Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-12T23:47:54Z Govern de les Illes Balears 2017-12-12T23:47:54Z ca Convocatòria de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Adm. especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca 2017-11-30T12:44:42Z 2017-11-30T12:44:42Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-11-30T12:44:42Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir interinament places del CFT, escala hum. i ciències socials, amb dipl. en Educació Social i amb títol de postgrau amb estudis de gènere, a Mallorca 2017-11-30T12:43:20Z 2017-11-30T12:43:20Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari (màster, especialista universitari, expert universitari) amb estudis de gènere, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-11-30T12:43:20Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir interinament places del CFT, escala hum. i ciències socials, amb dipl. en Educació Social i amb títol de postgrau amb estudis de gènere, a Menorca 2017-11-30T12:42:23Z 2017-11-30T12:42:23Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari (màster, especialista universitari, expert universitari) amb estudis de gènere, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-11-30T12:42:23Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir interinament places del CFT, escala hum. i ciències socials, amb dipl. en Educació Social i amb títol de postgrau amb estudis de gènere, a Eivissa 2017-11-30T12:40:45Z 2017-11-30T12:40:45Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, amb la titulació de diplomatura en educació social, així com amb el títol oficial de postgrau universitari (màster, especialista universitari, expert universitari) amb estudis de gènere, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-11-30T12:40:45Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places del CFS, titulació de capità/ana de la marina mercant o llicenciatura en nàutica i transport marítim a Mallorca 2017-11-23T15:51:08Z 2017-11-23T15:51:08Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, titulació capità o capitana de la marina mercant o llicenciatura en nàutica i transport marítim, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-11-23T15:51:08Z Convocatòria de proves selectives al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-11-13T10:36:38Z 2017-11-13T10:36:38Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 57 places del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució per illes que s'indica a continuació. a) Illa de Mallorca: 22 places del torn lliure, 3 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. 32 places del torn de promoció interna, modalitat vertical, 2 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. b) Illa de Menorca: 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Illa d'Eivissa: 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. 2017-11-13T10:36:38Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera 2017-11-10T13:44:21Z 2017-11-10T13:44:21Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. 2017-11-10T13:44:21Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, a Menorca 2017-11-09T09:48:44Z 2017-11-09T09:48:44Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-11-09T09:48:44Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 2017-11-08T07:16:35Z 2017-11-08T07:16:35Z El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> 2017-11-08T07:16:35Z Convocatòria de beques per l'assistència al Curs bàsic de policia local (39a promoció) executat durant l'any 2017 2017-11-04T09:49:05Z 2017-11-04T09:49:05Z En el marc de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 18 de setembre de 2017, aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de beques per l'assistència al Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la policia local (39a promoció) executat el 2017, aprovat per la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 14 de setembre de 2016 (BOIB núm. 118, de 17 de setembre). 2017-11-04T09:49:05Z Convocatòria de proves selectives al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-11-03T12:50:05Z 2017-11-03T12:50:05Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 78 places del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució per illes que s'indica a continuació. a) Illa de Mallorca: · 39 places del torn lliure, 2 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. · 32 places del torn de promoció interna, modalitat vertical, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat. · 5 places del torn de promoció interna, modalitat creuada. b) Illa d'Eivissa: · 1 plaça del torn lliure. · 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat vertical. 2017-11-03T12:50:05Z Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-10-28T13:34:33Z 2017-10-28T13:34:33Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 24 places del cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució per illes que s'indica a continuació. a) Illa de Mallorca: 15 places del torn lliure, 5 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat i 3 a la reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana. 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat creuada. 1 plaça del torn de promoció interna per al personal laboral fix. b) Illa de Menorca: 2 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat. 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat creuada. c) Illa d'Eivissa: 2 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana. 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat creuada. d) Illa de Formentera: 1 plaça del torn lliure. 2017-10-28T13:34:33Z Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-10-28T13:18:14Z 2017-10-28T13:18:14Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 115 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució per illes que s'indica a continuació. a) Illa de Mallorca: 67 places del torn lliure, 5 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. 31 places del torn de promoció interna, modalitat vertical, 2 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. 2 places del torn de promoció interna, modalitat creuada. 2 places del torn de promoció interna per a personal laboral fix. b) Illa de Menorca: 2 places del torn lliure. 3 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Illa d'Eivissa: 2 places del torn lliure. 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. d) Illa de Formentera: 2 places del torn lliure. 2017-10-28T13:18:14Z Convocatòria de proves selectives al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-10-28T11:54:45Z 2017-10-28T11:54:45Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 19 places del cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, corresponents a l'illa que s'indica a continuació. Illa de Mallorca · 6 places del torn lliure. · 11 places del torn de promoció interna, modalitat vertical, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat. · 2 places del torn de promoció interna, modalitat creuada. 