Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 12 Dec 2019 11:25:13 GMT Govern de les Illes Balears 2019-12-12T11:25:13Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears CORRECCIÓ D'ERRADES. Ajudes al desenvolupament del programa de millora genètica del bestiar boví d&#8217;aptitud lletera, any 2011 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=798785&lang=ca&coduo=12 L&#8217;objecte d&#8217;aquesta línia d&#8217;ajudes és millorar el nivell genètic de la cabana frisona balear i promoure l&#8217;increment de la productivitat lletera i econòmica basant-se fonamentalment en l&#8217;adquisició de dosis seminals per conservar-les i aplicar-les. Mon, 09 Dec 2019 12:23:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=798785&lang=ca&coduo=12 2019-12-09T12:23:39Z Ajudes per als titulars d'explotacions de bestiar boví lleter per pèrdues a causa de condicions climàtiques adverses, any 2011 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=797969&lang=ca&coduo=12 L&#8217;objecte d&#8217;aquesta línia d&#8217;ajudes és atendre les pèrdues ocasionades en el subsector lacti boví balear amb motiu de les repercussions produïdes per les situacions climàtiques adverses durant els darrers dotze mesos a les illes de Mallorca i Eivissa. Mon, 09 Dec 2019 12:15:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=797969&lang=ca&coduo=12 2019-12-09T12:15:17Z Registres local i autonòmic d'explotacions no comercials d'aus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 L&#8217;Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, per la qual s&#8217;estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, regula les explotacions d&#8217;aus no comercials (no incloses, per tant, en el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de la Conselleria d&#8217;Agricultura i Pesca) ubicades als municipis considerats com a zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària i zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària, les quals s&#8217;han d&#8217;inscriure en el registre administratiu que s&#8217;habiliti amb aquest efecte. Els municipis considerats zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària són Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, que limiten amb les albuferes del nord de Mallorca, per la densitat elevada d&#8217;aus migratòries d&#8217;aquestes zones humides. Els municipis considerats zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària són Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal, Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l&#8217;illa de Formentera, per les concentracions elevades d&#8217;aus silvestres en els aiguamolls següents: es Salobrar, Son Navata, s&#8217;Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses Salines i ses Feixes. La Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural, gestiona el registre autonòmic a partir de les dades incloses en els registres locals tramitats pels ajuntaments dels municipis indicats en els paràgrafs anteriors o a través dels consells insulars de Menorca i d&#8217;Eivissa i Formentera. Els propietaris de les explotacions no comercials d&#8217;aus han de presentar a l&#8217;ajuntament corresponent el document de declaració, segons el model adjunt, degudament emplenat. Tue, 03 Dec 2019 12:52:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:52:54Z Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 <b>REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS</b> Cada ajuntament ha de disposar d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos que ha d'incloure obligatòriament les dades següents: - Dades personals del posseïdor: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Dades de l'animal: espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació electrònica. - Nom del veterinari col·legiat que ha tramitat el certificat sanitari. - Lloc habitual de residència de l'animal. - Incidents que hagi produït l'animal al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials i les forces de seguretat. - Funció/aptitud de l'animal (companyia, guarda, defensa, caça, exhibició, cria, venda, etc.). Les responsables del Registre han de notificar immediatament a les autoritats administratives o judicials qualsevol incidència que figuri en el Registre perquè, un cop valorada, adoptin si escau les mesures cautelars o preventives que correspongui. <b>REGISTRE AUTONÒMIC D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE LES ILLES BALEARS</b> Es crea el Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears, constituït per dues seccions: la secció de registre de cans potencialment perillosos, on s'inclouen tots els cans potencialment perillosos, i la secció de registre d'animals perillosos, que inclou la resta d'animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia, classificats com a perillosos, així com els que reglamentàriament puguin determinar-se en el futur. Aquest registre informatitzat està constituït per les dades del Registre d'identificació dels animals de companyia de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears, i les dades aportades pels ajuntaments que figuren en el registre municipal. Aquest Registre consta com a mínim de la informació indicada en el cas dels registres municipals. La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha de facilitar a cada ajuntament el model de base de dades i de comunicació d'inscripcions, així com la resta d'informació sobre aquesta matèria. <b>REGISTRE D'ANTECEDENTS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS RELACIONATS AMB LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS</b> El certificat establert en el punt 1.c) de l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb cap