Trámites: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=es&tipo=rss_2.0 Trámites del Govern de les Illes Balears es Sat, 25 Jan 2020 19:52:03 GMT Govern de les Illes Balears 2020-01-25T19:52:03Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Registro Vitícola de las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=es&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol cosa, no inclosa en els procediments específics, al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 14 Jan 2020 08:22:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=es&coduo=12 2020-01-14T08:22:35Z Registro de movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (SANDACH) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=es&coduo=12 Identificación y registro informático de todos los movimientos de subproductos animales y productos derivados no destinados al consumo humano Fri, 10 Jan 2020 08:11:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=es&coduo=12 2020-01-10T08:11:01Z Registre d'agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=es&coduo=12 S'entén com a agrupació de defensa sanitària (ADS) l'entitat associativa integrada per ramaders d'una mateixa espècie, que tenen com a finalitat aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d'un programa sanitari comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de les Illes Balears. Podran constituir-se en agrupacions de defensa sanitària tots aquells ramaders que ho vulguin, i com a requisit previ indispensable, hauran d'estar inscrits en els registres oficials existents de les diferents espècies de bestiar de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Les agrupacions de defensa sanitària podran constituir-se a nivell de municipi o conjunt de municipis integrats dins la mateixa comarca ramadera, d'acord amb la divisió territorial prevista en el Decret 153/1989 (BOCAIB núm. 8, de 18 de gener de 1990), sempre que representin una unitat geogràfica d'acord amb la consecució dels fins sanitaris que justifiquen la seva creació. Aquestes comarques ramaderes són: Palma, Campos, Inca, Manacor, illa de Menorca i illes d'Eivissa-Formentera. En determinades races es podrà considerar tota l'illa com una comarca ramadera. Wed, 08 Jan 2020 08:37:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=es&coduo=12 2020-01-08T08:37:14Z Registro de establecimientos y medios de transporte SANDACH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=es&coduo=12 Gestionar el Registro y autorización cuando proceda, de los establecimientos y medios de transporte que intervienen en el sector de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano Mon, 30 Dec 2019 11:43:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=es&coduo=12 2019-12-30T11:43:14Z CORRECCIÓN DE ERRORES. Ayudas al desarrollo del programa de mejora genética del ganado bovino de aptitud lechera, año 2011 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=798785&lang=es&coduo=12 El objeto de esta línea de ayudas es mejorar el nivel genético de la cabaña frisona balear y promover el incremento de la productividad lechera y económica basándose fundamentalmente en la adquisición de dosis seminales para conservarlas y aplicarlas. Mon, 09 Dec 2019 12:23:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=798785&lang=es&coduo=12 2019-12-09T12:23:39Z Ayudas para los titulares de explotaciones de ganado bovino lechero por pérdidas a causa de condiciones climáticas adversas, año 2011 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=797969&lang=es&coduo=12 El objeto de esta línea de ayudas es atender las pérdidas ocasionadas en el subsector lácteo bovino balear con motivo de las repercusiones producidas por las situaciones climáticas adversas durante los últimos doce meses en las islas de Mallorca e Ibiza. Mon, 09 Dec 2019 12:15:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=797969&lang=es&coduo=12 2019-12-09T12:15:17Z Registros locales y autonómicos de explotaciones no comerciales de aves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=es&coduo=12 L&#8217;Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, per la qual s&#8217;estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, regula les explotacions d&#8217;aus no comercials (no incloses, per tant, en el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de la Conselleria d&#8217;Agricultura i Pesca) ubicades als municipis considerats com a zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària i zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària, les quals s&#8217;han d&#8217;inscriure en el registre administratiu que s&#8217;habiliti amb aquest efecte. Els municipis considerats zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària són Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, que limiten amb les albuferes del nord de Mallorca, per la densitat elevada d&#8217;aus migratòries d&#8217;aquestes zones humides. Els municipis considerats zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària són Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal, Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l&#8217;illa de Formentera, per les concentracions elevades d&#8217;aus silvestres en els aiguamolls següents: es Salobrar, Son Navata, s&#8217;Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses Salines i ses Feixes. La Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural, gestiona el registre autonòmic a partir de les dades incloses en els registres locals tramitats pels ajuntaments dels municipis indicats en els paràgrafs