Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 01 Jun 2020 03:38:09 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-01T03:38:09Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 Registre d&#8217;inscripcions per donar d&#8217;alta, per efectuar el canvi de titulars o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears. Tue, 25 Feb 2020 12:54:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 2020-02-25T12:54:51Z Secció d'Explotacions Porcines del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=12 El Reial decret 324/2000, modificat pel Reial decret 3483/2000, estableix les normes bàsiques per les quals es regula l&#8217;aplicació de les mesures d&#8217;ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines. En aquest Decret es regula la capacitat màxima productiva de les explotacions, les condicions mínimes d&#8217;ubicació, la infraestructura zootècnica i sanitària i els equipaments que han de permetre un desenvolupament eficaç i correcte de l&#8217;activitat ramadera. De tota aquesta regulació queden excloses les explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes, excepte pel que fa a la inscripció al Registre, i les explotacions en sistema extensiu, regulades pel Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, que estableix les normes bàsiques d&#8217;ordenació de les explotacions porcines extensives. El règim d&#8217;explotació pot ser: &#61630; Intensiu: els animals són dins una explotació on mengen, bàsicament, pinsos composts. Inclou les explotacions amb sistema de càmping o cabanes. &#61630; Extensiu: els animals s&#8217;alimenten fonamentalment en pastures. Totes les explotacions porcines de nova instal·lació s&#8217;han d&#8217;inscriure en el Registre d&#8217;Explotacions Porcines. El procediment és diferent per als dos grups d&#8217;explotacions: 1. Explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes &#61630; Explotacions d&#8217;autoconsum: explotacions que es destinen exclusivament al consum familiar, amb una producció màxima de 5 porcs d&#8217;engreix per any. No hi ha cap truja. &#61630; Explotacions reduïdes: explotacions que poden allotjar fins a 4 truges reproductores (5 en el cas del sistema extensiu) o mantenir fins a 25 places d&#8217;engreix. No poden allotjar una quantitat de porcs superior a l&#8217;equivalència de 4,8 unitats de bestiar gros. 2. Explotacions dels grups I, II, III i especial &#61630; Grup I: explotacions amb capacitat fins a 120 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 37 UBG als reproductors). &#61630; Grup II: explotacions amb una capacitat compresa entre 120 i 360 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 112 UBG als reproductors). &#61630; Grup III: explotacions amb una capacitat compresa entre 360 i 720 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 225 UBG als reproductors). &#61630; Grup especial: inclou les explotacions porcines de selecció i de multiplicació, els centres d&#8217;agrupament de reproductors vells d&#8217;escorxador, els centres d&#8217;inseminació artificial, les explotacions de recria de reproductors, les explotacions de transició de reproductores primípares i els centres de quarantena. Així mateix, les explotacions poden tenir la classificació zootècnica següent: &#61630; Explotació d&#8217;engreix: dedicada a l&#8217;engreix d&#8217;animals amb destinació a l&#8217;escorxador. &#61630; Explotació de multiplicació: dedicada a la multiplicació d&#8217;animals de races o estirps selectes, amb la finalitat d&#8217;obtenir animals destinats a la reproducció. &#61630; Explotació de cicle tancat: explotació en què que tot el procés productiu (naixement, cria, recria i engreix) es fa a la mateixa explotació. Utilitza únicament producció pròpia. &#61630; Explotació de producció de porcells: explotació en què el procés productiu es limita al naixement i a la cria fins al deslletament dels porcells; la recria de porcells es pot prolongar fins que es traslladen a l&#8217;engreixador. &#61630; Explotació de producció mixta: explotació en què part dels porcells nascuts s&#8217;envia a una altra explotació perquè en faci la recria. A més, hi ha la classificació pròpia del grup especial. Segons els criteris de sostenibilitat o d&#8217;autocontrol, les explotacions poden ser convencionals, ecològiques o integrades. Mon, 24 Feb 2020 12:15:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T12:15:08Z Sol·licitud de contrastació de proves de camp de Programa Nacional d'erradicació de la tuberculosis bovina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055876&lang=ca&coduo=12 Regular el procediment que han de dur a terme els ramaders que vulguin sol·licitar la contrastació de les proves de camp de la intradermotuberculinització que s'han de dur a terme d'acord amb el Programa Nacional d'erradicació de la tuberculosis bovina Mon, 24 Feb 2020 12:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055876&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T12:09:01Z Autorització sortida bovins a engreix d'explotacions amb qualificació de tuberculosis suspesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055957&lang=ca&coduo=12 Establir el procediment per l'autorització de la sortida de bovins amb destí a engreixador d'explotacions amb qualificació suspesa per la detecció d'animals amb reacció positiva o dubtosa a les proves de camp de la tuberculosis bovina Mon, 24 Feb 2020 12:02:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055957&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T12:02:53Z Adhesió al Programa Nacional voluntari per la prevenció, control i erradicació d'IBR http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943363&lang=ca&coduo=12 Aplicar el programa nacional voluntari per a la prevenció, control i erradicació de la rinotraqueitits infecciosa bovina a les explotacions de bestiar boví de les Illes Balears Mon, 24 Feb 2020 11:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943363&lang=ca&coduo=12 2020-02-24T11:55:02Z Registre d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 Establir el procediment per reconèixer les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears, inscriure-les al Registre creat a tal efecte i modificar les seves dades Mon, 10 Feb 2020 09:52:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 2020-02-10T09:52:03Z Registre Vitícola de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol cosa, no inclosa en els procediments específics, al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 14 Jan 2020 08:22:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 2020-01-14T08:22:35Z Registre de moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 Identificació i registre informàtic de tots els moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà Fri, 10 Jan 2020 08:11:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 2020-01-10T08:11:01Z Registre d'establiments