de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, ha de ser emès pe la Direcció General d'Agricultura i s'ha de realitzar en base a la informació transmesa per les corresponents autoritats municipals i dels consells insulars amb competències en matèria de sancions. El Registre constarà de les dades següents: - Dades personals del sancionat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Òrgan que ha imposat la sanció. - Tipus de sanció accessòria imposada. - Data de resolució. Tue, 03 Dec 2019 12:38:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:38:12Z Certificat tinença d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 Garantir la seguretat pública,estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos. Tue, 03 Dec 2019 12:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:25:02Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:49:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:49:34Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:48:22Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:47:40Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:46:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:46:43Z Declaració de producció vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 12:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:45:55Z Declaració de producció vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 12:45:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:45:21Z Declaració de producció vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 11:15:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T11:15:48Z Declaració de producció vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 11:14:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T11:14:12Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:51:52Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:50:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:50:50Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Eivissa Wed, 23 Oct 2019 10:49:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:49:16Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:48:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:48:01Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:45:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:45:45Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:43:32Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:41:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:41:28Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:40:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:40:15Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:37:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:37:47Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:36:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:36:00Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:34:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:34:54Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:30:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:30:55Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:11:59Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:09:01Z Registre de moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 Identificació i registre informàtic de tots els moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà Wed, 02 Oct 2019 12:32:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 2019-10-02T12:32:33Z Servei d'anàlisi foliar, d'aigües i terres per a l'agricultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 Prestar el servei al sector agrari donant un servei per analitzar tant les aigües de reg, el sòl agrícola o bé les fulles per determinar-ne les recomanacions agrícoles així com fer-ne la seva interpretació (tipus i dosi d'adobats, carències de nutrients, etc). Mon, 30 Sep 2019 09:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 2019-09-30T09:54:48Z Control oficial condicions higiènic-sanitàries llet crua a explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 Actuacions de control oficial a dur a terme en explotacions ramaderes dedicadas a la producció de llet crua de vaca, ovella i cabra quan es detecten incompliments en el límits normatius de cèl·lules somàtiques, germens i antibiòtics. Wed, 18 Sep 2019 10:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 2019-09-18T10:56:10Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Eivissa Thu, 12 Sep 2019 13:04:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 2019-09-12T13:04:35Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Mon, 02 Sep 2019 07:07:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 2019-09-02T07:07:24Z Registre d'agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 S'entén com a agrupació de defensa sanitària (ADS) l'entitat associativa integrada per ramaders d'una mateixa espècie, que tenen com a finalitat aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d'un programa sanitari comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de les Illes Balears. Podran constituir-se en agrupacions de defensa sanitària tots aquells ramaders que ho vulguin, i com a requisit previ indispensable, hauran d'estar inscrits en els registres oficials existents de les diferents espècies de bestiar de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Les agrupacions de defensa sanitària podran constituir-se a nivell de municipi o conjunt de municipis integrats dins la mateixa comarca ramadera, d'acord amb la divisió territorial prevista en el Decret 153/1989 (BOCAIB núm. 8, de 18 de gener de 1990), sempre que representin una unitat geogràfica d'acord amb la consecució dels fins sanitaris que justifiquen la seva creació. Aquestes comarques ramaderes són: Palma, Campos, Inca, Manacor, illa