Tràmits: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 26 Feb 2021 15:23:52 GMT Govern de les Illes Balears 2021-02-26T15:23:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a la creació d'empreses de joves agricultors, 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Wed, 24 Feb 2021 11:28:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:28:06Z Ajudes per al suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=138143 Millorar la difusió dels productes agraris de http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/165/935073 Núm. 165 10 de novembre de 2015 Sec. III. - Pàg. 44354 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Wed, 24 Feb 2021 11:26:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:26:29Z Ajudes per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. Wed, 24 Feb 2021 11:19:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:19:30Z Ajudes per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, 2015-2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Wed, 24 Feb 2021 11:18:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:18:22Z Ajudes per a la selecció dels Grups d'Acció Local LEADER, que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=138143 Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 Wed, 24 Feb 2021 11:16:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:16:07Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 24 Feb 2021 11:12:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:12:17Z Ajudes per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=138143 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Wed, 24 Feb 2021 11:03:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:03:54Z Ajudes al foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Wed, 24 Feb 2021 11:02:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:02:29Z Ajudes per al suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=138143 Participació per primera vegada en règims de qualitat Wed, 24 Feb 2021 11:01:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T11:01:31Z Ajudes per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Wed, 24 Feb 2021 10:59:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:59:37Z Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Wed, 24 Feb 2021 10:58:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:58:44Z Ajudes per a la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=138143 Resolució de l'autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per la qual es convoca la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020 Wed, 24 Feb 2021 10:54:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:54:34Z Ajudes per a activitats de demostració i informació, 2017. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=138143 Es pretenen desenvolupar tant activitats de demostració, que consistiran en sessions pràctiques per il·lustrar una tecnologia o l'ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l'explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc., com activitats d'informació, que consistiran en accions dirigides a la difusió d'informació concernent als sectors agrari, forestal i agroalimentari, que poden adoptar la forma d'exposicions, reunions,presentacions, informació impresa o electrònica (creació d'un portal agrari), etc. Wed, 24 Feb 2021 10:52:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:52:01Z Ajudes per el pagament compensatori zones amb limitacions específiques, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=138143 Indemnitzar el agricultors per a les limitacions específiques en determinades zones, per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Wed, 24 Feb 2021 10:50:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:50:36Z Ajudes per el pagament compensatori en zones zones de muntanya, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=138143 Indemnitzar el agricultors per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Wed, 24 Feb 2021 10:49:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:49:13Z Ajudes al foment de l'agricultura ecològica, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=138143 Donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica. Wed, 24 Feb 2021 10:46:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:46:41Z Ajudes per a inversions en el sector vitivinícola, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Wed, 24 Feb 2021 10:45:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:45:02Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Wed, 24 Feb 2021 10:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:43:40Z Ajudes de minimis per a inversions als escorxadors, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Wed, 24 Feb 2021 10:42:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:42:01Z Ajudes al programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Wed, 24 Feb 2021 10:40:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:40:54Z Ajudes per a la cooperació entre agents per crear idesenvolupar cadenes curtes de comercialització, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=138143 Subvenció de les inversions necessàries i de les despeses d'estudi, animació i funcionament definides en l'apartat quart de la convocatòria, amb la finalitat de crear un o diversos punts de venda en cadena curta per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer de la convocatòria. Es considera 'cadena curta de comercialització' aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari l'agrupació de productors. Wed, 24 Feb 2021 10:38:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:38:30Z Ajudes al foment de la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=138143 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Wed, 24 Feb 2021 10:36:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:36:53Z Ajudes al foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=138143 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Wed, 24 Feb 2021 10:35:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=138143 2021-02-24T10:35:17Z Sol·licitud per registrar l'activitat de pesca amb l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079215&lang=ca&coduo=138143 El Diari de Pesca Recreativa és una aplicació mòbil que permet als usuaris que ho sol·liciten, declarar l'activitat pesquera des d'embarcació dins les reserves marines de les Illes Balears. Per obtenir les claus d'accés a l'aplicació, cal sol·licitar-les prèviament. Tue, 23 Feb 2021 17:06:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4079215&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T17:06:06Z Ajudes per a projectes de Grup d'acció local pel Desenvolupament Rural i Pesquer de Menorca 2018-20 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.2. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Tue, 23 Feb 2021 15:20:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:20:30Z Ajudes per a projectes de Grup d'acció local pel Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, 2018-20 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.2., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Tue, 23 Feb 2021 15:18:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:18:11Z Ajudes per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 23 Feb 2021 15:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:12:01Z Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Tue, 23 Feb 2021 15:11:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:11:20Z Ajudes per al foment de les races autòctones, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=138143 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Tue, 23 Feb 2021 15:09:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:09:48Z Ajudes per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=138143 La subvenció de les accions desenvolupades pels gestors forestals que persegueixin com a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses forestals d'acord amb el IV Pla de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears aprovat pel Decret 22/2015, respectant els processos ecològics propis de les sèries de vegetació natural. Tue, 23 Feb 2021 15:08:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:08:22Z Ajudes a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=138143 Subvenció de les actuacions realitzades d'informació i de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari una agrupació de productors.3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé es podran subvencionar accions d'informació i promoció a altres països. Tue, 23 Feb 2021 15:07:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:07:31Z Ajudes per a inversions als escorxadors, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724779&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Tue, 23 Feb 2021 15:06:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724779&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:06:14Z Ajudes per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3726213&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears Tue, 23 Feb 2021 15:05:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3726213&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:05:31Z Ajudes per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=138143 Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca Tue, 23 Feb 2021 15:04:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:04:34Z Ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=138143 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Tue, 23 Feb 2021 15:03:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:03:37Z Ajudes de minimis per replantar arbres, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791324&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers empeltats, melicotoners, oliveres i pruneres Tue, 23 Feb 2021 15:02:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791324&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:02:37Z Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca, 2019-20 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=138143 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. Tue, 23 Feb 2021 15:01:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:01:49Z Ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2019 Tue, 23 Feb 2021 15:00:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:00:57Z Ajudes per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3999973&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2019 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 23 Feb 2021 15:00:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3999973&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T15:00:11Z Ajudes per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=138143 Subvencions per inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes per a l'any 2019 Tue, 23 Feb 2021 14:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:59:07Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044025&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Tue, 23 Feb 2021 14:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044025&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:57:19Z Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044072&lang=ca&coduo=138143 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears. Tue, 23 Feb 2021 14:56:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044072&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:56:31Z Ajudes per al foment de les races autòctones, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per la comunitat autònoma de les Illes Balears per al foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. Tue, 23 Feb 2021 14:55:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:55:42Z Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053391&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Tue, 23 Feb 2021 14:54:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053391&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:54:49Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=138143 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2020, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Tue, 23 Feb 2021 14:53:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:53:38Z Ajudes a les activitats d'nformació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078079&lang=ca&coduo=138143 Millorar la difusió dels productes agraris de qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda. Tue, 23 Feb 2021 14:52:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078079&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:52:07Z Ajudes destinades per a les associacions o federacions de confraries de pescadors, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083327&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Tue, 23 Feb 2021 14:50:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083327&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:50:19Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083395&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Tue, 23 Feb 2021 14:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4083395&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:49:26Z Ajudes destinades al foment de les races autòctones, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108380&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Tue, 23 Feb 2021 14:47:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4108380&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:47:10Z Ajudes destinades a pagaments compensatori per a zones amb limitacions específiques, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Tue, 23 Feb 2021 14:46:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=138143 2021-02-23T14:46:23Z