 Expedició dels certificats de qualsevol dada que consti al Registre General de Personal. Aquests certificats es poden dividir en els tipus següents: - Certificats de serveis prestats - Certificats de comissions de serveis - Certificats de serveis previs - Certificats de l'expedient de personal Mon, 21 Mar 2016 12:26:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=185 2016-03-21T12:26:16Z Sol·licitud d'ajuda del Fons de Seguretat Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=185 Repartiment de les ajudes del Fons de Seguretat Pública entre els municipis. Tue, 25 Aug 2015 08:22:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=185 2015-08-25T08:22:25Z Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2266377&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A1 i A2 de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució del President de l'ATIB de 4 de febrer de 2015 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment. Mon, 22 Jun 2015 09:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2266377&lang=ca&coduo=185 2015-06-22T09:37:26Z Modificacions de les dades personals i anotacions al Registre General Personal a instància de la persona interessada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=185 Incloure o modificar qualsevol dada o acte al Registre General de Personal (RGP) a instància de la persona interessada. Aquests moviments es poden dividir en les actuacions següents: - Modificació de les dades personals inscrites. - Anotacions al RGP. Fri, 12 Jun 2015 07:37:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=185 2015-06-12T07:37:39Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble en forma directa Tue, 21 Jan 2014 12:16:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:16:14Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Tue, 21 Jan 2014 12:15:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:15:34Z Arrendament d'immobles, concertació directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'immobles en forma directa Tue, 21 Jan 2014 12:14:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:14:36Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Tue, 21 Jan 2014 12:13:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:13:44Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Tue, 21 Jan 2014 12:13:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:13:03Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Tue, 21 Jan 2014 12:12:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:12:21Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=185 Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles Tue, 21 Jan 2014 12:11:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=185 2014-01-21T12:11:42Z