Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 25 Apr 2017 18:22:41 GMT Govern de les Illes Balears 2017-04-25T18:22:41Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització per a la pesca del corall vermell http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98209&lang=ca&coduo=138143 És requisit indispensable per a l'extracció del corall vermell (<i>Corallium rubrum</i>) en aigües interiors de les Illes Balears estar en possessió de l'autorització corresponent, atorgada per la Direcció General de Pesca i Medi Marí. Les autoritzacions són personals i intransferibles, i tenen una validesa d'un any. La zona d'aigües interiors on es pot extreure corall vermell es troba al Nord de Mallorca, entre el cap de Formentor i el cap des Freu. Dins aquesta àrea es concedeixen anualment un nombre màxim de sis autoritzacions. També hi ha dues zones autoritzades a aigües exteriors: La costa nord de Menorca (des de Punta Nati a Punta de s'Esperó) i el canal de Menorca. L'autorització d'extracció a aquestes zones és competència del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La temporada comença l'1 de maig i acaba el 31 d'octubre. <b>L'extracció de corall fora de les zones i les dates descrites és il·legal.</b> Mon, 24 Apr 2017 11:09:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98209&lang=ca&coduo=138143 2017-04-24T11:09:40Z Llicència de pesca marítima esportiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=97613&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza la pràctica de la pesca marítima esportiva des de terra o des d'embarcació, en aigües interiors de les Illes Balears, per participar en competicions oficials i entrenaments. Tenen validesa durant 1 any. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Medi Rural i Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller, i als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport o, si és una renovació la llicència antiga. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor. Mon, 24 Apr 2017 09:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=97613&lang=ca&coduo=138143 2017-04-24T09:30:22Z Llicència de pesca marítima recreativa per a l'embarcació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98088&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu que empara l'exercici de la pesca marítima des d'embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6ª i 7ª o de bandera dels països de la Unió Europea dins les aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. La durada és de 3 anys. <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (veure apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del rol/llicència de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l'embarcació i de l'armador o propietari (en cas de primera expedició). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l'armador o, en el cas de persones estrangeres, del passaport o del document governatiu del país, reconegut per l'Administració espanyola (en cas de primera expedició). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa. L'import de la taxa per a embarcacions fins a 6 m. d'eslora és de 45,06 €, per a embarcacions superiors és de 74,24€. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> al portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre l'enllaç adient segons l'eslora de l'embarcació: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/modelo.aspx?m=046&idconcepto=4345">Pagament de la taxa per a embarcacions de fins a 6 m. d'eslora</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/modelo.aspx?m=046&idconcepto=4346">Pagament de la taxa per a embarcacions de més de 6 m. d'eslora</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> al portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100378">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=7429&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=546%3Allicencia-de-pesca-amb-embarcacio&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Mon, 24 Apr 2017 09:26:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98088&lang=ca&coduo=138143 2017-04-24T09:26:40Z Autoritzacions de campionats de pesca marítima esportiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1668025&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu obligatori que permet la celebració de campionats de pesca marítima esportiva a les Illes Balears. Els concursos de pesca que es duguin a terme en aigües exteriors d'espècies de protecció diferenciada con la tonyina, el peix espasa i altres, requeriran de l'autorització de la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'aprofitament d'un recurs comú com és la pesca requereix una actitud responsable per part de tots respectant talles, quotes, vedes i zones de reserva. El peix capturat per pescadors recreatius no pot ser venut. A les reserves marines de la Badia de Palma, illa del Toro, Illes Malgrats, Llevant de Mallorca, Nord de Menorca, Freus d'Eivissa i Formentera i Freu de Dragonera no es poden celebrar competicions de pesca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Medi Rural i Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller, i als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Documentació necessària per obtenir la llicència: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport del responsable o organitzador del campionat. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard del pagament de la taxa corresponent. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Import de la taxa segons la modalitat de pesca del campionat: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca submarina: 133,10 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca esportiva: 88,75 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca d'altura: 221,85 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sistema de pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. Mon, 24 Apr 2017 09:15:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1668025&lang=ca&coduo=138143 2017-04-24T09:15:06Z Llicència de pesca marítima submarina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1682710&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida. La llicència té un cost de 27,60€ i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal. Les persones jubilades no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor, o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (27,60 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4344">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100098">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=4209&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3Allicencia-de-pesca-submarina-en-general&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Mon, 24 Apr 2017 08:59:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1682710&lang=ca&coduo=138143 2017-04-24T08:59:55Z Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=138143 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Wed, 19 Apr 2017 08:23:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=138143 2017-04-19T08:23:43Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874356&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Wed, 12 Apr 2017 09:04:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874356&lang=ca&coduo=138143 2017-04-12T09:04:58Z Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=138143 Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. Mon, 10 Apr 2017 10:07:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=138143 2017-04-10T10:07:53Z Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1831120&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau. L'autorització està gravada amb una taxa de 51, 45 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió. Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada. L'obtenció de la llicència <b>NO</b> és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. <i>Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>- On line:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0041PSAG&version=1">Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau</a>. Fri, 07 Apr 2017 06:44:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1831120&lang=ca&coduo=138143 2017-04-07T06:44:42Z Autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 Són els documents administratius nominals, individuals i intransferibles, obligatoris que permeten la pràctica de la pesca recreativa submarina a les reserves marines indicades. La taxa per a obtenir les autoritzacions és de 51,45 € per a cadascuna de les reserves. L'autorització a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca té una durada d'un any a partir de la data d'emissió (Ordre de la consellera de 15 d'agost de 2006, BOIB núm. 115). La durada de l'autorització de la Reserva Marina de la badia de Palma està per definir, mentre no es resolgui tendrà una durada d'un any a partir de la data d'emissió. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir les autoritzacions en forma de document de paper imprimible. &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'autenticitat dels documents es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital. &nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per als casos de necessitat com pèrdua o deteriorament poder fer còpies noves. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0034AUTP&version=1">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir les autoritzacions per a la pràctica de la pesca submarina a les reserves marines</a>. Fri, 07 Apr 2017 06:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 2017-04-07T06:42:54Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca i Freu de sa Dragonera. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les lles Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar on line una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 900 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar d'un en un els torns de les boies d'aquestes localitzacions, fins un màxim de 3 diaris a partir de les 17 h del dia anterior. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 900 €, o bé abonar els 10 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 450 €, o bé abonar els 20 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. Fri, 07 Apr 2017 06:42:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 2017-04-07T06:42:10Z Autorització per al busseig esportiu individual a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 7 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer <i>on line</i>, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions diàries: 5 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=2">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions setmanals: 15 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=2">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions quinzenals: 10 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=2">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Pagament anual: 50 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca Un cop pagada la taxa la persona interessada, cada vegada que vulgui fer una immersió haurà d'obtenir una autorització diària. Pagament anual, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0050ABIA&version=1">aquí</a>. Autorització diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=2">aquí</a>. Fri, 07 Apr 2017 06:40:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 2017-04-07T06:40:51Z Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca marítima recreativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108082&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, zonal i obligatori que permet la utilització del rall, el morenell, la llenceta i la moixonera per a la pesca recreativa en aigües interiors de les Illes Balears. Els ormeigs emprats s'han de correspondre amb la descripció que es dóna a <a href="http://boib.caib.es/pdf/1999081/mp9237.pdf">l'ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4 de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l'ús d'alguns aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors</a>. L'autorització té una durada de 2 anys. <b><i>Formes d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>A Mallorca</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir l'autorització</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI o passaport i original. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència de pesca marítima recreativa individual. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,73 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clicant sobre el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0004USAP&version=1">Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals</a>. Un cop finalitzat el tràmit es pot imprimir un resguard que serveix com a autorització provisional, fins que es rep l'autorització definitiva per correu postal. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>A Menorca, Eivissa i Formentera</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100100">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=457&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=692&codMenu=669">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ovac.consellinsulardeformentera.cat/ovac/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp">Consell Insular de Formentera</a> Fri, 07 Apr 2017 06:39:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108082&lang=ca&coduo=138143 2017-04-07T06:39:28Z Llicència de pesca marítima recreativa individual (únicament vàlida des de terra) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra, en aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. Les llicències tenen validesa per a 3 anys. Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit <span style="color:red;">en persona</span>. <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir la llicència o bé en forma de targeta plàstica o bé en paper: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) <u>Targeta plàstica</u>: La targeta us arribarà per correu postal a l'adreça indicada. Mentre us arriba, el resguard serveix com a llicència de pesca recreativa provisional. La taxa a pagar és de 25,01 €. <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0002PESR&version=3">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència en targeta plàstica</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <u>Paper</u>: Es tracta d'un document PDF vàlid com a llicència que la persona interessada ha d'imprimir. L'autenticitat del document es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. L'import de la taxa és de 15,01 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per fer-ne còpies noves en cas de pèrdua o deteriorament. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0035PESI&version=1" target="_blank">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència immediata imprimible en paper</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,01 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4343">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100097">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=55&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=368%3Allicencia-de-pesca-recreativa-individual&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Fri, 07 Apr 2017 06:38:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 2017-04-07T06:38:12Z Targeta d'identitat de busseig professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=138143 Per a la pràctica de les intervencions hiperbàriques i subaquàtiques de caràcter laboral, professional o científic en les quals se sotmeti les persones a un medi hiperbàric, és necessari que aquestes persones disposin del títol professional adequat al nivell d'exposició hiperbàrica. Les titulacions que es requereixen per fer les diferents tasques de busseig professional a les Illes Balears es regulen en el Decret 2055/1969 i en l'Ordre de 25 d'abril de 1973, i són les establertes en la normativa legal vigent sobre la matèria. Els posseïdors d'un títol de busseig han de disposar de la llibreta d'activitats subaquàtiques, en què s'han d'anotar, com a mínim, els reconeixements mèdics i les immersions que hagi autoritzat la Direcció General de Pesca. Independentment de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, les immersions per a tasques submarines requereixen una autorització prèvia de la Direcció General de Pesca. Aquesta autorització l'ha de sol·licitar la persona interessada i té validesa fins al dia 31 de desembre de l'any en curs. Tue, 04 Apr 2017 10:25:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=138143 2017-04-04T10:25:16Z Autorització per practicar la pesca submarina al espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=138143 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espais natural protegit Tue, 04 Apr 2017 08:10:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=138143 2017-04-04T08:10:19Z Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental següents: <ul> <li>Sensibilització i informació sobre els principals problemes dels residus, la biodiversitat, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears.</li> <li>Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.</li> <li>Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals.</li> <li>Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals a les Illes Balears.</li> </ul> Fri, 31 Mar 2017 10:24:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=138143 2017-03-31T10:24:23Z Autorització especial per a finalitats científiques en reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106519&lang=ca&coduo=138143 Les actuacions de caire científic dins les reserves marines requereixen una autorització expressa de la Direcció General de Pesca. Segons l'oportunitat i l'interès de l'estudi, la Direcció General de Pesca resoldrà sobre la conveniència de dur a terme aquestes activitats i, si escau, les autoritzarà. Thu, 30 Mar 2017 11:32:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106519&lang=ca&coduo=138143 2017-03-30T11:32:36Z Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=138143 Controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits Thu, 30 Mar 2017 06:55:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=138143 2017-03-30T06:55:40Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes, per els anys 2014-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a reestructuració i reconversió de vinyes, previstes a la Secció 2a del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2013) Wed, 29 Mar 2017 08:41:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=138143 2017-03-29T08:41:13Z Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=138143 Controlar i fer un seguiment de lús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit Tue, 28 Mar 2017 11:47:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=138143 2017-03-28T11:47:34Z Subvencions per a cooperació entre agents per a desenvolupar cadenes curtes decomercialització per accions de informació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779087&lang=ca&coduo=138143 La subvenció de les actuacions necessàries i despeses d'estudi, animació i funcionament definides a la convocatòria, amb la finalitat de realitzar accions de informació, promoció i comercialització de les produccions agrícoles de qualitat definides a l'apartat quart, realitzades a altres països tant de l'UE com de fora de l'UE Tue, 28 Mar 2017 11:20:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779087&lang=ca&coduo=138143 2017-03-28T11:20:44Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2017 Mon, 27 Mar 2017 10:07:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=138143 2017-03-27T10:07:52Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=138143 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Thu, 23 Mar 2017 08:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=138143 2017-03-23T08:57:38Z Indemnització per a sacrifici d'animals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Wed, 15 Mar 2017 10:23:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 2017-03-15T10:23:53Z Ajudes de minimis, per a l'any 2016, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2860503&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Wed, 15 Mar 2017 09:26:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2860503&lang=ca&coduo=138143 2017-03-15T09:26:10Z Autorització Gestor Residus - Instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=138143 Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l&#180;ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. Tue, 14 Mar 2017 12:22:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=138143 