Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-11-15T14:55:26Z Govern de les Illes Balears 2018-11-15T14:55:26Z ca Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària 2018-11-14T11:09:59Z 2018-11-14T11:09:59Z Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. 2018-11-14T11:09:59Z Ajudes per estudis del personal al servei de la Comunitat Autònoma i dels fills 2018-11-14T10:36:58Z 2018-11-14T10:36:58Z Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 2018-11-14T10:36:58Z Ajuda per a fills menors de divuit anys 2018-11-14T09:14:31Z 2018-11-14T09:14:31Z Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills 2018-11-14T09:14:31Z Ajuda per a l'atenció de discapacitats físics, psíquics o sensorials 2018-11-14T09:14:07Z 2018-11-14T09:14:07Z Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials 2018-11-14T09:14:07Z Sol·licitud de consolidació del grau personal 2018-11-08T11:06:43Z 2018-11-08T11:06:43Z Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-11-08T11:06:43Z Inscripció inicial en la Base de dades general del professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP 2018-10-30T11:24:38Z 2018-10-30T11:24:38Z L'EBAP obre el procediment d'inscripció a la Base de dades general del professorat (BDGP) corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana, amb l'objectiu que qualsevol persona interessada a formar part del seu equip docent es pugui inscriure en l'àrea de llengua catalana. 2018-10-30T11:24:38Z Inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a la formació de personal directiu 2018-10-30T09:49:17Z 2018-10-30T09:49:17Z L'EBAP obre la inscripció permanent en la Base de dades general de professorat (BDGP) corresponent a la formació de personal directiu, amb l'objectiu que es pugui inscriure en les matèries que s'indiquen en els punts 3 i 4 de l'apartat 1 qualsevol persona interessada a formar part del seu equip docent. 2018-10-30T09:49:17Z Inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a les àrees de formació del Pla de Formació General de l'EBAP 2018-10-24T12:42:28Z 2018-10-24T12:42:28Z La inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a les àrees de formació en què s'estructura el Pla de Formació General de l'EBAP, regulades en la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es fixen les àrees de formació en què s'han d'estructurar els plans de formació que organitza l'EBAP (BOIB núm. 182, de 15 de desembre de 2015). 2018-10-24T12:42:28Z Reclamacions economicoadministratives 2018-10-24T12:07:23Z 2018-10-24T12:07:23Z Resoldre les reclamacions economicoadministratives presentades davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, en relació amb l'aplicació de tributs, imposició de sancions tributàries i recaptació d'altres ingressos de dret públic (matèria economicoadministrativa), en els casos prevists a l'article 2 del Decret 49/2006, de 2 de juny. 2018-10-24T12:07:23Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina 2018-10-17T11:58:41Z 2018-10-17T11:58:41Z Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. 2018-10-17T11:58:41Z Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de feina 2018-10-17T11:24:03Z 2018-10-17T11:24:03Z Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera quan aquest no té dret a la reserva del lloc de feina. 2018-10-17T11:24:03Z Convocatòria per a l'any 2018 de les proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l'exercici de la funció policial 2018-10-16T12:02:32Z 2018-10-16T12:02:32Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per a l'any 2018 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local. El contingut de les proves objecte d'aquesta convocatòria i el barem per puntuar-les són els que estableix l'annex 3 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, Decret 28/2012, de 30 d'abril. 2018-10-16T12:02:32Z Classificació empresarial 2018-10-15T09:33:41Z 2018-10-15T09:33:41Z La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2018-10-15T09:33:41Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 2018-10-15T09:31:29Z 2018-10-15T09:31:29Z El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> 2018-10-15T09:31:29Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa d'Eivissa 2018-10-11T11:00:53Z 2018-10-11T11:00:53Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-10-11T11:00:53Z Convocatòria de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball 2018-10-11T10:37:50Z 2018-10-11T10:37:50Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupaci´ó i mercat de Treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-10-11T10:37:50Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia 2018-09-13T09:39:34Z 2018-09-13T09:39:34Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-13T09:39:34Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat ciències ambientals 2018-09-13T08:26:50Z 2018-09-13T08:26:50Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat ciències ambientals, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-13T08:26:50Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la CAIB, escala científica, especialitat biologia 2018-09-13T07:51:59Z 2018-09-13T07:51:59Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat biologia, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-13T07:51:59Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat química 2018-09-12T12:16:05Z 2018-09-12T12:16:05Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat química, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-12T12:16:05Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'arquitectura 2018-09-12T12:03:34Z 2018-09-12T12:03:34Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'arquitectura, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-12T12:03:34Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior de l'Administració de la CAIB, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat de recerca i desenvolupament 2018-09-12T11:26:58Z 2018-09-12T11:26:58Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat de recerca i desenvolupament, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-12T11:26:58Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyer industrial 2018-09-12T11:14:38Z 2018-09-12T11:14:38Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment d'una plaça del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyer industrial, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-12T11:14:38Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a Eivissa, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària 2018-09-12T10:20:08Z 2018-09-12T10:20:08Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària, pel torn lliure, amb la distribució que s'indica a continuació. Mallorca: 4 places pel torn lliure Menorca: 2 places pel torn lliure Eivissa: 2 places pel torn lliure 2018-09-12T10:20:08Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a Menorca, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària 2018-09-12T08:51:51Z 2018-09-12T08:51:51Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària, pel torn lliure, amb la distribució que s'indica a continuació. Mallorca: 4 places pel torn lliure Menorca: 2 places pel torn lliure Eivissa: 2 places pel torn lliure 2018-09-12T08:51:51Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a Mallorca, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària 2018-09-12T08:34:34Z 2018-09-12T08:34:34Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària, pel torn lliure, amb la distribució que s'indica a continuació. Mallorca: 4 places pel torn lliure Menorca: 2 places pel torn lliure Eivissa: 2 places pel torn lliure 2018-09-12T08:34:34Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc.tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de telecomunicacions. Mallorca 2018-09-11T06:39:11Z 2018-09-11T06:39:11Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de telecomunicacions, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-09-11T06:39:11Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat farmàcia 2018-09-07T11:51:27Z 2018-09-07T11:51:27Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 4 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat farmàcia, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-07T11:51:27Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al CFS de l'Administració de la CAIB, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica 2018-09-07T10:39:15Z 2018-09-07T10:39:15Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, amb la distribució que s'indica a continuació: Mallorca: - 3 places pel torn lliure - 5 places per promoció interna vertical 2018-09-07T10:39:15Z Execució de les garanties 2018-09-06T09:25:13Z 2018-09-06T09:25:13Z Execució de les garanties custodiades per la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. 2018-09-06T09:25:13Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al CFS de l'Administració de la CAIB, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica 2018-09-04T12:53:22Z 2018-09-04T12:53:22Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, amb la distribució que s'indica a continuació: Mallorca: - 3 places pel torn lliure - 5 places per promoció interna vertical 2018-09-04T12:53:22Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, especialitat medicina. Eivissa 2018-09-04T10:14:12Z 2018-09-04T10:14:12Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-09-04T10:14:12Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants cos facultatiu superior, esc sanitària, especialitat medicina del treball, illes de Mallorca, Menorca i Eivissa 2018-09-04T09:54:34Z 2018-09-04T09:54:34Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-09-04T09:54:34Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc sanitària, esp. infermeria del treball. Mallorca, Menorca i Eivissa 2018-09-04T09:53:14Z 2018-09-04T09:53:14Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-09-04T09:53:14Z Cursos EBAP de seguretat (Pla de Formació Policial – Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil – Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers). 2018-08-13T13:50:05Z 2018-08-13T13:50:05Z La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències. — Pla de Formació Policial. — Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil. — Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers. 2018-08-13T13:50:05Z Devolució de les garanties i dels dipòsits 2018-07-10T08:11:15Z 2018-07-10T08:11:15Z Devolució de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni 2018-07-10T08:11:15Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir interinament places del CFT, escala hum. i ciències socials, amb dipl. en Educació Social i amb títol de postgrau amb estudis de gènere, a Eivissa 2018-06-19T14:24:38Z 2018-06-19T14:24:38Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari (màster, especialista universitari, expert universitari) amb estudis de