Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-14T00:40:30Z Govern de les Illes Balears 2017-12-14T00:40:30Z ca Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2017 2017-12-07T07:48:39Z 2017-12-07T07:48:39Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2017 2017-12-07T07:48:39Z Ajuda MAP_Manteniment del paisatge agrari, 2017 2017-12-05T09:54:22Z 2017-12-05T09:54:22Z Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears 2017-12-05T09:54:22Z Ajuda CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017 2017-12-05T09:52:22Z 2017-12-05T09:52:22Z Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears 2017-12-05T09:52:22Z Ajuda BIA_Projectes d'investigació aplicada, 2017 2017-12-05T09:50:01Z 2017-12-05T09:50:01Z Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears 2017-12-05T09:50:01Z Autorització per obres de construcció a zona de policia 2017-12-01T11:28:22Z 2017-12-01T11:28:22Z Obtenir l'autorització per a obres i construccions a zona de policia de torrents. S'exclouen les obres de tancament de finques incloses a zona de policia. 2017-12-01T11:28:22Z Paralització temporal de l'activitat pesquera del 2017 a les Illes Balears 2017-11-28T09:07:32Z 2017-11-28T09:07:32Z Ajudes pel finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 9 de gener al 7 d'abril de 2017 i el període del 4 al 29 de desembre de 2017. 2017-11-28T09:07:32Z Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 2017-11-28T08:16:48Z 2017-11-28T08:16:48Z Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet 2017-11-28T08:16:48Z Ajudes de mínimis per a inversions en activitas no agrícoles, per a l'any 2017 2017-11-28T08:12:13Z 2017-11-28T08:12:13Z Fomentar les inversions en les activitats de diversificació previstes en els apartats c, d, e i f de l'article 62 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears. 2017-11-28T08:12:13Z Ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratge, per a l'any 2017 2017-11-16T08:22:12Z 2017-11-16T08:22:12Z Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 2017-11-16T08:22:12Z Autorització per practicar la pesca submarina al espais naturals protegits de les Illes Balears 2017-11-09T13:24:29Z 2017-11-09T13:24:29Z Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espais natural protegit 2017-11-09T13:24:29Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 2017-11-09T09:02:36Z 2017-11-09T09:02:36Z S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 2017-11-09T09:02:36Z Suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 2017-11-09T08:46:43Z 2017-11-09T08:46:43Z Participació per primera vegada en règims de qualitat 2017-11-09T08:46:43Z Autorització per a noves plantacions de vinyet 2017-10-26T11:26:53Z 2017-10-26T11:26:53Z L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. 2017-10-26T11:26:53Z Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea 2017-10-26T10:34:37Z 2017-10-26T10:34:37Z Sol·licitar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei, i manteniment de la concessió. 2017-10-26T10:34:37Z Autorització/Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 2017-10-25T11:30:43Z 2017-10-25T11:30:43Z La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. 2017-10-25T11:30:43Z Ajudes pel foment de les races autòctones en perill d'extinció, 2017 I del Reial decret 2129/2008, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes 2017-10-18T11:05:20Z 2017-10-18T11:05:20Z Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes 2017-10-18T11:05:20Z Foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 2017-10-10T09:32:57Z 2017-10-10T09:32:57Z L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. 2017-10-10T09:32:57Z Declaració anual de collita de raïm 2017-10-05T07:41:44Z 2017-10-05T07:41:44Z D'acord amb el Reglament (CE) 436/2009 de la Comissió i el Real Decret 739/2015 és obligatori presentar anualment les declaracions per al control vitivinícola a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Aquests documents s'han de presentar per a cada campanya vitivinícola segons els models normalitzats i en els terminis que estableix la normativa vigent. 2017-10-05T07:41:44Z Llicència de pesca marítima submarina 2017-10-02T12:05:10Z 2017-10-02T12:05:10Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida. La llicència té un cost de 27,60€ i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal. Les persones jubilades no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència. IMPORTANT!! Per pescar amb fusell, segons el Reglament d'armes, cal disposar de la llicència federativa en vigor. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor (per pescar amb fusell), o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (27,60 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4344">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100098">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=4209&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3Allicencia-de-pesca-submarina-en-general&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> 2017-10-02T12:05:10Z Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau 2017-10-02T11:54:30Z 2017-10-02T11:54:30Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau. L'autorització està gravada amb una taxa de 51, 45 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió. Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada. L'obtenció de la llicència <b>NO</b> és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. <i>Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>- On line:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0041PSAG&version=1">Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau</a>. 2017-10-02T11:54:30Z CONVENI de col·laboració en matèria forestal, de diversitat genètica i de recursos naturals 2017-09-29T10:59:06Z 2017-09-29T10:59:06Z Aquest conveni pretén establir una col·laboració entre el propietari i la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu de fomentar i conservar la massa forestal de terrenys particulars, realitzant treballs de silvicultura preventiva i infrastructures de defensa contra incendis, preservant la diversitat genètica, ecosistemes naturals i paisatges de la propietat i realitzant un aprofitament sostenible de les espècies silvestres o ajudant a la seva restauració i millora. 2017-09-29T10:59:06Z Activitats de sensibilització de la XARXA FORESTAL 2017-09-29T10:58:25Z 2017-09-29T10:58:25Z Activitats de defensa del patrimoni forestal balear, per tal de descobrir els valors d'aquest patrimoni (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues, ...) i millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal. 2017-09-29T10:58:25Z Actuacions en Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis) 2017-09-29T10:57:07Z 2017-09-29T10:57:07Z Per a realitzar determinades obres o instalacions en zones delimitades com Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis), segons els plans territorials insulars, és preceptiu obtenir un informe previ favorable de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Direcció General de Biodiversitat. Normalment aquest informe és demanat per administracions públiques que han d'autoritzar o informar un projecte, però també ho pot demanar un particular a petició d'una administració pública. 2017-09-29T10:57:07Z Autorització per a ús recreatiu del FOC 2017-09-29T10:56:20Z 2017-09-29T10:56:20Z Segons l'article 7.1.c) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal queda prohibit l'ús recreatiu del foc sense autorització, durant l'època de perill d'incendis forestals, en els terrenys no urbans a menys de 500 metres de terreny forestal i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal 2017-09-29T10:56:20Z Autorització d'ús de FUMADOR apícola en terreny forestal 2017-09-29T10:55:12Z 2017-09-29T10:55:12Z Segons l'article 7.1.a) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, els apicultors degudament habilitats podran sol·licitar autorització per a la utilització del fumador en l'activitat apícola 2017-09-29T10:55:12Z Registre de gestors de BIOMASSA 2017-09-29T10:54:26Z 2017-09-29T10:54:26Z Sol·licitud per a inscriure&#8217;s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria d&#8217;Agricultura, Medi Ambient i Territori, d&#8217;acord amb l&#8217;article 6 del Decret Llei 7/2012 de 15 de juny de mesures urgents per a l&#8217;activació econòmica en matèria d&#8217;indústria i energia, i altres activitats. 2017-09-29T10:54:26Z Autorització d'aprofitament forestal en àrees afectades per incendi 2017-09-29T10:53:31Z 2017-09-29T10:53:31Z Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic, en àrees afectades per incendi 2017-09-29T10:53:31Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tasques de gestió de la vegetació i fauna en zona cremada 2017-09-29T10:52:40Z 2017-09-29T10:52:40Z - 2017-09-29T10:52:40Z Declaració de VEDATS o RESERVES de recursos silvestres 2017-09-29T10:51:52Z 2017-09-29T10:51:52Z Procediment per sol·licitar la declaració de reserva o vedat de recursos silvestres, que inclouen, o poden incloure, les espècies de fauna i flora a què es refereix l'article 62.2.d) de la Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears, com eina de gestió, conservació i manteniment dels diferents tipus d'aprofitaments o recursos silvestres a les explotacions i finques rústiques. 2017-09-29T10:51:52Z Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) 2017-09-29T10:51:06Z 2017-09-29T10:51:06Z Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. 