Tràmits: SERVEI D'ORDENACIÓ PESQUERA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1159&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 21 Jan 2021 06:12:55 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-21T06:12:55Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Preinscripció telemàtica al curs d' Actualització de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) a Mallorca i Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3915264&lang=ca&coduo=1159 Preinscriure-s telemàticament al curs d' Actualització de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) a Mallorca que es durà a terme del 23 al 25 de febrer de 2021 en horari de 0800h a 1430h a Mallorca i de 1500h a 2130h a Eivissa. Objectius: Proporcionar a l'alumne el curs de manteniment i actualització de la competencia complert corresponent al certificat de Formació Bàsica en Seguretat a revalidar conforme al que estableix per l'annex I de la Resolució de 21 de setembre de 2016, de la DGMM, per la que es determina el contingut i procediment d'homologació dels cursos de revalidació conforme al Conveni internacional sobre les normes de formació, titulació i guardia per la gent de mar de 1978 (STCW) Thu, 17 Dec 2020 12:00:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3915264&lang=ca&coduo=1159 2020-12-17T12:00:16Z Preinscripció telemàtica al curs d' Actualització d' Embarcacions de Supervivència i Bots de rescat (no ràpids) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938826&lang=ca&coduo=1159 Preinscriure-s telemàticament al curs d' Actualització d' Embarcacions de Supervivència i Bots de rescat (no ràpids) a Mallorca que es durà a terme del 16 al 17 de febrer de 2021 en horari de 0800h a 1430h. Thu, 17 Dec 2020 11:57:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938826&lang=ca&coduo=1159 2020-12-17T11:57:17Z Preinscripció telemàtica al curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) a Mallorca i Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3913637&lang=ca&coduo=1159 Preinscriure-s telemàticament al curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) que es durà a terme a les illes de Mallorca i Eivissa del 8 al 24 de març de 2021 en horari de 15.30h a 22.00h a Mallorca i de 15.00h a 21.30h a Eivissa, de dilluns a divendres i un dia de dematí en ambdós casos. Thu, 17 Dec 2020 11:55:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3913637&lang=ca&coduo=1159 2020-12-17T11:55:48Z Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de COMUNS de Patró Local de Pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286143&lang=ca&coduo=1159 Realitzar la inscripció telemàtica a l'examen lliure del mòdul de COMUNS de Patró Local de Pesca per formar-se en els coneixements necessaris per poder exercir les funcions de capità, patró o cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 12 metres d'eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a 12 milles des de la línia de base, o alternativament exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència. Thu, 17 Dec 2020 10:36:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286143&lang=ca&coduo=1159 2020-12-17T10:36:43Z Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de MÀQUINES de Patró Local de Pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286139&lang=ca&coduo=1159 Realitzar la inscripció telemàtica a l'examen lliure del mòdul de MÀQUINES de Patró Local de Pesca per formar-se en els coneixements necessaris per poder exercir les funcions de capità, patró o cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 12 metres d'eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a 12 milles des de la línia de base, o alternativament exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència. Thu, 17 Dec 2020 10:35:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286139&lang=ca&coduo=1159 2020-12-17T10:35:03Z Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de PONT de Patró Local de Pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286131&lang=ca&coduo=1159 Realitzar la inscripció telemàtica a l'examen lliure del mòdul de PONT de Patró Local de Pesca per formar-se en els coneixements necessaris per poder exercir les funcions de capità, patró o cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 12 metres d'eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a 12 milles des de la línia de base, o alternativament exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència. Thu, 17 Dec 2020 10:34:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286131&lang=ca&coduo=1159 2020-12-17T10:34:07Z Procediment per comunicar canvis i aportar documentació dels centres de busseig recreatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019318&lang=ca&coduo=1159 Anualment, els centres de busseig recreatiu han de comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació qualsevol canvi de personal, administratiu o del material i de les instal·lacions que pugui diferir de la documentació inicial presentada en la sol·licitud d'autorització de centres. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, l'imprès de comunicació que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació que pertoqui, segons els canvis que s'hagin produït: 1. Escrit de la persona titular del centre de busseig amb la nova denominació específica del centre, adreça i/o domicili social de la persona jurídica titular d'aquest. 2. Escrit de la nova persona titular del centre i còpia de l'escriptura de constitució i/o modificació, de la persona jurídica i el seu NIF o, només NIF si és persona física. 3. Poder suficient o escriptura de constitució i/o modificació de l'entitat on consti que és persona administradora i el seu NIF. 4. Document d'alta o modificació en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 5. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrita pel centre de busseig per a les contingències i els riscs que es puguin causar a les instal·lacions del centre i durant el desenvolupament de les activitats pròpies d'aquest, tant als usuaris com al personal que presti serveis i a tercers; en la qual ha de constar: número de pòlissa, nom i domicili persona assegurada, l'entitat asseguradora i els requisits establerts a continuació: - Activitat assegurada, que ha de ser el centre de busseig recreatiu, - Objecte de l'assegurança, que ha de ser la responsabilitat del centre de busseig davant els usuaris dels seus serveis o d'altres persones per danys corporals o perjudicis econòmics que siguin conseqüència d'aquests danys corporals. - Suma mínima assegurada per sinistre de 800.000 €, amb un mínim de 150.000 € per víctima per danys corporals i de 150.000 € per danys materials. 6. Document d'inscripció com a empresa recarregadora de botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques emès per la Direcció General competent en Industria, en el cas de centres de busseig que disposin de compressors o sistemes de càrrega de botelles o recipients que contenguin aire comprimit o mescles de gasos respirables. 7. Justificant de la vinculació de la persona directora amb el centre, signat per ambdues parts o, en cas de que aquesta funció sigui assumida per la persona propietària del centre, una declaració conforme sobre el coneixement de les responsabilitats que té assignades. Així mateix, la persona directora del centre haurà de disposar i aportar alguna de les acreditacions que es recullen en l'annex II del Decret 14/2014, de 14 de març. 8. Relació del personal de què disposarà el centre i còpia de la documentació que acredita que la persona directora del centre compleix els requisits per exercir aquesta funció d'acord amb el que es regula a l'Annex II del Decret 14/2014, de 14 de març i de la documentació que habilita el personal tècnic per exercir les seves funcions d'acord amb allò que es preveu a l'Annex III de dit Decret. S'ha de disposar de personal amb qualificació de primers auxilis en suport vital bàsic amb desfibril·lador semiautomàtic i oxigenació per a accidentats de busseig, que estigui en condicions de fer, en el menor temps possible, una primera valoració i, si escau, adoptar les mesures que corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient. 9. Pla d'emergència i evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d'aplicació, procediments per a la recuperació, ressuscitació, reanimació i evacuació d'accidentats; ús del subministrament d'oxigen d'emergència i informació sobre el recurs mèdic més adequat i del centre de medicina hiperbàrica més proper. El pla esmentat ha d'incloure, a més, la documentació acreditativa dels mitjans d'assistència disponibles; les qualificacions del personal en suport vital bàsic i primers auxilis, i en primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, i la relació d'equips de primers auxilis, reconeguts o emesos per l'òrgan competent en la matèria. S'ha de disposar d'equip d'oxigen normobàric d'emergència, amb capacitat per subministrar a dues persones com a mínim durant el trasllat fins al centre mèdic. 10. Memòria explicativa de les activitats que s'han de dur a terme amb expressió del nombre màxim de persones usuàries, la descripció de les instal·lacions del centre i la relació dels materials i dels equips de que disposarà, que inclogui els destinats a immersió i els destinats a seguretat, i la relació embarcacions de què disposi el centre. 