Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 25 Jan 2021 21:22:15 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-25T21:22:15Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment de comunicació de malalties de declaració obligatòria a animals de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4512077&lang=ca&coduo=12 Establir el procediment per dur a terme la comunicació de la presencia o sospita de malalties de declaración obligatòria a animals de producció d'acord amb la Llei 8/2003 de sanitat animal i el i Reial decret 526/2014 que estableix la llista de malalties de declaración obligatòria Wed, 13 Jan 2021 12:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4512077&lang=ca&coduo=12 2021-01-13T12:59:42Z Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 Registre d'inscripcions per donar d'alta, per efectuar el canvi de titular o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears. Mon, 04 Jan 2021 07:36:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 2021-01-04T07:36:17Z Autorització per a noves plantacions de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. Thu, 26 Nov 2020 08:48:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 2020-11-26T08:48:49Z Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297430&lang=ca&coduo=12 Identificar i registrar a tots els operadors professionals: a) que s'introdueixin en la Unió o traslladin dins de la Unió vegetals, productes vegetals i altres objectes per als quals és necessari un certificat o un passaport fitosanitari requerits; b) els operadors professionals autoritzats a expedir passaports fitosanitaris; c) els operadors professionals que sol·licitin a l'autoritat competent l'expedició de certificats fitosanitaris; d) els operadors professionals autoritzats a aplicar les marques tipus NIMF 15 i uns altres. Mon, 24 Aug 2020 11:16:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297430&lang=ca&coduo=12 2020-08-24T11:16:48Z Registre Oficial de Productors i Operadors fitosanitaris (ROPO) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265056&lang=ca&coduo=12 Identificar i registrar a tots els subministradors de mitjans de defensa fitosanitària, entitats de tractaments fitosanitaris, assessors en gestió integrada de plagues així com a usuaris professionals per a la comercialització, utilització i l'ús racional i sostenible dels productes fitosanitaris. La inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a exercir l'activitat de: SECCIÓ 1 - SUBMINISTRADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA: *Fabricació o producció material, incloent-hi l'activitat d'emmagatzematge en les instal·lacions pròpies de la factoria. *Posada en el mercat o comercialització, incloent-hi la importació. Implica la titularitat de l'autorització del producte i la responsabilitat inherent a aquesta, incloent-hi si escau, la responsabilitat directa o subsidiària sobre la fabricació i sobre la logística. *Distribució o organització de la venda a l'usuari en general. Implica, si és el cas, la responsabilitat subsidiària sobre la logística. L'obligació d'inscripció en el registre no afecta als que comercialitzen exclusivament mitjans de defensa fitosanitària autoritzats per a usos no professionals. *Logística, incloent-hi transport i emmagatzematge, en cas que es realitze com a activitat específica independent, per compte del responsable de la comercialització o del distribuïdor. SECCIÓ 2 - TRACTAMENTS FITOSANITARIS: *Prestació de serveis d'aplicació de productes fitosanitaris per compte de tercers o dels propis socis de l'entitat o cooperativistes. *Aplicació de productes fitosanitaris, amb caràcter industrial i per compte propi, mitjançant equips o instal·lacions fixes (desinfecció de llavors o un altre material de reproducció vegetal, o tractaments postcollita) SECCIÓ 3 - ASSESSORAMENT FITOSANITARI: *Assessors independents *Assessors enquadrats en el sector subministrador o en el de tractaments *Assessors enquadrats en l'estructura empresarial de l'usuari *Assessors enquadrats en entitats d'assessorament de control de plagues SECCIÓ 4 - USUARIS PROFESSIONALS: La inscripció en el sector d'usuaris professionals del ROPO es produeix d'ofici (sense necessitat de sol·licitud de la persona interessada) en el cas dels titulars d'un carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris, d'acord amb el Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l'obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears. S'entén per mitjans de defensa fitosanitària, segons l'article 2.m) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, els productes, organismes i elements destinats a controlar els organismes nocius, evitar els seus efectes o incidir sobre el procés vital dels vegetals de forma diferent als nutrients. Per tant, són mitjans de defensa fitosanitària els productes fitosanitaris (incloses les matèries actives pures) i els productes coneguts com "altres Mitjans de Defensa Fitosanitària -MDF" (inclosos els "organismes de control biològic-OCB"). Fri, 17 Jul 2020 11:03:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265056&lang=ca&coduo=12 2020-07-17T11:03:12Z Comunicació (confirmació i/o rectificació) de moviments d'entrada d'animals de producció a explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4298312&lang=ca&coduo=12 Comunicació (confirmant o rectificant) de moviments d'entrada d'animals a explotacions ramaderes establert a l'article 5 del Reial decret 728/2007 Thu, 16 Jul 2020 06:34:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4298312&lang=ca&coduo=12 2020-07-16T06:34:19Z Emissió d'un certificat sanitari oficial de moviment d'animals emès per veterinari oficial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227880&lang=ca&coduo=12 Obtenir els certificats oficials de moviment d'animals de producció regulats a l'article 50 de la Llei 8/2003 de sanitat animal Wed, 15 Jul 2020 