Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-10-22T11:34:13Z Govern de les Illes Balears 2017-10-22T11:34:13Z ca Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, a Mallorca 2017-10-13T08:02:46Z 2017-10-13T08:02:46Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, per a l'illa de Mallorca, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-10-13T08:02:46Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 2017-10-10T11:19:28Z 2017-10-10T11:19:28Z El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> 2017-10-10T11:19:28Z Classificació empresarial 2017-10-06T06:37:44Z 2017-10-06T06:37:44Z La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-10-06T06:37:44Z Convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial 2017-10-05T12:26:59Z 2017-10-05T12:26:59Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial. El contingut de les proves objecte d'aquesta convocatòria i el barem per puntuar-les són els que estableix l'annex 3 del Decret 28/2012, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 2017-10-05T12:26:59Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca 2017-10-03T10:58:32Z 2017-10-03T10:58:32Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-10-03T10:58:32Z Arrendaments d'immobles, per concurs 2017-10-03T08:59:08Z 2017-10-03T08:59:08Z Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic 2017-10-03T08:59:08Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles 2017-10-03T08:58:37Z 2017-10-03T08:58:37Z Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs 2017-10-03T08:58:37Z Resolució d'arrendaments de béns immobles 2017-10-03T08:57:26Z 2017-10-03T08:57:26Z Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes 2017-10-03T08:57:26Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament 2017-10-03T08:56:54Z 2017-10-03T08:56:54Z Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles 2017-10-03T08:56:54Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa 2017-10-03T08:56:25Z 2017-10-03T08:56:25Z Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) 2017-10-03T08:56:25Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament 2017-10-03T08:55:56Z 2017-10-03T08:55:56Z Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament 2017-10-03T08:55:56Z Permuta de béns 2017-10-03T08:55:02Z 2017-10-03T08:55:02Z Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) 2017-10-03T08:55:02Z Cessió ús domini públic 2017-10-03T08:54:32Z 2017-10-03T08:54:32Z Cessió d'ús de béns de domini públic 2017-10-03T08:54:32Z Cessió gratuïta 2017-10-03T08:53:56Z 2017-10-03T08:53:56Z Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) 2017-10-03T08:53:56Z Cessió d'ús gratuïta i temporal 2017-10-03T08:53:25Z 2017-10-03T08:53:25Z Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials 2017-10-03T08:53:25Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2017-10-03T08:52:55Z 2017-10-03T08:52:55Z Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2017-10-03T08:52:55Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) 2017-10-03T08:51:44Z 2017-10-03T08:51:44Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) 2017-10-03T08:51:44Z Declaración d'obra nova 2017-10-03T08:51:15Z 2017-10-03T08:51:15Z Declaració d'obra nova 2017-10-03T08:51:15Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:48Z 2017-10-03T08:50:48Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:48Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:12Z 2017-10-03T08:50:12Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:50:12Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. 2017-10-03T08:49:43Z 2017-10-03T08:49:43Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:49:43Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:49:08Z 2017-10-03T08:49:08Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2017-10-03T08:49:08Z Compravenda per adquisició directa 2017-10-03T08:48:22Z 2017-10-03T08:48:22Z Adquisició d'un immoble en forma directa 2017-10-03T08:48:22Z Compravenda d'immoble per concurs 2017-10-02T11:02:16Z 2017-10-02T11:02:16Z Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic 2017-10-02T11:02:16Z Arrendament d'immobles, concertació directa 2017-10-02T10:59:33Z 2017-10-02T10:59:33Z Arrendament d'immobles en forma directa 2017-10-02T10:59:33Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-10-02T06:48:54Z 2017-10-02T06:48:54Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. 2017-10-02T06:48:54Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera 2017-09-27T10:11:19Z 2017-09-27T10:11:19Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. 2017-09-27T10:11:19Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació de l'Adm. especial de la CAIB 2017-09-27T10:09:07Z 2017-09-27T10:09:07Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T10:09:07Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial per a l'illa de Mallorca 2017-09-27T10:00:43Z 2017-09-27T10:00:43Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat d'enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T10:00:43Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca 2017-09-27T08:29:51Z 2017-09-27T08:29:51Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:29:51Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu a Menorca, escala d'infraestructures, de l'Adm especial de la CAIB 2017-09-27T08:27:07Z 2017-09-27T08:27:07Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala professional d'infraestructures, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Menorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:27:07Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a Mallorca 2017-09-27T08:26:40Z 2017-09-27T08:26:40Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:26:40Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca 2017-09-27T08:26:08Z 2017-09-27T08:26:08Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:26:08Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr per cobrir, places del CFS, escala humanística i ciències socials, grau en sociologia o en ciències polítiques i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere, a Mallorca 2017-09-27T08:22:36Z 2017-09-27T08:22:36Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i ciències socials, amb les titulacions de grau en sociologia o en ciències polítiques, així com amb el títol oficial de postgrau universitari amb estudis de gènere, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-09-27T08:22:36Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals 2017-09-12T12:09:02Z 2017-09-12T12:09:02Z Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. 