Tràmits: SERVEI D'ORDENACIÓ PESQUERA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1159&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 21 Aug 2019 03:34:29 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-21T03:34:29Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització anual per a empreses de busseig professional i per a bussejadors autònoms http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96374&lang=ca&coduo=1159 Independentment de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, les immersions per a tasques submarines requereixen l'autorització prèvia de la Direcció General de Pesca. Aquesta autorització, l'ha de sol·licitar la persona interessada i té validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs. Thu, 20 Jun 2019 10:10:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96374&lang=ca&coduo=1159 2019-06-20T10:10:57Z Sol·licitud per a l'obtenció de la qualificació de professionalitat pesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928349&lang=ca&coduo=1159 El certificat de professionalitat es podrà exigir per sol·licitar qualsevol tipus d'ajuda o subvenció, així com el canvi de base de l'embarcació i en general per a l'obtenció dels serveis portuaris o qualsevol altre servei i autoritzacions pròpies de la pesca professional. Fri, 14 Dec 2018 09:02:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928349&lang=ca&coduo=1159 2018-12-14T09:02:45Z Autorització per a l'emmagatzematge de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=146730&lang=ca&coduo=1159 Les organitzacions i col·lectius de pescadors professionals que vulguin emmagatzemar productes de la pesca abans de la primera venda han de demanar l'autorització de la Direcció General de Medi Rural i Marí. Els propietaris, o els seus representants, de productes de la pesca que emmagatzemin abans de la primera venda han d'emplenar i presentar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori un document de recollida. L'obtenció d'aquesta autorització no eximeix als titulars del compliment de la resta de la normativa aplicable a aquestes instal·lacions, especialment la sanitària. Mon, 03 Dec 2018 10:47:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=146730&lang=ca&coduo=1159 2018-12-03T10:47:46Z Autorització per a la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=142817&lang=ca&coduo=1159 L'objecte del Decret 13/2007 és regular en el territori de les Illes Balears: - la primera venda dels productes de la pesca, en aplicació de la normativa bàsica estatal sobre la primera venda dels productes de la pesca; - la primera venda dels productes del marisqueig i de l'aqüicultura. Mon, 03 Dec 2018 10:47:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=142817&lang=ca&coduo=1159 2018-12-03T10:47:11Z Declaració del vehicle apte per al transport de productes pesquers abans de la primera venda dins el territori de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928698&lang=ca&coduo=1159 El transport de productes pesquers abans de la primera venda, dins el territori de les Illes Balears, s'han de fer amb un vehicle declarat per a aquest ús per la conselleria competent en matèria de pesca. Thu, 12 Jul 2018 11:23:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928698&lang=ca&coduo=1159 2018-07-12T11:23:48Z Sol·licituds de títol i targeta d'identitat professional nauticopesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=93048&lang=ca&coduo=1159 Les targetes d'identitat nauticopesqueres acreditatives de les titulacions professionals són personals i intransferibles, i la responsabilitat de l'ús i la custòdia correspon a la persona titular. En cas que les utilitzi una persona distinta de qui n'és titular, la targeta es recollirà i s'anul·larà, sens perjudici de la responsabilitat a què doni lloc aquest ús. Les targetes no tenen validesa a l'efecte d'acreditar la identitat de la persona que n'és titular i s'han d'acompanyar en tot moment del DNI. Les targetes són vàlides a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb el que estableixen els reials decrets 662/1997, de 12 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims per exercir l'activitat professional, i 1003/1999, d'11 de juny, de traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d'ensenyaments professionals nauticopesquers. Tue, 10 Jul 2018 10:36:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=93048&lang=ca&coduo=1159 2018-07-10T10:36:21Z Autorització per a l'equipament i la modernització dels vaixells de pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98285&lang=ca&coduo=1159 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a les obres d'equipament i de modernització dels vaixells de pesca que representin canvis de cens, de calador o de modalitat de pesca, que impliquin o no canvis estructurals en el vaixell, incloent-hi els canvis de motor, tant intraborda com foraborda. D'acord amb el Reial decret 1027/1989, de 28 de juliol, l'autorització per a la modernització de vaixells que emet la comunitat autònoma és prèvia a l'autorització que correspon, en l'àmbit de les seves competències, al Ministeri de Foment. L'autorització per a la modernització que emet la Direcció General de Pesca es