anteriors o a través dels consells insulars de Menorca i d&#8217;Eivissa i Formentera. Els propietaris de les explotacions no comercials d&#8217;aus han de presentar a l&#8217;ajuntament corresponent el document de declaració, segons el model adjunt, degudament emplenat. Tue, 03 Dec 2019 12:52:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=es&coduo=12 2019-12-03T12:52:54Z Registro autonómico de animales potencialmente peligrosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=es&coduo=12 <b>REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS</b> Cada ajuntament ha de disposar d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos que ha d'incloure obligatòriament les dades següents: - Dades personals del posseïdor: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Dades de l'animal: espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació electrònica. - Nom del veterinari col·legiat que ha tramitat el certificat sanitari. - Lloc habitual de residència de l'animal. - Incidents que hagi produït l'animal al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials i les forces de seguretat. - Funció/aptitud de l'animal (companyia, guarda, defensa, caça, exhibició, cria, venda, etc.). Les responsables del Registre han de notificar immediatament a les autoritats administratives o judicials qualsevol incidència que figuri en el Registre perquè, un cop valorada, adoptin si escau les mesures cautelars o preventives que correspongui. <b>REGISTRE AUTONÒMIC D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE LES ILLES BALEARS</b> Es crea el Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears, constituït per dues seccions: la secció de registre de cans potencialment perillosos, on s'inclouen tots els cans potencialment perillosos, i la secció de registre d'animals perillosos, que inclou la resta d'animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia, classificats com a perillosos, així com els que reglamentàriament puguin determinar-se en el futur. Aquest registre informatitzat està constituït per les dades del Registre d'identificació dels animals de companyia de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears, i les dades aportades pels ajuntaments que figuren en el registre municipal. Aquest Registre consta com a mínim de la informació indicada en el cas dels registres municipals. La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha de facilitar a cada ajuntament el model de base de dades i de comunicació d'inscripcions, així com la resta d'informació sobre aquesta matèria. <b>REGISTRE D'ANTECEDENTS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS RELACIONATS AMB LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS</b> El certificat establert en el punt 1.c) de l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb cap de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, ha de ser emès pe la Direcció General d'Agricultura i s'ha de realitzar en base a la informació transmesa per les corresponents autoritats municipals i dels consells insulars amb competències en matèria de sancions. El Registre constarà de les dades següents: - Dades personals del sancionat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Òrgan que ha imposat la sanció. - Tipus de sanció accessòria imposada. - Data de resolució. Tue, 03 Dec 2019 12:38:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=es&coduo=12 2019-12-03T12:38:12Z Certificado tenencia de animales potencialmente peligrosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=es&coduo=12 Garantizar la seguridad pública,estableixen la normativa básica para delimitar el régimen de tenencia de los animales potencialmente peligrosos. Tue, 03 Dec 2019 12:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=es&coduo=12 2019-12-03T12:25:02Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Wed, 23 Oct 2019 12:49:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=es&coduo=12 2019-10-23T12:49:34Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Wed, 23 Oct 2019 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=es&coduo=12 2019-10-23T12:48:22Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Wed, 23 Oct 2019 12:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=es&coduo=12 2019-10-23T12:47:40Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Wed, 23 Oct 2019 12:46:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=es&coduo=12 2019-10-23T12:46:43Z Declaración de producción vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Wed, 23 Oct 2019 12:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=es&coduo=12 2019-10-23T12:45:55Z Declaración de producción vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Wed, 23 Oct 2019 12:45:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=es&coduo=12 2019-10-23T12:45:21Z Declaración de producción vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Wed, 23 Oct 2019 11:15:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=es&coduo=12 2019-10-23T11:15:48Z Declaración de producción vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Wed, 23 Oct 2019 11:14:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=es&coduo=12 2019-10-23T11:14:12Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Serra Tramuntana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:51:52Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:50:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:50:50Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Ibiza Wed, 23 Oct 2019 