11. Constància documental de la cobertura de la garantia del servei de medicina hiperbàrica operatiu en vigor, a una distancia i altitud que permetin que pugui ser utilitzat, en un termini màxim de dues hores des del començament de l'evacuació des del punt d'immersió, per qualsevol mitjà de transport factible o, si escau, document acreditatiu emès pel personal mèdic responsable del centre de medicina hiperbàrica i l'especialista Fri, 17 Jul 2020 10:06:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019318&lang=ca&coduo=1159 2020-07-17T10:06:05Z Declaració responsable d'inici de les activitats incloses en les mesures per a la diversificació dels sectors pesquers i aqüícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221055&lang=ca&coduo=1159 Les activitats de turisme pesquer o mariner, pesca-turisme i turisme aqüícola, regulades al Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes Balears s'iniciaran mitjançant la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici de l'activitat corresponent per mitjà d'aquest tràmit. Wed, 27 May 2020 11:09:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221055&lang=ca&coduo=1159 2020-05-27T11:09:51Z Declaració responsable d'emmagatzematge de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218045&lang=ca&coduo=1159 Presentació per part dels concessionaris o els responsables de l'emmagatzematge de productes pesquers d'una declaració responsable d'inici de la seva activitat d'emmagatzematge de productes pesquers. Fri, 22 May 2020 10:11:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218045&lang=ca&coduo=1159 2020-05-22T10:11:17Z Declaració responsable de primera venda de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217876&lang=ca&coduo=1159 Presentació per part dels concessionaris o els responsables de la primera venda de productes pesquers d'una declaració responsable d'inici de la seva activitat de primera venda. Fri, 22 May 2020 08:25:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217876&lang=ca&coduo=1159 2020-05-22T08:25:36Z Validació periòdica anual de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=1159 Els bussejadors professionals en actiu amb la llibreta d'activitats subaquàtiques expedida per la Direcció General de Pesca i Medi Marí de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o bé amb llibretes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación" una vegada obtingut el certificat mèdic oficial (apte i en vigor), signat per metge especialista, titulat, diplomat o amb certificat en medicina hiperbàrica i subaquàtica hauran de trametre a aquesta Direcció general la seva llibreta per a la corresponent validació. Aquesta autorització té una vigència d'un any, comptador a partir de la data que la persona interessada ha obtingut el certificat mèdic favorable. Per aquest tràmit s'ha de presentar: - Còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. - Titulació de busseig professional vigent de la persona sol·licitant. - Llibreta de busseig de les Illes balears de la persona sol·licitant amb la revisió mèdica favorable de l'especialista en medicina hiperbàrica actualitzada. Mon, 27 Apr 2020 10:56:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=1159 2020-04-27T10:56:09Z Tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018322&lang=ca&coduo=1159 Realitzar el tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la construcció d'un vaixell pesquer Wed, 22 Apr 2020 10:52:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018322&lang=ca&coduo=1159 2020-04-22T10:52:47Z Autorització per dur a terme la modernització d'un vaixell pesquer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018284&lang=ca&coduo=1159 Realitzar el tràmit per obtenir l'autorització per dur a terme la modernització d'un vaixell pesquer Wed, 22 Apr 2020 10:37:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018284&lang=ca&coduo=1159 2020-04-22T10:37:00Z Sol·licitud per obtenir la qualificació de professionalitat pesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018341&lang=ca&coduo=1159 Realitzar la sol·licitud per obtenir la qualificació de professionalitat pesquera Tue, 07 Apr 2020 11:29:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018341&lang=ca&coduo=1159 2020-04-07T11:29:06Z Sol·licitud pel canvi de port base i autoritzacions d'us temporal de ports diferents al seu port base de les embarcacions pesqueres en la comunitat autónoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018216&lang=ca&coduo=1159 Realitzar el tràmit per obtenir l' autorització per dur a terme un canvi de port base i autoritzacions d'us temporal de ports diferents al seu port base d'una embarcació pesquera Mon, 06 Apr 2020 10:12:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4018216&lang=ca&coduo=1159 2020-04-06T10:12:57Z Sol·licitud d'autorització de centres per realitzar cursos de formació nauticopesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913561&lang=ca&coduo=1159 Realitzar la sol·licitud d'autorització per part de centres o empreses interessades en realitzar cursos de formació nàuticopesquera de forma telemàtica. Els centres o entitats educatives podran realitzar la solicitut per a l'autorització del centre per a la impartició del cursos propossats per la DGPMM Wed, 01 Apr 2020 10:12:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913561&lang=ca&coduo=1159 2020-04-01T10:12:04Z Autorització per realitzar treballs de busseig professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019210&lang=ca&coduo=1159 Les persones físiques o jurídiques que pretenguin realitzar treballs de busseig professional a la comunitat autònoma de les Illes Balears i, sens perjudici