Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-11-17T06:18:30Z Govern de les Illes Balears 2018-11-17T06:18:30Z ca Expedient de liquidació (IbSalut) 2018-11-16T08:00:40Z 2018-11-16T08:00:40Z Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-11-16T08:00:40Z Revisió d'ofici (IbSalut) 2018-11-16T07:45:11Z 2018-11-16T07:45:11Z Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-11-16T07:45:11Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) 2018-11-12T13:18:47Z 2018-11-12T13:18:47Z Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats 2018-11-12T13:18:47Z Tancament temporal d'oficina de farmàcia 2018-10-30T12:30:08Z 2018-10-30T12:30:08Z Autoritzar el tancament temporal d'una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-10-30T12:30:08Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) 2018-10-29T11:42:45Z 2018-10-29T11:42:45Z La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. 2018-10-29T11:42:45Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) 2018-08-16T10:59:53Z 2018-08-16T10:59:53Z Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-08-16T10:59:53Z Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) 2018-08-08T10:58:38Z 2018-08-08T10:58:38Z Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures d'un proveïdor 2018-08-08T10:58:38Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments 2018-07-31T12:29:55Z 2018-07-31T12:29:55Z Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. 2018-07-31T12:29:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats 2018-07-12T07:18:56Z 2018-07-12T07:18:56Z Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . 2018-07-12T07:16:35Z 2018-07-12T07:16:35Z Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. 2018-07-12T07:16:35Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. 2018-07-12T07:15:26Z 2018-07-12T07:15:26Z Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. 2018-07-12T07:13:09Z 2018-07-12T07:13:09Z Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2018-07-12T06:54:03Z 2018-07-12T06:54:03Z Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2018-07-12T06:54:03Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) 2018-07-11T10:42:28Z 2018-07-11T10:42:28Z Realitzar pagaments a tercers 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) 2018-07-11T10:41:32Z 2018-07-11T10:41:32Z Realitzar pagaments a tercers alternatius 2018-07-11T10:41:32Z Tramitació de factoring(IbSalut) 2018-07-11T10:40:02Z 2018-07-11T10:40:02Z Realitzar pagaments a tercers alternatius 2018-07-11T10:40:02Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) 2018-07-11T10:38:47Z 2018-07-11T10:38:47Z Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) 2018-07-09T09:59:42Z 2018-07-09T09:59:42Z Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) 2018-07-09T09:59:42Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings 2018-06-27T09:41:42Z 2018-06-27T09:41:42Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings 2018-06-27T09:41:42Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings 2018-06-27T09:40:24Z 2018-06-27T09:40:24Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. 2018-06-27T09:40:24Z Projecte sexe segur i responsable 2018-06-26T11:27:03Z 2018-06-26T11:27:03Z El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats 2018-06-26T11:27:03Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2017-2018 2018-06-19T11:08:32Z 2018-06-19T11:08:32Z Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2017 i 30 de setembre de 2018 2018-06-19T11:08:32Z Denúncies sobre salut ambiental 2018-06-15T12:29:42Z 2018-06-15T12:29:42Z Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T12:29:42Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges 2018-06-15T11:15:04Z 2018-06-15T11:15:04Z Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T11:15:04Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització 2018-06-15T11:09:58Z 2018-06-15T11:09:58Z Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T11:09:58Z Residus sanitaris: informe preceptiu respecte a les sol·licituds d'autorització per a la gestió de residus sanitaris, que serà vinculant en cas de projectes d'instal·lacions de tractament i eliminació. 2018-06-15T10:57:22Z 2018-06-15T10:57:22Z Control sobre les intal·lacions de gestió dels residus sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:57:22Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració 2018-06-15T10:53:51Z 2018-06-15T10:53:51Z Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:53:51Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris 2018-06-15T10:50:07Z 2018-06-15T10:50:07Z Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:50:07Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides 2018-06-15T10:46:17Z 2018-06-15T10:46:17Z Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:46:17Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la primera inhumació en les noves contruccions funeràries, una vegada finalitzades les obres de construcció o ampliació