Tràmits: SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1464&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 23 Feb 2018 00:09:06 GMT Govern de les Illes Balears 2018-02-23T00:09:06Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 Thu, 22 Feb 2018 11:57:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=1464 2018-02-22T11:57:37Z Programa SOIB 30 Formació i Ocupació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992837&lang=ca&coduo=1464 Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. Fri, 09 Feb 2018 11:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992837&lang=ca&coduo=1464 2018-02-09T11:26:56Z Convoctòria de beques d'èxit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213026&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones joves desocupades d'entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada per Fons Social Europeu. Fri, 02 Feb 2018 11:59:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213026&lang=ca&coduo=1464 2018-02-02T11:59:44Z Convocatòria beques alumnes competències clau 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211815&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria informativa de beques i ajuts dirigida als alumnes de les especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019. Fri, 02 Feb 2018 11:46:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211815&lang=ca&coduo=1464 2018-02-02T11:46:20Z Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992829&lang=ca&coduo=1464 Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Mon, 29 Jan 2018 08:06:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992829&lang=ca&coduo=1464 2018-01-29T08:06:16Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=1464 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Mon, 15 Jan 2018 08:17:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=1464 2018-01-15T08:17:28Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 Tue, 09 Jan 2018 10:11:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=1464 2018-01-09T10:11:31Z Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=1464 L'article 42.1 del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, disposa que: Les empreses públiques i privades que tinguin 50 o més treballadors estan obligades a que d'entre aquests, almenys, el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat. De manera excepcional, les empreses públiques i privades podran quedar exemptes d'aquesta obligació, de forma parcial o total, bé a través d'acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal, bé per opció voluntària de l'empresari, degudament comunicada a l'autoritat laboral, i sempre que en ambdós supòsits s'apliquen les mesures alternatives que es determinin reglamentàriament. Fri, 22 Dec 2017 10:04:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=1464 2017-12-22T10:04:48Z Convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 per finançar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Thu, 21 Dec 2017 11:33:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=1464 2017-12-21T11:33:30Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 14 Dec 2017 12:28:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=1464 2017-12-14T12:28:05Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 14 Dec 2017 12:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=1464 2017-12-14T12:26:39Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3040359&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Tue, 12 Dec 2017 10:24:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3040359&lang=ca&coduo=1464 2017-12-12T10:24:12Z Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=1464 Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Thu, 23 Nov 2017 13:01:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=1464 2017-11-23T13:01:17Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics propis de 14 d'octubre de 2017 sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. Fri, 10 Nov 2017 08:57:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=1464 2017-11-10T08:57:03Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028842&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. Tue, 24 Oct 2017 10:30:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028842&lang=ca&coduo=1464 2017-10-24T10:30:29Z Convocatòria Joves Qualificats 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Tue, 24 Oct 2017 08:24:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=1464 2017-10-24T08:24:38Z Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964119&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Wed, 04 Oct 2017 06:37:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964119&lang=ca&coduo=1464 2017-10-04T06:37:49Z Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2997536&lang=ca&coduo=1464 Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. Mon, 11 Sep 2017 07:16:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2997536&lang=ca&coduo=1464 2017-09-11T07:16:34Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875095&lang=ca&coduo=1464 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2017 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. Wed, 30 Aug 2017 12:07:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875095&lang=ca&coduo=1464 2017-08-30T12:07:03Z CONVOCATÒRIA 2014 PER PRESENTAR PROJECTES PER A TALLERS D'OCUPACIÓ http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2104499&lang=ca&coduo=1464 S'aprova la convocatòria per a l'any 2014 per presentar projectes per a tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableix l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials núm. 21716, de 14 de novembre de 2001 (BOE núm. 279, de 21 de novembre), per les quals s'estableixen les bases per concedir subvencions per a aquest programa, modificada per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions i per l'Ordre ESS/1271/2013, de 24 de juny. Mon, 24 Jul 2017 06:12:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2104499&lang=ca&coduo=1464 2017-07-24T06:12:19Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ NO FINANÇADA AMB FONS PÚBLICS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1713143&lang=ca&coduo=1464 Amb independència de la formació professional per l'ocupació, finançada amb fons públícs a que es refereix la lletra h) de l'article 3 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, que tindrà que estar garantida, les empreses, els centres de formació i els centres integrats de formació professional d'iniciativa privada també podran desenvolupar accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, per a la formació de traballadors desocupats. Fri, 21 Jul 2017 11:41:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1713143&lang=ca&coduo=1464 2017-07-21T11:41:56Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=1464 D'acord amb el que estableix el punt 1.a) de l'article 9 del Reial Decret 395/ 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11 d'abril), "podran impartir formació professional per a l'ocupació les Administracions Públiques competents en matèria de formació professional per a l'ocupació, a través dels seus centres propis o mitjançant convenis amb entitats o empreses públiques que puguin impartir la formació" AquÍ trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en les correponents resolucions: - Guia tècnica de Formació Professional per l'Ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació Wed, 05 Jul 2017 11:16:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=1464 2017-07-05T11:16:05Z Convocatòria d'ajuts 2013-2014 per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE en un 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=1464 S'aprova la convocatòria 2013-2014 d'ajuts per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament en un 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) "Competitivitat regional i ocupació", eix 2, tema prioritari 71, o del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020. Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web <http://www.soib.caib.es/>. Wed, 05 Jul 2017 10:44:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=1464 2017-07-05T10:44:21Z CONVOCATÒRIA 2013-2015 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=1464 S&#8217;obre la convocatòria per a la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l&#8217;objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d&#8217;ajudes a la conciliació, per al període 2013-2015 Wed, 05 Jul 2017 10:34:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=1464 2017-07-05T10:34:34Z CONVOCATÒRIA 2012-2013 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=1464 S'obren les convocatòries per la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l'objecte de finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d'ajudes a la conciliació, per al període 2012-2013 Wed, 05 Jul 2017 10:33:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=1464 2017-07-05T10:33:03Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2012/2013 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=1464 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Wed, 05 Jul 2017 10:28:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=1464 2017-07-05T10:28:03Z CONVOCATÒRIA 2013/2014: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=1464 S&#8217;obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col&#8226;lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació, per al període 2013-2014. Wed, 05 Jul 2017 09:59:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=1464 2017-07-05T09:59:49Z Convocatòria d'ajuts 2014-2015 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=1464 S'aprova la convocatòria 2014-2015 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web . Tue, 04 Jul 2017 13:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=1464 2017-07-04T13:48:07Z Convocatòria 2015 de la mesura extraordinària de la renda d'inserció laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria per a l'any 2015, com a mesura extraordinària, per concedir subvencions a les corporacions locals destinades a contractar persones desocupades de molt llarga durada majors de 45 anys (renda d'inserció laboral), cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Regional per a les Illes Balears per al període 2014-2020. Tue, 04 Jul 2017 13:39:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=1464 2017-07-04T13:39:12Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2013/2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=1464 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Tue, 04 Jul 2017 13:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=1464 2017-07-04T13:21:13Z Convocatòria 2015 del Programa Pilot de Formació Dual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2349490&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el Programa Pilot de Formació Dual per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves fins a 30 anys amb especials dificultats d'inserció laboral no inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Tue, 04 Jul 2017 13:04:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2349490&lang=ca&coduo=1464 2017-07-04T13:04:59Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2719455&lang=ca&coduo=1464 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2016 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per a la generació d'activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. Tue, 04 Jul 2017 10:41:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2719455&lang=ca&coduo=1464 2017-07-04T10:41:31Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2015 Millora de l'ocupabilitat dels treballadors desocupats de més edat de la qual es preveu el cofinançament en un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2487255&lang=ca&coduo=1464 Aquesta mesura té per objecte la concessió d'ajuts públics destinats a millorar l'ocupabilitat de les persones de més edat finançant els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals. Fri, 30 Jun 2017 13:40:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2487255&lang=ca&coduo=1464 2017-06-30T13:40:44Z Convocatòria 2015, com a mesura urgent, per a joves de garantia juvenil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2485274&lang=ca&coduo=1464 Aprovar, pel procediment d'urgència, la convocatòria de subvencions per a 2015 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves de garantia juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Wed, 28 Jun 2017 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2485274&lang=ca&coduo=1464 2017-06-28T12:48:22Z Programes d'escoles taller (ET) i cases d'oficis (CO) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=15351&lang=ca&coduo=1464 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2009 per presentar projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableixen les ordres del Ministeri de Treball i Afers Socials de 14 de novembre de 2001 número 21715 i número 21716, per les quals s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions per a aquests