Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 19 Aug 2017 14:44:48 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-19T14:44:48Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Declaració d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 Declaració d'obra nova per a béns immobles Thu, 17 Aug 2017 08:44:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 2017-08-17T08:44:05Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Thu, 17 Aug 2017 08:34:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 2017-08-17T08:34:56Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Thu, 17 Aug 2017 08:25:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 2017-08-17T08:25:07Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Thu, 17 Aug 2017 08:07:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 2017-08-17T08:07:53Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 16 Aug 2017 11:38:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 2017-08-16T11:38:04Z Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx"> aquí. </a> Fri, 11 Aug 2017 11:37:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 2017-08-11T11:37:07Z Afectació i desafectació al domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=185 Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB Fri, 11 Aug 2017 10:40:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=185 2017-08-11T10:40:06Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Fri, 11 Aug 2017 10:38:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 2017-08-11T10:38:51Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004953&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Tue, 01 Aug 2017 07:49:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004953&lang=ca&coduo=185 2017-08-01T07:49:10Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004853&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 31 Jul 2017 11:37:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004853&lang=ca&coduo=185 2017-07-31T11:37:03Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu a Menorca, escala d'infraestructures, de l'Adm especial de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995231&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala professional d'infraestructures, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Menorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 31 Jul 2017 10:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995231&lang=ca&coduo=185 2017-07-31T10:27:27Z Convocatòria borsa extraordinària personal funcionari interí: cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 31 Jul 2017 09:44:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=185 2017-07-31T09:44:22Z Ajuts al finançament de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004836&lang=ca&coduo=185 Ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que tenguin aprovades operacions financeres beneficiàries dels fons provinents de convenis o acords entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Banc Europeu d'Inversions o una altra institució europea, o avalades per IBSA, SGR destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat, formalitzades entre l'1 de desembre de 2016 i el 30 de novembre de 2017. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres i, si s'escau, el cost de l'aval que formalitzin amb ISBA, SGR. Thu, 27 Jul 2017 11:48:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004836&lang=ca&coduo=185 2017-07-27T11:48:14Z Convocatòria de proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2974369&lang=ca&coduo=185 Es convoquen proves selectives per constituir una borsa extraordinària d'aspirants per cobrir interinament llocs de treball vacants del cos d'Advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca. El procediment de selecció dels aspirants s'ha d'efectuar mitjançant una convocatòria pública que ha de consistir en la superació d'una prova selectiva, la qual consta de dos exercicis de tipus pràctic, i la valoració dels mèrits establerts a la base 7.4.b Mon, 03 Jul 2017 12:25:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2974369&lang=ca&coduo=185 2017-07-03T12:25:51Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964053&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 12 Jun 2017 10:29:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964053&lang=ca&coduo=185 2017-06-12T10:29:23Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963957&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat d'enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 12 Jun 2017 10:10:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963957&lang=ca&coduo=185 2017-06-12T10:10:28Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació de l'Adm. especial de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963865&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 12 Jun 2017 09:00:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963865&lang=ca&coduo=185 2017-06-12T09:00:19Z Convocatòria de procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2949776&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquesta convocatòria és constituir, de forma descentralitzada per illes, borses de personal funcionari interí per atendre necessitats urgents de contractació dels ajuntaments de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Thu, 01 Jun 2017 10:22:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2949776&lang=ca&coduo=185 2017-06-01T10:22:21Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929850&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 11 May 2017 10:15:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929850&lang=ca&coduo=185 2017-05-11T10:15:42Z Convocatòria de beques a l'alumnat amb discapacitat que durant l'any 2017 assisteixi o hagi assistit als cursos de formació teoricopràctica del pla de formació FIOP de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2925600&lang=ca&coduo=185 En el marc de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 30 de juliol de 2014, aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de beques per l'assistència als cursos de formació que durant l'any 2017 organitzi o hagi organitzat l'Escola Balear d'Administració Pública d'acord amb el Pla per a la Formació i la Integració en l'Ocupació de Persones amb Discapacitat (Pla de Formació FIOP per a l'any 2017), aprovat per la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 19 de gener de 2017 (BOIB núm. 11, de 26 de gener). Thu, 11 May 2017 06:51:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2925600&lang=ca&coduo=185 2017-05-11T06:51:15Z Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat. Formació General http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913832&lang=ca&coduo=185 Aquesta convocatòria té per objecte crear una base de dades de professorat de diverses matèries, incloses en les àrees del Pla de Formació General de l'EBAP, i per a diverses modalitats d'aprenentatge. Mon, 08 May 2017 10:21:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913832&lang=ca&coduo=185 2017-05-08T10:21:35Z Inscripció al Registre General de Plans d'Autoprotecció (RGPA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615654&lang=ca&coduo=185 Base de dades informatitzada sobre mesures d'autoprotecció d'establiments Thu, 20 Apr 2017 07:56:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615654&lang=ca&coduo=185 2017-04-20T07:56:44Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Thu, 06 Apr 2017 13:33:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=185 2017-04-06T13:33:23Z Convocatòria del procedimen de concurs per constituir unes borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CAF, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a la illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:31:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=185 2017-04-06T12:31:43Z Convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:02:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=185 2017-04-06T12:02:49Z Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs) i en els contractes de serveis, amb un valor estimat igual o superior a 200.000 euros (IVA exclòs). Tanmateix, no cal la classificació per subscriure determinats contractes de serveis. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 15 Mar 2017 09:02:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 2017-03-15T09:02:26Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Mon, 19 Dec 2016 09:23:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 2016-12-19T09:23:20Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=185 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Wed, 16 Nov 2016 10:41:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=185 2016-11-16T10:41:00Z Resolució de consultes en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=185 Es tracta d'un procés cabdal dins el Servei d'Activitats Classificades i Espectacles de nova implantació amb una estructura molt diferent als altres i que consisteix en la resolució de consultes sobre la interpretació i aplicació de les disposicions que regulen la matèria d'activitats plantejades per tècnics municipals, tècnics privats i públic en general, realitzades preferentment a través de la bústia infoactivitats@dgiej.caib.es o telefònicament en el seu cas. L'objectiu és donar una resposta contrastada amb la màxima celeritat possible a les consultes sobre les llicències integrades d'activitats prioritzant l'ús de les noves tecnologies de la informació versus les consultes i contestacions fetes en forma tradicional escrita i en suport paper. Es mantén l'ús del canal telefònic sempre i quan la dificultat de la consulta ho permeti o com a canal coadjuvant del correu electrònic i de les consultes dels interessats a la web de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears: http://activitats.caib.es Fri, 14 Oct 2016 06:46:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:46:01Z Inscripció d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=185 -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants Fri, 14 Oct 2016 06:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:45:33Z Inscripcions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=185 Resoldre sobre la inscripció provisional i definitiva de les entitats col·laboradores en matèria d'activitats en el Registre d'Entitats Col·laboradores en activitats. Les entitats col·laboradores en activitats són les entitats degudament homologades pel Govern de les Illes Balears per coadjuvar en la verificació de les condicions tècniques de les activitats. En tot cas, han de ser entitats d'inspecció i control reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o organisme de control, autoritzades pel departament competent en la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ECA en medi ambient o verificador mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial Fri, 14 Oct 2016 06:44:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:44:30Z Cooperació tècnica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=185 Es tracta d'una cooperació de tipus tècnic amb altres administracions públiques regulada en els articles 28 a 31 de la Llei 7/2013. Els ajuntaments que no disposin del personal tècnic competent han de sol·licitar la cooperació tècnica en primer lloc del consell insular corresponent i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en aquells supòsits en què, el consell insular, com administració actuant i cooperadora, no disposi del personal tècnic competent per dur a terme l'actuació concreta que el cas específic requereixi. Fri, 14 Oct 2016 06:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=185 2016-10-14T06:43:32Z Reingrés al servei actiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=185 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Thu, 13 Oct 2016 09:33:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T09:33:02Z Declaració d'urgent ocupació dels bens i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per entitats locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=185 Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per les expropiacions forçoses tramitades per les entitats locals de les Illes Balears Thu, 13 Oct 2016 08:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468971&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T08:56:35Z Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=185 - Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP. - Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors. Thu, 13 Oct 2016 08:02:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=185 2016-10-13T08:02:12Z Convocatòria 2016 d'ajuts públics per al finançament de l'adquisició d'equips d'emergència per a les agrupacions municipals de voluntaris de protecció civil de les Illes Balear http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2637081&lang=ca&coduo=185 El finançament de l'adquisició d'equips d'emergència per a les agrupacions municipals de voluntaris de protecció civil de les Illes Balears Tue, 27 Sep 2016 07:48:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2637081&lang=ca&coduo=185 2016-09-27T07:48:11Z Homologació de Plans de Protecció Civil i inscripció al registre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=185 Homologació dels Plans de Protecció Civil municipals i insulars, així com de les seves adpatacions i revisions, en si de la Comissió d'Emergències i Protecció Civil de les Illes Balears, i inscripció al Registre dels Plans de Protecció Civil Fri, 09 Sep 2016 09:55:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=185 2016-09-09T09:55:39Z Inscripció al Registre de tècnics competents en matèria d'Emergències (RTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615697&lang=ca&coduo=185 Per redactar i signar els plans d'autoprotecció, cal la inscripció al Registre de determinat personal tècnic (Decret 8/2004, art. 13) Fri, 09 Sep 2016 09:31:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615697&lang=ca&coduo=185 2016-09-09T09:31:26Z Inscripció al Catàleg General de Platges de les Illes Balears (RCAT) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615422&lang=ca&coduo=185 L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de recollir en un catàleg general la relació de totes les platges de la comunitat autònoma. Thu, 08 Sep 2016 07:54:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615422&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:54:11Z Inscripció al Registre general de plans de salvament a les platges (RPSP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615492&lang=ca&coduo=185 Les platges catalogades de risc mitjà i alt han disposar d'un pla de salvament a les platges com a instrument de planificació i operació per salvaguardar la seguretat. Thu, 08 Sep 2016 07:47:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615492&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:47:05Z Inscripció al Registre de tècnics competents en matèria d'Emergències per elaborar plans de salvament a les platges (RPTS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615647&lang=ca&coduo=185 Per elaborar els plans de salvament a les platges, cal la inscripció dels tècnics competents en aquest registre Thu, 08 Sep 2016 07:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615647&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:21:37Z Inscripció al Registre de Serveis d'Emergències i Urgències (RSEU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615650&lang=ca&coduo=185 S'hi hauran d'inscriure tots els serveis d'urgències i emergències existents en el territori de les Illes Balears Thu, 08 Sep 2016 07:07:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615650&lang=ca&coduo=185 2016-09-08T07:07:40Z Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=185 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Fri, 22 Jul 2016 12:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:59:19Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=185 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Fri, 22 Jul 2016 12:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:59:06Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=185 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Fri, 22 Jul 2016 12:58:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:58:55Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=185 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Fri, 22 Jul 2016 12:58:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:58:37Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=185 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:57:56Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=185 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:57:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:57:37Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=185 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Fri, 22 Jul 2016 12:57:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:57:09Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=185 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 22 Jul 2016 12:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=185 2016-07-22T12:56:47Z