2017-09-12T12:09:02Z Sol·licitud d'ajuda del Fons de Seguretat Pública 2017-09-12T12:06:18Z 2017-09-12T12:06:18Z Repartiment de les ajudes del Fons de Seguretat Pública entre els municipis. 2017-09-12T12:06:18Z Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2017 2017-09-12T07:03:41Z 2017-09-12T07:03:41Z L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució de la Presidenta de l'ATIB de 4 de setembre de 2017 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment. 2017-09-12T07:03:41Z Afectació i desafectació al domini públic 2017-08-29T07:49:45Z 2017-08-29T07:49:45Z Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB 2017-08-29T07:49:45Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic 2017-08-29T07:48:32Z 2017-08-29T07:48:32Z Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic 2017-08-29T07:48:32Z Acceptació de donacions, herències i llegats 2017-08-23T11:31:55Z 2017-08-23T11:31:55Z Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) 2017-08-23T11:31:55Z Ajuts al finançament de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears 2017 2017-07-27T11:48:14Z 2017-07-27T11:48:14Z Ajuts als emprenedors i a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que tenguin aprovades operacions financeres beneficiàries dels fons provinents de convenis o acords entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Banc Europeu d'Inversions o una altra institució europea, o avalades per IBSA, SGR destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat, formalitzades entre l'1 de desembre de 2016 i el 30 de novembre de 2017. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d'aquestes operacions financeres i, si s'escau, el cost de l'aval que formalitzin amb ISBA, SGR. 2017-07-27T11:48:14Z Convocatòria de proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca 2017-07-03T12:25:51Z 2017-07-03T12:25:51Z Es convoquen proves selectives per constituir una borsa extraordinària d'aspirants per cobrir interinament llocs de treball vacants del cos d'Advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca. El procediment de selecció dels aspirants s'ha d'efectuar mitjançant una convocatòria pública que ha de consistir en la superació d'una prova selectiva, la qual consta de dos exercicis de tipus pràctic, i la valoració dels mèrits establerts a la base 7.4.b 2017-07-03T12:25:51Z Convocatòria de procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local 2017-06-01T10:22:21Z 2017-06-01T10:22:21Z L'objecte d'aquesta convocatòria és constituir, de forma descentralitzada per illes, borses de personal funcionari interí per atendre necessitats urgents de contractació dels ajuntaments de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 2017-06-01T10:22:21Z Convocatòria de beques a l'alumnat amb discapacitat que durant l'any 2017 assisteixi o hagi assistit als cursos de formació teoricopràctica del pla de formació FIOP de l'EBAP 2017-05-11T06:51:15Z 2017-05-11T06:51:15Z En el marc de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 30 de juliol de 2014, aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de beques per l'assistència als cursos de formació que durant l'any 2017 organitzi o hagi organitzat l'Escola Balear d'Administració Pública d'acord amb el Pla per a la Formació i la Integració en l'Ocupació de Persones amb Discapacitat (Pla de Formació FIOP per a l'any 2017), aprovat per la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 19 de gener de 2017 (BOIB núm. 11, de 26 de gener). 2017-05-11T06:51:15Z Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat. Formació General 2017-05-08T10:21:35Z 2017-05-08T10:21:35Z Aquesta convocatòria té per objecte crear una base de dades de professorat de diverses matèries, incloses en les àrees del Pla de Formació General de l'EBAP, i per a diverses modalitats d'aprenentatge. 2017-05-08T10:21:35Z Inscripció al Registre General de Plans d'Autoprotecció (RGPA) 2017-04-20T07:56:44Z 2017-04-20T07:56:44Z Base de dades informatitzada sobre mesures d'autoprotecció d'establiments 2017-04-20T07:56:44Z Convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca 2017-04-06T12:02:49Z 2017-04-06T12:02:49Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2017-04-06T12:02:49Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local 2016-12-19T09:23:20Z 2016-12-19T09:23:20Z Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. 2016-12-19T09:23:20Z Resolució de consultes en matèria d'activitats 2016-10-14T06:46:01Z 2016-10-14T06:46:01Z Es tracta d'un procés cabdal dins el Servei d'Activitats Classificades i Espectacles de nova implantació amb una estructura molt diferent als altres i que consisteix en la resolució de consultes sobre la interpretació i aplicació de les disposicions que regulen la matèria d'activitats plantejades per tècnics municipals, tècnics privats i públic en general, realitzades preferentment a través de la bústia infoactivitats@dgiej.caib.es o telefònicament en el seu cas. L'objectiu és donar una resposta contrastada amb la màxima celeritat possible a les consultes sobre les llicències integrades d'activitats prioritzant l'ús de les noves tecnologies de la informació versus les consultes i contestacions fetes en forma tradicional escrita i en suport paper. Es mantén l'ús del canal telefònic sempre i quan la dificultat de la consulta ho permeti o com a canal coadjuvant del correu electrònic i de les consultes dels interessats a la web de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears: http://activitats.caib.es 2016-10-14T06:46:01Z Inscripció d'activitats itinerants 2016-10-14T06:45:33Z 2016-10-14T06:45:33Z -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants 2016-10-14T06:45:33Z