2017-09-29T10:51:06Z TALA d'arbres - Aprofitament forestal 2017-09-29T10:49:54Z 2017-09-29T10:49:54Z Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic. 2017-09-29T10:49:54Z CREMA de residus agrícoles i forestals 2017-09-29T10:48:57Z 2017-09-29T10:48:57Z Autoritzacions per a les cremes puntuals de restes de poda i desbrossament en sòl rústic (terrenys forestals i terrenys agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal) i autoritzacions per a la crema de rostolls (a més de 500 m de terreny forestal quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal) 2017-09-29T10:48:57Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada 2017-09-29T10:47:15Z 2017-09-29T10:47:15Z Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. 2017-09-29T10:47:15Z Canvi d'ÚS forestal 2017-09-29T10:37:48Z 2017-09-29T10:37:48Z Es sol·licita en el cas que es vulgui fer un canvi d'ús del terreny forestal per a convertir-lo en terreny de cultiu. 2017-09-29T10:37:48Z Recuperacions de CULTIU 2017-09-29T10:36:21Z 2017-09-29T10:36:21Z Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. 2017-09-29T10:36:21Z Autorització de pesca des d'embarcació a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca 2017-09-29T09:08:48Z 2017-09-29T09:08:48Z És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació dins la reserva marina del Llevant de Mallorca (excepte a la zona de protecció especial). Per pescar dins la reserva és necessari dur a bord aquest document. Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor. L'autorització tendrà una vigència d'un any i és gratuïta. IMPORTANT: l'autorització prevista a l'Ordre ARM/3535/2008, de 23 de novembre, de regulació de la zona estatal de la Reserva Marina del Levante de Mallorca-Cala Rajada, també serà vàlida per pescar dins la reserva marina d'àmbit autonòmic. 2017-09-29T09:08:48Z Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet 2017-09-21T12:27:03Z 2017-09-21T12:27:03Z Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet 2017-09-21T12:27:03Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2017 2017-09-21T10:52:14Z 2017-09-21T10:52:14Z Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2017 2017-09-21T10:52:14Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2016 2017-09-21T10:49:47Z 2017-09-21T10:49:47Z Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2016 2017-09-21T10:49:47Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 2017-09-21T10:46:45Z 2017-09-21T10:46:45Z 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. 2017-09-21T10:46:45Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 2017-09-21T10:46:22Z 2017-09-21T10:46:22Z DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA 2017-09-21T10:46:22Z Ajudes destinades al foment de la producció integrada, per a l'any 2016 2017-09-21T10:45:55Z 2017-09-21T10:45:55Z Fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivarl'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenirproduccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables 2017-09-21T10:45:55Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 2017-09-21T10:45:23Z 2017-09-21T10:45:23Z Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. 2017-09-21T10:45:23Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2016 2017-09-21T10:44:56Z 2017-09-21T10:44:56Z finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural 2017-09-21T10:44:56Z Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya, per a l'any 2016 2017-09-21T10:43:09Z 2017-09-21T10:43:09Z Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural. 2017-09-21T10:43:09Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, ajudes de minimis per a replantar arbres 2017-09-21T09:37:34Z 2017-09-21T09:37:34Z Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres 2017-09-21T09:37:34Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura 2017-09-20T05:39:09Z 2017-09-20T05:39:09Z Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 2017-09-20T05:39:09Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades , per a l'any 2017 2017-09-18T07:13:21Z 2017-09-18T07:13:21Z Promoure la contractació de les assegurances agràries. 2017-09-18T07:13:21Z Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 2017-09-04T12:41:40Z 2017-09-04T12:41:40Z Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció. 2017-09-04T12:41:40Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines 2017-08-09T06:18:29Z 2017-08-09T06:18:29Z És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca i Freu de sa Dragonera. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les lles Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar on line una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 900 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 900 €, o bé abonar els 10 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 450 €, o bé abonar els 20 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. 2017-08-09T06:18:29Z