Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-11-17T15:47:55Z Govern de les Illes Balears 2018-11-17T15:47:55Z ca Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Vegetal i les ATRIA, per al foment de l'associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal, per a l'any 2016 2018-11-16T13:27:14Z 2018-11-16T13:27:14Z Foment de l'associacionisme agrari amb finalitats agroambientals i, en concret, de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, amb la finalitat de col·laborar amb l'administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. 2018-11-16T13:27:14Z Convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 2018-11-16T13:26:16Z 2018-11-16T13:26:16Z Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 2018-11-16T13:26:16Z Procediment anticipat de despesa, ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2016 2018-11-16T13:24:56Z 2018-11-16T13:24:56Z Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes 2018-11-16T13:24:56Z Subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, per els anys 2015-2019 2018-11-16T13:23:27Z 2018-11-16T13:23:27Z Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2018-11-16T13:23:27Z Suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents al període 2015-2019 2018-11-16T13:22:31Z 2018-11-16T13:22:31Z Millorar la difusió dels productes agraris de http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/165/935073 Núm. 165 10 de novembre de 2015 Sec. III. - Pàg. 44354 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda 2018-11-16T13:22:31Z Ajudes per al suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, per a l'any 2015 2018-11-16T13:21:28Z 2018-11-16T13:21:28Z fomentar la participació dels agricultors i les agricultores en programes relatius a la qualitat alimentària 2018-11-16T13:21:28Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, per a l'any 2015 2018-11-16T13:20:22Z 2018-11-16T13:20:22Z S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2015 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari, alimentari i forestal per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràrias, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 2018-11-16T13:20:22Z Ajudes, per segona vegada l'any 2015, per a la investigació agrària desenvolupada pels centres de recerca 2018-11-16T13:18:53Z 2018-11-16T13:18:53Z Ajudes a la investigació al sector agrari desenvolupada per centres de recerca i desenvolupament del sistema de ciència i tecnologia agrària i alimentària 2018-11-16T13:18:53Z Ajudes per a fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, corresponents a l'any 2015 2018-11-16T13:08:27Z 2018-11-16T13:08:27Z L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària 2018-11-16T13:08:27Z Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2015 2018-11-16T13:06:11Z 2018-11-16T13:06:11Z Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears. 2018-11-16T13:06:11Z Ajudes per al foment de la producció integrada, per a l'any 2015 2018-11-16T13:02:17Z 2018-11-16T13:02:17Z Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivar l'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenir produccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears 2018-11-16T13:02:17Z Ajudes per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l'any 2015 2018-11-16T13:00:47Z 2018-11-16T13:00:47Z Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears 2018-11-16T13:00:47Z Convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica 2018-11-16T12:58:04Z 2018-11-16T12:58:04Z Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) 2018-11-16T12:58:04Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar porcí, a les explotacions de les Illes Balears, per a l'any 2015 2018-11-16T12:55:57Z 2018-11-16T12:55:57Z Ajudes , per a l'any 2015, destinades a les explotacions porcines de les Illes Balears que efectuïn la seva reposició amb porcastres o amb mascles destinats a la reproducció de producció pròpia o amb porcastres o mascles destinats a la reproducció procedents d'explotacions oficialment indemnes de la malaltia d'Aujeszky o en vies d'obtenció d'aquesta qualificació, o d'explotacions de porc negre mallorquí inscrites a l'Associació del porc negre mallorquí amb animals inscrits al Llibre genealògic, i realitzades a l'any 2014 2018-11-16T12:55:57Z Ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, per a l'any 2015 2018-11-16T12:54:27Z 2018-11-16T12:54:27Z En data 19 de març de 2015, es va a publicar al BOIB núm. 38 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 17 de març de 2015, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica. Aquesta convocatòria va quedar condicionada a l'aprovació definitiva per part de la Comissió Europea del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, que actualment està encara en fase de negociació. No obstant això i tenint en compte les modificacions experimentades en el projecte del programa presentat inicialment a la Comissió, es considera necessari adaptar-la al text esmentat. D'altra banda, una vegada publicada la convocatòria assenyalada, s'estima convenient modificar-ne alguns apartats d'aquesta per tal de facilitar la seva interpretació Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que facin servir les varietats vegetals en risc d'erosió genètica d'interès a les illes, pel treball i esforç que realitzen per tal de conservar el material genètic i per lluitar contra la seva desnaturalització, així com preservar la genètica de les nostres varietats vegetals autòctones amenaçades, i recuperar unes varietats molt més adaptades a les nostres condicions de cultiu, amb una bona rusticitat, més resistents a les plagues i malalties, que compensin la pèrdua de rendiments davant les varietats comercials amb una major producció i qualitat, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. 