07:43:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227880&lang=ca&coduo=12 2020-07-15T07:43:36Z Registre General de Sanitat Vegetal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237543&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol fet, no inclòs en els procediments específics de Sanitat Vegetal de les Illes Balears. Tue, 02 Jun 2020 09:35:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237543&lang=ca&coduo=12 2020-06-02T09:35:39Z Secció d'Explotacions Porcines del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=12 El Reial decret 324/2000, modificat pel Reial decret 3483/2000, estableix les normes bàsiques per les quals es regula l&#8217;aplicació de les mesures d&#8217;ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines. En aquest Decret es regula la capacitat màxima productiva de les explotacions, les condicions mínimes d&#8217;ubicació, la infraestructura zootècnica i sanitària i els equipaments que han de permetre un desenvolupament eficaç i correcte de l&#8217;activitat ramadera. De tota aquesta regulació queden excloses les explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes, excepte pel que fa a la inscripció al Registre, i les explotacions en sistema extensiu, regulades pel Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, que estableix les normes bàsiques d&#8217;ordenació de les explotacions porcines extensives. El règim d&#8217;explotació pot ser: &#61630; Intensiu: els animals són dins una explotació on mengen, bàsicament, pinsos composts. Inclou les explotacions amb sistema de càmping o cabanes. &#61630; Extensiu: els animals s&#8217;alimenten fonamentalment en pastures. Totes les explotacions porcines de nova instal·lació s&#8217;han d&#8217;inscriure en el Registre d&#8217;Explotacions Porcines. El procediment és diferent per als dos grups d&#8217;explotacions: 1. Explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes &#61630; Explotacions d&#8217;autoconsum: explotacions que es destinen exclusivament al consum familiar, amb una producció màxima de 5 porcs d&#8217;engreix per any. No hi ha cap truja. &#61630; Explotacions reduïdes: explotacions que poden allotjar fins a 4 truges reproductores (5 en el cas del sistema extensiu) o mantenir fins a 25 places d&#8217;engreix. No poden allotjar una quantitat de porcs superior a l&#8217;equivalència de 4,8 unitats de bestiar gros. 2. Explotacions dels grups I, II, III i especial &#61630; Grup I: explotacions amb capacitat fins a 120 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 37 UBG als reproductors). &#61630; Grup II: explotacions amb una capacitat compresa entre 120 i 360 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 112 UBG als reproductors). &#61630; Grup III: explotacions amb una capacitat compresa entre 360 i 720 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 225 UBG als reproductors). &#61630; Grup especial: inclou les explotacions porcines de selecció i de multiplicació, els centres d&#8217;agrupament de reproductors vells d&#8217;escorxador, els centres d&#8217;inseminació artificial, les explotacions de recria de reproductors, les explotacions de transició de reproductores primípares i els centres de quarantena. Així mateix, les explotacions poden tenir la classificació zootècnica següent: &#61630; Explotació d&#8217;engreix: dedicada a l&#8217;engreix d&#8217;animals amb destinació a l&#8217;escorxador. &#61630; Explotació de multiplicació: dedicada a la multiplicació d&#8217;animals de races o estirps selectes, amb la finalitat d&#8217;obtenir animals destinats a la reproducció. &#61630; Explotació de cicle tancat: explotació en què que tot el procés productiu (naixement, cria, recria i engreix) es fa a la mateixa explotació. Utilitza únicament producció pròpia. &#61630; Explotació de producció de porcells: explotació en què el procés productiu es limita al naixement i a la cria fins al deslletament dels porcells; la recria de porcells es pot prolongar fins que es traslladen a l&#8217;engreixador. &#61630; Explotació de producció mixta: explotació en què part dels porcells nascuts s&#8217;envia a una altra explotació perquè en faci la recria. A més, hi ha la classificació pròpia del grup especial. Segons els criteris de sostenibilitat o d&#8217;autocontrol, les explotacions poden ser convencionals, ecològiques o integrades. Mon, 24 Feb 2020 12:15:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T12:15:08Z Sol·licitud de contrastació de proves de camp de Programa Nacional d'erradicació de la tuberculosis bovina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055876&lang=ca&coduo=12 Regular el procediment que han de dur a terme els ramaders que vulguin sol·licitar la contrastació de les proves de camp de la intradermotuberculinització que s'han de dur a terme d'acord amb el Programa Nacional d'erradicació de la tuberculosis bovina Mon, 24 Feb 2020 12:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055876&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T12:09:01Z Autorització sortida bovins a engreix d'explotacions amb qualificació de tuberculosis suspesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055957&lang=ca&coduo=12 Establir el procediment per l'autorització de la sortida de bovins amb destí a engreixador d'explotacions amb qualificació suspesa per la detecció d'animals amb reacció positiva o dubtosa a les proves de camp de la tuberculosis bovina Mon, 24 Feb 2020 12:02:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055957&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T12:02:53Z Adhesió al Programa Nacional voluntari per la prevenció, control i erradicació d'IBR http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943363&lang=ca&coduo=12 Aplicar el programa nacional voluntari per a la prevenció, control i erradicació de la rinotraqueitits infecciosa bovina a les explotacions de bestiar boví de les Illes Balears Mon, 