2017-03-14T12:22:17Z Autorització Gestor Residus - Operador http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=138143 Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 14 Mar 2017 12:20:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=138143 2017-03-14T12:20:42Z Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2016 pel sector agrari professional de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2855026&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2016, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Fri, 10 Mar 2017 10:20:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2855026&lang=ca&coduo=138143 2017-03-10T10:20:10Z Ajudes pel foment de les races autòctones en perill d'extinció, 2017 I del Reial decret 2129/2008, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849198&lang=ca&coduo=138143 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Fri, 10 Mar 2017 10:15:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849198&lang=ca&coduo=138143 2017-03-10T10:15:48Z Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, per a l'any 2013. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=138143 Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i verdures, previstes en la Secció 2 del Capítol II del Reglament d'execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en els sectors de les fruites i verdures y de les fruites i verdurers transformades. Fri, 03 Mar 2017 11:34:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:34:10Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Fri, 03 Mar 2017 11:06:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:06:00Z Subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. Fri, 03 Mar 2017 11:01:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:01:05Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Fri, 03 Mar 2017 10:52:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:52:35Z Subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Fri, 03 Mar 2017 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:45:47Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades , per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=138143 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Fri, 03 Mar 2017 10:41:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:41:30Z Noves mesures excepcionals, de caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: tomàtiga, pastanagó, col, pebre, colflori i bròquil, cogombre, fongs del genere Agaricus, pomes, peres, prunes, baies, raïm de balança, kiwi, taringes, clementines, mandarines, satsumes, llimones, melicotons i nectarines, cireres i caquis. Fri, 03 Mar 2017 10:39:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:39:45Z Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Fri, 03 Mar 2017 10:23:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:23:57Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656152&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Fri, 03 Mar 2017 10:02:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656152&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:02:28Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2680288&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats, sobretot en allò referent a tramitació d'altes i baixes dels seus membres, gestió de vendes, formació i col·laboració en matèria de gestió de reserves marines, fonamentalment Fri, 03 Mar 2017 09:51:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2680288&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:51:47Z Ajudes destinades a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799118&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura Fri, 03 Mar 2017 09:46:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799118&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:46:51Z Ajudes de minimis destinades a la celebració de fires del sector de la pesca, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2778205&lang=ca&coduo=138143 Ajudes de minimis destinades a la celebració de fires del sector de la pesca Fri, 03 Mar 2017 09:45:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2778205&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:45:40Z Ajudes a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775356&lang=ca&coduo=138143 Ajudes a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del programa de FEMP Fri, 03 Mar 2017 09:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775356&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:43:25Z Subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720237&lang=ca&coduo=138143 Subvencions són el finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 10 de desembre de 2015 al 10 d'abril de 2016 Fri, 03 Mar 2017 09:29:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720237&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:29:54Z Ajudes de minimis, per a la millora de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2267402&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria d'ajudes, per a l'any 2015, destinades a inversions a empreses que es dediquin a la producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, d'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlleti Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005. L'objecte d'aquesta línia d'ajudes són les actuacions que es duguin a terme per a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura. Fri, 03 Mar 2017 08:57:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2267402&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:57:42Z Convocatoria de selecció dels Grups d'Acció Local del sector pesquer per al'elaboració d'estratègies de desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per al període 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701934&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria de selecció de Grups d'acció local del sector pesquer (GALP), per a l'elaboració de les Estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP), en el marc del que preveu el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) aplicable a les Illes Balears 2014-2020. Fri, 03 Mar 2017 08:49:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701934&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:49:35Z Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural. Fri, 03 Mar 2017 08:46:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:46:57Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Fri, 03 Mar 2017 08:41:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:41:51Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Fri, 03 Mar 2017 08:41:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:41:04Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=138143 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Fri, 03 Mar 2017 08:33:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:33:23Z