2018-11-16T12:54:27Z Ajudes per a la investigació agrària desenvolupada pels centres de recerca, per al període 2015-2017. 2018-11-16T12:52:21Z 2018-11-16T12:52:21Z Ajudes a la investigació al sector agrari desenvolupada per centres de recerca i desenvolupament del sistema de ciència i tecnologia agrària i alimentària per al període 2015-2017 2018-11-16T12:52:21Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2015 2018-11-16T12:50:45Z 2018-11-16T12:50:45Z Són objecte de convocatòria, per a l'any 2015 les ajudes següents: a) Pagament bàsic als agricultors ("règim de pagament bàsic"). b) Pagament per als agricultors que apliquin pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, "pagament verd". c) Pagament complementari per als joves agricultors que comencin la seva activitat agrícola. d) Ajuda associada voluntària a agricultors i ramaders. e) Establir el règim simplificat per als petits agricultors. f) Ajuda nacional per superfícies als productors de fruits de closca. 2018-11-16T12:50:45Z Ajudes per el foment de la lluita biològica, per al període 2014-2020 2018-11-16T12:49:18Z 2018-11-16T12:49:18Z Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar la utilització de tècniques de lluita biològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 2018-11-16T12:49:18Z Ajudes per a inversions en el sector vitivinícola i es deixa sense efecte la convocatòria anterior per a aquest període, 2016-2018, 2018-11-16T12:47:03Z 2018-11-16T12:47:03Z Ajudes per a inversions, previstes en el Capítol II, Secció 4a del Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE núm. 307, de 20 de desembre) 2018-11-16T12:47:03Z Ajudes, mitjançant el procediment anticipat de despesa, de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, per a l'any 2015 2018-11-16T12:39:27Z 2018-11-16T12:39:27Z Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears 2018-11-16T12:39:27Z Subvencions per a la modernització de les explotacions agràries, per a l'any 2014 2018-11-16T12:35:37Z 2018-11-16T12:35:37Z Fomentar les inversiones i la millora tecnològica de les explotacions agràries de les Illes Balears 2018-11-16T12:35:37Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes, per els anys 2014-2018 2018-11-16T12:34:26Z 2018-11-16T12:34:26Z Ajudes per a reestructuració i reconversió de vinyes, previstes a la Secció 2a del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2013) 2018-11-16T12:34:26Z RRV_Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 2018-11-15T11:27:35Z 2018-11-15T11:27:35Z Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola 2018-11-15T11:27:35Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 2018-11-15T11:26:29Z 2018-11-15T11:26:29Z S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 2018-11-15T11:26:29Z Pagament compensatori zones amb limitacions específiques. Convocatoria 2018 2018-11-15T11:23:37Z 2018-11-15T11:23:37Z Indemnitzar el agricultors per a les limitacions específiques en determinades zones, per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. 2018-11-15T11:23:37Z Pagament compensatori en zones zones de muntanya de les Illes Balears, 2018 2018-11-15T11:22:12Z 2018-11-15T11:22:12Z Indemnitzar el agricultors per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. 2018-11-15T11:22:12Z Foment de l'agricultura ecològica. Convocatòria 2018 2018-11-15T11:20:50Z 2018-11-15T11:20:50Z Donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica. 2018-11-15T11:20:50Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 2018-11-15T09:32:32Z 2018-11-15T09:32:32Z S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 2018-11-15T09:32:32Z Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer, 2018 2018-11-15T07:26:40Z 2018-11-15T07:26:40Z Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer 2018-11-15T07:26:40Z Autorització Gestor Residus - Instal·lació 2018-11-14T12:47:01Z 2018-11-14T12:47:01Z Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l&#180;ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. 2018-11-14T12:47:01Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018 2018-11-08T13:22:44Z 2018-11-08T13:22:44Z Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2018, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes 2018-11-08T13:22:44Z Autorització per a noves plantacions de vinyet 2018-11-07T09:49:49Z 2018-11-07T09:49:49Z L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. 