de Menorca i illes d'Eivissa-Formentera. En determinades races es podrà considerar tota l'illa com una comarca ramadera. Thu, 29 Aug 2019 08:37:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 2019-08-29T08:37:31Z Conversió de drets en autoritzacions de plantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet utilitzant drets de replantació atorgats al sol·licitant amb anterioritat a l'1 de gener 2016. Thu, 11 Jul 2019 08:10:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 2019-07-11T08:10:53Z Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 Aquest registre té per objecte la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua de vaca, ovella o cabra, així com la identificació de tots els contenidors que emmagatzemin llet crua de vaca, ovella o cabra. Mon, 01 Jul 2019 07:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 2019-07-01T07:12:55Z Registre d'establiments i medis de transport SANDACH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 Gestionar el Registre, i autorització quan procedeixi, dels establiments i medis de transport que intervenen en el sector dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà Mon, 01 Jul 2019 07:12:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 2019-07-01T07:12:34Z Registre Vitícola de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol cosa, no inclosa en els procediments específics, al Registre Vitícola de les Illes Balears. Wed, 22 May 2019 12:03:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 2019-05-22T12:03:12Z Canvi de titularitat de vinyet al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és canviar la titularitat d'una o varies parcel·les vitícoles al Registre Vitícola de les Illes Balears Wed, 08 May 2019 06:49:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 2019-05-08T06:49:40Z Arrabassada de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 Procediment necessari per a obtenir l'autorització i el reconeixement d'una arrabassada de vinyet què es podrà utilitzar per demanar autorització per a una replantació de vinyet. Fri, 22 Feb 2019 11:35:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 2019-02-22T11:35:52Z Comunicació de final d'arrabassada de vinyet i sol·licitud d'inscripció del reconeixement d'arrabasada al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una arrabassada de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció del reconeixement d'arrabassada al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 09:00:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T09:00:02Z Comunicació final de plantació de vinyet i sol·licitud d'inscripció al Registre Viticola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una plantació de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció de la plantació al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 08:59:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:59:47Z Autorització per a noves plantacions de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. Tue, 19 Feb 2019 08:58:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:58:59Z Replantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet provinent d'una arrabassada anterior i de la qual el sol·licitant ja te en el seu poder una resolució de reconeixement d'arrabassada. Tue, 19 Feb 2019 08:55:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:55:26Z Presentació de documentació a requeriment de l'administració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=12 Aportació de documentació (factures, registres, arxius, etc) requerits pel personal del Servei de Qualitat Agroalimentària (inspectors/es de fraus agroalimentaris) Mon, 03 Dec 2018 12:06:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T12:06:24Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T09:03:49Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T09:03:21Z Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=12 En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s&#8217;estableix i es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l&#8217;aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s&#8217;exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l&#8217;article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d&#8217;abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s&#8217;hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració. En l&#8217;actualitat s&#8217;han d&#8217;inscriure directament en aquest registre general les espècies que no tenen regulació sectorial, que són les següents: &#61630; Bòvids: vacum, búfals, bisons. &#61630; Èquids: cavalls, ases, someres. &#61630; Aus de corral per a la producció d&#8217;ous diferents de gallines. &#61630; Espècies pelleteres: visons, xinxilles, guineus roges, llúdries. &#61630; Espècies cinegètiques de caça major: cabirols, cérvols, daines, porcs senglars. &#61630; Piscicultura: orades, llobarros, salmons, altres. &#61630; Crustacis i mol·luscs: llagostins, musclos, cloïsses, altres. &#61630; Altres espècies: caragols, granotes. Més avall disposau d&#8217;una llista en pdf amb la definició dels tipus d&#8217;explotacions. Mon, 03 Dec 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T08:57:22Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:27:36Z Registre de nuclis zoològics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=ca&coduo=12 El Registre de Nuclis Zoològics fa referència als animals que no es destinen a la producció d'aliments. Thu, 03 Nov 2016 12:26:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:26:09Z Sol·licitud ampliació unitat de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud ampliació unitat de producció Thu, 03 Nov 2016 12:24:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:24:52Z