de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, han d'obtenir prèviament l'autorització corresponent, que ha d'atorgar la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta autorització té validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, la sol·licitud que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació següent: 1. Documents acreditatius de la persona física o jurídica sol·licitant de l'autorització. - Per a les persones jurídiques: CIF de l'empresa, còpia de l'escriptura de constitució i, si escau, modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil i poder suficient a l'efecte i còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat del representant legal de l'empresa. - Per a les persones físiques: còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. 2- Memòria descriptiva de l'activitat de treballs submarins a desenvolupar. 3. Certificat de l'AEAT o document d'alta en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'activitat a realitzar. 4. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrita per l'empresa sol·licitant per cobrir les contingències de l'activitat; en la qual ha de constar: número de pòlissa, nom i domicili persona assegurada, entitat asseguradora, activitat assegurada i objecte de l'assegurança. S'haurà d'aportar el justificant de pagament actualitzat d'aquesta pòlissa (en el cas de que no s'hagi produït canvis en relació a la companyia asseguradora ni en les condicions d'aquesta pòlissa con respecte a l'any anterior serà suficient aportar el justificant de pagament actualitzat) 5- Llibre de registre/control d'equips actualitzat 6- Certificat de disponibilitat i assistència mèdica en cas d'accident disbàric (mútua d'accidents de treball) 7- Titulacions de busseig professional vigents del personal de l'empresa adequades al treball que heu de realitzar, llibretes de busseig amb la revisió mèdica de l'especialista en medicina hiperbàrica actualitzada i amb la corresponent validació, si escau, de l'autoritat competent. S'haurà de presentar un ITA recent de l'empresa per justificar la relació laboral de l'empresa sol·licitant amb aquests treballadors. 8- El justificant d'abonament de les taxes corresponents (model 046) al que pot accedir <a href="https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6610" target="_blank">aquí</a>. Mon, 23 Mar 2020 12:14:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019210&lang=ca&coduo=1159 2020-03-23T12:14:15Z Declaració responsable del titular del vehicle destinat al transport de productes pesquers abans de la primera venda dins el territori de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088198&lang=ca&coduo=1159 El titular del vehicle destinat al transport de productes pesquers ha de presentar telemàticament, per mitjà de la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una declaració responsable en què faci constar que compleix les normes sobre condicions de transport terrestre d'aliments i productes alimentaris. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, la declaració responsable que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació següent: 1. Documents acreditatius de la persona física o jurídica sol·licitant de l'autorització. - Per a les persones jurídiques: CIF de l'empresa, còpia de l'escriptura de constitució i, si escau, modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil i poder suficient a l'efecte i còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat del representant legal de l'empresa. - Per a les persones físiques: còpia del DNI, NIE, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. 2. Documentació acreditativa que justifiqui la titularitat i la matrícula del vehicle (Permís de circulació). 3. Documentació acreditativa que el vehicle reuneix les condicions necessàries per circular (Targeta d'Inspecció Tècnica actualitzada). Wed, 04 Mar 2020 11:22:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088198&lang=ca&coduo=1159 2020-03-04T11:22:34Z Tramitació telemàtica de les titulacions professionals nauticopesqueres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905364&lang=ca&coduo=1159 Aquest tràmit te com objecte la Tramitació telemàtica de les targetes professionals nauticopesqueres (expedició, renovació...) Les targetes d'identitat nauticopesqueres acreditatives de les titulacions professionals són personals i intransferibles, i la responsabilitat de l'ús i la custòdia correspon a la persona titular. En cas que les utilitzi una persona distinta de qui n'és titular, la targeta es recollirà i s'anul·larà, sens perjudici de la responsabilitat a què doni lloc aquest ús. Les targetes no tenen validesa a l'efecte d'acreditar la identitat de la persona que n'és titular i s'han d'acompanyar en tot moment del DNI. Les targetes són vàlides a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb el que estableixen els reials decrets 662/1997, de 12 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims per exercir l'activitat professional, i 1003/1999, d'11 