2018-11-07T09:49:49Z Autorització per al busseig recreatiu individual a les reserves marines 2018-10-23T07:28:02Z 2018-10-23T07:28:02Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, badia de Palma, Freu de sa Dragonera, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer <i>on line</i>, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions diàries: 5,08 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Freu de sa Dragonera Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions setmanals: 15,24 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions quinzenals: 10,16 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Freu de sa Dragonera Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Pagament anual: 50,80 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca Un cop pagada la taxa la persona interessada, cada vegada que vulgui fer una immersió haurà d'obtenir una autorització diària. Pagament anual, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0050ABIA&version=1">aquí</a>. Autorització diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. 2018-10-23T07:28:02Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines 2018-10-23T07:27:17Z 2018-10-23T07:27:17Z És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca i Freu de sa Dragonera. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les lles Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar on line una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10,16 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 914,40 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20,32 €/dia, o bé 457,20 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 914,40 €, o bé abonar els 10,16 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 457,20 €, o bé abonar els 20,32 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. 2018-10-23T07:27:17Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. 2018-10-17T12:05:04Z 2018-10-17T12:05:04Z Fomentar els productes agrícoles de qualitat 2018-10-17T12:05:04Z Subvencions per a la cooperació entre agents per crear idesenvolupar cadenes curtes de comercialització. Convocatòria 2018. 2018-10-17T11:37:51Z 2018-10-17T11:37:51Z Subvenció de les inversions necessàries i de les despeses d'estudi, animació i funcionament definides en l'apartat quart de la convocatòria, amb la finalitat de crear un o diversos punts de venda en cadena curta per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer de la convocatòria. Es considera 'cadena curta de comercialització' aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari l'agrupació de productors. 2018-10-17T11:37:51Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP 2018-10-10T08:53:46Z 2018-10-10T08:53:46Z Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.3., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu 2018-10-10T08:53:46Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP, 2018-2022 2018-10-09T12:06:43Z 2018-10-09T12:06:43Z Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.3. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu 2018-10-09T12:06:43Z Procediment de la modificació de la declaració ambiental estratègica 2018-10-05T11:21:49Z 2018-10-05T11:21:49Z La declaració ambiental estratègica d'un pla o programa aprovat podra modificar-se quan concorrin circumstàncies que determinin la incorecció de la declaració ambiental estratègica, incloses les que sorgeixin durant el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, tant per fets o curcumstàncies d'acaeciment posterior a aquesta darrera com per fets o circumstàncies anteriors que, en el seu moment, no foren o puguessin ser objecte de l'adequada valoració (art.28.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental). 2018-10-05T11:21:49Z Revisió de l'autorització ambiental integrada (AAI) 2018-10-05T11:20:37Z 2018-10-05T11:20:37Z Revisió a instància de l'òrgan competent (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) al titular de la instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 2018-10-05T11:20:37Z Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI) 2018-10-05T11:13:30Z 2018-10-05T11:13:30Z Són objecte de la modificació no substancial qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que sense ser substancial (art.10.4 i 5) pugui tenir conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient. 2018-10-05T11:13:30Z Modificació substancial de l'autorització ambiental integrada 2018-10-05T11:07:32Z 2018-10-05T11:07:32Z Qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que pugui tener repercussions perjudicials o importants en persones i el medi ambient d'acord als criteris establerts als articles 10.4 i 5. 2018-10-05T11:07:32Z Nova autorització ambiental integrada (AAI) 2018-10-05T11:03:36Z 2018-10-05T11:03:36Z Són objecte d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 2018-10-05T11:03:36Z Consultes de qualsevol administració o administrat 2018-10-05T10:53:55Z 2018-10-05T10:53:55Z Procediment de tramitació de la consulta 2018-10-05T10:53:55Z Consultes del Ministeri en procediments d'avaluació d'impacte ambiental tramitats per l'estat 2018-10-05T10:48:26Z 2018-10-05T10:48:26Z La consulta preceptiva a l'òrgan ambiental de la comunitat autònoma dels plans, els programes i els projectes que ha d'adoptar, aprovar o autoritzar l'Administració General de l'Estat, o que han de ser objecte de declaració responsable o comunicació prèvia davant aquesta administració, que puguin afectar les Illes Balears. 