2017-10-28T11:54:45Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017-10-28T11:38:43Z 2017-10-28T11:38:43Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. 2017-10-28T11:38:43Z Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2017 2017-10-24T11:51:45Z 2017-10-24T11:51:45Z L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució de la Presidenta de l'ATIB de 4 de setembre de 2017 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment. 2017-10-24T11:51:45Z Classificació empresarial 2017-10-06T06:37:44Z 2017-10-06T06:37:44Z La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-10-06T06:37:44Z Convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial 2017-10-05T12:26:59Z 2017-10-05T12:26:59Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial. El contingut de les proves objecte d'aquesta convocatòria i el barem per puntuar-les són els que estableix l'annex 3 del Decret 28/2012, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 2017-10-05T12:26:59Z Arrendaments d'immobles, per concurs 2017-10-03T08:59:08Z 2017-10-03T08:59:08Z Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic 2017-10-03T08:59:08Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles 2017-10-03T08:58:37Z 2017-10-03T08:58:37Z Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs 2017-10-03T08:58:37Z Resolució d'arrendaments de béns immobles 2017-10-03T08:57:26Z 2017-10-03T08:57:26Z Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes 2017-10-03T08:57:26Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament 2017-10-03T08:56:54Z 2017-10-03T08:56:54Z Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles 2017-10-03T08:56:54Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa 2017-10-03T08:56:25Z 2017-10-03T08:56:25Z Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) 2017-10-03T08:56:25Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament 2017-10-03T08:55:56Z 2017-10-03T08:55:56Z Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament 2017-10-03T08:55:56Z Permuta de béns 2017-10-03T08:55:02Z 2017-10-03T08:55:02Z Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) 2017-10-03T08:55:02Z Cessió ús domini públic 2017-10-03T08:54:32Z 2017-10-03T08:54:32Z Cessió d'ús de béns de domini públic 2017-10-03T08:54:32Z Cessió gratuïta 2017-10-03T08:53:56Z 2017-10-03T08:53:56Z Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) 2017-10-03T08:53:56Z Cessió d'ús gratuïta i temporal 2017-10-03T08:53:25Z 2017-10-03T08:53:25Z Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials 2017-10-03T08:53:25Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2017-10-03T08:52:55Z 2017-10-03T08:52:55Z Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2017-10-03T08:52:55Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) 2017-10-03T08:51:44Z 2017-10-03T08:51:44Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) 2017-10-03T08:51:44Z Declaración d'obra nova 2017-10-03T08:51:15Z 2017-10-03T08:51:15Z Declaració d'obra nova 2017-10-03T08:51:15Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:48Z 2017-10-03T08:50:48Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:48Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:12Z 2017-10-03T08:50:12Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:12Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. 2017-10-03T08:49:43Z 2017-10-03T08:49:43Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:49:43Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:49:08Z 2017-10-03T08:49:08Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:49:08Z Compravenda per adquisició directa 2017-10-03T08:48:22Z 2017-10-03T08:48:22Z Adquisició d'un immoble en forma directa 2017-10-03T08:48:22Z Compravenda d'immoble per concurs 2017-10-02T11:02:16Z 2017-10-02T11:02:16Z Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic 2017-10-02T11:02:16Z Arrendament d'immobles, concertació directa 2017-10-02T10:59:33Z 2017-10-02T10:59:33Z Arrendament d'immobles en forma directa 2017-10-02T10:59:33Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-10-02T06:48:54Z 2017-10-02T06:48:54Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. 2017-10-02T06:48:54Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació de l'Adm. especial de la CAIB 2017-09-27T10:09:07Z 2017-09-27T10:09:07Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T10:09:07Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca 2017-09-27T08:29:51Z 2017-09-27T08:29:51Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:29:51Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu a Menorca, escala d'infraestructures, de l'Adm especial de la CAIB 2017-09-27T08:27:07Z 2017-09-27T08:27:07Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala professional d'infraestructures, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Menorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:27:07Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a Mallorca 2017-09-27T08:26:40Z 2017-09-27T08:26:40Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:26:40Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca 2017-09-27T08:26:08Z 2017-09-27T08:26:08Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:26:08Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr per cobrir, places del CFS, escala humanística i ciències socials, grau en sociologia o en ciències polítiques i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere, a Mallorca 2017-09-27T08:22:36Z 2017-09-27T08:22:36Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i ciències socials, amb les titulacions de grau en sociologia o en ciències polítiques, així com amb el títol oficial de postgrau universitari amb estudis de gènere, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:22:36Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals 2017-09-12T12:09:02Z 2017-09-12T12:09:02Z Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. 2017-09-12T12:09:02Z Sol·licitud d'ajuda del Fons de Seguretat Pública 2017-09-12T12:06:18Z 2017-09-12T12:06:18Z Repartiment de les ajudes del Fons de Seguretat Pública entre els municipis. 2017-09-12T12:06:18Z Afectació i desafectació al domini públic 2017-08-29T07:49:45Z 2017-08-29T07:49:45Z Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB 2017-08-29T07:49:45Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic 2017-08-29T07:48:32Z 2017-08-29T07:48:32Z Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic 2017-08-29T07:48:32Z Acceptació de donacions, herències i llegats 2017-08-23T11:31:55Z 2017-08-23T11:31:55Z Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) 2017-08-23T11:31:55Z