d'un cementiri 2018-06-15T10:42:15Z 2018-06-15T10:42:15Z Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:42:15Z Sanitat Mortuòria: informe previ a l'aprovació del reglament intern del cementiri que ha de ser aprovat per l'ajuntament respectiu 2018-06-15T10:40:12Z 2018-06-15T10:40:12Z Informar sobre si el reglament intern del cementiri s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:40:12Z Sanitat Mortuòria, informe previ per a la instal·lació de forns crematoris 2018-06-15T10:38:33Z 2018-06-15T10:38:33Z Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:38:33Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la 2018-06-15T10:23:51Z 2018-06-15T10:23:51Z Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:23:51Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears 2018-06-15T10:21:13Z 2018-06-15T10:21:13Z Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:21:13Z Piscines: autorització de les empreses de formació de personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general 2018-06-15T10:00:57Z 2018-06-15T10:00:57Z Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:00:57Z Sanitat Mortuòria, Diligència Llibre-Registre de les pràctiques i actuacions de les empreses funeràries, dels cementiris, dels crematoris i dels tanatoris. 2018-06-15T09:56:26Z 2018-06-15T09:56:26Z Controlar les anotacions a les quals estan obligats els responsables dels Llibres Registres d'acord amb el Reglament de Policia sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:56:26Z Sanitat Mortuòria: autorització d'embalsamaments, conservació transitòria i altres pràctiques sobre cadàvers i restes cadavèriques 2018-06-15T09:55:18Z 2018-06-15T09:55:18Z Aprovar que la realització d'aquestes pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques es fa conforme a les condicions higièniques i sanitàries prevists en el Reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:55:18Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri 2018-06-15T09:52:31Z 2018-06-15T09:52:31Z Aprovar la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, quan la documentació i el projecte tècnic compleixen amb els requisits prevists a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:52:31Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la instal·lació d'una empresa funerària 2018-06-15T09:42:50Z 2018-06-15T09:42:50Z Informar sobre el compliment de les condicions tècniques i sanitàries, així com dels mitjans de que disposen les empreses funeràries per prestar el serveis funeraris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:42:50Z Sanitat Mortuòria: autorització d'exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques 2018-06-15T09:37:31Z 2018-06-15T09:37:31Z Aprovar que la realització de les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri es faci conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:37:31Z Sanitat Mortuòria, autorització de trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques. 2018-06-15T08:42:17Z 2018-06-15T08:42:17Z Aprovar el transport de cadàvers o de restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins el lloc d'inhumació o incineració quan un dels llocs estigui fora del territori de les Illes Balears o que sigui efectuar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears una vegada transcorregudes 48 hores des de la defunció. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T08:42:17Z Sol·licitud d&#8217;autorització d&#8217;una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) 2018-06-14T11:26:01Z 2018-06-14T11:26:01Z Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T11:26:01Z Comunicació d'alta de Farmacèutic Adjunt d'Oficina de Farmàcia 2018-06-14T10:54:16Z 2018-06-14T10:54:16Z Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T10:54:16Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia 2018-06-14T10:52:11Z 2018-06-14T10:52:11Z Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T10:52:11Z Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari 2018-06-14T10:20:37Z 2018-06-14T10:20:37Z Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears. 2018-06-14T10:20:37Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris 2018-06-13T11:50:18Z 2018-06-13T11:50:18Z Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). 2018-06-13T11:50:18Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) 2018-05-18T12:07:28Z 2018-05-18T12:07:28Z Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-05-18T12:07:28Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) 2018-05-18T12:06:54Z 2018-05-18T12:06:54Z Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. 2018-05-18T12:06:54Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) 2018-05-15T09:49:52Z 2018-05-15T09:49:52Z Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI 2018-05-15T09:49:52Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) 2018-05-14T09:33:20Z 2018-05-14T09:33:20Z Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. 2018-05-14T09:33:20Z