de juny, de traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d'ensenyaments professionals nauticopesquers. Wed, 11 Dec 2019 09:45:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905364&lang=ca&coduo=1159 2019-12-11T09:45:00Z Procediment per sol·licitar autorització per iniciar l'activitat com a centre de busseig recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019285&lang=ca&coduo=1159 Les persones físiques o jurídiques que pretenguin iniciar l'activitat com a centre de busseig recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears i, sens perjudici de les autoritzacions municipals en matèria d'obres i activitats que puguin ser necessàries, han d'obtenir prèviament l'autorització corresponent, que ha d'atorgar la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Amb aquesta finalitat, les persones interessades han de presentar al Registre Electrònic General de l'Administració, la sol·licitud que consta als documents relacionats d'aquesta pàgina, a la qual han d'adjuntar la documentació següent: 1. Documents acreditatius de la personalitat de la persona o entitat titular del centre de busseig. - Per a les persones jurídiques: còpia de l'escriptura de constitució i, si escau, modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil i poder suficient a l'efecte i còpia del DNI, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat del representant legal de l'empresa. - Per a les persones físiques: còpia del DNI, passaport o document que acrediti la personalitat i la nacionalitat. 2. Document d'alta en l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 3. Escrit de la persona titular del centre de busseig amb la denominació específica del centre, adreça i domicili social de la persona jurídica titular d'aquest. 4. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrita pel centre de busseig per a les contingències i els riscs que es puguin causar a les instal·lacions del centre i durant el desenvolupament de les activitats pròpies d'aquest, tant als usuaris com al personal que presti serveis i a tercers; en la qual ha de constar: número de pòlissa, nom i domicili persona assegurada, l'entitat asseguradora i els requisits establerts a continuació: - Activitat assegurada, que ha de ser el centre de busseig recreatiu, - Objecte de l'assegurança, que ha de ser la responsabilitat del centre de busseig davant els usuaris dels seus serveis o d'altres persones per danys corporals o perjudicis econòmics que siguin conseqüència d'aquests danys corporals. - Suma mínima assegurada per sinistre de 800.000 €, amb un mínim de 150.000 € per víctima per danys corporals i de 150.000 € per danys materials. 5. Document d'inscripció com a empresa recarregadora de botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques emès per la Direcció General competent en Industria, en el cas de centres de busseig que disposin de compressors o sistemes de càrrega de botelles o recipients que contenguin aire comprimit o mescles de gasos respirables. 6. Justificant de la vinculació de la persona directora amb el centre, signat per ambdues parts o, en cas de que aquesta funció sigui assumida per la persona propietària del centre, una declaració conforme sobre el coneixement de les responsabilitats que té assignades. Així mateix, la persona directora del centre haurà de disposar i aportar alguna de les acreditacions que es recullen en l'annex II del Decret 14/2014, de 14 de març. 7. Relació del personal de què disposarà el centre i còpia de la documentació que acredita que la persona directora del centre compleix els requisits per exercir aquesta funció d'acord amb el que es regula a l'Annex II del Decret 14/2014, de 14 de març i de la documentació que habilita el personal tècnic per exercir les seves funcions d'acord amb allò que es preveu a l'Annex III de dit Decret. S'ha de disposar de personal amb qualificació de primers auxilis en suport vital bàsic amb desfibril·lador semiautomàtic i oxigenació per a accidentats de busseig, que estigui en condicions de fer, en el menor temps possible, una primera valoració i, si escau, adoptar les mesures que corresponguin encaminades a salvaguardar la salut del pacient. 8. Pla d'emergència i evacuació que inclogui, com a mínim i sens perjudici de la normativa d'aplicació, procediments per a la recuperació, ressuscitació, reanimació i evacuació d'accidentats; ús del subministrament d'oxigen d'emergència i informació sobre el recurs mèdic més adequat i del centre de medicina hiperbàrica més proper. El pla esmentat ha d'incloure, a més, la documentació acreditativa dels mitjans d'assistència disponibles; les qualificacions del personal en suport vital bàsic i primers auxilis, i en primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, i la relació d'equips de primers auxilis, reconeguts o emesos per l'òrgan competent en la matèria. S'ha de disposar d'equip d'oxigen normobàric d'emergència, amb capacitat per subministrar a dues persones com a mínim durant el trasllat fins al centre mèdic. 