24 Feb 2020 11:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943363&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T11:55:02Z Registre d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 Establir el procediment per reconèixer les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears, inscriure-les al Registre creat a tal efecte i modificar les seves dades Mon, 10 Feb 2020 09:52:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 2020-02-10T09:52:03Z Registre Vitícola de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol cosa, no inclosa en els procediments específics, al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 14 Jan 2020 08:22:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 2020-01-14T08:22:35Z Registre de moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 Identificació i registre informàtic de tots els moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà Fri, 10 Jan 2020 08:11:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 2020-01-10T08:11:01Z Registre d'establiments i medis de transport SANDACH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 Gestionar el Registre, i autorització quan procedeixi, dels establiments i medis de transport que intervenen en el sector dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà Mon, 30 Dec 2019 11:43:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 2019-12-30T11:43:14Z Registres local i autonòmic d'explotacions no comercials d'aus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 L&#8217;Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, per la qual s&#8217;estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, regula les explotacions d&#8217;aus no comercials (no incloses, per tant, en el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de la Conselleria d&#8217;Agricultura i Pesca) ubicades als municipis considerats com a zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària i zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària, les quals s&#8217;han d&#8217;inscriure en el registre administratiu que s&#8217;habiliti amb aquest efecte. Els municipis considerats zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària són Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, que limiten amb les albuferes del nord de Mallorca, per la densitat elevada d&#8217;aus migratòries d&#8217;aquestes zones humides. Els municipis considerats zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària són Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal, Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l&#8217;illa de Formentera, per les concentracions elevades d&#8217;aus silvestres en els aiguamolls següents: es Salobrar, Son Navata, s&#8217;Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses Salines i ses Feixes. La Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural, gestiona el registre autonòmic a partir de les dades incloses en els registres locals tramitats pels ajuntaments dels municipis indicats en els paràgrafs anteriors o a través dels consells insulars de Menorca i d&#8217;Eivissa i Formentera. Els propietaris de les explotacions no comercials d&#8217;aus han de presentar a l&#8217;ajuntament corresponent el document de declaració, segons el model adjunt, degudament emplenat. Tue, 03 Dec 2019 12:52:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:52:54Z Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 <b>REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS</b> Cada ajuntament ha de disposar d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos que ha d'incloure obligatòriament les dades següents: - Dades personals del posseïdor: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Dades de l'animal: espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació electrònica. - Nom del veterinari col·legiat que ha tramitat el certificat sanitari. - Lloc habitual de residència de l'animal. - Incidents que hagi produït l'animal al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials i les forces de seguretat. - Funció/aptitud de l'animal (companyia, guarda, defensa, caça, exhibició, cria, venda, etc.). Les responsables del Registre han de notificar immediatament a les autoritats administratives o judicials qualsevol incidència que figuri en el Registre perquè, un cop valorada, adoptin si escau les mesures cautelars o preventives que correspongui. <b>REGISTRE AUTONÒMIC D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE LES ILLES BALEARS</b> Es crea el Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears, constituït per dues seccions: la secció de registre de cans potencialment perillosos, on s'inclouen tots els cans potencialment perillosos, i la secció de registre d'animals perillosos, que inclou la resta d'animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia, classificats com a perillosos, així com els que reglamentàriament puguin determinar-se en el futur. Aquest registre informatitzat està constituït per les dades del Registre d'identificació dels animals de companyia de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears, i les dades aportades pels ajuntaments que figuren en el registre municipal. Aquest Registre consta com a mínim de la informació indicada en el cas dels registres municipals. La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha de facilitar a cada ajuntament el model de base de dades i de comunicació d'inscripcions, així com la resta d'informació sobre aquesta matèria. <b>REGISTRE D'ANTECEDENTS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS RELACIONATS AMB LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS</b> El certificat establert en el punt 1.c) de l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb cap de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, ha de ser emès pe la Direcció General d'Agricultura i s'ha de realitzar en base a la informació transmesa per les