Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-02-24T03:49:36Z Govern de les Illes Balears 2019-02-24T03:49:36Z ca Informes de la DG de Funció Pública i Administracions Públiques 2019-02-15T08:01:02Z 2019-02-15T08:01:02Z Informes jurídics sobre procediments de funció pública 2019-02-15T08:01:02Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-02-04T11:33:01Z 2019-02-04T11:33:01Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. 2019-02-04T11:33:01Z Cursos EBAP de seguretat (Pla de Formació Policial – Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil – Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers). 2019-01-29T11:59:07Z 2019-01-29T11:59:07Z La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències. — Pla de Formació Policial. — Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil. — Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers. 2019-01-29T11:59:07Z Classificació empresarial 2019-01-29T08:50:33Z 2019-01-29T08:50:33Z La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2019-01-29T08:50:33Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 2019-01-29T08:49:29Z 2019-01-29T08:49:29Z El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> 2019-01-29T08:49:29Z Ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial 2018-12-19T08:49:52Z 2018-12-19T08:49:52Z Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials 2018-12-19T08:49:52Z Ajudes per estudis del personal al servei de la Comunitat Autònoma i dels fills 2018-12-17T08:14:26Z 2018-12-17T08:14:26Z Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 2018-12-17T08:14:26Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària 2018-12-17T08:13:17Z 2018-12-17T08:13:17Z Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. 2018-12-17T08:13:17Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local 2018-12-14T10:34:05Z 2018-12-14T10:34:05Z Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. 2018-12-14T10:34:05Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). 2018-12-12T11:26:40Z 2018-12-12T11:26:40Z El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos, presencials, semipresencials i en línia, que a la vegada contenen els diversos certificats de nivell: A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu 2018-12-12T11:26:40Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca. 2018-12-07T14:05:21Z 2018-12-07T14:05:21Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-12-07T14:05:21Z Compravenda per adquisició directa 2018-12-05T11:10:30Z 2018-12-05T11:10:30Z Adquisició d'un immoble en forma directa 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) 2018-12-05T11:10:09Z 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) 2018-12-05T11:10:09Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:09:42Z 2018-12-05T11:09:42Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:09:42Z Cessió gratuïta 2018-12-05T11:09:22Z 2018-12-05T11:09:22Z Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic 2018-12-05T11:08:59Z 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús de béns de domini públic 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal 2018-12-05T11:08:40Z 2018-12-05T11:08:40Z Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic 2018-12-05T11:08:20Z 2018-12-05T11:08:20Z Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs 2018-12-05T11:07:57Z 2018-12-05T11:07:57Z Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic 2018-12-05T11:07:57Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. 2018-12-05T11:07:28Z 2018-12-05T11:07:28Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:07:28Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:07:07Z 2018-12-05T11:07:07Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:07:07Z Compravenda d'immoble per concurs 2018-12-05T11:06:06Z 2018-12-05T11:06:06Z Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles 2018-12-05T11:05:45Z 2018-12-05T11:05:45Z Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles 2018-12-05T11:05:15Z 2018-12-05T11:05:15Z Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns 2018-12-05T11:04:53Z 2018-12-05T11:04:53Z Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) 2018-12-05T11:04:53Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2018-12-05T11:04:33Z 2018-12-05T11:04:33Z Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials 2018-12-05T11:04:33Z Declaración d'obra nova 2018-12-05T11:04:13Z 2018-12-05T11:04:13Z Declaració d'obra nova 2018-12-05T11:04:13Z Acceptació de donacions, herències i llegats 2018-12-05T11:03:53Z 2018-12-05T11:03:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) 2018-12-05T11:03:53Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:03:26Z 2018-12-05T11:03:26Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets 2018-12-05T11:03:26Z Afectació i desafectació al domini públic 2018-12-05T11:03:02Z 2018-12-05T11:03:02Z Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB 2018-12-05T11:03:02Z Arrendament d'immobles, concertació directa 2018-12-05T11:02:40Z 2018-12-05T11:02:40Z Arrendament d'immobles en forma directa 2018-12-05T11:02:40Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa 2018-12-05T11:02:11Z 2018-12-05T11:02:11Z Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) 2018-12-05T11:02:11Z Convocatòria de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant prova selectiva, a l'illa de Mallorca. 