Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=165&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 21 Jan 2021 05:06:37 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-21T05:06:37Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Informe previ Article 7 Llei 2/2020: Incentius per a la millora dels establiments turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357162&lang=ca&coduo=165 Informe previ preceptiu per poder obtenir la llicència municipal d'obres o presentar la declaració responsable Fri, 23 Oct 2020 10:50:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357162&lang=ca&coduo=165 2020-10-23T10:50:22Z Canvi/obtenció de categoria i autoavaluació d'hotels, hotels-apartaments, apartaments, turisme rural i turisme d'interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=165 Les normes que regulen la classificació dels establiments d'allotjament, estan recollits als articles 90 i següents del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació de òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears. Establiments subjectes a classificació obligatòria. Els Hotels, els Hotels de ciutat, els Hotels- Apartaments i els Apartaments Turístics, han d'estar classificats en alguna de les categories previstes en l'article 92 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Així mateix, pel canvi de categoria de qualsevol d'aquests establiments s'haurà de presentar el qüestionari d'autoavaluació d'acord amb els models recollits en els annexes 2 i 3 d'aquest Decret i publicats en aquesta web. La classificació es configura com element essencial de la informació al consumidor i usuari, en relació amb les condicions i serveis que ofereix l'establiment. Per tant, es deu publicar i posar a disposició de l'usuari, a través de la web o documentalment. La categoria declarada davant l'administració es manté sempre que es mantinguin les condicions que varen ser necessàries per assolir-la. La modificació d'aquestes condicions o dels serveis, obliga a realitzar una nova autoavaluació, i en el seu cas, a modificar la categoria. Per a l'aplicació d'aquest sistema de qualificació s'hauran de tenir en compte les normes següents: Els requisits mínims d'obligat compliment, segons la categoria concreta, estan assenyalats amb la lletra M. Les condicions o serveis de lliure elecció s'indiquen amb la denominació de criteris. Cada criteri té assignada una puntuació determinada i única, a excepció d'alguns supòsits, en els que els criteris son alternatius (estan assenyalats amb lletres alfabèticament correlatives) i en conseqüència, la puntuació no es pot acumular. La puntuació final serà la suma de la puntuació de tots els criteris aconseguits per l'establiment i pels serveis oferts i determinarà la categoria del mateix. Els criteris establerts com a mínims que siguin de pagament pels clients, al marge del preu de l'estada, comptaran com complerts però no donaran punts. La resta de criteris que no siguin mínims puntuaran, independentment del fet que siguin o no gratuïts. L'administració turística competent revisarà d'ofici o a instància de l'interessat la classificació dels establiments, a efectes de determinar si compleixen els requisits necessaris per a la categoria que tenen assignada. Les administracions turístiques velaran perquè els establiments d'allotjament compleixin els requisits, condicions i serveis d'acord amb la seva categoria. Al efecte d'accedir a una categoria, s'haurà d'obtenir la puntuació mínima següent: HOTEL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 300 punts 3 estrelles superior: 450 punts 4 estrelles: 500 punts 4 estrelles superior: 650 punts 5 estrelles: 700 punts. 5 estrelles gran luxe: 950 punts HOTEL-APARTAMENT 1estrella: 141 punts 2 estrelles: 225 punts 3 estrelles: 330 punts 3 estrelles superior: 480 punts 4 estrelles: 535 punts 4 estrelles superior: 685 punts 5 estrelles: 740 punts 5 estrelles gran luxe: 990 punts APARTAMENTS TURÍSTICS 1 clau: 90 punts 2 claus: 150 punts 3 claus: 230 punts 3 claus superior: 340 punts 4 claus: 380 punts 4 claus superior: 500 punts Establiments que poden optar a classificació. Els establiments de Turisme d'Interior, Agroturismes i Hotels Rurals, podran, voluntàriament, inscriure i exhibir una categoria determinada, d'acord amb els requisits del qüestionari d'autoavaluació de l'annex 2 i aplicant les regles contingudes en l'article 101.4 (per Turismes d'Interior) en l'article 103.5 (per Agroturismes) i en l'article 104.5 (per Hotel Rural) del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Al efecte d'accedir a una categoria, s'ha d'obtenir la puntuació mínima següent: AGROTURISMES, TURISME INTERIOR I HOTEL RURAL 1 estrella: 120 punts 2 estrelles: 200 punts 3 estrelles: 250 punts 3 estrelles superior: 325 punts 4 estrelles: 400 punts 4 estrelles superior: 485 punts 5 estrelles: 570 punts 5 estrelles gran luxe: 800 punts Thu, 15 Oct 2020 12:35:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851675&lang=ca&coduo=165 