comunica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:03:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98285&lang=ca&coduo=1159 2017-05-04T10:03:56Z Autorització per a la construcció de vaixells pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=1159 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a la construcció de vaixells pesquers amb port base a les Illes Balears. L'autorització per a la construcció es notifica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:02:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=1159 2017-05-04T10:02:43Z Autorització de canvi de port base dels vaixells pesquers entre els ports de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=1159 Els canvis de base entre ports d'una mateixa comunitat autònoma són autoritzats per la comunitat autònoma corresponent, amb l'informe previ, si escau, de l'autoritat portuària i de la confraria de pescadors. Una vegada autoritzat el canvi de base del vaixell pesquer per la comunitat autònoma, aquesta haurà d'informar del mateix amb caràcter immediat a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca, a l'efecte de la seva inclusió en el Cens de la Flota Operativa Pesquera i en el Cens per Modalitats de Pesca. Thu, 04 May 2017 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=1159 2017-05-04T09:58:49Z Targeta d'identitat de busseig professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=1159 Per a la pràctica de les intervencions hiperbàriques i subaquàtiques de caràcter laboral, professional o científic en les quals se sotmeti les persones a un medi hiperbàric, és necessari que aquestes persones disposin del títol professional adequat al nivell d'exposició hiperbàrica. Les titulacions que es requereixen per fer les diferents tasques de busseig professional a les Illes Balears es regulen en el Decret 2055/1969 i en l'Ordre de 25 d'abril de 1973, i són les establertes en la normativa legal vigent sobre la matèria. Els posseïdors d'un títol de busseig han de disposar de la llibreta d'activitats subaquàtiques, en què s'han d'anotar, com a mínim, els reconeixements mèdics i les immersions que hagi autoritzat la Direcció General de Pesca. Independentment de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, les immersions per a tasques submarines requereixen una autorització prèvia de la Direcció General de Pesca. Aquesta autorització l'ha de sol·licitar la persona interessada i té validesa fins al dia 31 de desembre de l'any en curs. Tue, 02 May 2017 12:49:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:49:21Z Autorització d'habilitació professional per als bussejadors professionals amb titulació acadèmica que no té aparellat títol professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100399&lang=ca&coduo=1159 L'objecte d'aquest procediment és l'habilitació professional dels bussejadors de segona classe restringits, que varen fer els darrers cursos en la Unitat Costa Nord en el moment de la derogació de la normativa en busseig professional de l'any 1969 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació; l'habilitació dels titulats acadèmics segons el Reial decret 727/1994, de 22 d'abril, i la renovació de l'habilitació professional dels bussejadors de segona classe restringits i certificats d'iniciació al busseig del Ministeri. Tue, 02 May 2017 12:31:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100399&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:31:04Z Sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100424&lang=ca&coduo=1159 L'expedició per primera vegada de la llibreta d'activitats subaquàtiques es fa conjuntament amb l'habilitació professional. És el cas dels tècnics en busseig a mitjana profunditat (Reial decret 727/1994, de 22 d'abril). La renovació de les llibretes per pèrdua o per finalització s'ha de sol·licitar. Tue, 02 May 2017 12:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100424&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:25:53Z Autorització periòdica anual per a bussejadors professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=1159 L'autorització té una vigència d'un any, comptador a partir de la data que la persona interessada a obtenir l'autorització és certificada com a apte en el reconeixement mèdic. Per al tràmit s'ha de presentar la llibreta d'activitats subaquàtiques (que ha de ser signada). No s'ha de formalitzar cap sol·licitud. Tue, 02 May 2017 12:25:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:25:05Z Regularització i actualització d'inscripcions d'embarcacions pesqueres en el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres i en el Cens de la Flota Pesquera Operativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=139870&lang=ca&coduo=1159 L'objecte del procediment és regularitzar i actualitzar les inscripcions en el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres i en el Cens de la Flota Pesquera Operativa corresponents a les embarcacions de pesca en què el material del buc, la potència propulsora o els valors d'eslora, mànega, puntal o arqueig, no coincideixin amb les dades registrals. Tue, 02 May 2017 12:24:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=139870&lang=ca&coduo=1159 2017-05-02T12:24:32Z