2018-12-05T07:31:57Z 2018-12-05T07:31:57Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per constituir una borsa del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, mitjançant una prova selectiva i d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009. 2018-12-05T07:31:57Z Reclamacions economicoadministratives 2018-11-23T22:08:44Z 2018-11-23T22:08:44Z Resoldre les reclamacions economicoadministratives presentades davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, en relació amb l'aplicació de tributs, imposició de sancions tributàries i recaptació d'altres ingressos de dret públic (matèria economicoadministrativa), en els casos prevists a l'article 2 del Decret 49/2006, de 2 de juny. 2018-11-23T22:08:44Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament 2018-11-21T08:51:23Z 2018-11-21T08:51:23Z Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament 2018-11-21T08:51:23Z Ajuda per a fills menors de divuit anys 2018-11-14T09:14:31Z 2018-11-14T09:14:31Z Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills 2018-11-14T09:14:31Z Sol·licitud de consolidació del grau personal 2018-11-08T11:06:43Z 2018-11-08T11:06:43Z Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-11-08T11:06:43Z Inscripció inicial en la Base de dades general del professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP 2018-10-30T11:24:38Z 2018-10-30T11:24:38Z L'EBAP obre el procediment d'inscripció a la Base de dades general del professorat (BDGP) corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana, amb l'objectiu que qualsevol persona interessada a formar part del seu equip docent es pugui inscriure en l'àrea de llengua catalana. 2018-10-30T11:24:38Z Inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a la formació de personal directiu 2018-10-30T09:49:17Z 2018-10-30T09:49:17Z L'EBAP obre la inscripció permanent en la Base de dades general de professorat (BDGP) corresponent a la formació de personal directiu, amb l'objectiu que es pugui inscriure en les matèries que s'indiquen en els punts 3 i 4 de l'apartat 1 qualsevol persona interessada a formar part del seu equip docent. 2018-10-30T09:49:17Z Inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a les àrees de formació del Pla de Formació General de l'EBAP 2018-10-24T12:42:28Z 2018-10-24T12:42:28Z La inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a les àrees de formació en què s'estructura el Pla de Formació General de l'EBAP, regulades en la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es fixen les àrees de formació en què s'han d'estructurar els plans de formació que organitza l'EBAP (BOIB núm. 182, de 15 de desembre de 2015). 2018-10-24T12:42:28Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina 2018-10-17T11:58:41Z 2018-10-17T11:58:41Z Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. 2018-10-17T11:58:41Z Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de feina 2018-10-17T11:24:03Z 2018-10-17T11:24:03Z Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera quan aquest no té dret a la reserva del lloc de feina. 2018-10-17T11:24:03Z Convocatòria per a l'any 2018 de les proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l'exercici de la funció policial 2018-10-16T12:02:32Z 2018-10-16T12:02:32Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per a l'any 2018 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local. El contingut de les proves objecte d'aquesta convocatòria i el barem per puntuar-les són els que estableix l'annex 3 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, Decret 28/2012, de 30 d'abril. 2018-10-16T12:02:32Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa d'Eivissa 2018-10-11T11:00:53Z 2018-10-11T11:00:53Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-10-11T11:00:53Z Convocatòria de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball 2018-10-11T10:37:50Z 2018-10-11T10:37:50Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupaci´ó i mercat de Treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2018-10-11T10:37:50Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia 2018-09-13T09:39:34Z 2018-09-13T09:39:34Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-13T09:39:34Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat ciències ambientals 2018-09-13T08:26:50Z 2018-09-13T08:26:50Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat ciències ambientals, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-13T08:26:50Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la CAIB, escala científica, especialitat biologia 2018-09-13T07:51:59Z 2018-09-13T07:51:59Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat biologia, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-13T07:51:59Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat química 2018-09-12T12:16:05Z 2018-09-12T12:16:05Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat química, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-12T12:16:05Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'arquitectura 2018-09-12T12:03:34Z 2018-09-12T12:03:34Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'arquitectura, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2018-09-12T12:03:34Z