10:49:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:49:16Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:48:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:48:01Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Wed, 23 Oct 2019 10:45:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:45:45Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Wed, 23 Oct 2019 10:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:43:32Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Wed, 23 Oct 2019 10:41:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:41:28Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Wed, 23 Oct 2019 10:40:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:40:15Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Wed, 23 Oct 2019 10:37:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:37:47Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Wed, 23 Oct 2019 10:36:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:36:00Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Wed, 23 Oct 2019 10:34:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:34:54Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:30:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:30:55Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:11:59Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=es&coduo=12 2019-10-23T10:09:01Z Servicio de análisis foliar, de aguas y tierras para la agricultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=es&coduo=12 Prestar el servicio al sector agrario donante un servicio para analizar tanto las aguas de riego, el suelo agrícola o bien las hojas para determinar las recomendaciones agrícolas así como hacer su interpretación (tipo y dosis de adobados, carencias de nutrientes, etc). Mon, 30 Sep 2019 09:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=es&coduo=12 2019-09-30T09:54:48Z CONTROL OFICIAL CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS LECHE CRUDA A EXPLOTACIONES GANADERAS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=es&coduo=12 Actuaciones de control oficial a llevar a cabo en explotaciones ganaderas dedicadas en la producción de leche cruda de vaca, oveja y cabra cuando se detectan incumplimientos en el límites normativos de células somáticas, germens y antibióticos. Wed, 18 Sep 2019 10:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=es&coduo=12 2019-09-18T10:56:10Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Ibiza Thu, 12 Sep 2019 13:04:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=es&coduo=12 2019-09-12T13:04:35Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Mon, 02 Sep 2019 07:07:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=es&coduo=12 2019-09-02T07:07:24Z Conversión de derechos en autoritzaciones de plantación de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=es&coduo=12 El objeto de este procedimiento es el de poder plantar una superficie de viñedo utilizando derechos de replantación otorgados al solicitante con anterioridad al 1 de enero de 2016. Thu, 11 Jul 2019 08:10:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=es&coduo=12 2019-07-11T08:10:53Z Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=es&coduo=12 Aquest registre té per objecte la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua de vaca, ovella o cabra, així com la identificació de tots els contenidors que emmagatzemin llet crua de vaca, ovella o cabra. Mon, 01 Jul 2019 07:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=es&coduo=12 2019-07-01T07:12:55Z Cambio de titularidad de viñedo en el Registro Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=es&coduo=12 El objeto de este procedimiento es cambiar la titularidad de una o varias parcelas vitícolas en el Registro Vitícola de las Illes Balears Wed, 08 May 2019 06:49:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=es&coduo=12 2019-05-08T06:49:40Z Arranque de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=es&coduo=12 Procedimiento necesario para obtener la autorización y el reconocimiento de un arranque de viñedo qué se podrá utilizar para pedir autorización para una replantación de viñedo. Fri, 22 Feb 2019 11:35:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=es&coduo=12 2019-02-22T11:35:52Z Comunicación de final de arranque de viñedo y solicitud de inscripción del reconocimiento de arranque en el Registro Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=es&coduo=12 Notificar al servicio de Agricultura la finalización de un arranque de viñedo autorizado previamente y solicitar la inscripción del reconocimiento de arranque en el Registro Vitícola de las Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 09:00:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=es&coduo=12 2019-02-19T09:00:02Z Comunicación final de plantación de viñedo y solicitud de inscripción al Registro Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=es&coduo=12 Notificar al servicio de Agricultura la finalización de una plantación de viñedo autorizada previamente y solicitar la inscripción de la plantación en el Registro Vitícola de las Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 08:59:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=es&coduo=12 2019-02-19T08:59:47Z Autorización para la nueva plantación de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=es&coduo=12 El objeto de este trámite es la solicitud de autorizaciones para la nueva plantación de viña con las autorizaciones concedidas desde el reparto de nueva superficie de viña concedida a nivel nacional. Tue, 19 Feb 2019 08:58:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=es&coduo=12 