Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-07-20T09:16:56Z Govern de les Illes Balears 2019-07-20T09:16:56Z ca Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris 2019-07-15T12:27:49Z 2019-07-15T12:27:49Z Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). 2019-07-15T12:27:49Z Reclamació alta mèdica (Ib-Salut) 2019-07-15T10:12:53Z 2019-07-15T10:12:53Z Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. 2019-07-15T10:12:53Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució 2019-06-26T11:28:11Z 2019-06-26T11:28:11Z Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:28:11Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears 2019-06-26T11:27:51Z 2019-06-26T11:27:51Z Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:27:51Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució 2019-06-26T11:27:27Z 2019-06-26T11:27:27Z Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:27:27Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears 2019-06-26T11:23:07Z 2019-06-26T11:23:07Z Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:23:07Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges 2019-06-26T11:12:01Z 2019-06-26T11:12:01Z Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:12:01Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2019 2019-06-26T06:44:16Z 2019-06-26T06:44:16Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 2019-06-26T06:44:16Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 2019-06-13T09:22:41Z 2019-06-13T09:22:41Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:22:41Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 2019-06-13T09:22:01Z 2019-06-13T09:22:01Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:22:01Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 2019-06-13T09:21:25Z 2019-06-13T09:21:25Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:21:25Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut (IB-Salut) de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca 2019-06-13T09:20:47Z 2019-06-13T09:20:47Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:20:47Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 2019-06-13T09:20:08Z 2019-06-13T09:20:08Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:20:08Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa 2019-06-13T09:19:19Z 2019-06-13T09:19:19Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:19:19Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 2019-06-13T09:18:39Z 2019-06-13T09:18:39Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:18:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 2019-06-13T09:17:52Z 2019-06-13T09:17:52Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:17:52Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 2019-06-13T09:17:01Z 2019-06-13T09:17:01Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:17:01Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca 2019-06-13T09:16:21Z 2019-06-13T09:16:21Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:16:21Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 2019-06-13T09:15:38Z 2019-06-13T09:15:38Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:15:38Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 2019-06-13T09:13:39Z 2019-06-13T09:13:39Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:13:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 2019-06-13T09:12:39Z 2019-06-13T09:12:39Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:12:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 2019-06-13T09:11:53Z 2019-06-13T09:11:53Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:11:53Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca 2019-06-13T09:11:02Z 2019-06-13T09:11:02Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:11:02Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 2019-06-13T09:10:15Z 2019-06-13T09:10:15Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposición 2019-06-13T09:10:15Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa 2019-06-13T09:09:20Z 2019-06-13T09:09:20Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T09:09:20Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa 2019-06-13T08:46:53Z 2019-06-13T08:46:53Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-13T08:46:53Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial. 2019-06-11T12:14:16Z 2019-06-11T12:14:16Z Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial. 2019-06-11T12:14:16Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum 2019-06-11T12:09:14Z 2019-06-11T12:09:14Z Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. 2019-06-11T12:09:14Z Concurs oposició categoria de grup de gestió de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) 2019-06-11T07:16:46Z 2019-06-11T07:16:46Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-11T07:16:46Z Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) 2019-06-11T07:08:01Z 2019-06-11T07:08:01Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-06-11T07:08:01Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans 2019-06-10T09:54:23Z 2019-06-10T09:54:23Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> 2019-06-10T09:54:23Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans 2019-06-10T07:33:09Z 2019-06-10T07:33:09Z Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> 2019-06-10T07:33:09Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans 2019-06-10T06:45:17Z 2019-06-10T06:45:17Z Procediment per a l'autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> 2019-06-10T06:45:17Z Expedient de liquidació (IbSalut) 2019-06-03T09:20:49Z 2019-06-03T09:20:49Z Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears 2019-06-03T09:20:49Z Concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears(IbSalut) 2019-05-28T07:23:48Z 2019-05-28T07:23:48Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2019-05-28T07:23:48Z Autorització de modificació de centres, establiments o serveis sanitaris 2019-05-22T08:19:11Z 2019-05-22T08:19:11Z Procediment per a l'autorització sanitària de modificació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> 2019-05-22T08:19:11Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la 2019-05-14T08:27:46Z 2019-05-14T08:27:46Z Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2019-05-14T08:27:46Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la 2019-05-14T08:24:50Z 2019-05-14T08:24:50Z Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2019-05-14T08:24:50Z Autorització d'establiment comercial detallista de medicaments d'ús veterinari 2019-04-23T08:52:44Z 2019-04-23T08:52:44Z Autoritzar un magatzem majorista i/o centre detallista de medicaments d'ús veterinari. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2019-04-23T08:52:44Z Exempció de serveis d'urgència 2019-04-16T10:23:44Z 2019-04-16T10:23:44Z Autoritzar exempcions al servei d'urgències, una vegada garantida l'atenció farmacèutica. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2019-04-16T10:23:44Z Canvi de titular d'una entitat de distribució de medicaments 2019-04-16T06:36:47Z 2019-04-16T06:36:47Z Posar en coneixement de la DG Farmàcia dels canvis de titularitat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2019-04-16T06:36:47Z Sol·licitud d'autorització d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) 2019-04-16T06:17:16Z 2019-04-16T06:17:16Z Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2019-04-16T06:17:16Z Piscines: comunicació d'alumnes que han aprovat el curs de formació de personal encarregat de les instal·lacions de les piscines d'allotjaments turístics i d'us col·lectiu, i sol·licitud d'emissió del carnet 2019-04-11T10:56:47Z 2019-04-11T10:56:47Z Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines 2019-04-11T10:56:47Z Sanitat Mortuòria: informe previ del projecte de construcció de forns crematoris 2019-04-09T06:38:05Z 2019-04-09T06:38:05Z Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2019-04-09T06:38:05Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) 2019-04-05T07:32:16Z 2019-04-05T07:32:16Z La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. 2019-04-05T07:32:16Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) 2019-04-05T07:29:14Z 2019-04-05T07:29:14Z Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. 2019-04-05T07:29:14Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) 2019-04-05T07:27:15Z 2019-04-05T07:27:15Z Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI 2019-04-05T07:27:15Z Autorització / renovació de funcionament de centres, establiments o serveis sanitaris 2019-04-04T09:05:57Z 2019-04-04T09:05:57Z Procediment per a l'autorització sanitària o renovació de funcionament de centres, serveis o establiments sanitaris. Per a més informació consultau <a href="https://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2019-04-04T09:05:57Z Comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. 2019-04-04T09:03:22Z 2019-04-04T09:03:22Z Procediment per a la comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18298" target="_blank">aquí</a> 2019-04-04T09:03:22Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la posada en funcionament de Tanatoris 2019-04-01T08:44:41Z 2019-04-01T08:44:41Z Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2019-04-01T08:44:41Z