2020-10-15T12:35:21Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. Mon, 20 Jul 2020 10:42:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095724&lang=ca&coduo=165 2020-07-20T10:42:35Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d'allotjament, construït abans de l'1 gener 1900, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculada a una explotació agropecuària, degudament inscrita en el FOGAIBA. AGROTURISME: Establiment turístic d'allotjament, construït abans de l'1 gener 1956, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats vinculada a una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent, degudament inscrita en el FOGAIBA. Fri, 17 Jul 2020 11:35:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095623&lang=ca&coduo=165 2020-07-17T11:35:04Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel-apartament o apartament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Fri, 17 Jul 2020 10:32:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1095608&lang=ca&coduo=165 2020-07-17T10:32:12Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. Fri, 17 Jul 2020 05:43:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096110&lang=ca&coduo=165 2020-07-17T05:43:44Z Inscripció inici d'activitat turística de Turisme Actiu i Centres Turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=165 Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Mon, 13 Jul 2020 07:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=165 2020-07-13T07:27:43Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=165 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Fri, 03 Apr 2020 08:07:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=165 2020-04-03T08:07:14Z Reclamacions i Denúncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=165 Titol VI articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril Fri, 27 Mar 2020 09:10:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=165 2020-03-27T09:10:45Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158339&lang=ca&coduo=165 Reobertura d'establiment després de baixa definitiva Mon, 23 Mar 2020 12:53:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158339&lang=ca&coduo=165 2020-03-23T12:53:40Z Inscripció inici d'activitat turística d'agències de viatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=165 Inscripció d'agències de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 11 Mar 2020 12:39:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=165 2020-03-11T12:39:54Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 11 Mar 2020 12:11:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=165 2020-03-11T12:11:41Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=165 Inscripció de la central de reserves en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 11 Mar 2020 11:37:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=165 2020-03-11T11:37:32Z Reobertura d'establiment després de baixa temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=165 Reobertura d'un establiment després de baixa temporal Thu, 24 Oct 2019 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158333&lang=ca&coduo=165 2019-10-24T10:38:47Z Explotació conjunta i unificació d'establiments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=165 D'acord amb l'article 36.2 de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, es podran explotar conjuntament diferents establiments d'allotjament turístic, sempre que es compleixin les condicions següents: - Tots els establiments han de tenir categoria similar encara que siguin de diferent grup - L'explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora - La distància màxima entre els establiments no pot superior a 200m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa - S'han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s'explotin conjuntament. També s'ha de tenir en compte l'article 89 del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Thu, 24 Oct 2019 10:01:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157763&lang=ca&coduo=165 2019-10-24T10:01:45Z Inspecció en matèria de Turisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159797&lang=ca&coduo=165 Procediments que s'inicien d'ofici per controlar i verificar el compliment de la normativa turística. Tue, 21 May 2019 06:29:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159797&lang=ca&coduo=165 2019-05-21T06:29:13Z Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de Restauració i Entreteniment http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074106&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments de restauració que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A LA RESTA D'ILLES ELS ÒRGANS COMPETENTS SERAN ELS RESPECTIUS CONSELLS INSULARS. Mon, 18 Mar 2019 09:26:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074106&lang=ca&coduo=165 2019-03-18T09:26:21Z Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067389&lang=ca&coduo=165 Inscripció del mediador turístic en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Thu, 08 Nov 2018 