programes, modificades per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions, i per l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març. Les accions que estableix aquesta convocatòria estan cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 2007-2013 PO 2007ES05UPO001 "adaptabilitat i ocupació" en un porcentatge d'un màxim del 50%. Wed, 28 Jun 2017 11:55:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=15351&lang=ca&coduo=1464 2017-06-28T11:55:39Z Convocatòria 2008: Subvencions a les corporacions locals, per contratar treballadors desocupats per realitzar obres i serveis d'interès general i social, en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=23964&lang=ca&coduo=1464 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2008 per a la presentació de sol·licituds per subvencionar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, derivats de la contractació de treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social en matèria de conciliació de la vida laboral i la familiar, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 1 de l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 26 d'octubre de 1998. Wed, 28 Jun 2017 11:51:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=23964&lang=ca&coduo=1464 2017-06-28T11:51:02Z Convocatòria Formació DUAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=1464 Convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Wed, 22 Mar 2017 13:11:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=1464 2017-03-22T13:11:19Z Convocatòria programes mixts d'ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a persones majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=1464 Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2016 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una altra, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial Mon, 20 Feb 2017 08:50:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=1464 2017-02-20T08:50:18Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2016 Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat de la qual es preveu cofinançar-ne un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades majors de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats de l'orientació laboral que rebran de les entitats beneficiàries que els contractin. Fri, 02 Sep 2016 11:16:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679304&lang=ca&coduo=1464 2016-09-02T11:16:22Z CONVOCATÒRIA 2015-2017: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol·licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació per al període 2015-2017 Tue, 16 Aug 2016 10:19:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=1464 2016-08-16T10:19:58Z Convocatòria d'idiomes i noves tecnologies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'idiomes i noves tecnologies, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2016-2018 Fri, 12 Aug 2016 06:49:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=1464 2016-08-12T06:49:41Z Sol·licitud de cita prèvia per a sessió d'orientació laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=274800&lang=ca&coduo=1464 Tue, 19 Jul 2016 12:04:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=274800&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T12:04:15Z Sol.licitud de modificació de cursos de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=359793&lang=ca&coduo=1464 Tue, 19 Jul 2016 12:03:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=359793&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T12:03:28Z Oferta d'ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=475362&lang=ca&coduo=1464 · Per crear una nova oferta cliqui a l'enllaç "Iniciar nou tràmit". · Per continuar una oferta cliqui a l'enllaç "Continuar un tràmit inacabat". Un cop enviada l'oferta d'ocupació un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè. Tue, 19 Jul 2016 12:02:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=475362&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T12:02:36Z PROGRAMA DE REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ESTATAL (subvenció 400 euros) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=408049&lang=ca&coduo=1464 El programa de requalificació professional de les persones que hagin exhaurit la seva protecció per desocupació està destinat a oferir l&#8217;oportunitat de participar en itineraris personals d&#8217;inserció i accions de requalificació professional a totes aquelles persones treballadores en situació de desocupació que no poden beneficiar-se de cap altra prestació/subsidi. L&#8217;objectiu d&#8217;aquest programa és millorar la ocupabilitat de les persones beneficiàries per poder reincorporar-se al mercat laboral. Tue, 19 Jul 2016 12:01:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=408049&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T12:01:11Z PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=1464 Formalitzar convenis entre les empreses i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears perquè facin pràctiques no laborals (entre 3 i 9 mesos), dirigides a joves entre 18 i 25 anys, que a causa de la seva nul·la o escassa experiència professional tenguin problemes d'ocupabilitat. Tue, 19 Jul 2016 11:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T11:56:10Z Pla de Llengües Anglès (MECR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1878639&lang=ca&coduo=1464 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en el corresponent acord: - Guia tècnica de formació professional per a l'ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació Tue, 19 Jul 2016 11:50:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1878639&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T11:50:17Z Convocatòria anglès http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'anglès A1, A2, B1, B2 i C1, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2015-2016 Tue, 19 Jul 2016 11:07:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T11:07:07Z Convocatòria d'ajuts 2015-2016 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2529233&lang=ca&coduo=1464 S'aprova la convocatòria 2015-2016 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web. Tue, 19 Jul 2016 07:26:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2529233&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T07:26:24Z Convocatòria desocupats 2016-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2016-2018 Tue, 19 Jul 2016 07:17:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=1464 2016-07-19T07:17:51Z