9. Memòria explicativa de les activitats que s'han de dur a terme amb expressió del nombre màxim de persones usuàries, la descripció de les instal·lacions del centre i la relació dels materials i dels equips de que disposarà, que inclogui els destinats a immersió i els destinats a seguretat, i la relació embarcacions de què disposi el centre. 10. Constància documental de la cobertura de la garantia del servei de medicina hiperbàrica operatiu en vigor, a una distancia i altitud que permetin que pugui ser utilitzat, en un termini màxim de dues hores des del començament de l'evacuació des del punt d'immersió, per qualsevol mitjà de transport factible o, si escau, document acreditatiu emès pel personal mèdic responsable del centre de medicina hiperbàrica i l'especialista en instal·lacions i sistemes de busseig, a més del títol de la propietat de la cambra hiperbàrica, en idèntiques condicions de disponibilitat i complint els requisits establerts per a les instal·lacions dels centres hiperbàrics de l'Ordre de 14 d'octubre de 1997 per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, amb l'autorització corresponent de la conselleria competent en matèria de sanitat per a la seva operativitat. Tue, 10 Dec 2019 13:04:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4019285&lang=ca&coduo=1159 2019-12-10T13:04:55Z Autorització per a la construcció de vaixells pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=1159 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a la construcció de vaixells pesquers amb port base a les Illes Balears. L'autorització per a la construcció es notifica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:02:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=1159 2017-05-04T10:02:43Z Autorització de canvi de port base dels vaixells pesquers entre els ports de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=1159 Els canvis de base entre ports d'una mateixa comunitat autònoma són autoritzats per la comunitat autònoma corresponent, amb l'informe previ, si escau, de l'autoritat portuària i de la confraria de pescadors. Una vegada autoritzat el canvi de base del vaixell pesquer per la comunitat autònoma, aquesta haurà d'informar del mateix amb caràcter immediat a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca, a l'efecte de la seva inclusió en el Cens de la Flota Operativa Pesquera i en el Cens per Modalitats de Pesca. Thu, 04 May 2017 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=1159 2017-05-04T09:58:49Z Targeta d'identitat de busseig professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=1159 Per a la pràctica de les intervencions hiperbàriques i subaquàtiques de caràcter laboral, professional o científic en les quals se sotmeti les persones a un medi hiperbàric, és necessari que aquestes persones disposin del títol professional adequat al nivell d'exposició hiperbàrica. Les titulacions que es requereixen per fer les diferents tasques de busseig professional a les Illes Balears es regulen en el Decret 2055/1969 i en l'Ordre de 25 d'abril de 1973, i són les establertes en la normativa legal vigent sobre la matèria. Els posseïdors d'un títol de busseig han de disposar de la llibreta d'activitats subaquàtiques, en què s'han d'anotar, com a mínim, els reconeixements mèdics i les immersions que hagi autoritzat la Direcció General de Pesca. Independentment de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, les immersions per a tasques submarines requereixen una autorització prèvia de la Direcció General de Pesca. Aquesta autorització l'ha de sol·licitar la persona interessada i té validesa fins al dia 31 de desembre de l'any en curs. Tue, 02 May 2017 12:49:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:49:21Z Sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100424&lang=ca&coduo=1159 L'expedició per primera vegada de la llibreta d'activitats subaquàtiques es fa conjuntament amb l'habilitació professional. És el cas dels tècnics en busseig a mitjana profunditat (Reial decret 727/1994, de 22 d'abril). La renovació de les llibretes per pèrdua o per finalització s'ha de sol·licitar. Tue, 02 May 2017 12:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100424&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:25:53Z Regularització i actualització d'inscripcions d'embarcacions pesqueres en el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres i en el Cens de la Flota Pesquera Operativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=139870&lang=ca&coduo=1159 L'objecte del procediment és regularitzar i actualitzar les inscripcions en el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres i en el Cens de la Flota Pesquera Operativa corresponents a les embarcacions de pesca en què el material del buc, la potència propulsora o els valors d'eslora, mànega, puntal o arqueig, no coincideixin amb les dades registrals. Tue, 02 May 2017 12:24:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=139870&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:24:32Z