Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-12-18T11:02:03Z Govern de les Illes Balears 2017-12-18T11:02:03Z ca Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses 2017-12-05T10:55:19Z 2017-12-05T10:55:19Z Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) 2017-12-05T10:55:19Z Reclamacions administratives d'interessos de demora 2017-11-29T09:26:39Z 2017-11-29T09:26:39Z Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. 2017-11-29T09:26:39Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial 2017-11-28T11:34:05Z 2017-11-28T11:34:05Z Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. 2017-11-28T11:34:05Z Sol·licitud d'inscripció d'un document al Registre de Voluntats Anticipades 2017-11-16T12:26:20Z 2017-11-16T12:26:20Z Possibiltar al ciutadà la inscripció al Registre de Voluntats Anticipades del seu testament vital 2017-11-16T12:26:20Z Sol·licitud d'inscripció de la modificació, substitució o revocació d'un document de voluntats anticipades 2017-11-16T12:25:13Z 2017-11-16T12:25:13Z Possibilitar al ciutadà modificar un document de Voluntats Anticipades prèviament presentat, sempre que conservi la seva capacitat d'obrar 2017-11-16T12:25:13Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) 2017-11-16T08:40:16Z 2017-11-16T08:40:16Z Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI 2017-11-16T08:40:16Z Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears 2017-11-16T08:36:26Z 2017-11-16T08:36:26Z Evaluar estudis d'investigació pel CEI de les Illes Balears 2017-11-16T08:36:26Z Autorització / renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament 2017-10-19T07:55:34Z 2017-10-19T07:55:34Z Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295" target="_blank">aquí</a> 2017-10-19T07:55:34Z Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari 2017-10-19T07:52:04Z 2017-10-19T07:52:04Z Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears. 2017-10-19T07:52:04Z Autorització sanitària de modificació cartera de serveis 2017-10-19T07:47:20Z 2017-10-19T07:47:20Z Procediment per a l'autorització sanitària de modificació (ampliar o reduir) la oferta assistencial d'un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> 2017-10-19T07:47:20Z Autorització de modificació per canvis estructurals 2017-10-19T07:42:25Z 2017-10-19T07:42:25Z L'autorització de modificació és aquella que sol·licitaran els centres que realitzin canvis a la seva estructura 2017-10-19T07:42:25Z Autorització de modificació per canvi de titularitat 2017-10-19T07:36:47Z 2017-10-19T07:36:47Z L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva titularitat 2017-10-19T07:36:47Z Autorització/Renovació de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) 2017-10-19T07:29:20Z 2017-10-19T07:29:20Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> 2017-10-19T07:29:20Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2017-2018 2017-10-18T10:27:38Z 2017-10-18T10:27:38Z Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2017 i 30 de setembre de 2018 2017-10-18T10:27:38Z Reclamació alta mèdica 2017-10-10T07:05:21Z 2017-10-10T07:05:21Z Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. 2017-10-10T07:05:21Z Queixes y Suggeriments / Sanitat 2017-09-22T08:34:31Z 2017-09-22T08:34:31Z Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats 2017-09-22T08:34:31Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia 2017-08-30T07:56:50Z 2017-08-30T07:56:50Z Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2017-08-30T07:56:50Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn 2017-07-26T12:35:31Z 2017-07-26T12:35:31Z Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia 2017-07-26T12:35:31Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals 2017-07-26T12:34:18Z 2017-07-26T12:34:18Z Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores 2017-07-26T12:34:18Z Reclamacions i denúncies de consum 2017-07-26T07:19:34Z 2017-07-26T07:19:34Z Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum. Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori. 2017-07-26T07:19:34Z Declaració responsable d'entitat formadora en bronzejat artificial 2017-07-18T11:38:32Z 2017-07-18T11:38:32Z Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2017-07-18T11:38:32Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial 2017-07-18T11:20:37Z 2017-07-18T11:20:37Z Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial 2017-07-18T11:20:37Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial 2017-07-18T11:20:14Z 2017-07-18T11:20:14Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2017-07-18T11:20:14Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial 2017-07-18T11:19:52Z 2017-07-18T11:19:52Z Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial 2017-07-18T11:19:52Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings 2017-07-18T11:14:55Z 2017-07-18T11:14:55Z Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació d'alumnes aprovats curs de socorrista y de manteniment de piscines i sol·licitud d'emissió del carnet 2017-07-17T11:56:36Z 2017-07-17T11:56:36Z Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines 2017-07-17T11:56:36Z Comunicació d'alumnes que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins 2017-07-17T11:56:15Z 2017-07-17T11:56:15Z Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de les persones que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins 2017-07-17T11:56:15Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines 2017-07-17T11:55:21Z 2017-07-17T11:55:21Z Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines 2017-07-17T11:55:21Z Legionel·la: comunicació de realització curs de capacitació 2017-07-05T09:11:11Z 2017-07-05T09:11:11Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la 2017-07-05T09:11:11Z Comunicació de realització curs de tatuatges i pírsins 2017-07-05T09:10:59Z 2017-07-05T09:10:59Z Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de la realització de cursos en aquesta matèria 2017-07-05T09:10:59Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. 2017-07-03T08:30:44Z 2017-07-03T08:30:44Z Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> 2017-07-03T08:30:44Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears 2017-06-27T11:58:41Z 2017-06-27T11:58:41Z Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2017-06-27T11:58:41Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la 2017-06-21T08:59:13Z 2017-06-21T08:59:13Z Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2017-06-21T08:59:13Z Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum 2017-06-13T09:54:02Z 2017-06-13T09:54:02Z Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum 2017-06-13T09:54:02Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum 2017-06-13T09:53:49Z 2017-06-13T09:53:49Z Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. 2017-06-13T09:53:49Z Declaració responsable de posada en funcionament de DESA 2017-06-13T09:50:32Z 2017-06-13T09:50:32Z Procediment per a la inscripció d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d&#8217;emergència a centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086 "_blank">aquí</a> 2017-06-13T09:50:32Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans 2017-06-13T09:50:20Z 2017-06-13T09:50:20Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T09:50:20Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans 2017-06-13T08:06:32Z 2017-06-13T08:06:32Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:06:32Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. 2017-06-13T08:06:19Z 2017-06-13T08:06:19Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:06:19Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. 2017-06-13T08:06:07Z 2017-06-13T08:06:07Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:06:07Z Autorització d&#8217;ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica 2017-06-13T08:05:55Z 2017-06-13T08:05:55Z Procediment d&#8217;autorització sanitària per a l&#8217;aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:05:55Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari 2017-06-13T08:05:19Z 2017-06-13T08:05:19Z Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:05:19Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària 2017-06-13T08:04:53Z 2017-06-13T08:04:53Z Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:04:53Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) 2017-06-13T08:04:39Z 2017-06-13T08:04:39Z Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:04:39Z Notificació d'incidències d'ús de DESA 2017-06-13T08:04:26Z 2017-06-13T08:04:26Z Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l&#8217;ús d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086"_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:04:26Z Sol·licituds d'anàlisis d'aigües, aliments i residus per a particulars. 2017-06-13T08:00:03Z 2017-06-13T08:00:03Z Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:00:03Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats 2017-06-13T07:58:57Z 2017-06-13T07:58:57Z Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T07:58:57Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2017-06-13T07:58:32Z 2017-06-13T07:58:32Z Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T07:58:32Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments 2017-06-13T07:58:15Z 2017-06-13T07:58:15Z Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T07:58:15Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. 2017-06-13T07:57:55Z 2017-06-13T07:57:55Z Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T07:57:55Z