Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-07-20T18:54:33Z Govern de les Illes Balears 2019-07-20T18:54:33Z ca Registre mediadors d'assegurançes de les Illes Balears 2019-07-12T07:36:37Z 2019-07-12T07:36:37Z Inscripció de mediadors d'assegurances 2019-07-12T07:36:37Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2019-07-03T10:12:45Z 2019-07-03T10:12:45Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2019-07-03T10:12:45Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2019-07-03T10:11:35Z 2019-07-03T10:11:35Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2019-07-03T10:11:35Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. 2019-07-03T10:11:12Z 2019-07-03T10:11:12Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2019-07-03T10:11:12Z Arrendament d'immobles, concertació directa 2019-06-18T08:21:28Z 2019-06-18T08:21:28Z Arrendament d'immobles en forma directa 2019-06-18T08:21:28Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2019-06-18T07:17:33Z 2019-06-18T07:17:33Z Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2019-06-18T07:17:33Z Declaració d'obra nova 2019-06-18T07:06:14Z 2019-06-18T07:06:14Z Declaració d'obra nova 2019-06-18T07:06:14Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2019-06-18T06:58:26Z 2019-06-18T06:58:26Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2019-06-18T06:58:26Z Abintestats 2019-06-18T06:38:08Z 2019-06-18T06:38:08Z Destinació de béns i drets de difunts sense testament 2019-06-18T06:38:08Z Procediment de contractació centralitzada 2019-05-13T10:51:13Z 2019-05-13T10:51:13Z Adjudicació d'Acords marc, contractes basats i contractes centralitzats 2019-05-13T10:51:13Z Devolució de les garanties i dels dipòsits 2019-05-07T08:49:33Z 2019-05-07T08:49:33Z Devolució de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. 2019-05-07T08:49:33Z Execució de les garanties 2019-05-07T07:43:08Z 2019-05-07T07:43:08Z Execució de les garanties custodiades per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. 2019-05-07T07:43:08Z Classificació empresarial 2019-01-29T08:50:33Z 2019-01-29T08:50:33Z La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2019-01-29T08:50:33Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 2019-01-29T08:49:29Z 2019-01-29T08:49:29Z El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> 2019-01-29T08:49:29Z Compravenda per adquisició directa 2018-12-05T11:10:30Z 2018-12-05T11:10:30Z Adquisició d'un immoble en forma directa 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) 2018-12-05T11:10:09Z 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta 2018-12-05T11:09:22Z 2018-12-05T11:09:22Z Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic 2018-12-05T11:08:59Z 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús de béns de domini públic 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal 2018-12-05T11:08:40Z 2018-12-05T11:08:40Z Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic 2018-12-05T11:08:20Z 2018-12-05T11:08:20Z Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs 2018-12-05T11:07:57Z 2018-12-05T11:07:57Z Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic 2018-12-05T11:07:57Z Compravenda d'immoble per concurs 2018-12-05T11:06:06Z 2018-12-05T11:06:06Z Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles 2018-12-05T11:05:45Z 2018-12-05T11:05:45Z Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles 2018-12-05T11:05:15Z 2018-12-05T11:05:15Z Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns 2018-12-05T11:04:53Z 2018-12-05T11:04:53Z Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) 2018-12-05T11:04:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats 2018-12-05T11:03:53Z 2018-12-05T11:03:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) 2018-12-05T11:03:53Z Afectació i desafectació al domini públic 2018-12-05T11:03:02Z 2018-12-05T11:03:02Z Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB 2018-12-05T11:03:02Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa 2018-12-05T11:02:11Z 2018-12-05T11:02:11Z Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) 2018-12-05T11:02:11Z Reclamacions economicoadministratives 2018-11-23T22:08:44Z 2018-11-23T22:08:44Z Resoldre les reclamacions economicoadministratives presentades davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, en relació amb l'aplicació de tributs, imposició de sancions tributàries i recaptació d'altres ingressos de dret públic (matèria economicoadministrativa), en els casos prevists a l'article 2 del Decret 49/2006, de 2 de juny. 2018-11-23T22:08:44Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament 2018-11-21T08:51:23Z 2018-11-21T08:51:23Z Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament 2018-11-21T08:51:23Z Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears 2018-11-08T08:30:47Z 2018-11-08T08:30:47Z Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions. La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides. 2018-11-08T08:30:47Z Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2017 2018-04-04T09:37:33Z 2018-04-04T09:37:33Z L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució de la Presidenta de l'ATIB de 4 de setembre de 2017 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment. 2018-04-04T09:37:33Z Recurs especial en matèria de contractació 2018-01-12T14:10:35Z 2018-01-12T14:10:35Z Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació 2018-01-12T14:10:35Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament 2017-10-03T08:56:54Z 2017-10-03T08:56:54Z Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles 2017-10-03T08:56:54Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2017-10-02T06:48:54Z 2017-10-02T06:48:54Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. 2017-10-02T06:48:54Z Beques CBEuropa 2017 2017-07-14T08:26:13Z 2017-07-14T08:26:13Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria i el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de las beques CBEuropa 2017 del CBE per a titulats universitaris a l'Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les. 2017-07-14T08:26:13Z Sessions informatives sobre la Unió Europea per a centres educatius 2017-06-16T09:51:07Z 2017-06-16T09:51:07Z Entre les activitats divulgatives que realitza el Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE), destaquen les sessions formatives gratuïtes sobre la Unió Europea, què s'imparteixen des de l'any 1998. La xerrada pretén donar a conèixer als alumnes els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els països que la integren i el funcionament dels organismes que la regeixen, mitjançant d'una presentació senzilla, després de la qual es du a terme un col·loqui per posar en comú els coneixements adquirits. En acabar l'activitat es lliura, als escolars i al centre educatiu, un material didàctic de suport relatiu a la Unió Europea: publicacions, jocs i obsequis per als alumnes. 2017-06-16T09:51:07Z