gènere, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-06-19T14:24:38Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir interinament places del CFT, escala hum. i ciències socials, amb dipl. en Educació Social i amb títol de postgrau amb estudis de gènere, a Menorca 2018-06-19T14:22:36Z 2018-06-19T14:22:36Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari (màster, especialista universitari, expert universitari) amb estudis de gènere, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-06-19T14:22:36Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir interinament places del CFT, escala hum. i ciències socials, amb dipl. en Educació Social i amb títol de postgrau amb estudis de gènere, a Mallorca 2018-06-19T14:21:25Z 2018-06-19T14:21:25Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari (màster, especialista universitari, expert universitari) amb estudis de gènere, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-06-19T14:21:25Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-06-18T12:00:56Z 2018-06-18T12:00:56Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. 2018-06-18T12:00:56Z Expedients en matèria inspectora i investigadora dels empleats públics 2018-06-18T07:09:45Z 2018-06-18T07:09:45Z Control intern i vigilancia del compliment de les normes de Funció Pública. Anàlisi i propostes en materia d'organització, planificació i coordinació administrativa. Actuacions d'inspecció, seguiment i control del funcionament dels organismes i serveis, mitjançant auditories, plans d'inspeccions i seguiment de queixes, entre d'altres. 2018-06-18T07:09:45Z Convocatòria del Pla de Formació per a Entitats Locals que organitza l'Escola Balear d'Administració Pública corresponent a l'any 2018 2018-06-04T13:22:04Z 2018-06-04T13:22:04Z Aprovar la convocatòria dels cursos que s'ofereixen al personal al servei de l'Administració local de l'àmbit territorial de les Illes Balears, segons el Pla de Formació aprovat pel Consell de Direcció de l'EBAP per a l'any 2018, d'acord amb el que estableixen els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució. 2018-06-04T13:22:04Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria de forest, a l'illa de Mallorca 2018-05-31T11:30:26Z 2018-05-31T11:30:26Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria de forests, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-05-31T11:30:26Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'enginyeria tècnica, especialitat d'enginyeria tècnica forestal, a l'illa de Mallorca 2018-05-31T11:26:36Z 2018-05-31T11:26:36Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica forestal, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-05-31T11:26:36Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació, a Mallorca 2018-05-23T10:12:21Z 2018-05-23T10:12:21Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-05-23T10:12:21Z Convocatòria de proves selectives al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-05-22T15:28:09Z 2018-05-22T15:28:09Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 19 places del cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, corresponents a l'illa que s'indica a continuació. Illa de Mallorca · 6 places del torn lliure. · 11 places del torn de promoció interna, modalitat vertical, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat. · 2 places del torn de promoció interna, modalitat creuada. 2018-05-22T15:28:09Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala humanística i de ciències socials, amb titulació de diplomatura o grau en teràpia ocupacional 2018-05-22T07:35:39Z 2018-05-22T07:35:39Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, amb titulació de diplomatura o grau en teràpia ocupacional o amb un altre títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-05-22T07:35:39Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). 2018-05-15T09:08:31Z 2018-05-15T09:08:31Z El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos, presencials, semipresencials i en línia, que a la vegada contenen els diversos certificats de nivell: A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu 2018-05-15T09:08:31Z Cursos generals EBAP (Cursos per al personal de l'administració del Pla de formació general i sectorial). 2018-05-14T09:58:13Z 2018-05-14T09:58:13Z — Pla de formació general Inclou activitats formatives de caire multidisciplinari que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i l'actualització de coneixements. Aquesta formació està relacionada amb l'adquisició de competències genèriques (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per treballar dins l'organització. — Pla de formació sectorial Inclou activitats formatives específiques i estratègiques per desenvolupar el lloc de treball que s'ocupa. Per això, recull tant les propostes formatives que els organismes adrecen al seu personal com les que s'adrecen al personal de diferents organismes, però amb funcions anàlogues. — Pla de formació per al personal docent Les persones destinatàries de les activitats formatives del Pla de formació per al personal docent, organitzades per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), són el personal empleat públic dels cossos docents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2018-05-14T09:58:13Z Cursos EBAP FIOP (Pla de Formació del FIOP). 2018-05-14T09:53:19Z 2018-05-14T09:53:19Z La formació, la integració i el foment de l'ocupació pública de les persones amb discapacitat. 2018-05-14T09:53:19Z