2018-10-05T10:48:26Z Avaluació d'impacte ambiental estratègica ordinària de plans i programes 2018-10-05T10:40:39Z 2018-10-05T10:40:39Z Són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària (article 9.1 de la llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears) els plans i els programes i també les modificacions d'aquests, adoptin o aprovin les administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l'aprovació dels quals exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord de Govern quan: a) Estableixin el marc per a l'autorització futura de projectes legalment sotmesos a l'avaluació d'impacte ambiental i es refereixin a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, l'aqüicultura, la pesca, l'energia, la mineria, la indústria, el transport, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, l'ocupació del domini públic maritimoterrestre, la utilització del mitjà marí, les telecomunicacions, el turisme, l'ordenació del territori urbà i rural o l'ús del sòl. b) Requereixin una avaluació perquè afecten a espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu la legislació del patrimoni natural i de la bidiversitat. c) Requreixin una avluació ambiental estratègica simplificada d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article en els dos supòsits següents: i. Quan així ho decideixi cas per cas l'òrgan ambiental en l'informe ambiental estratègic d'acord amb els criteris de l'annex IV. ii. Quan així ho determini l'òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor. 2018-10-05T10:40:39Z Avaluació d'impacte ambiental estratègica de les Normes territorials cautelars 2018-10-05T07:22:38Z 2018-10-05T07:22:38Z Particularitat de l'avaluació ambiental estratègica de les normes territorials cautelars d'acord amb l'article 13 de la Llei 12/2016, de 17 d'octubre, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. 2018-10-05T07:22:38Z Avaluació d'impacte ambiental estratègica simplificada de plans i programes 2018-10-05T07:15:52Z 2018-10-05T07:15:52Z Són objecte d'Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada (article 9.2 de la llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears): a) Les modificacions menors dels plans i programes que s'indiquien en l'apartat 1 d'aquest article. b) Els plans i els programes que s'indiquen en l'apartat 1 que estableixin l'ús de zones de reduïde extensió en l'àmbit municipal. c) Els plans i els programes que s'estableixin en un marc per l'autorització de projectes en el futur, però no compleixein els altres requisits que s'indica en l'apartat 1 anterior. Aquesta llei no és aplicable als plan i als programes que exclou explícitament la normativa bàsica estatal. 2018-10-05T07:15:52Z Modificació de la Declaració d'Impacte Ambiental de projectes 2018-10-05T07:11:51Z 2018-10-05T07:11:51Z Les condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental podran modificar-se quan concorri alguna de les següents circumstàncies (art.44 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental): a) L'entrada en vigor de nova normativa que incideixi substancialment en el compliment de les condicions establertes en la declaració d'impacte ambiental. b) Quan la declaració d'impacte ambiental estableixi condicions que el seu compliment sigui impossible o innecessari perquè la utilització de les noves millores tècniques disponibles en el moment de formular la sol·licitud de modificació permeten una millor i més adequada protecció del medi ambient, respecte del projecte o actuació inicialment sotmès a avaluació d'impacte ambiental. c) Quan durant el seguiment del compliment de la declaració d'impacte ambiental es detecti que les mesures preventives, correctores o compensatòries són insuficients, innecesàries o ineficaços. 2018-10-05T07:11:51Z Llicència de pesca marítima submarina 2018-09-26T07:30:21Z 2018-09-26T07:30:21Z És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida. La llicència té un cost de 28,04 € i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal. Les persones jubilades no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència. IMPORTANT!! Per pescar amb fusell, segons el Reglament d'armes, cal disposar de la llicència federativa en vigor. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor (per pescar amb fusell), o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (28,04 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4344">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,45 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100098">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=4209&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3Allicencia-de-pesca-submarina-en-general&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> 2018-09-26T07:30:21Z