corresponents autoritats municipals i dels consells insulars amb competències en matèria de sancions. El Registre constarà de les dades següents: - Dades personals del sancionat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Òrgan que ha imposat la sanció. - Tipus de sanció accessòria imposada. - Data de resolució. Tue, 03 Dec 2019 12:38:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:38:12Z Certificat tinença d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 Garantir la seguretat pública,estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos. Tue, 03 Dec 2019 12:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:25:02Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:49:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:49:34Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:48:22Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:47:40Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:46:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:46:43Z Declaració de producció vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 12:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:45:55Z Declaració de producció vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 12:45:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:45:21Z Declaració de producció vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 11:15:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T11:15:48Z Declaració de producció vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 11:14:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T11:14:12Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:51:52Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:50:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:50:50Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Eivissa Wed, 23 Oct 2019 10:49:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:49:16Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:48:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:48:01Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:45:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:45:45Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:43:32Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:41:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:41:28Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:40:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:40:15Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:37:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:37:47Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:36:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:36:00Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:34:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:34:54Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:30:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:30:55Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:11:59Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:09:01Z Servei d'anàlisi foliar, d'aigües i terres per a l'agricultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 Prestar el servei al sector agrari donant un servei per analitzar tant les aigües de reg, el sòl agrícola o bé les fulles per determinar-ne les recomanacions agrícoles així com fer-ne la seva interpretació (tipus i dosi d'adobats, carències de nutrients, etc). Mon, 30 Sep 2019 09:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 2019-09-30T09:54:48Z Control oficial condicions higiènic-sanitàries llet crua a explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 Actuacions de control oficial a dur a terme en explotacions ramaderes dedicadas a la producció de llet crua de vaca, ovella i cabra quan es detecten incompliments en el límits normatius de cèl·lules somàtiques, germens i antibiòtics. Wed, 18 Sep 2019 10:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 2019-09-18T10:56:10Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Eivissa Thu, 12 Sep 2019 13:04:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 2019-09-12T13:04:35Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Mon, 02 Sep 2019 07:07:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 2019-09-02T07:07:24Z Conversió de drets en autoritzacions de plantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet utilitzant drets de replantació atorgats al sol·licitant amb anterioritat a l'1 de gener 2016. Thu, 11 Jul 2019 08:10:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 2019-07-11T08:10:53Z Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 Aquest registre té per objecte la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua de vaca, ovella o cabra, així com la identificació de tots els contenidors que emmagatzemin llet crua de vaca, ovella o cabra. Mon, 01 Jul 2019 07:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 2019-07-01T07:12:55Z Canvi de titularitat de vinyet al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és canviar la titularitat d'una o varies parcel·les vitícoles al Registre Vitícola de les Illes Balears Wed, 08 May 2019 06:49:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 2019-05-08T06:49:40Z Arrabassada de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 Procediment necessari per a obtenir l'autorització i el reconeixement d'una arrabassada de vinyet què es podrà utilitzar per demanar autorització per a una replantació de vinyet. Fri, 22 Feb 2019 11:35:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 2019-02-22T11:35:52Z Comunicació de final d'arrabassada de vinyet i sol·licitud d'inscripció del reconeixement d'arrabasada al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una arrabassada de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció del reconeixement d'arrabassada al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 09:00:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T09:00:02Z