14:31:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067389&lang=ca&coduo=165 2018-11-08T14:31:36Z Inscripció d'inici d'activitat d'establiment d'allotjament d'hostatgeria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2432054&lang=ca&coduo=165 Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament d'hostatgeria que desenvolupen la seva activitat a l'illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Són establiments que formen part d'una església, capella o santuari i que destinen algunes de les seves dependències al servei d'allotjament al públic en general. Queden exclosos d'aquesta consideració els establiments de titularitat de les administracions públiques o d'entitats privades l'ús dels quals estigui reservat a grups de persones que hagin de complir determinats requisits, com la pertinença a un ordre religiós o similar i, en conseqüència, no s'ofereix al públic en general. Els titulars de l'hostatgeria poden tenir un règim d'admissió i unes normes de comportament adequades als estatuts del seu orde religiós, que en tot cas hauran de ser posats en coneixement dels possibles hostes de manera explícita abans de la contractació. Wed, 03 Oct 2018 08:01:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2432054&lang=ca&coduo=165 2018-10-03T08:01:58Z Sol·licitud d'informe previ preceptiu per a la millora d'establiments d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096317&lang=ca&coduo=165 Emissió d'informe previ preceptiu per a la modernització d'establiments turístics, que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la seguretat i l'accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels establiments turístics Wed, 07 Feb 2018 12:12:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096317&lang=ca&coduo=165 2018-02-07T12:12:05Z Plans de modernització i seguretat d'establiments turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2400319&lang=ca&coduo=165 D'acord amb el capítol III del Títol IV de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i el capítol IX del Títol V del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de desenvolupament de la llei, tots els establiments turístics estan obligats a superar un pla de modernització i seguretat, la superació del qual s'ha d'inscriure en els registres turístics. Amb caràcter general, queden sotmesos a aquesta obligació els establiments en els quals es desenvolupin les activitats següents: les empreses turístiques d'allotjament previstes en l'article 31 de la Llei, les empreses turisticoresidencials, les empres turístiques de restauració, les empreses d'intermediació turística, les empreses d'activitats turístiques d'entreteniment i també els centres turístics recreatius, esportius, culturals o lúdics (en els terminis que fixa l'article 119 del Decret), els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques, i les empreses de lloguer de vehicles (en els termes indicats en l'article 125 del Decret). Respecte dels establiments que s'explotin sota la modalitat de pensió completa integral prevists en l'article 37 de la Llei, el pla de modernització i seguretat ha de contenir referències específiques a la seva especial modalitat d'explotació, en el sentit que aquesta quedi suficientment compensada amb els aspectes de modernització i seguretat. Queden exclosos de l'obligatorietat de presentació d'aquest pla de modernització i seguretat: a)Els establiments o habitatges que hagin superat un pla o sistema de qualitat en els darrers tres anys des de la publicació del Decret, que continuï vigent, i així ho acreditin a l'Administració turística. Aquests establiments han d'acreditar les pròrrogues de la vigència dels plans, que en cap cas no poden superar els sis anys. b)Els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques prevists en la Llei 8/2012, que hagin estat objecte d'inspecció i comprovació del compliment efectiu dels aspectes a què fan referència aquests plans per part de l'Administració turística, durant un període màxim de sis anys des de la inspecció esmentada. c)Els establiments, que hagin superat o superin l'autoavaluació obligatòria per establir la seva categoria, els quals l'han de tornar a superar, o presentar un pla de modernització, en el termini màxim de sis anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret. També queden exclosos els establiments que poden presentar l'autoavaluació de manera voluntària, en el cas que la presentin i superin. No obstant l'anterior, en tots aquests casos s'ha de tornar a superar l'autoavaluació o bé presentar un pla de modernització cada sis anys com a màxim. Termini màxim per presentar i executar el pla: -El termini màxim de presentació del pla és de dos anys des de l'entrada en vigor del Decret.. Una vegada presentat, l'Administració, en el termini màxim de dos mesos, s'ha de pronunciar sobre el seu reconeixement o caràcter homologat atenent a la seva suficiència i correcció. Si no es reconegut, l'interessat ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes les correccions