i medis de transport SANDACH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 Gestionar el Registre, i autorització quan procedeixi, dels establiments i medis de transport que intervenen en el sector dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà Mon, 30 Dec 2019 11:43:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 2019-12-30T11:43:14Z Registres local i autonòmic d'explotacions no comercials d'aus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 L&#8217;Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, per la qual s&#8217;estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, regula les explotacions d&#8217;aus no comercials (no incloses, per tant, en el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de la Conselleria d&#8217;Agricultura i Pesca) ubicades als municipis considerats com a zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària i zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària, les quals s&#8217;han d&#8217;inscriure en el registre administratiu que s&#8217;habiliti amb aquest efecte. Els municipis considerats zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària són Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, que limiten amb les albuferes del nord de Mallorca, per la densitat elevada d&#8217;aus migratòries d&#8217;aquestes zones humides. Els municipis considerats zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària són Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal, Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l&#8217;illa de Formentera, per les concentracions elevades d&#8217;aus silvestres en els aiguamolls següents: es Salobrar, Son Navata, s&#8217;Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses Salines i ses Feixes. La Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural, gestiona el registre autonòmic a partir de les dades incloses en els registres locals tramitats pels ajuntaments dels municipis indicats en els paràgrafs anteriors o a través dels consells insulars de Menorca i d&#8217;Eivissa i Formentera. Els propietaris de les explotacions no comercials d&#8217;aus han de presentar a l&#8217;ajuntament corresponent el document de declaració, segons el model adjunt, degudament emplenat. Tue, 03 Dec 2019 12:52:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:52:54Z Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 <b>REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS</b> Cada ajuntament ha de disposar d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos que ha d'incloure obligatòriament les dades següents: - Dades personals del posseïdor: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Dades de l'animal: espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació electrònica. - Nom del veterinari col·legiat que ha tramitat el certificat sanitari. - Lloc habitual de residència de l'animal. - Incidents que hagi produït l'animal al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials i les forces de seguretat. - Funció/aptitud de l'animal (companyia, guarda, defensa, caça, exhibició, cria, venda, etc.). Les responsables del Registre han de notificar immediatament a les autoritats administratives o judicials qualsevol incidència que figuri en el Registre perquè, un cop valorada, adoptin si escau les mesures cautelars o preventives que correspongui. <b>REGISTRE AUTONÒMIC D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE LES ILLES BALEARS</b> Es crea el Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears, constituït per dues seccions: la secció de registre de cans potencialment perillosos, on s'inclouen tots els cans potencialment perillosos, i la secció de registre d'animals perillosos, que inclou la resta d'animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia, classificats com a perillosos, així com els que reglamentàriament puguin determinar-se en el futur. Aquest registre informatitzat està constituït per les dades del Registre d'identificació dels animals de companyia de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears, i les dades aportades pels ajuntaments que figuren en el registre municipal. Aquest Registre consta com a mínim de la informació indicada en el cas dels registres municipals. La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha de facilitar a cada ajuntament el model de base de dades i de comunicació d'inscripcions, així com la resta d'informació sobre aquesta matèria. <b>REGISTRE D'ANTECEDENTS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS RELACIONATS AMB LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS</b> El certificat establert en el punt 1.c) de l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb cap de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, ha de ser emès pe la Direcció General d'Agricultura i s'ha de realitzar en base a la informació transmesa per les corresponents autoritats municipals i dels consells insulars amb competències en matèria de sancions. El Registre constarà de les dades següents: - Dades personals del sancionat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Òrgan que ha imposat la sanció. - Tipus de sanció accessòria imposada. - Data de resolució. Tue, 03 Dec 2019 12:38:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:38:12Z Certificat tinença d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 Garantir la seguretat pública,estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos. Tue, 03 Dec 2019 12:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 2019-12-03T12:25:02Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:49:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:49:34Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:48:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:48:22Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:47:40Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Wed, 23 Oct 2019 12:46:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:46:43Z Declaració de producció vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 12:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:45:55Z Declaració de producció vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 12:45:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T12:45:21Z Declaració de producció vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 11:15:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T11:15:48Z Declaració de producció vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Wed, 23 Oct 2019 11:14:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T11:14:12Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:51:52Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:50:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:50:50Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Eivissa Wed, 23 Oct 2019 