2019-02-19T08:58:59Z Replantación de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=es&coduo=12 El objeto de este procedimiento es el de poder plantar una superficie de viñedo procedente de un arranque previo y de la cual el solicitante ya tenga en su poder una resolución de reconocimiento de arranque. Tue, 19 Feb 2019 08:55:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=es&coduo=12 2019-02-19T08:55:26Z Presentación de documentación a requerimiento de la administración http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=es&coduo=12 Aportación de documentación (facturas, registros, archivos, etc) requeridos por el personal del Servicio de Calidad Agroalimentaria (inspectores/as de fraudes agroalimentarios) Mon, 03 Dec 2018 12:06:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=es&coduo=12 2018-12-03T12:06:24Z Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=es&coduo=12 Los transportistas de animales vivos se tienen que autorizar y registrar en el Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos con carácter previo al ejercicio de su actividad, tal como establece el Decreto 4/2010, de 15 de enero, por el cual se crea y regula el Registro de Transportistas y Medios de Transporte de Animales de las Islas Baleares y se regulan las autorizaciones. También se tienen que autorizar y registrar los contenedores y medios de transporte de animales vivos, incluidos los contenedores y medios de transporte utilizados para transportar perros, gatos o hurones, cuando el transporte se hace en relación con una actividad económica, incluida la cría de animales para vender, o con ánimo de lucro. Hay cinco tipos de autoritzación, según el tipo de transporte: T1: transporte de menos de 8 horas pero más de 65 km (interislas). T2: transporte de más de 12 h (viaje largo). T2: transportes de más de 8 h y menos de 12 h (viaje largo). T3: transporte dentro de una misma isla (máximo 65 km). T4: transporte de animales propios con los medios propios a menos de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=es&coduo=12 2018-12-03T09:03:49Z Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=es&coduo=12 Los transportistas de animales vivos se tienen que autorizar y registrar en el Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos con carácter previo al ejercicio de su actividad, tal como establece el Decreto 4/2010, de 15 de enero, por el cual se crea y regula el Registro de Transportistas y Medios de Transporte de Animales de las Islas Baleares y se &apos;regulan las autorizaciones. También se tienen que autorizar y registrar los contenedores y medios de transporte de animales vivos, incluidos los contenedores y medios de transporte utilizados para transportar perros, gatos o hurones, cuando el transporte se hace en relación con una actividad económica, incluida la cría de animales para vender, o con ánimo de lucro. Hay cinco tipos d&apos;autorització,segons el tipo de transporte: T1: transporte de menos de 8 horas pero más de 65 km (interislas). T2: transporte de más de 12 h (viaje largo). T2: transportes de más de 8 h y menos de 12 h (viaje largo). T3: transporte dentro de una misma isla (máximo 65 km). T4: transporte de animales propios con los medios propios a menos de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=es&coduo=12 2018-12-03T09:03:21Z Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=es&coduo=12 En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s&#8217;estableix i es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l&#8217;aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s&#8217;exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l&#8217;article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d&#8217;abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s&#8217;hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració. En l&#8217;actualitat s&#8217;han d&#8217;inscriure directament en aquest registre general les espècies que no tenen regulació sectorial, que són les següents: &#61630; Bòvids: vacum, búfals, bisons. &#61630; Èquids: cavalls, ases, someres. &#61630; Aus de corral per a la producció d&#8217;ous diferents de gallines. &#61630; Espècies pelleteres: visons, xinxilles, guineus roges, llúdries. &#61630; Espècies cinegètiques de caça major: cabirols, cérvols, daines, porcs senglars. &#61630; Piscicultura: orades, llobarros, salmons, altres. &#61630; Crustacis i mol·luscs: llagostins, musclos, cloïsses, altres. &#61630; Altres espècies: caragols, granotes. Més avall disposau d&#8217;una llista en pdf amb la definició dels tipus d&#8217;explotacions. Mon, 03 Dec 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=es&coduo=12 2018-12-03T08:57:22Z Solicitud de inscripción al Registro de explotaciones ganaderas http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=es&coduo=12 Solicitud de inscripción al Registro de explotaciones ganaderas de las Islas Baleares Thu, 03 Nov 2016 12:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:27:36Z Registro de núcleos zoológicos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=es&coduo=12 El Registro de Núcleos Zoológicos hace referencia a los animales que no se destinan a la producción de alimentos. Thu, 03 Nov 2016 12:26:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:26:09Z Solicitud ampliación unidad de producción http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=es&coduo=12 Solicitud ampliación unidad de producción Thu, 03 Nov 2016 12:24:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:24:52Z