necessàries. -El termini màxim per a la superació del pla és d'un any des del seu reconeixement, amb un termini addicional de dos anys per esmenar els incompliments, d'acord amb el que preveu l'article 82 de la Llei. El termini de vigència dels plans de modernització i seguretat és el que estableix el mateix pla de modernització o sistema de qualitat homologat o reconegut per l'Administració. Una vegada complert aquest termini, que no podrà superar en cap cas els sis anys, se n'ha d'acreditar de nou el compliment. Tots els hostals, hostals residència, pensions, posades, cases d'hostes, campaments de turisme i càmpings, habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques i qualsevol altre tipus d'allotjament establert legalment no inclòs en l'article 31 de la Llei, també han de superar els corresponents plans de modernització i de seguretat. Com a norma general, d'acord amb la disposició addicional sisena, el termini màxim per a la superació del pla és de quatre anys des de l'entrada en vigor de la Llei 8/2012. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi superat el corresponent pla, l'Administració ha d'iniciar d'ofici l'expedient per donar de baixa definitiva l'establiment en aplicació del punt 2 de la mateixa disposició addicional sisena. No obstant, estan exempts de l'obligació anterior els establiments que hagin superat un pla o sistema de qualitat en els darrers tres anys i així ho acreditin a l'Administració turística, sempre que el pla o sistema sigui o hagi estat homologat o reconegut per l'Administració i continuï vigent. Pel que fa als habitatges objecte de comercialització turística inscrits de conformitat amb la derogada Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques, s'ha de continuar amb el sistema d'acreditació de qualitat que va implantar la llei esmentada, amb una vigència màxima de sis anys i amb l'obligatorietat de renovació de les mateixes. Pla de modernització dels establiments turístics en zones declarades madures Els establiments i empreses turístiques situats en zones turístiques que siguin declarades madures, tenen un termini de sis mesos des d'aquesta declaració, o des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, si aquest fos posterior, per presentar davant l'Administració una proposta de modernització i seguretat. Una vegada presentat, l'Administració, en el termini màxim de dos mesos, s'ha de pronunciar sobre el seu reconeixement o caràcter homologat atenent a la seva suficiència i correcció. Si no es reconegut, l'interessat ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes les correccions necessàries Una vegada reconegut el pla, se n'ha d'acreditar el compliment o s'ha d'executar en el termini màxim de tres anys. S'exclou d'aquesta obligació els establiments que hagin presentat i superat l'autoavaluació per establir la seva categoria, els quals l'han de tornar a superar o presentar un pla de modernització i de seguretat, en el termini màxim de sis anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret. També s'exclouen els establiments que, d'acord amb l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 8/2012, hagin superat un pla o sistema de qualitat en els darrers tres anys i així ho acreditin a l'Administració turística, sempre que el pla o sistema sigui o hagi estat homologat o reconegut per l'Administració i continuï vigent. De conformitat amb el que disposa l'article 80.3 de la Llei, els establiments turístics de les zones que hagin estat objecte d'un pla de revaloració integral o de millora i rehabilitació de les infraestructures públiques i, en particular, els d'allotjament que s'hagin acollit a la regularització sectorial de places turístiques, han d'acreditar, en el termini màxim d'un any des de la data de recepció de les obres de millora o rehabilitació o autorització de les places, el compliment d'un pla de qualitat turística per a la modernització permanent al qual es refereix aquesta llei. De conformitat amb el que disposa l'article 86 de la Llei, la reobertura dels establiments en situació de baixa temporal exigeix l'acreditació, abans de l'expiració del termini màxim de tres anys en aquesta situació, de la superació del pla de modernització i de seguretat. D'acord amb el que estableix l'article 90.1 de la Llei, els establiments donats de baixa definitiva que optin per la reobertura de l'establiment mitjançant la presentació d'una nova declaració responsable d'inici d'activitat turística han d'acreditar la superació del pla de modernització i de seguretat. Els establiments de les empreses i activitats turístiques que s'inscriguin en els registres turístics o s'estableixin a la comunitat autònoma amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret han de presentar i superar el pla de modernització i de seguretat en el termini màxim de sis anys des de la inscripció o des de l'establiment de l'activitat a la comunitat autònoma. Fri, 14 Oct 2016 07:38:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2400319&lang=ca&coduo=165 2016-10-14T07:38:38Z