10:49:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:49:16Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:48:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:48:01Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:45:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:45:45Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:43:32Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:41:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:41:28Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Wed, 23 Oct 2019 10:40:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:40:15Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:37:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:37:47Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:36:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:36:00Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Wed, 23 Oct 2019 10:34:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:34:54Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Wed, 23 Oct 2019 10:30:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:30:55Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears Wed, 23 Oct 2019 10:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:11:59Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Formentera Wed, 23 Oct 2019 10:09:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 2019-10-23T10:09:01Z Servei d'anàlisi foliar, d'aigües i terres per a l'agricultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 Prestar el servei al sector agrari donant un servei per analitzar tant les aigües de reg, el sòl agrícola o bé les fulles per determinar-ne les recomanacions agrícoles així com fer-ne la seva interpretació (tipus i dosi d'adobats, carències de nutrients, etc). Mon, 30 Sep 2019 09:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 2019-09-30T09:54:48Z Control oficial condicions higiènic-sanitàries llet crua a explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 Actuacions de control oficial a dur a terme en explotacions ramaderes dedicadas a la producció de llet crua de vaca, ovella i cabra quan es detecten incompliments en el límits normatius de cèl·lules somàtiques, germens i antibiòtics. Wed, 18 Sep 2019 10:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 2019-09-18T10:56:10Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Eivissa Thu, 12 Sep 2019 13:04:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 2019-09-12T13:04:35Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Mon, 02 Sep 2019 07:07:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 2019-09-02T07:07:24Z Conversió de drets en autoritzacions de plantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet utilitzant drets de replantació atorgats al sol·licitant amb anterioritat a l'1 de gener 2016. Thu, 11 Jul 2019 08:10:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 2019-07-11T08:10:53Z Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 Aquest registre té per objecte la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua de vaca, ovella o cabra, així com la identificació de tots els contenidors que emmagatzemin llet crua de vaca, ovella o cabra. Mon, 01 Jul 2019 07:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 2019-07-01T07:12:55Z Canvi de titularitat de vinyet al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és canviar la titularitat d'una o varies parcel·les vitícoles al Registre Vitícola de les Illes Balears Wed, 08 May 2019 06:49:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 2019-05-08T06:49:40Z Arrabassada de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 Procediment necessari per a obtenir l'autorització i el reconeixement d'una arrabassada de vinyet què es podrà utilitzar per demanar autorització per a una replantació de vinyet. Fri, 22 Feb 2019 11:35:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 2019-02-22T11:35:52Z Comunicació de final d'arrabassada de vinyet i sol·licitud d'inscripció del reconeixement d'arrabasada al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una arrabassada de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció del reconeixement d'arrabassada al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 09:00:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T09:00:02Z Comunicació final de plantació de vinyet i sol·licitud d'inscripció al Registre Viticola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una plantació de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció de la plantació al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 08:59:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:59:47Z Autorització per a noves plantacions de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. Tue, 19 Feb 2019 08:58:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:58:59Z Replantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet provinent d'una arrabassada anterior i de la qual el sol·licitant ja te en el seu poder una resolució de reconeixement d'arrabassada. Tue, 19 Feb 2019 08:55:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:55:26Z Presentació de documentació a requeriment de l'administració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=12 Aportació de documentació (factures, registres, arxius, etc) requerits pel personal del Servei de Qualitat Agroalimentària (inspectors/es de fraus agroalimentaris) Mon, 03 Dec 2018 12:06:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T12:06:24Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T09:03:49Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T09:03:21Z Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=12 En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s&#8217;estableix i es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d&#8217;Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l&#8217;aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s&#8217;exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l&#8217;article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d&#8217;abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s&#8217;hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració. En l&#8217;actualitat s&#8217;han d&#8217;inscriure directament en aquest registre general les espècies que no tenen regulació sectorial, que són les següents: &#61630; Bòvids: vacum, búfals, bisons. &#61630; Èquids: cavalls, ases, someres. &#61630; Aus de corral per a la producció d&#8217;ous diferents de gallines. &#61630; Espècies pelleteres: visons, xinxilles, guineus roges, llúdries. &#61630; Espècies cinegètiques de caça major: cabirols, cérvols, daines, porcs senglars. &#61630; Piscicultura: orades, llobarros, salmons, altres. &#61630; Crustacis i mol·luscs: llagostins, musclos, cloïsses, altres. &#61630; Altres espècies: caragols, granotes. Més avall disposau d&#8217;una llista en pdf amb la definició dels tipus d&#8217;explotacions. Mon, 03 Dec 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T08:57:22Z